เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
24 ก.ย. 2559
25 ก.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจและข้อคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2559 คลิก  
  ทัศนศิลป์
กิจกรรม  วาดภาพลายเส้น  
ระดับชั้น ม.1 - 3

หัวข้อ  1.เทิดไท้องค์ราชัน
          2.วัฒนธรรมไทย
          3.สามัคคีรวมใจ  ไทยเป็นหนึ่ง
          4.อาเซียนรวมใจ
          5.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 
  ทัศนศิลป์
กิจกรรม  วาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ม.1 - 3

หัวข้อ  1.หมู่บ้านโลกาภิวัติ
          2.ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
          3.เด็กไทยร่วมใจปราบทุจริต
          4.ประเทศไทยในอนาคต
          5.เยาวชนไทยร่วมใจต่อต้านยาเสพติด
 
  ทัศนศิลป์
กิจกรรม  วาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ป.4 - 6

หัวข้อ  1.แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์
          2.วัฒนธรรมประเพณีไทย
          3.ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
          4.ค่านิยม 12 ประการ
          5.ยาเสพติด (เยาวชนไทยร่วมใจต่อต้านยาเสพติด)
 
   หัวข้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ-ทัศนศิลป์  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3
หัวข้อการแข่งขัน
1. ประเพณีไทย
2. การละเล่นเด็กไทย
3. อาเซียนร่วมใจ
4. เทิดไท้องค์ราชัน
5. ค่านิยม 12 ประการ
 
   หัวข้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ-ทัศนศิลป์  การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ระดับชั้น ป.4-6
หัวข้อการแข่งขัน
1. ประเพณีไทย
2.การละเล่นเด็กไทย
3.อาเซียนร่วมใจ
4.เทิดไท้องค์ราชัน
5.ค่านิยม  12  ประการ
 
 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้น ป.4-6

1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประเพณีไทย
3. อาเซียน
4. ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. คืนความสุขให้คนไทย

 
 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
หัวข้อ การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1 - 3

1.ประเพณีไทยและวัฒนธรรม
2.ตัวละครในวรรณคดี
3.พุทธประวัติ
4.การละเล่นเด็กไทย
5.วิถีไทย

 
  หัวข้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ-ทัศนศิลป์  การแข่งขันภาพไทยประเพณี  ระดับชั้น ม.1 - 3
หัวข้อการแข่งขัน

1. ประเพณีลอยกระทง
2. ประเพณีสงกรานต์
3. ประเพณีแต่งงาน
4. ประเพณีบวชพระ
5. ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
 
 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
หัวข้อการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้น ป.1-3
1. ธรรมชาติแสนสวย
2. วันลอยกระทง
3. ผลไม้เมืองไทย
4. อาเซียน
5. เศรษฐกิจพอเพียง

 
  ทัศนศิลป์
หัวข้อ   วาดภาพระบายสี  
ระดับชั้น ป.1 - 3

1.ธรรมชาติสวยงาม
2.การละเล่นท้องถิ่น
3.สัตว์สวยป่างาม
4.โรงเรียนของเรา
5.ของดีเมืองอุตรดิตถ์
 
  ศิลปะทัศนศิลป์
หัวข้อการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  
ระดับชั้น ป.1-3

1. เศรษฐกิจพอเพียง
2. อาเซียน
3. อนุรักษ์สิ้งแวดล้อม
4. วิถีชีวิตของไทย
5. การละเล่นของเด็กไทย
 
  หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (หนังสือเล่มเล็ก)
ระดับประถมศึกษา
  - ค่านิยมหลักฯ ข้อ 10 (รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
  - ค่านิยมหลักฯ ข้อ 2  (ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม)
  - 
ค่านิยมหลักฯ ข้อ 4  (ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม)
  - 
ค่านิยมหลักฯ ข้อ 11 (มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

ระดับมัธยมศึกษา
  - ค่านิยมหลักฯ ข้อ 5 ( รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม )
  - 
ค่านิยมหลักฯ ข้อ 7 (เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง)
  - 
ค่านิยมหลักฯ ข้อ 9 (มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
                              
รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
  - ค่านิยมหลักฯ ข้อ 10 (รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
จัดการแข่งขันระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน => 1 - 10  ก.ย. 2559
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 12-15 ก.ย. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 15 ก.ย. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 15 ก.ย. 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 24-25 ก.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่  1 ต.ค. 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-15 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 195
จำนวนทีม 1,779
จำนวนนักเรียน 3,882
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,538
จำนวนกรรมการ 992
ครู+นักเรียน 6,420
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,412
ประกาศผลแล้ว 210/253 (83.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 55
เดือนนี้ 48
เดือนที่แล้ว 306
ปีนี้ 354
ทั้งหมด 184,111