เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
10 พ.ย. 2559
15 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัวในระดับภาค
ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันระดับภาคดำเนินการแก้ไข/เปลี่ยนตัว/เพิ่มนักเรียน/ครูผู้ควบคุม(ต้องเป็นไปตามเกณฑ์) ในเวบไซต์การแข่งขันระดับประถมศึกษา ของภาคเหนือ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พ.ย. 2559 
 
 

แนวปฎิบัติในการจัดงานรื่นเริง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ทาง สพฐ.ได้กำหนดแนวทางการจัดงานรื่นเริง ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  โดยพิจารณา ตามรายละเอียดนี้  คลิกที่นี่

 
  เปิดระบบให้โรงเรียน คณะกรรมการในแต่ละคณะ พิมพ์เกียรติบัตรได้แล้ว  
  เขตพื้นที่ได้โอนข้อมูลตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคแล้ว ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนติดตามข้อมูลข่าวสาร การส่งเอกสารการแข่งขัน ตลอดจนวิธีการขอเปลี่ยนตัวได้ที่เวบไซต์ภาคเหนือ การแข่งขันระดับประถมศึกษา 
โรงเรียนสามารถใช้รหัสเดิมของโรงเรียน ในการขอแก้ไขข้อมูลในระดับภาค
 
  แก้ไขผลคะแนนและการจัดอันดับ รหัสกิจกรรม ๐๑๘ กิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.๔-๖  
  ให้คณะกรรมการฯ และโรงเรียนที่เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อนักเรียน ครูผู้ควคุมในแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร โดยแจ้งประสานทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0865926721 ภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559
การพิมพ์เกียรติบัตรดำเนินการได้หลังวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
 
  กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๙
และขั้นตอนการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙  ณ   หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. (ดาวน์โหลดกำหนดการ)
 
  การพิมพ์บัตรประจำตัว
เนื่องจากมีข้อความผิดพลาดในบัตรประจำตัว ขอให้โรงเรียนจัดพิมพ์บัตรประจำตัวใหม่
 
  จุดจอดรถสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลทัพทัน
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกำหนดจุดจอดรถไว้ในบริเวณวัดทัพทัน และจุดจอดสำรองในสนามโรงเรียนอนุบาลทัพทัน 
 
  แผนผังสถานที่แข่งขันโรงเรียนอนุบาลทัพทัน  
  รายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
1. การใช้สีไม้ระบายห้ามตัดเส้นด้วยปากกาสีดำ
2. การใ้ชสีซอล์กระบายให้ใช้ดินสอ EE ตัดเส้นได้
3. หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน 5 เรื่อง
3.1 ประเพณีวัฒนธรรมของไทย
3.2 ประเพณีวัฒนธรรมของชาวอุทัยธานี
3.3 การดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 อาเชียนร่วมใจประชาคมโลก
 
  การแก้ไขชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน และครูผู้ควบคุม จะเปิดระบบให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูล จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.
หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หลังจากนี้ ให้ทำเป็นเอกสารยื่นต่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนั้นๆ ณ สถานที่แข่งขัน
 
  การตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของคณะกรรมการตัดสินในเว็บไซต์งานศิลปหัตกรรม ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อผิดผลาด กรุณาแจ้งข้อผิดพลาด โดยระบบ กินกรรม/ข้อมูลเดิมที่ผิดพลาด/ข้อมูลที่แก้ไช ส่งทาง Email คุณประสาน อรุณศรีสุขสันต์ : [email protected] ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เพื่อดำเนินการแก้ไขให้  
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่ จากเดิมระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 เป็นวันที่ 10 และ 15 พฤศจิกายน 2559 (รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันตามหนังสือที่แจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบแล้ว)   
  เกณฑ์ที่ใช้ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ สพป.อุทัยธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 10 และ 15 พฤศิกายน 2559 
ดาวน์โหลด
 
  การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
ของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ สพป.อุทัยธานี เขต ๑
โรงเรียนที่ต้องการแก้ไขข้อมูลในระบบงานลงทะเบียนของโรงเรียน โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้ดำเนินการ
download เอกสาร sp 001-006
วิธีการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ ดาวน์โหลด
เอกสารขอเปลี่ยนตัว sp ดาวน์โหลด
 
 
.: ปฎิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน สพป.อุทัยธานี เขต 1 :.
---------------------- กำหนดการ ----------------------- ---------- วันที่ ---------
แจ้งกิจกรรม และเกณฑ์การแข่งขัน
26 ส.ค. 2559
 
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ
    (ประธานกลุ่ม ร.ร.)

30 ส.ค. 2559
 
กลุ่ม ร.ร. ดำเนินการแข่งขัน
ภายในเดือนกันยายน
 
ลงทะเบียนนักเรียนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม ร.ร. /
    ร.ร.ขยายโอกาส

11 ต.ค. 2559
 
กลุ่ม ร.ร./ร.ร. ตรวจรายชื่อนักเรียน / ครูผู้ควบคุม /
    ขอแก้ไข

12-31 ต.ค. 2559
 
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน
3 พ.ย. 2559
 
ดำเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ (แก้ไข)
10 และ 15  พ.ย. 2559
 

ประกาศผลการแข่งขันทางเว็บไซต์ 
 
เมื่อเสร็จสิน
การแข่งขัน
กลุ่ม ร.ร./ร.ร. ตรวจรายชื่อนักเรียน / ครูผู้ควบคุม /
    ขอแก้ไข 

15-19 พ.ย. 2559
 

พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน
 
20 พ.ย. 2559
เป็นต้นไป
ส่งรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภูมิภาค
20 พ.ย. 2559
 

หมายเหตุ : สถานที่แข่งขัน อำเภอทัพทัน
 
 
 
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-15 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 94
จำนวนทีม 835
จำนวนนักเรียน 1,854
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,262
จำนวนกรรมการ 620
ครู+นักเรียน 3,116
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,736
ประกาศผลแล้ว 187/253 (73.91%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 6
เดือนนี้ 7
เดือนที่แล้ว 79
ปีนี้ 86
ทั้งหมด 125,702