เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
15 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
17 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.  
----------------------------------- ระดับเขตพื้นที่ ----------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 3 ต.ค. – 15 ต.ต. 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายใน 17 ต.ค. 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการการแก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครู => 19 ต.ค. 2559
 + พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่=1 พ.ย.2559 เป็นต้นไป
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 15-17 พ.ย. 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
 
---------------------------------- ระดับภาคเหนือ-----------------------------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-20 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 20 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 20-25 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 26-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 6 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

  การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
1. ประเภททีมเดี่ยวหรือแข่งขัน1 คน เปลี่ยนตัวไม่ได้
2. ทีม 2-3  คน  เปลี่ยนตัวได้  1  คน
3. ทีม 4-6  คน  เปลี่ยนตัวได้  2 คน
4. ทีม 7-10 คน  เปลี่ยนตัวได้  3  คน
5. ทีม 11-20 คน  เปลี่ยนตัวได้  4 คน
6. ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้  5 คน
 
  ลำดับในการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  66  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่  15-17 พฤศจิกายน 2559  ดังนี้
   ลำดับที่   1 ท่าตะโก 1  (มิตรครู)
                 2 ตาคลี 1  (ศิษย์หลวงพ่อเดิม) 
                 3 หนองบัว 1  (บัวหลวง)
                 4 ตาคลี 2  (เมืองพระสังข์)
                 5 เอกชน 1  (ตาคลี)
                 6 ไพศาลี 2  (รักษ์หลวงพ่อดำ)
                 7 ตาคลี 3  (พรหมจริยคุณ)
                 8 ตากฟ้า  (ฟ้าอุดม)
                 9  ท่าตะโก 2  (ชัยพฤกษ์)
                 10 เอกชน 2  (จตุรมิตร)
                 11 หนองบัว 2  (หนองบัว)
                 12 ไพศาลี 1  (เมืองเก่าเวสาลี)
 
  ประชาสัมพันธ์
1. แจ้งผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี  2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว  PISA ระดับชั้นป.4-6  และม.1-3  ให้จัดเตรียมไม้บรรทัดและสีไม้มาด้วยในวันแข่งขัน
2. แจ้งผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559  กลุ่มสาระการรเียนรู้ภาษาไทย  กิจกรรมปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ทุกระดับ  ให้ไปรายงานตัวโดยพร้อมเพรียงกัน  เวลา  08.30 - 09.00 น. ณ บริเวณอาคารอนุบาล  ห้องอนุบาล 1-3
 
  ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(การงานอาชีพ)
            แจ้งผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2559  กิจกรรมการงานอาชีพทุกกิจกรรมในภาคเช้ารายงานตัว  เวลา  08.30-09.00 น. และในภาคบ่ายรายงานตัว 12.30-13.00 น. ณ  หอประชุมอำเภอตากฟ้า
 
  ศึกษานิเทศประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดัีบเขตพื้นทีี่  
1. นางสาววนิดา  แสงเมือง   สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โทร 091-8391123
2. นาเกรียงศักดิ์  เรืองศรี  สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และกิจกรรมดนตรี  โทร 081-5968607
3. นางเตือนใจ  โลหะเวช  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โทร 081-9718639
4. นางวันเพ็ญ  ศิริคง  สาระการเรียนรู้สีังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โทร  089-2707940
5. นางสาวรัตนชนก  รัตนภูมิ  สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และนาฏศิลป์  โทร 095-9391055
6. นางยุวดี  ฉายแสง  สาระการเรียนรู้ศิลปะ  โทร  086-1952748
7. นางสาวบูญนาค  ฮวบสวรรค์  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (การงานอาชีพ)  โทร  086-2356961
8 .นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์อ่อง  กิจกรรมคอมพิวเตอร์  และการแข่งขันหุ่นยนต์  โทร  081-7078357
9. นางสาวอัมพร  อินทรอาษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โทร  086-2022494
10. นางบุเรือง  ภูิระย้า  กิจกรรมปฐมวัย และ สุขศึกษาและพลศึกษา  โทร  081-7918639
11. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีสุภาภรกุล  กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วม  โทร  085-0531969
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 227
จำนวนทีม 1,203
จำนวนนักเรียน 2,922
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,845
จำนวนกรรมการ 1,142
ครู+นักเรียน 4,767
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,909
ประกาศผลแล้ว 202/245 (82.45%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 41
สัปดาห์นี้ 41
สัปดาห์ที่แล้ว 44
เดือนนี้ 77
เดือนที่แล้ว 65
ปีนี้ 142
ทั้งหมด 184,337