เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
7 ต.ค. 2559
10 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ทุกท่าน
การติดต่อประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 สพป.น่าน เขต 2 ขอให้ติดต่อโดยตรงที่ 
คุณราตรี  มูลคำ โทรศัพท์ 081-281 3836 
 
  แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
โดยใช้สถานที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต และอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เป็นสถานที่จัดการแข่งขันหลัก

 
 
  โรงเรียนที่เป็นตัวแทนจะไปแข่งขันฯสามารถตรวจสอบสถานที่แข่งขันได้ที่ http://www.north66.sillapa.net/  
  โรงเรียนที่มีความต้องการสั่งซื้อเสื้อยืดโปโลและเสื้อแจ้คเก็ตประจำงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 / 2559 ขอให้รีบดำเนินการติดต่อขอสั่งจองเสื้อได้ด่วนภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อดำเนินต่อไป  
 

               ขอให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลนักเรียนของท่านก่อนที่ สพป.น่าน เขต 2 จะส่งข้อมูลถึงระดับภาค ถ้าหากไม่ถูกต้องหรือต้องการที่แก้ไขข้อมูลขอให้โรงเรียนส่งเรือ่งดังกล่าวมายัง กลุ่มส่งเสริมฯสพป.น่าน เขต2 ภายในวันที่ 10 พ.ย.59 เพื่อทำการแก้ไขต่อไป
----------------------- ระดับภาคเหนือ------------------ -----------------
 โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค > 1-15 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 16 พ.ย. 2559
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค > 17-24 พ.ย. 2559
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค > 25-30 พ.ย. 2559
 พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค > 1 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดลำปาง > 14-16 ธ.ค. 2559
------------------------------------- ระดับชาติ ------------------ -------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560
 
 
  สพป.น่าน เขต 2 จะประกาศผลการแข่งขันฯอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559 หลังจากนั้นจะเปิดระบบให้ท่านได้พิมท์เกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันฯต่อไป  
  โรงเรียนที่นำนักเรียนเพื่อแข่งขันรายการโครงงานอาชีพฯหรือกิจกรรมที่ใช้อุปกรณ์เช่นโต๊ะ เสื่อ ๆลฯ ขอให้ท่านนำมาเองเพื่อใช้ในการแข่งขันฯ  
  มติที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับ การศึกษาปฐมวัย ทั้งปั้นดินน้ำมันและฉีก ตัด ปะ
-หัวข้อในการแข่งขันได้แก่
1.คมนาคม
2.ธรรมชาติ
3.ชุมชน
4.โรงเรียน
5.ครอบครัว
ให้ตัวแทนนักเรียนจับสลากหัวข้อที่จะแข่ง ในวันที่แข่งขัน
-การตัดสินยึดตามเกณฑ์ สพฐ.
 
  ขอเพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ป. 4-6 และระดับ ม.1-3ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพป.น่าน เขต 2 ดังนี้
รอบที่ 1 : กิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคเช้า)
- ขอบข่ายของเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ปัจจุบันและดาราศาสตร์
- ผู้เข้าแข่งขันทำข้อสอบแบบปรนัย 40 ข้อ และข้อสอบแบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) จำนวน 2 ข้อ (เวลาที่ใช้แข่งขัน 60 นาที) แบ่งเนื้อหา ดังนี้
1) เนื้อหาทั่วไป แบบปรนัย 20 ข้อ
2) ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 20 ข้อ
3) แบบโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 2 ข้อ
(โดยโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ทั้ง 2 ข้อนั้น แต่ละข้อจะประกอบด้วยข้อคำถามย่อยแบบเขียนอธิบายคำตอบ และจะมีข้อคำถามแบบเลือกตอบในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม)
- ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสดบนเวที จานวน 20 ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน
(เวลาที่ใช้แข่งขัน 30 นาที)
- ผู้ที่ทำคะแนนได้ลำดับที่ 1-4 ทั้งระดับ ป. 4-6 และระดับ ม.1-3 ได้สิทธิเข้าแข่งขันรอบที่
2 (ในกรณีที่มีทีมได้คะแนนรวมเท่ากันให้จัดลำดับจากคะแนนจากการตอบปัญหาสดบนเวที (40 คะแนน) หากคะแนนดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนในส่วนความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (20 คะแนน) หากคะแนนดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้พิจารณาคะแนนในส่วนโจทย์สถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA (20 คะแนน) หากคะแนนดังกล่าวยังเท่ากันอีกให้แข่งขันตอบปัญหาสดบนเวทีข้อต่อข้อจนกว่าจะได้ผู้ชนะ)
รอบที่ 2 : กิจกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคบ่าย เวลาที่ใช้แข่งขัน 2 ชั่วโมง)
          - สื่อ ข้อสอบ สถานการณ์ปัญหา (คณะกรรมการจัดเตรียม)
 
  หัวข้อในการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ ยกเว้นการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้(ผลิตภัณฑ์) ใช้หัวข้อแข่งขัน ดังนี้
1. โลกสวยด้วยมือเรา
2. เด็กไทยห่างไกลยาเสพติด
3. ประเพณีไทย ทั้งนี้ กรรมการจะเตรียมข้อมูล / รูปภาพ /ทรัพยากรอื่นให้ และจับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน
สาหรับหัวข้อการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.3 ใช้หัวข้อแข่งขัน ดังนี้
1. การออกแบบชุดรับแขก
2. การออกแบบชั้นวางของ
3. การออกแบบเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ทั้งนี้ กรรมการจะจับฉลากหัวข้อในวันแข่งขัน - ให้ นร.ที่เข้าแข่งขันเตรียมไดร์ฟสารองข้อมูลมาด้วย (เผื่อไฟฟ้าดับหรือ save ไฟล์ในเครื่องไม่ได้) - ประสาน ร.ร.บ้านท่าวังผา ว่า หุ่นยนต์ที่แข่งขัน (หุ่นตัวหนอน) จะประกอบมาเสร็จแล้วแข่งในวันนั้นเลย หรือจะมาประกอบในวันแข่ง ซึ่งใช้เวลามากอาจทั้งวัน - ประสานประเชิญสถานที่แข่งหุ่นยนต์แข่งที่ไหน
 
  แจ้งหัวข้อการแข่งขันทักษะ ศิลปะ ทัศนศิลป์
1.ศิลป์สร้างสรรค์  ป.1-3 , ป.4-6 , ม.1-3
2.วาดภาพระบายสี ป.1-3 , ป.4-6 , ม.1-3
3.การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-3 , ป.4-6 , ม.1-3
4.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-3
5.การแข่งขันประติมากรรม ป.1-3 , ป.4-6 , ม.1-3
       ใช้หัวข้อเรื่องต่อไปนี้ในการแข่งขัน โดยการจับสลาก เพียง 1 เรื่อง
        1. ตามรอยเท้าพ่อ เศรษบกิจพอเพียง
        2. ประชาคมอาเซียนในฝัน
        3. วิถีไทย
6.การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-3
7.การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-3
        ใช้หัวข้อเรื่องต่อไปนี้ในการแข่งขัน โดยการจับสลาก เพียง 1 เรื่อง
         1. ประเพณีไทย
         2. การละเล่นเด็กไทย
         3. พุทธประวัติ

เรียนร่วม - ศิลปะ
1.การวาดภาพระบายสีทุกประเภท ทุกรายการ   วาดภาพตามจินตนาการ
 
 
  กรรมการตัดสิน+ครูผู้ฝึกสอน นร.+นักเรียนผู้เข้าแข่งขันฯท่านสามารถเข้าไปอัพโหลดบัตรประจำตัวของท่านได้แล้วในเว็บไซด์ศิลปะฯ66 http://north66.sillapa.net/sp-nan2/  
  เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเข้าร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อรับฟังนโยบายและข้อกำหนดการตัดสินการแข่งขันฯในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ ตามรายละเอียดดังนี้
1. เวลา 09.30 น. กรรมการตัดสิน- ภาษาไทย- คณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์- สังคมฯ- สุขศึกษา- ศิลปะฯ- ภาษาต่างประเทศ 
2. เวลา 13.30 น. กรรมการตัดสิน -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -คอมฯ -หุ่นยนต์ -กอท. -ปฐมวัย -เรียนร่วมทั้งหมด
 
  เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนสังกัด สพป.น่าน 2 ทุกท่านครับ
             ขอความกรุณาท่านส่งรายฃื่อกรรมการตัดสินฯให้กลุ่มส่งเสริมฯ ได้แล้ว ณ บัดนี้ เพื่อจะได้คัดสรรและบรรจุชื่อลงเป็นกรรมการตัดสินแต่ละกิจกรรมการแข่งขัน/และจะมีการประชุมชี้แจงก่อนการแข่งขันในวันที่ 5 ต.ค.59 ณ หอประชุม ร.ร.บ้านปรางค์
admin nan2
 
  เรียน ผอ.โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงในสังกัด
             สพป.น่าน เขต 2 จะเปิดระบบให้ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระบบอีกรอบในช่วงวันที่ 20-21 กันยายน 2559 ที่จะถึงนี้
admin nan2
 
  เรียน ผอ.ร.ร.ขยายโอกาสฯทุกโรงในสังกัด
การลงทะเบียนตัวแทนเข้าแข่งขันฯลู่แข่งขัน นร.ขยายโอกาส ขอให้ท่านลงเฉพาะรายการที่จะส่งตัวแทนแข่งเท่านั้น ถ้ากิจกรรมใดที่ไม่มี นร.เข้าแข่งอย่าลงค้างไว้และกรุณาลบออกด้วย/ ส่วน นร.เรียนร่วมขอให้ผ่านระดับกลุ่มฯมาก่อนยังไม่เปิดโอกาสให้ลงในขณะนี้
 Admin
 
  ขอให้โรงเรียนขยายโอกาสที่จะส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 สามารถลงทะเบียนในระบบเว็บไซด์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 15 กันยายน  2559 เป็นวันสุดท้าย
admin  nan2
 
 
ลำดับแข่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 /2559
ลำดับที่  กลุ่มเครือข่าย หมายเหตุ
1 ปัว 3  
2 สองแคว  
3 พญาเหนือ  
4 ปัว 2  
5 ผาทอง  
6 ปัว 4  
7 ยม-จอมพระ  
8 ห้วยโก๋น  
9 ขุนน่าน  
10 งอบ-ปอน  
11 เฟือยลุง  
12 เชียงกลาง-พญาแก้ว  
13 ทักษิณ  
14 เปือพระธาตุ  
15 ปัว 1   
16 เชียงกลาง-พระพุทธบาท  
17 ริม-ป่าคา  
18 ภูเกลือใต้  
19 การศึกษาเอกชน  
 
  เรียน ประธานกลุ่มฯ/ผอ.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด
                 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่66 ปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด ทุกรายการ/กิจกรรม(นักเรียนปกติ/นักเรียนพิเศษเรียนร่วมทุกระดับชั้น ให้ทำการแข่งขันผ่านระดับกลุ่มเครือข่ายมาก่อนการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาให้แข่งตรงในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเหมือนเดิม  และยึดตามหลักเกณฑ์การแข่งขันฯจาก สพฐ.ทุกประการ
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ    
                                                                                        admin nan 2
 
  ผลการประชุมร่วมกันระหว่างประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดกับสพป.น่าน เขต 2 พอสรุปได้ดังนี้
1.กำหนดให้ทุกกลุ่มเครือข่ายแข่งขันให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2559
2.กำหนดการแข่งฯระดับเขตดังนี้ วันที่ 7 ตุลาคม 2559 แข่งขันฯเด็กพิเศษเรียนร่วม(ณ ร.ร.บ้านร้อง)และวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2559 แข่งเด็กนักเรียนปกติ(ณ สพป.น่าน เขต 2 / ร.ร.บ้านปรางค์ และบริเวณใกล้เคียง)
3.ระดับภาคเหนือกำหนดแข่งขันวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดลำปาง
4.การแข่งขันทุกรายการ/กิจกรรมให้ยึดเกณฑ์การแข่งขันจากส่วนกลาง(สพฐ.)เป็นหลัก
5.การแข่งขันฯทุกรายการ/กิจกรรมให้แข่งขันฯผ่านระดับกลุ่มเครือข่ายมาก่อน
       ฯลฯ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 150
จำนวนทีม 1,686
จำนวนนักเรียน 3,517
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,445
จำนวนกรรมการ 820
ครู+นักเรียน 5,962
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,782
ประกาศผลแล้ว 217/254 (85.43%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 0
สัปดาห์ที่แล้ว 27
เดือนนี้ 24
เดือนที่แล้ว 45
ปีนี้ 69
ทั้งหมด 291,394