หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-msn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวชื่นชีวา กระบวนโชคชัยโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ปัทมะสุคนธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นายชาญวิทยา คำดีโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวชื่นชีวา กระบวนโชคชัยโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ปัทมะสุคนธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นายชาญวิทยา คำดีโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพย์วรรณ ทัศนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวอรพิณ สนธิกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ แก้วทิตย์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางทิพากร ชิดไชยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
2. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางกิ่งดาว จองปุ๊กโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา จันต๊ะคำโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายนุชจรี อานัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางศุทธินี ใจแปงโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิวา จันต๊ะคำโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางนุชจรี อานัยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางศุทธินี ใจแปงโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ โพธิวงค์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายนิพนธ์ หมูทองโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงศ์ โพธิวงค์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวนันทิยา นิมงคลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายนิพนธ์ หมูทองโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุปิยา ก้องพนาไพรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายศิริชัย จิตสว่างโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางแก้วตา อาณาจักรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นางอารมณ์ อำพันธุ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปิยา ก้องพนาไพรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายศิริชัย จิตสว่างโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางแก้วตา อาณาจักรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นางอารมณ์ อำพันธุ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายรุติไชยขวัญ พูดงามโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปริวัฒน์ คำฟูบุตรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายรุติไชยขวัญ พูดงามโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอยโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายปริวัฒน์ คำฟูบุตรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนาโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางณรฎา มธุรสโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสุธาสินี มะทะโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ พลศรีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ เปี้ยปลูกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
6. นางจิราภรณ์ แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
7. นางสาวพัชรารัตน์ ขัดแสนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนาโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางณรฎา ปุญยบริรักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสุธาสินี มะทะโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ พลศรีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นายวสันต์ เปี้ยปลูกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
6. นางจิราภรณ์ แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
7. นางสาวพัชรารัตน์ ขัดแสนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอำภา ธนะปานโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาววริทธิ์ธร ลิปิวงศ์วัฒนกิจโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ เงินใสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสารโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอำภา ธนะปานโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาววริทธิ์ธร ลิปิวงศ์วัฒนกิจโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ เงินใสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสารโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางอำภา ธนะปานโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาววริทธิ์ธร ลิปิวงศ์วัฒนกิจโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ เงินใสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสารโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางอำภา ธนะปานโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาววริทธิ์ธร ลิปิวงศ์วัฒนกิจโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ เงินใสโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวเอกอนงค์ เตจ๊ะสารโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเมธี ศรีบุญเรืองโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาวภัสราภรณ์ ดีวงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย ซอแอโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเมธี ศรีบุญเรืองโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาวภัสราภรณ์ ดีวงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย ซอแอโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวิธิตา ชมพูวีรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายสิทธิ์พงศ์ เป็งมาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกิจติกร ใจคงอยู่โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา จิตรประนอมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
6. นางรัตติกรานต์ สายจีนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ ขันธปราบโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
8. นางสาวกวินทรา เจนปัญญาโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยดา ปวงฟูโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางวิธิตา ชมพูวีรกุลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสิทธิ์พงศ์ เป็งมาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกิจติกร ใจคงอยู่โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา จิตรประนอมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
6. นางรัตติกรานต์ สายจีนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ ขันธปราบโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
8. นางสาวกวินทรา เจนปัญญาโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทินุช เงินเย็นโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวนัยนา ดวงบาลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสุภาลักษณ์ เทพวงศ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์กมล อุดมชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นางจิรภา แสงสิทธิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิชาภัทร เชวงกิจไพศาลโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางอัญชลี เลิศล้ำโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวพัทยา ยะมะโนโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชรพล ณ น่านโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
5. นางสาวสายพิณ ไข่คำโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพิชญะ กันธิยะโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางนงนุช วงษ์ปานโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นางปาริชาติ แก้วเสมอตาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวคีต์รามิวธ์ ปรุณวิทย์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาวกนกพร อุดมพาณิชย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นางธัญพิชชา ฟองลอยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพรรษชล ดารารัตติกาลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายอาคม กลิ่นสักโกโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิชญา อินต๊ะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางพรรษชล ดารารัตติกาลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายอาคม กลิ่นสักโกโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิชญา อินต๊ะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายยอดทรัพย์ กันธิยะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธนกฤต เลิศล้ำโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางทิพย์รัตน์ คำทิพย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายยอดทรัพย์ กันธิยะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธนกฤต เลิศล้ำโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางทิพย์รัตน์ คำทิพย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกมลชนก เทพบุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
2. นางสาวบานเย็น อำพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกมลชนก เทพบุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
2. นางสาวบานเย็น อำพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ ยะมงคลโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมณ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพีรณัฐ พรมเศษโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ ยะมงคลโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายสุปิยะ ศักดิ์ภิรมณ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพีรณัฐ พรมเศษโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต เลิศล้ำโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายอาคม กลิ่นสักโกโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิชญา อินต๊ะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ ศีลาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายอธิคม สุธรรมโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวสุภรณ์ อนุรักษ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนพดล สุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
2. นายเทวลักษณ์ หอมสมบัติโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางทิพย์ศุนันท์ คงเสถียรภาพโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิพย์ สุยะเหล็กโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายนายวัฒนะ เทพบุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
3. นางทิพย์ศุนันท์ คงเสถียรภาพโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งทิพย์ สุยะเหล็กโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายวัฒนะ เทพบุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
3. นางทิพย์ศุนันท์ คงเสถียรภาพโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ ทองรุ่งโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา อินต๊ะปาโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรพนาพันธ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางอภิระดี เพ่งพิศโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายภานุพงศ์ เภตราโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิริพร กันทาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายวัฒนะ เทพบุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22กรรมการ
3. นายบดินทร์ ศีลาโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเมษา ชมพูพันธ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
2. นางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ ฐานหนักแน่นโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตตรา อุปฐากวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวเบจมาศ บุญเทศวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเบจมาศ บุญเทศวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางสาวสุพัตตรา อุปฐากวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัชรกร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายปพนสรรค์ โสภาโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายภักดิ์ภณ ชัยบุรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธ์ วัดชนะโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นายธนาชัย แก้วไพรหวานโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
6. นายปริญญา ดีพรหมโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
7. นายสุทธิพงษ์ เหรียญทองโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ รัตนาโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวสายพิน งามสนิทโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นายสุรพล แก้วอร่ามยิ่งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
5. นายนิเวสน์ ไพรพนาชัยมั่นโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทรุ่ง จันเดี่ยวโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุทธินันต์ สรรเสริญบุญโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัชรชัย ทะสมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายภาคภูมิ กีฬาแปงโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ชำนาญตาโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวดวงนภา เฟื่องฟูกิจการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวชัชว์วรี พรมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสาวชัชว์วรี พรหมพิทักษ์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรินทร์ ตาเปียะโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายธงชัย อำพันศรีโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายรังษี วุฒิพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุวภัทร มณีวัฒนพรโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
3. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ เป็งโยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ีเชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายยงยุทธ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ จันทรชิตโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายอุดม แสนทวีโภคทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายสาธิต เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ หมุดเชื้อโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
2. นางปาริชาติ มังกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายฆ้องชัย กันยวิมลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
4. นางสาวมาริสา เสือเอี่ยมโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
5. นายธรรมธัช ป๋าวงค์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายปาริชาติ มังกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายธรรมธัช ป๋าวงค์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางปาริชาติ มังกรณ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายธรรมธัช ป๋าวงค์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวจุฑาภรณ์ พงษ์สุภาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายธรรมธัช ป๋าวงค์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. MissXiao suhuaโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นางสาวปานหทัย ประสานสุขโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวปานหทัย ประสานสุขโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางสุพัตรา ผูกพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ชรดา ประวีณชัยกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายชยิน อ้ายเจริญโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. Mr.Shuichi Kageyamaโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา ผูกพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. MissXiao suhuaโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กรชูโชคโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissXiao suhuaโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
2. นางสาวสุชาดา กรชูโชคโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา ผูกพันธ์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ กิตติเลิศภักดีกุลโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา กรชูโชคโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวัชรกร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคาร กรรมการ
2. นายสุรพล จริยาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายวัชรพล ณ น่านโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
4. นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
5. นายจำลอง สมบุรชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวัชรกร สุรินทร์โรงเรียนปายวิทยาคาร กรรมการ
2. นายสุรพล จริยา โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายวัชรพล ณ น่านโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
4. นายสุจฑินันท์ สุวรรณบุษย์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
5. นายจำลอง สมบุรชัยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิณ สนธิกุลโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางเกษร บุญเป็งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวนราพร เดชมงคลพิพัฒน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกิ่งดาว จองปุ๊กโรงเรียนปายวิทยาคาร กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ โพธิวงค์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวนภัสนันท์ ชมภูเพทาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางรัตณี คำสังวาลย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ กิจสวนโรงเรียนปายวิทยาคาร กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกันต์ยศ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นายนายวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายนายทิวา สุภาษีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนพล สุวรรณทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายสมนึก แสนปวนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายพันทกานต์ กระจ่างแก้วโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
2. นางวรรณทร แสงโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นางพิลาศลักษณ์ ตาปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล อริยา โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
2. นางวรรณทร แสงโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นางพิลาศลักษณ์ ตาปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทิวา สุภาษีโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี พรมฟังโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายปิยพล คันทะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายกันต์ยศ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางภาวิณี พรมฟังโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายปิยพล คันทะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายวรรณทร แสงโรจน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
2. นายกันต์ยศ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา สุปิณะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายธนพล สุวรรณทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายกันต์ยศ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายปิยะพล คันทะโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายกันต์ยศ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรกรร สุขใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายกันต์ยศ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
2. นายกันต์ยศ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายนพดล อริยาโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
2. นายกันต์ยศ เจริญพรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายจรรยา วงศ์ไชยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทิวากร ใจแก้วโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายประทีป คำเรืองฤทธ์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายภูวดล สุระจินดาโรงเรียนปายวิทยาคาร กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ จตุแสนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
2. นางสาวปราหนัน บัววัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสกาว คำยันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ จตุแสนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
2. นางสาวหยาดพิรุณ เตปาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ประภา เสาสวัสดิ์โรงเรียนปายวิทยาคาร กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ขนิษฐาโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ แดนมะลิดอยโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวปราหนัน บัววัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสกาว คำยันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นางกาญจนา เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายสรวิศ สุวรรณบุษย์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสกาว คำยันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22กรรมการ
2. นางกาญจนา เตชะสรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นายสรวิช สุวรรณบุษย์โรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางณัฐพร มินานนท์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นางสาวมนันยา บัวใหญ่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสงวนศักดิ์ ศรีวิชัยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
2. นางณัฐพร มินานนท์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นางสาวมนันยา บัวใหญ่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประทีป คำเรืองฤทธิ์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางพิชญ์สิตา ภัทรเสถียรกิตติ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายพัชรินทร์ จุ้ยสำราญโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพงศกร บุญมาโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางพิชญ์สิตา ภัทรเสถียรกิตติ์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นายสืบชาติ อาณาจักรโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประทีป คำเรืองฤทธิ์โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายอำพล บุญวิจิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ เตชาติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัน อุ่นใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
2. นางสาวอนัญญา รนกรวรัญชิตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางพรรณนภา ก้อนคลังทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอำพา ปิ่นโตนดโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายนิตยา ชูเกียรติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นายณัฐพร มินานนท์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวอำพา ปิ่นโตนดโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นายเกษมณี ผ่องพันธ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายพรรณนภา ก้อนคลังทองโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอำพา ปิ่นโตนดโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
2. นางเกษมณี ผ่องพันธ์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ จตุแสนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ชูเกียรติโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นางสาวเครือวัน อุ่นใจโรงเรียนขุนยวมวิทยากรรมการ
3. นางสาวอนัญญา รนกรวรัญชิตโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรีย์ คำจันทร์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอำพล บุญวิจิตรโรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
3. นางณัฐธิญาน์ เลิศชัยกาญจน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวมยุรี คำจันทร์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ
2. นายอำพล บุญวิจิตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34กรรมการ
3. นางณัฐชิญาน์ เลิศชัยกาญจน์โรงเรียนห้องสอนศึกษากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายทินกร สถิตเจริญกุลโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. นายยงยุทธ์ ประวีณชัยกุลโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการ
3. นายณรงค์ เชียงแก้วโรงเรียนปายวิทยาคารกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางธัญญรัตน์ เทศมี e-mail : [email protected] เบอร์โทร 061-7957337
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]