รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  ทองยา
 
1. นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  วาชะอุ้ม
 
1. นายธราธร  ชูศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวนิญาดา  ศิริมงคล
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภรัณยา  แกล้วเกษตรกรณ์
 
1. นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พิศพาน
 
1. นางสุภัทรา  หนูเถื่อน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงพรชิตา  เกษไตรย์กุล
 
1. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวจิรภัทร  สาธรพันธ์
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวแพรวนภา  เนียมแก้ว
 
1. นายรุ่ง  รอดจาก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงวัฒนา  สุวรรณอาจ
 
1. นางสาวนันทนา  เนมีย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์สินี  โตลา
 
1. นางสุทิศา  พะวา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวพรศิริ  สำราญ
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวอริสรา  ส่วนบุญ
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  รงค์ทอง
 
1. นางสาวสิรินาถ  กาบทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงโยธาฎา  จุลพรรค์
 
1. นายพงศธร  สีระวัตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายสรายุทธ  วิชัย
 
1. นายสิระ  บุตรโท
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  น้อมนิล
 
1. นางสาวงามตา  ยิ้มยัง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  จันทร
2. เด็กหญิงนิรดา  ธรรมพัฒนกิจ
3. เด็กหญิงเกษศิรินทร์  บุญพระรักษา
 
1. นางสาวกันยา  ศรีเดช
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  มั่นฟัก
2. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีนารอด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจียมเกตุ
 
1. นางสาวกชกร  ช้อนคราม
2. นางสุทิศา  พะวา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวนริศรา  ไสวดี
2. นางสาวมัณฑนา  สารี
3. นางสาวอภิญญา  คณทา
 
1. นางชมภูนุช  กิจแก้ว
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกิตติชัย  แห้วเพ็ชร
2. นายจิรัฐิวัฒน์  เลาหวรรณธนะ
3. นางสาวบุษกร  กลายสุข
 
1. นางสาวงามตา  ยิ้มยัง
2. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงอลิษา  ภูทองแน่น
2. เด็กหญิงไอรดา  เอี่ยมเปี่ยม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงสิงห์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมน  วรรณกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา  ทิพย์กาวี
 
1. นางผานิต  ประชุมชัย
2. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาววรกานต์  ต้นโพธิ์ธรรม
2. นางสาวเครือวัลย์  อ่อนสิงห์
 
1. นางสุชาดา  ดีเต่า
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวกนกลดา  จิตโอวาท
2. นางสาวฐิติกาญจน์  คำศรี
 
1. นางภคมน  วรรณครอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพงศ์  อรุณวีระชัย
 
1. นางวัฒนา  ดิษฐ์เจริญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชลากร  หงษ์ยิ้ม
 
1. นางสาวเจริญพร  ชัยฤกษ์สุขสันต์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกฤติญาพร  รติพพงศ์ธร
 
1. นางสาวเพ็ญนิภา  ศรีสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายพัทธพล  อภัยนุช
 
1. นางสาวสมสุข  ทองพลาย
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชยามร  เปียมาลย์
2. เด็กชายศุภธัช  ลำเพ็ญ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทับทิม
 
1. นางสุภัทรา  เหมพิจิตร
2. นางสายธาร  จีรดิษฐ
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองบุญ
2. เด็กหญิงนวพร  อบอาย
3. เด็กชายวรเมธ  เกตุสุรินทร์
 
1. นายนิรันดร์  บุญศรี
2. นายเทพรักษ์  แกล้วกสิกรรม
 
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  บัวเผื่อน
2. นางสาวทัตพิชา  รงค์ทอง
3. นางสาวน้ำตาล  ธนูเดช
 
1. นางถาวร  ลักษณะ
2. นายณัฐกฤษ  จันทร์ตะ
 
32 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชาลินี  กองมี
2. นางสาวฐานมาส  กุลที
3. นายปิติพัฒน์  สารปรัง
 
1. นายธรรมสรณ์  สุศิริ
2. นายเทพรักษ์  แกล้วกสิกรรม
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตินันท์  เอื้องโสภา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีวันทา
3. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ก๊วย
 
1. นางสาวนันท์นภัสน์  มณีฤทธิ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ชูอินทร์
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณาลี  แก้วมณีวัฒน์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อติชาติ
3. เด็กหญิงสุประภาดา  น้อยวินิจ
 
1. นางสาวสุภวรรณ  มานะการ
2. นางอัญชัญ  เรียนมงคล
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธวัชชัย  สิงกรม
2. นางสาวนิรัชพร  พิมพ์มั่น
3. นายวีรยุทธ  เริงเขตรการ
 
1. นายณัฐกฤษ  จันทร์ตะ
2. นางถาวร  ลักษณะ
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายปภาวิชญ์  สงวนเผ่า
2. นายสิริพงศ์  สุดเขตร์
3. นายแทนไท  วงษ์รักษ์
 
1. นางญาณี  แก้วจัง
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  พฤทธิ์ลักษมี
2. เด็กชายนพดล  ชะยันโต
 
1. นางสาวญาณินี  สอาด
2. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณฐวัฒน์  ศรีจันทร์
2. เด็กชายภควรรษ  วรรณสูตร
 
1. นางสาวจันทิมา  กุลศรี
2. นางสาวโขติรส  ชุติพานิชเทศก์
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายณัฏฐนันท์  พุฒซ้อน
2. นายสิทธิชัย  พันโสรี
 
1. นายลือชัย  ทิพรังศรี
2. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาววริษา  ไทยวานิช
2. นายอนพัทธ์  ศิริอุดมวรรตน์
 
1. นางสมสุข  โชติพิเชฐ
2. นายธรรมสรณ์  สุศิริ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายวัชรชัย  มากมี
 
1. นางปทุมวดี  อินอ่อน
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คล่องธัญกรณ์
 
1. นางสาวราณี  ศรีบัวบาล
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีสมภพ
 
1. นายทศพล  ศีลอาภรณ์
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายประสิทธิ์  มุทุตา
 
1. นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณวรา  เหลือน้อย
2. เด็กหญิงดวงฤดี  มั่นคง
3. เด็กชายปุณณภพ  ฤทธิ์บุญ
 
1. นางพัชรา  ณัฐวงค์ศิริ
2. นายปิยะพร  ป้อมคำ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  อุนการุณวงษ์
2. เด็กหญิงนฎคล  จันทราช
3. เด็กชายโชติรวี  สุระวาศรี
 
1. นางผานิต  เทศนา
2. นางสาวกรองกาญจน์  ขวัญไกรศิริ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  ดำดล
2. นายปัณณธร  พวงยะ
3. นายลภัส  อาสะโภ
 
1. นางรัชดา  พรมชาติ
2. ว่าที่ร้อยตรียุระนันท์  คณฑา
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายก้องกำแหง  ทีภูเวียง
2. นางสาวณัฐณิศ  อนันตนิรัติศัย
3. นางสาวทานตะวัน  สุวรรณภาพ
 
1. นายชัยเรศน์  ฉลาดธัญญกิจ
2. นางนภาพันธ์  พลหาร
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายจิรชัย  จันทร์สอน
2. เด็กชายธนกร  วงษ์ขาว
3. เด็กหญิงนภัสสร  ชำนินา
 
1. นายอาณัติ  ขันทจันทร์
2. นางสาวสุนันทา  แสงแก้ว
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  ฉันท์ประภัสสร
2. เด็กหญิงชัญญา  เธียรเงิน
3. เด็กชายเอกณัฐ  เจนวิกย์กิจ
 
1. นางสุภรรณี  ดีเจริญ
2. นางรัตนา  ฉัตรตรีรัตน์
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. นางสาวพีรดา  โพธิ์พรต
2. นางสาวสุธาวิณี  จันทร์ดี
3. นางสาวอมลณัฐ  หุ่นธานี
 
1. นายณรงค์  อินทร์นา
2. นางชนิดาภา  ม่วงมี
 
52 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ทร
2. นางสาวณัฐณิชา  เขียวน้อย
3. นางสาวเพาวิธู  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางสายร่ม  อินสว่าง
2. นางฉันทนาพร  แสงสุทธิเศรษฐ์
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพา  อินทจร
2. เด็กหญิงสุณิสา  พะนาน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อินทร์เพ็ชร
 
1. นางกุลธิดา  พรมสอน
2. นายนิรุตติ  แรงกสิวิทย์
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจิณณพัต  บุญมี
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  มัชฌิมา
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วัดสิงห์
2. นางสาวเจริญรัตน์  หัสแดงดำรงค์กุล
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายคฑาวุธ  พิลึก
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  แกล้วเขตรการ
3. นายอัครวินท์  วัฒนกุล
 
1. นายสัมพันธ์  สุกรณ์
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวปาจารีย์  นกเขียว
2. นางสาวปาริชาติ  ทองคำ
3. นางสาววิไลลักษณ์  หลำชัย
 
1. นางเจนจิรา  ชมกุล
2. นายมนัส  อยู่สุภาพ
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงนิฌา  ภุมรินทร์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อำภาราม
3. เด็กชายมารุต  ฝ่ายไธสง
 
1. นางสาววาสนา  นิ่มพระยา
2. นางสาวปรารถนา  แสงสุข
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทาสะโก
2. เด็กหญิงอาธิตยา  สุพลจิตร
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เหล่าแช่ม
 
1. นายอนุชา  ตู้แก้ว
2. นางสาวกาญจนา  บุญทรัพย์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนัทธมน  กล้าการนา
2. นางสาวศุภาลักษณ์  พรมสอน
3. นางสาวอัฐภิญญา  ทรัพย์พันธุ์
 
1. นางมนัสยา  คูรัมย์
2. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  ทรงรัตน์
2. นายณัชพล  ตระกูลอินทร์
3. นายณัฐธชัย  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายอนุชา  ตู้แก้ว
2. นางสาวกาญจนา  บุญทรัพย์
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เลิศเจริญธรรม
2. เด็กชายศตวรรษ  สังขวิสุทธิ์
 
1. นางสาวนภาพร  สืบสายทองดีแท้
2. นางสุภรรณี  ดีเจริญ
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  มากวิจิตร
2. เด็กหญิงสมฤดี  แขกเณร
 
1. นายสุพัฒน์  อินทมาตร์
2. นางสมคิด  แป้นห้วย
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาววิภาวรรณ  ทองอยู่
2. นายสุรพงศ์  รักกสิวิทย์
 
1. นางสาวชไมพร  วิเชียรรัตน์
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายวิทยา  สุภบุตร
2. นายสุรยุทธ  ฉิมเดช
 
1. นายวีระ  วงค์สายสิน
2. นางสาวมนฐ์ญภัทร  ศิริวัฒพงศ์
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายสรชัย  สุขวงศ์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  ลาชะเนตร์
 
1. นางสาวกรวิภา  ศิริวัฒน์พงศ์
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มาลี
2. เด็กชายพรชัย  ปิ่นทอง
 
1. นายพลากร  ทองสุข
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายบรรชา  วิเชียรสาร
2. เด็กชายสมพล  แคนสีลา
 
1. นางสาววารุณี  ไล้ประเสริฐ
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายณฐพจน์  กสิกรณ์
2. เด็กชายนันทชัย  ภูสำเภา
 
1. นางสุภาพร  คันศร
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกาลัญญู  สุพัฒน์
2. นายณัฐพงศ์  เรืองรอด
3. นายนราวิชญ์  พิลึก
 
1. นายฤทธิพันธ์  พรมชาติ
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ดวงรัศมี
2. เด็กหญิงปวริศา  เชี่ยวธัญกิจ
3. เด็กหญิงศิริวัฒนา  แตงไทย
4. เด็กหญิงอธิชา  วงษ์วัง
5. เด็กหญิงเพชรลฏา  อินทรสุม
 
1. นางธนวรรณ  สอนธิราช
2. นางศรีสมบัติ  คำมะวงค์
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจันทการติ์  ก้านดอกไม้
2. เด็กชายจิรศักดิ์  โคตรคำ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทะแสง
4. เด็กหญิงดนยา  คำสัตย์
5. เด็กชายธีรวัฒน์  บุตรดี
 
1. นางสาวชฏินี  จูเทศ
2. นางสาวกุสุมาลย์  สอนจีน
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวธนาภรณ์  ศิริเขตรกรณ์
2. นางสาวนุจรี  เชื้อเขตรกิจ
3. นางสาวบุษยมาส  หาญธัญญการ
4. นางสาววนิดา  มานะการ
5. นางสาวอาทิตยา  มหันตรัตน์
 
1. นางสุธัญญา  วรนัยพินิจ
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกฤษกร  นะวะมวัฒน์
2. นายณัฐดนัย  มงคลไทย
3. นางสาวภนิมภรณ์  อนุสรณ์
4. นายศุภากร  ดาราโพธิ์
5. นายเฉลิมชัย  จำนงค์
 
1. นางสาววันวิสา  วิเชียรรัตน์
2. นางสาวชฏินี  จูเทศ
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพงศ์  รักการไทย
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สังข์แย้ม
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  แสงสุริ
4. เด็กชายศุภกร  บุญมีเพิ่มทรัพย์
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  กันเกตุ
 
1. นางนภาภรณ์  กล้าวิกย์กรรม
2. นางสาวคณารัตน์  ศรีมุข
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงคุณากร  สมคำ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ผ่องแผ้ว
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  แพงิ้ว
4. เด็กหญิงนภาดา  แห้วเพ็ชร
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  เพ็งอุ่น
 
1. นายวศิน  เพ็ชรโก
2. นายวิทยา  ทองศรี
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวพรชนา  ท่าจีน
2. นางสาวพรพิมล  จั่นผ่อง
3. นางสาวรสสุคนธ์  วงษ์ดาวดำ
4. นางสาววรีวรรรณ  รงค์ทอง
5. นางสาวเนตรนภา  แก้วกัณหา
 
1. นายวุฒิพงษ์  ขำศิริ
2. นางบรรจง  เทพสุทธิ
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  แย้มปรางค์
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ลำเภา
3. นางสาวมณีรัตน์  ดีเทียน
4. นางสาวรุจณิชา  ยงกสิกรรม
5. นายอภินันทน์  เหล่าอินทร์
 
1. นายละเมียด  คำรื่น
2. นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  รัชวงค์
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  พลพัฒน์
3. เด็กหญิงสุธิดา  หมั่นเขตกิจ
4. เด็กหญิงสุภัสรา  แก่นแก้ว
5. เด็กหญิงอรจิรา  ถ้วนถี่
 
1. นายประจักร์  เอี้ยงเถื่อน
2. นางอโนชา  สวรรคโลก
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รัตนสูตร
2. เด็กชายทวีศักดิ์  กุสุโมทย์
3. เด็กชายปัญญา  วัฒนเกษกรณ์
4. เด็กชายพงศธร  เพ็ชร์หิน
5. เด็กชายศิริมงคล  จาดผึ้ง
 
1. นายอนุชา  เชยชม
2. นายสมเจตต์  อำภา
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวดวงพร  จุ้ยดอนกลอย
2. นายธีรภัทร์  อนันตศิลป์
3. นางสาวปริฉัตร  อินทร์ทอง
4. นางสาวพรธีรา  วิทยารัตน์
5. นายวิศรุต  ไวกสิกรรม
 
1. นายนพพล  สุขภิรมย์
2. นางพัชริน  หมายแพทย์จิตร
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  จีนจรรยา
2. นางสาวชลธิภา  จูมโสดา
3. นายธนพล  นุชราชวงค์
4. นางสาวธัญมาศ  เผือกผ่อง
5. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร
 
1. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
2. นางชมภูนุช  กิจแก้ว
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาว ทักษิณา  สุริยะกานต์
2. นางสาวกฤษณา  วงศรีงาม
3. นายจตุพล  สมพงษ์
4. นายจิรยุ  จันทรพงษ์
5. นายฐิติกร  จูงวงษ์สุข
6. นายฐิติพงศ์  รัตติยา
7. นางสาวณัฐฐินันท์  จูงวงษ์สุข
8. นายณัฐวัฒน์  สมพงษ์ธนพัต
9. นายดิสทัต  เชื้อเขตรกรรม
10. นางสาวธนัชชา  ลาคำ
11. นางสาวนริศรา  ทัศมี
12. นางสาวนริศรา  สำราญ
13. นายนฤเดช  กลายสุข
14. นางสาวปาณิตา  แก้ววิเชียร
15. นายพนธกร  พันธะ
16. นางสาวรัฐนา  คล้ายแตง
17. นางสาวสรัญญา  นามจันดี
18. นายสหฤทธิ์  พันธ์เขตรกรณ์
19. นางสาวสุพิชฌาย์  ศิริรัตนาชุติวัต
20. นางสาวสุรีฉาย  เฉลยญาณ
 
1. นางนันทนา  อินทร์นา
2. นางสาวกฤตยชญา  แรงเขตกิจ
3. นางสาวเรณู  พันธ์นุเรณู
4. นายอนันท์  ศรีจันทร์
5. นายจักรพันธ์  พลพัฒน์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ผาบุญมี
2. นางสาวกมลทิพย์  ทีปะลา
3. นายชัยนนท์  อำทิพย์
4. นายชัยวัฒ  แห้วเพ็ชร
5. นางสาวนาตาลี  นะวงค์
6. นายนิธิกร  จันทร
7. นางสาวมณฑิรา  มะลิต้น
8. นางสาวมุทิตา  หมื่นศรี
9. นายวัชรากร  แสนใจวุฒิ
10. นายวิชชุกร  คณฑา
11. นายศุภโชค  อำนาจ
12. นางสาวสมหญิง  มาตรสุข
13. นางสาวสลิลทิพย์  สุขแจ่ม
14. นางสาวสวรรณมน  สุจริต
15. นางสาวสุภาวรรณ์  จันทร์เพ็ง
16. นางสาวอัญธิกา  สุวรรณคาม
17. นายอัษฎาวุธ  โนจันทร์
18. นางสาวอารีรัตน์  ทัศวงค์
19. นางสาวเขมมิกา  สุขยืน
20. นายเจตพล  เยาวศรี
 
1. นายภาณุพันธ์  ภักดี
2. นายวิทยา  ทองศรี
3. นายเอกลักษณ์  กรรณแก้ว
4. นายอิสรพงษ์  อินสว่าง
5. นางสาววิภาพร  นันทศรี
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยลดา  นาคพันธ์
 
1. นางสาวอมาวสี  วิริยานุเคราะห์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  จ่าแดง
 
1. นางสาวอังคณี  เฮงหิรัญญวงศ์
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธราเทพ  แรงเขตรการ
 
1. นางสาวเกศรินทร์  แสนอุลัย
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายเจนณรงค์  แกล้วกสิกรรม
 
1. นายทศพร  เตชะนา
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายณวพงษ์  ปานเพชร
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เจตเกษตรการณ์
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
2. นายสิระ  บุตรโท
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายศิวัช  น้อยวงษ์
2. เด็กหญิงสุรางคนา  สาคร
 
1. นางสาวสุภาวดี  กระแสสินธุ์
2. นางสาวคณารัตน์  ศรีมุข
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาววิรชา  ดำนิล
2. นายสัณหวิช  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวนิโรบล  พัฒนพงษ์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายฉัตรชัย  พละวัฒน์
2. นางสาวอาฐิติญา  วิชากร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา  บูรณสมภพ
2. นางสุพีร์รญา  ปัญญาคำ
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวกรรณิกา  ยะไข่
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อำพิน
3. เด็กหญิงชลทิชา  ชั่วแช่ง
4. นางสาวภิภัสรา  น้อยแสง
5. นางสาววิภัสรา  น้อยแสง
6. เด็กหญิงศศิกานต์  ฟักเขียว
7. เด็กหญิงศุภกานต์  เรืองกรุณา
8. เด็กหญิงสิริพร  ฟักเขียว
9. เด็กหญิงเจนจิรา  เพ็ญพันธ์นาค
10. นางสาวเปรมวดี  อุทกภาษา
 
1. นายจรินทร์  ทะนะแสง
2. นายปิยะ  ตามพระหัตถ์
3. นางสาวสุพัตรา  ภู่เจริญสิริ
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงคันธนีรา  ต้นทุน
2. เด็กหญิงจันทร์หอม  ชำนาญ
3. เด็กชายชาดา  เชาว์ชาญ
4. นางสาวณลธิชา  อ่อนอก
5. นางสาวนันทพร  ทรัพย์น่วม
6. นางสาวพรพิมล  แจ้งถิ่นป่า
7. เด็กชายสมชาย  บาลชื่น
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  สีทอง
9. เด็กหญิงอภิญญา  กระจ่างโชติ
10. เด็กชายแสงตะวัน  ยาหอม
 
1. นางสาววิไล  ระงับภัย
2. นางสาวรษิดา  คชเดช
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจำปา  การวงษ์
2. เด็กหญิงจำปี  การวงษ์
3. นางสาวธนพร  มานะการ
4. เด็กหญิงธีรตา   วัฒนรุจิวงศ์
5. นางสาวนาตยา  เขมะสุนะ
6. เด็กหญิงพรรณวดี  สิทธิศาสตร์
7. นายพิเชษฐ์  เกษวิริยะการณ์
8. นางสาวภัทราวรืินทร์  สาระทิน
9. นางสาวมินตรา  สนประเสริฐ
10. นางสาวรัตนา  ว่องวิการ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชื่นใจ
12. นางสาวสุทธิษา  เขินไพร
13. นางสาวสุธีมนต์  สุกิจโกศล
14. เด็กหญิงสุพิชฌา  พลพัต
15. นางสาวอรอุมา  ว่องวิการ
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นายเกียรติชัย  จันทร์ศรี
3. นางศรีสุดา   อนันต์เพ็ชร์
4. นางสาวนลัทพร  ว่องวิการ
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  แก้วเขียว
2. นายชนะพงศ์พันธ์  ชาวป่า
3. นายชัยรัตน์  แปงการิยา
4. นางสาวณัฐวรรณ  เหล่าแช่ม
5. นายธนายุต  จันทร
6. นางสาวนันทิยา  ตุ้มทอง
7. นางสาวปฐมมาวดี  ชาวบ้านกร่าง
8. นางสาวปณิตา  วงษ์จันทร์ดี
9. นางสาววิภาวดี  เคลิ่ง
10. นางสาวสิดาพร  พิมประสาร
11. นางสาวสุนิตา  คงเกลี้ยง
12. นางสาวอัจจิมา  เหมือนชอุ่ม
13. นางสาวอินทิรา  อ่อนนุ่ม
14. นางสาวอุไรวรรณ  หอรดี
15. นางสาวโสรยา  คงปรีพันธ์
 
1. นางทิพวัลย์  วงษ์อำมาตย์
2. นางสาวฉวีวรรณ  เหล่าเขตกิจ
3. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
4. นางสาวดลนภา  คตภูธร
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  อินทโฉม
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ชะนะ
 
1. นางเฉลิมศรี  กายไธสง
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  นิระภัย
2. เด็กหญิงอำภรณ์  จันทร์มา
 
1. นางสาววรรณิศา  เพ็ชร์ผึ้ง
2. นางสาวเฉลิมขวัญ  สาคร
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  ธนีเพียร
2. นายปวเรศ  ไพราราชธรรม
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นางศรีสุุดา  อนันต์เพ็ชร์
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกฤษณะ  มุสิราช
2. นางสาวสุภาวิณี  ดีเทียน
 
1. นายศัลย์  สุขเสือ
2. นางสาววาสนา  นฤคนธ์
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยงกสิกิจ
 
1. นายสุรชาติ  อ่อนนวล
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปูชิตา  พงศ์สุจริต
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวเบญญาภา  ดาทุมมา
 
1. นางสาววีระนุช  เอี่ยมละออ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายศักดิ์ดา  ยางลิ่ม
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สัตย์ธรรม
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงยุวภา  โชติรัส
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวจิตรกัญญา  พันธมาศ
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  กอบสินค้า
 
1. นายธนรัตน  นิลประภา
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พันธุ์เขียน
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จงหม่อง
 
1. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวบุญเรือน  พูลพันธ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวรัศมี  สียิ่ง
 
1. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายสุรเสกข์  ไผ่บง
 
1. นางสาวระมิงค์พร  ทองคำฟู
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ขุนพิลึก
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวอรัญญา  เมืองอินทร์
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  วาโฉม
 
1. นางนวรัตน์  พันธุ์เขียน
 
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  พุ่มทอง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชมภูระย้า
 
1. นายสุรชาติ  อ่อนนวล
2. นางสาววีระนุช  เอี่ยมละออ
 
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศมา  สุวรรณศร
2. เด็กหญิงเนตรนภา  กางกรณ์
 
1. นายโรจนัสถ์  สุจริต
 
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายภาคภูมิ  เชี่ยวกสิกรณ์
 
1. นายประสพโชค  กองแก้ว
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนรภัทร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลึกวิลัย
 
1. นายภาคย์  ทองขาว
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวอรวรรณ  รักกสิกรณ์
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ดวงจิตร
2. เด็กชายรัฐนนท์  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายไพฑูรย์  บัวงาม
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ม่วงยา
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ยิ้มอ่ำ
3. นายศุภวัส  แจ้งมณี
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ชุ่มเมืองเย็น
2. นางสาวภาวิณี  เตียนธนา
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายณัฐพล  หนองคาย
2. นายภานุพงค์  นาคสวัสดิ์
3. นางสาวแพรลัดดา  ปิยะภาค
 
1. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนากร  เกิดด้วง
2. นายภัทรพงศ์  ปานพรม
3. นายศักดิ์นรินทร์  สิงห์หร่าย
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนเหลือ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  อาจยุทธ
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรธิมา  พรหมสูตร
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายภานุ  แสงโชติ
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภูวภัทร  เชื้อเล็ก
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลพร  พันทะ
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายนพเก้า  สุทธินินท์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ใจฉลาด
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิพิทักษ์  คนึงหมาย
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ล้านทอง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นายอภิชาติ  จันทร์แวง
 
1. นายปฏิรูป  ศิลปรัตน์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  ถิราวัตร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทารัตน์  อินทร์สุวรรณ์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายณัฐกฤต  เปรมกิจพรพัฒนา
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธาดา  ปานเงิน
 
1. นายชาญณรงค์  รุ่งแสง
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุธิสา  บุษดาวาปี
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นายนทีธร  ปานเงิน
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุขเอี่ยม
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ไกรรอด
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภัสสรา  สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรี  สมานกสิกร
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ไกรรอด
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นางสาวรติมา  สุขอยู่
 
1. นายปฏิรูป  ศิลปรัตน์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวทาริกา  ป้อมคำ
 
1. นายศรัญย์  ไพเราะ
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
2. เด็กชายกีรติ  ถิราวัตร
3. เด็กหญิงชมพูนุช  กิจพาณิชวิเศษ
4. เด็กชายภูมินทร์  ศรีวัตรปาน
5. เด็กชายรัชภาค  วัทสุข
6. เด็กหญิงสุทารัตน์  อินทร์สุวรรณ์
7. เด็กหญิงอาภัสสรา  สิญจวัตร
8. เด็กชายเพชรลำปาว  สิมมารับ
9. เด็กหญิงเพียงพักตร์  ราศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุกศรี
2. นางสาวกันต์กมล  คณฑา
3. นายจิรภาส  ดอนไพรย้อน
4. นางสาวชลธิภา  จูมโสดา
5. เด็กหญิงทัศนีย์  แห้วเพ็ชร
6. นางสาวทาริกา  ป้อมคำ
7. เด็กหญิงนิญากร  ชาวป่า
8. นางสาวนุชจรี  จันทศร
9. เด็กหญิงบุษบา  นามวงค์
10. เด็กชายศดานันท์  บาดริปราสาด
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ชาวป่า
12. นายสุขุม  ป้อมคำ
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญอินทร์
14. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีธนต์
15. นางสาวอัจจิมา  ชาวป่า
 
1. นายศรัญย์  ไพเราะ
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ขันทองคำ
2. เด็กชายณัฐชนน  สมพงษ์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  แกว่นเขตรวิทย์
4. นายธวัชชัย  ทิพรส
5. เด็กหญิงนฤมล  อินปนาม
6. เด็กหญิงนาตาชา  พัดสาริกรณ์
7. เด็กชายปธานิน  จันทร์นาค
8. เด็กชายมานะ  เอี่ยมเวช
9. เด็กชายวศิน  แก้วเนตร
10. เด็กหญิงวิภาพร  คันศร
11. นางสาวศิริธร  ศักดิ์ขุนทด
12. เด็กหญิงสุนิษา  ปาระมี
13. เด็กหญิงสุรัสวดี  มุทิตา
14. เด็กชายอัษฎา  วันดี
15. เด็กหญิงอาธิติญา  กุลประดิษฐ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  อาจยุทธ
2. นายปริญญา  เพ็ชรพูล
3. เด็กหญิงพรธิมา  พรหมสูตร
4. นางสาวพัชรินทร์  ล้านทอง
5. นางสาวมณฑิตา  ศรีสุข
6. นายมนตรี  บงเรือน
7. เด็กหญิงวรรณิสา  ไกรรอด
8. เด็กหญิงวิริยา  จูฑา
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ใจฉลาด
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อิ่มรัง
11. นายไชยา  ขุนทอง
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
2. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
3. นายรัตนชัย  เกตุยา
4. นายปรเวธฎ์  เกษมโชค
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัลยกร  แกว่นกสิกรณ์
2. เด็กชายกานต์ดนัย  สุธรรม
3. เด็กชายกีรติ  ถิราวัตร
4. เด็กชายคณาธิป  อินสองใจ
5. เด็กหญิงจันทิมา  สมบุญนา
6. นายณัฐพงษ์  เทียมใหม่
7. นายนพเก้า  สุทธินินท์
8. เด็กชายภูมินทร์  ศรีวัตรปาน
9. เด็กชายภูมิพิทักษ์  คนึงหมาย
10. เด็กชายภูวภัทร  เชื้อเล็ก
11. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
12. เด็กชายเพชรลำปาว  สิมมารับ
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
3. นางวรรณา  พิมพันธุ์
4. นายธีรยุทธ  เก่งธัญการ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นางสาวจาระวี  มันตะรักษ์
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  วังจีน
3. นายจิรวัฒน์  เทศเกิด
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  โสภา
5. นายนทีธร  ปานเงิน
6. นางสาวนันท์นลิน  บุญทัน
7. นายนิรวิทย์  บุญอิน
8. นายประวุฒิ  ทาเอื้อ
9. เด็กหญิงพรนิพา  ยาศรี
10. นายพัชรพล  พุทธา
11. นางสาวพัชรินทร์  ดัดธุยะวัฒน์
12. นางสาวภัทรภรณ์  ศรีเดช
13. เด็กหญิงรัตติญา  โพโต
14. เด็กหญิงสุภัทตา  ปัญญา
15. นายสุรชัย  ราชดำเนิน
16. นางสาวหนึ่งฤทัย  วัฒนา
17. นายอภิสิทธิ์  เกตุุแก้ว
18. นางสาวอังคณา  กาฬภักดี
19. เด็กหญิงอัญลิชา  วงศ์สีดา
20. นางสาวอารยา  นาคแจ้ง
21. นางสาวเสาวนีย์  กลิ่นสนิท
 
1. นางจารึก  แสนพรม
2. นายรัตนชัย  เกตุยา
3. นายชัยณรงค์  ศรีเดช
4. นายกรกช  แจงเขตต์การ
5. นายนิติ  แก้วคำ
6. นางสาวธีรดา  ประทุมพร
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายณัธชัย  ศิลาเจริญ
2. เด็กชายนนทกานต์  รัตนบุตร
3. เด็กหญิงนิรากร  แมลงภู่
4. เด็กชายรณกฤต  สาแก้ว
5. เด็กหญิงวรัญญามาส  ฟุ้งเฟื่อง
6. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พุฒิศิริ
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายชูวิทย์  แจ่มศรี
2. นายภูมิภัทร์  รัตนธรรม
3. นางสาวมินลดา  พลอยมะกล่ำ
4. นายสรศักดิ์  แกว่นกสิกรณ์
5. นางสาวสุภัชญา  สง่างาม
6. นางสาวเจนจิรา  เพียรสันเทียะ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชวนพิศ  สุขยืน
2. นายณัฐกรณ์  วิธานสรกิจ
3. นายนราวิชญ์  จันทร์เพ็ง
4. นายนัฐภูมิ  แก้วอ้าย
5. นายนันตวัฒน์  พรตระกูลพิพัฒน์
6. นางสาวศิริพร  สุขยืน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกนก  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวกนกนภา  สุขภูวงค์
3. นางสาวกนกวรรณ  ศรีผง
4. นายกษิดิศ  พงศ์ธรกุลพานิช
5. นางสาวกัญญาพัชร  บุญลือ
6. นายกันตพงศ์  งามวงสา
7. นางสาวกันย์สุดา  โอสถ
8. นายจิรายุทธ  สุขสาคร
9. นางสาวชลธิชา  เพิ่มสุข
10. นางสาวญาตินันท์  วรากุลเรืองฤทธิ์
11. นางสาวณัฏฐณิชา  เลิศสกุล
12. เด็กชายณัฐพล  นิยม
13. นางสาวณัฐมน  ป้องแสงสี
14. นางสาวณัฐมล  คันศร
15. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณอาจ
16. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญแก้วครุฑ
17. นางสาวธนพร  ศุภนคร
18. นายธนายง  อมราสิงห์
19. นายธีระชัย  วงศ์วิทยา
20. นายนที  วิเศษขลา
21. นายนนทวัฒน์  ขุนสิงโต
22. นางสาวนภเกตน์  บางละมุง
23. นางสาวนัชชา  ป้อมกระสันต์
24. นายนิรันดร์  ยงกสิกรรม
25. นางสาวบุษยมาศ  ธิบดี
26. นางสาวปวีณา  กุสุพะ
27. นายปิยะมินทร์  กระลาม
28. นางสาวพันธิตรา  โพธิ์คำ
29. นางสาวพิชญา  คำอิ่ม
30. นางสาวพิมพ์นิภา  กีตา
31. นางสาวมลธิชา  อ่อนสลวย
32. นางสาววราภรณ์  ศรีบุญ
33. นายวิทูร  รอดหนิด
34. นางสาวศิริพร  บุญเพชร
35. นางสาวสิริจันทร์  เพ็ญภาวะนา
36. นางสาวสุจิตรา  ทองเหลือง
37. นางสาวสุธิญาพร  นาคอุบล
38. เด็กหญิงอภิชญา  เชื้ออภัย
39. นายโสภณวิชญ์  โฉมศรี
40. นายไชยา  มาหัวเขา
 
1. นายเขมกร  ช้อยบัวงาม
2. นายไพบูลย์  สงฆ์โนนเหล็ก
3. นางรจนา  เสมากูล
4. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
5. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
6. นายธนกฤต  รงค์ทอง
7. นางสาวศุภมาศ  ปานคำ
8. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  ยอดพิโรจน์
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายเพิ่มพูน  ประเสริฐ
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  สาริวรรณ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศักดิ์ทัศนา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  บูชา
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นายธนพล  สมพงษ์
 
1. นางนวรัตน์  พันธุ์เขียน
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุพรมมา
 
1. นายนพพร  ศิริวงศ์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี  แม้นพยัค
 
1. นางสาวนันทวัน  อำภิน
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  เนินพลับ
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวอารยา  ศรีเอี่ยม
 
1. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาติสุทธิ์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายธรรพ์ณธร  เทพพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นายศุภวิชญ์  ศรีสมยา
 
1. นายณัฐพล  ปภาตา
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายทรงเดช  หวังสุข
 
1. นางสาวขนิษฐา  หรั่งแร่
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กหญิงพรศิรื  มาบ้านแร่
 
1. นางสาวนันทวัน  อำภิน
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  บุญโต
 
1. นายอนุสิทธิ์  คงคา
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวธารารัตน์  ศิริเดช
 
1. นายนพพร  ศิริวงศ์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ธรรมสงค์
 
1. นายกฤษฎา  แจ้งสันต์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาติสุทธิ์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  สามสูงเนิน
 
1. นางใกล้รุ่ง  จัมปะโสม
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายณัฐภัทร  มุสิกพันธ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  พรหมศิริ
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายสหัสวรรษ  อ้นอมร
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  แมลงภู่
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  กลายสุข
 
1. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวศิริพร  สุขยืน
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  พูลพันธ์
 
1. นายวชิร  ภุมมา
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายวริทธินันฐ์  อินทรีย์
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายอานนท์  บุญอาจ
 
1. นายสายชล  ปิ่นทอง
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธนพัฒน์  คำสอง
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายวิชาญ  ขุนรักษ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  รักเกษตร์กรรม
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญฑิตา  แก้วถิ่นดง
 
1. นายธีรยุทธ  เก่งธัญการ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  แมลงภู่
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  สมัครเขตรกิจ
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาววัลภา  จำปารัต
 
1. นายนวพล  ปัทมากร
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ไวเกษตรกรณ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เขียวแก้ว
3. เด็กชายชลิต  มุงคุณคำชาว
4. เด็กหญิงฐิฑาภรณ์  แป้นประโคน
5. เด็กหญิงธนาพร  มาตทวงษ์
6. เด็กชายพงศธร  เพ็ชรหิน
7. เด็กชายศิริมงคล  จาดผึ้ง
8. นายสหภาพ  เชื้อชวด
9. เด็กชายสาธิต  โพธิ์ขุน
10. นางสาวสุชาดา  จินกสิกิจ
 
1. นายอนุชา  เชยชม
 
201 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกษิติ  ตั้งกมลศรี
2. เด็กชายคุณภัทร  เทพสุทธิ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธิริ
4. เด็กชายฉัตรมงคล  จาสุทัศน์
5. เด็กชายนพดล  ครุธพันธ์
6. เด็กหญิงบัวชมพู  สนองคล้าย
7. เด็กหญิงวาสนา  ช้อยบัวงาม
8. เด็กหญิงวิไลรัตน์  เดชมูล
9. เด็กหญิงเดือน  ศิริโยธา
10. เด็กชายเศรษฐพงศ์  นิโรจน์
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
 
202 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  อ่ำจุ้ย
3. เด็กหญิงฐานียา  ศรีกรุษ
4. เด็กชายทศพล  วรรณภักตร์
5. เด็กหญิงพรวิจิตร  ฤาชัย
6. เด็กชายภากร  มุทุตา
7. เด็กชายรามสิทธิ์  พรมโต
8. เด็กชายศุภกิตติ์  วิเศษศรี
9. เด็กหญิงสมคิด  เพียนชะกรณ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  ชูติธวัช
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
203 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายนพดล  เอ็มรัตน์
2. นางสาวปิยะมาศ  บุญเนตร
3. นายพรหมพิริยะ  อ่ำจุ้ย
4. นางสาวพิชชาพร  พลแสน
5. นายราเชน  อินทร์น้อย
6. นางสาววนัตดา  จินตะกัน
7. นายศตวรรษ  แดงสิงห์
8. นางสาวศิรประภา  กีตา
9. นายอนุชา  ชังชั่ว
10. นางสาวอัญชลี  โต๊ะหมัด
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
 
204 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายชาลี  เปี่ยมเงิน
2. นายณัชพล  เจริญสุข
3. นางสาวนัทธมน  บุญประสพ
4. นายพงศ์ชนก  มิ่งเมืองมูล
5. นางสาวพรวรินทร์  อินทสิทธิ์
6. นางสาวพัชราภา  ฟ้าร่มขาว
7. เด็กหญิงภาวิณี  ทองคำขาว
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  พันธ์เกษกรณ์
9. นายอนุวัฒน์  ประสิทธิเกตกรณ์
10. นายอาคม  โคกบัว
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
205 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาส  วงษ์วิทยา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชลิตพิรัตน์
3. เด็กหญิงมุกดา  อึ่งขวัญ
4. เด็กหญิงสุภาพร  เอี่ยมละออ
5. เด็กหญิงอารียา  นิระภัย
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  คำแพ่ง
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
 
206 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายกฤษณะศักดิ์  สาลาเลิศ
2. นางสาวจิรัญญา  บุญมั่น
3. นางสาวจิราวรรณ  พฤกษา
4. นางสาวปนัดดา  พ่วงผ่อง
5. นางสาวปรีดาภรณ์  จันทร์ทองคำ
6. นางสาวสุวิภา  พ่วงผ่อง
 
1. นางสาวจิราภา  เอื่อจิรกาล
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติพร  เต๊ะเปีย
2. เด็กหญิงณัฐพร  รักษาทรัพย์
3. เด็กหญิงดลนภา  จันทร์ศรี
4. เด็กหญิงมินตรา  สามารถ
5. เด็กหญิงสรารัตน์  ศรีบุญเพ็ง
6. เด็กหญิงสุพรรณวษา  โพธิ์ศรีทอง
 
1. นางคงชนก  พรศิรชัย
2. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
3. นางสาวศิขรินทร์  เกษสุวรรณ
4. นางสาวกรุณา  นัคราจารย์
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  อินประดิษฐ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สังวีระ
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สงวนทรัพย์
4. เด็กหญิงนภสร  ปานแดง
5. เด็กหญิงนัธทิชา  สุขสงวน
6. เด็กหญิงสุวนันท์  วิเชียร
7. เด็กหญิงอภิสรา  ป้อมคำ
8. เด็กหญิงอารียา  สร้อยกุดเรือ
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ยะไข่
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวกมลนัทธ์  เถื่อนแท้
2. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุมแมน
3. นางสาวกุลณัฐ  วงษ์รักษ์
4. นางสาวจิราพา  รอดนวล
5. นางสาววรรษิดา  สยาม
6. นางสาวสุภัทรา  พงษ์เกษตรการ
 
1. นางสาวสุรัตน์วดี  เนียมอ่ำ
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  รักพะนา
2. นางสาวชาลิสา  เหมะสถล
3. นางสาวทิพย์สุดา  คล้ายหลิม
4. นางสาวธนพร  มูลเมือง
5. นางสาวพรรณยุภา  ทองยา
6. นางสาวมัณฑนา  บุญธรรม
7. นางสาววิภาวรรณ  จันทณุรักษ์
8. นางสาวอารีย์รัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นางสาวณัฐนันท์  วงษ์วิลัย
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  คำลี
2. นางสาวปัทมาพร  คำสิงห์
3. นายปารเมศ  คำแสง
4. นางสาวภัทรมน  เรืองเกษวิทย์
5. นายเติมพร  งามงอน
 
1. นายจักรกฤษ  แกมเงิน
2. นางสาวภัทราภรณ  สงฆ์กราณ
 
212 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กชายณฐกร  พงษ์สาริกิจ
2. เด็กชายตะวัน  สมหา
3. เด็กชายพงศกร  ม่งทา
4. เด็กชายศิริวุฒิ  ถึงสุข
5. เด็กชายศุภชัย  นิลเกษม
 
1. นายนพดล  คงป้อม
2. นายวิทยา  จัมปะโสม
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นายชยานันต์  เสรารักษ์
2. เด็กชายสุรพล  ศิริพัฒน์
 
1. นายทูรย์  โสภาบุตร
2. นางใกล้รุ่ง  จัมปะโสม
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวกมลพรรณ  ว่องวิกย์การ
2. นางสาวโชติรส  คฤหปาน
 
1. นางวิไล  ชังชั่ว
2. นางสาววรรณิศา  เพ็ชร์ผึ้ง
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพนัสฌา  นาราด
 
1. Ms.Wang  Jing
 
216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา   แก้วการไร่
 
1. MissSun  Yang
 
217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวนุชจรี  เพียรธัญการ
 
1. นางสาวศรุตา  อยู่สิงห์
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวสุปรียา  ส่องแสงจันทร์
 
1. นางสาวรสิกา  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  เฮงมี
 
1. นางสาวอานันฑิตา  กระต่ายทอง
 
220 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 1. เด็กชายณฐพัฒน์  กาญจนวิกัติ
 
1. นางสุภาวิตา  บุตรกฤตติกุล
 
221 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บัวกุล
 
1. นางวิศารัตน์  สมบุญโภชน์
 
222 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวพุทธิดา  ต้นโพธิ์ธรรม
 
1. MissTan  Yaoyao
 
223 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวภัชริดา  สวนศิลป์พงศ์
 
1. นางสาวอานันฑิตา  กระต่ายทอง
 
224 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  อ่ำดอนกลอย
2. นางสาวนวรัตน์  เชื้อกสิกรรม
3. นางสาวสาวิตรี  ดำนิล
4. นายสุกิจ  สุทธิชาติโยธิน
5. นางสาวสุจิตรา   เทวีสิทธิ์
 
1. Ms.Tian  Yuan
 
225 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายชาญชัย  พิมพ์ดัง
2. นายณัฐวัตร  พรรคพวก
3. นางสาวลลิตา  ดอนแนไพร
4. นายสิทธานต์  อินทร์น้อย
5. นางสาวสุภาวินี  สุขแพทย์
 
1. นางฉัตราภรณ์  ว่องธัญกิจ
2. นางสาวพรพิมล  ศุภวาร
 
226 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  ใจเป็นบุญ
2. นายธนกร  พุฒเห้า
3. นางสาวธันยพร  จิตรซื่อ
4. นางสาวรศิดา   ชัยสิทธิ์
5. นางสาวศิรภัสสร  เรืองเถาะ
 
1. นางสาวอานันฑิตา  กระต่ายทอง
2. Misssaki  takeuchi
 
227 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายศุภณัฐ  จำปา
2. นางสาวสุวรรณ๊  ฉันท์วิเชียร
 
1. นางสาวเมธาวี  ศรีพฤกษ์
 
228 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ทองอ่วม
2. นางสาวชนิสรา  ศรชัย
 
1. นางสาวอานันฑิตา  กระต่ายทอง
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายจุลพงษ์  เชื้อเขตรกรรม
2. เด็กชายทรงฤทธิ์  ทองคง
3. เด็กชายประดิพัทธ์  ชัยมงคล
4. เด็กชายยอดดอย  พักแพรก
5. เด็กชายวชิระ  จันทร์หอม
6. เด็กชายสุทธิวัฒน์  รัตนาจารย์
7. เด็กชายอภินันท์  วงษ์สมบูรณ์
8. เด็กชายเจนณรงค์  มัทธวรัตน์
 
1. นายนิติ  เดชากุล
2. นางสาวกฤตยชญา  แรงเขตกิจ
3. นายอนันท์  ศรีจันทร์
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  มาสิงห์
2. เด็กชายชินดนัย  พันธ์เจริญพร
3. เด็กชายณัฐพนธ์  อ้นชาวนา
4. เด็กชายทักษิณ  โยธาสิงห์
5. เด็กชายนิติภูมิ  วงษ์เวช
6. เด็กชายพิสิทธิ์  สืบศรี
7. เด็กชายภูษิต  จินตนา
8. เด็กชายสราวุฒ  ไม้สนธิ์
 
1. นายศัลย์  สุขเสือ
2. นายใหม่  ภู่จำรูญ
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายจิรพัส  จันทร์สิงห์
2. นายนฤนาถ  หาไม้ตรี
3. นายนิรวิทย์  เม่นสุวรรณ์
4. นายศุภวิชญ์  จรบรรฑิตย์
5. นายสุทธิภัทร  ศาลา
6. นายเกียรติศักดิ์  เข็มทอง
 
1. นายภัทรนนท์  สุทธิเพียงคะ
2. นายนวพล  ปัทมากร
3. นายชงคา  เมืองจันทร์
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายณัฐพร  นิยม
2. นายณัฐพล  ศรีขาว
3. นายภูมิสิริ  สมจิตต์
4. นายวัชรินทร์  เชียวเขตวิทย์
5. นายสุทรรศน์  คงสมบัติ
6. นายเดชอุดม  รงค์ทอง
 
1. นายธีรพร  โพธิ
2. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
3. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกรกนก  ขลุ่ยทอง
2. นางสาวคีตวัน  ส้มพูล
3. นางสาวชญานิศ  โพธิพันธ์
4. นายณัฐดนัย  สิทธิเขตรกรณ์
5. นางสาวณิชมน  มีเผ่า
6. นางสาวทิวาวรรณ  ทิพรังษี
7. นางสาวประภัสสร   จีนเขตกรณ์
8. นางสาวมลฤดี  ศรีรังสรรค์
9. นางสาวอภิสมัย  อยู่คง
10. นายอริย์ธัช  แสงราทัศน์
 
1. นายณรงค์  เถาวัลย์
2. นางสาวศรีแพร  นามโส
3. นางถาวร  ลักษณะ
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  อินทะเกิด
2. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  กรานวงษ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  วรรณา
4. เด็กหญิงสุคณฑา  สมสุด
5. เด็กหญิงเอรญา  คำภา
 
1. นางสาวอรอนงค์  ชุ่มเมืองเย็น
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีภา
2. เด็กชายชานน  เสือพุก
3. เด็กหญิงเมธาพร  หิรัญศุภโชติ
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
2. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิกา  ทิพย์กาวี
2. เด็กหญิงปรินทร  อินทโฉม
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  สังข์ชัย
 
1. นางสุรีย์รัตน์  ส่งเสริมภักดี
2. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
237 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายสนธยา  นิ่มพระยา
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  ปัวน้อย
3. นางสาวเรืองศิริ  ท่าซุง
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
2. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
 
238 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ศิริ  โตโล
2. นางสาววรรณิศา  แก้วเกษการ
3. นางสาววิภาดา  สดุดี
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
2. นางสุภัทรา  หนูเถื่อน
 
239 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อาจองหาญ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  บัวผัน
3. เด็กชายอานนท์  รัศมี
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย  อัมระนันท์
 
240 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธณัชชา  คงห้วยลอบ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พลปัญกาศ
3. เด็กหญิงมธุมาส  ท้วมศรี
 
1. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
2. นางสาวนฤมล  บัวเหมือน
 
241 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐกานต์  กลิ่นดี
2. นายพรสวรรค์  ชาญสาริการ
3. นางสาวสุชาวดี  วงษ์ขาว
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
2. นางสาวณัฎฐนันท์  จุติมา
 
242 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายณัฎฐพล  กันทา
2. นายพงษ์พร  จ่ายยัง
3. นายพีรพัฒน์  ดีเทียน
 
1. นางสาววรรณิกา  ธรรมสละ
2. นางสาวกุสุมาลย์  สอนจีน
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  สาระคำ
2. เด็กหญิงศิริพิชา  หมั่นเสมอ
 
1. นางนิพาพรรณ์  ตั้งจิตปรีดานนท์
2. นายธิติ  พรหมสูตร์
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  มั่นคง
2. เด็กหญิงอรัญญพร  คงศรีสุข
 
1. นางสาวดิศราพา  ศรีนุช
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  คัชรีรัตน์
2. เด็กหญิงธัญญุตา  กมลรัตนกูล
 
1. นางฤทัยรัตน์  เกษการณ์
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  กางกรณ์
2. เด็กชายนันทพงศ์  คงยุทธ์
 
1. นางสาวเมษา  พูลสวัสดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ  สุดสะอาด
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีคล้าย
2. นางสาวเพ็ญนภา  คณฑา
 
1. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
2. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นายวีรเทพ  เพ็ญเขตรวิทย์
2. นางสาวอรทัย  บุญเกตุ
 
1. นางสาวประภัสสร  จุลบุตร์
2. นายไซมอน  อัครสกุลชัย
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจามร  กุลวิไลย์
2. เด็กชายชินดนัย  ภูวนาถ
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายชินดนัย  ชูชัยมงคล
2. เด็กชายอนุรักษ์  เมืองวงษ์
 
1. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายกิตติชัย  นาทะทอง
2. นายธนายุทธ  วิมุติ
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
2. นางสาวอารีย์  กาฬภักดี
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณรงค์เดช  นาดี
2. นายศรัณย์  น้อยสวรรค์
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายปฏิญาน  ธีระวุฒิ
2. เด็กชายเจษฎา  จำปาทอง
 
1. นางสาวเมษา  พูลสวัสดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ  สุดสะอาด
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  โกศล
2. เด็กหญิงเปรมประภา  ศรีเดช
 
1. นายชูศิลป  ศรีสุข
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตา  เจียมเจริญ
2. เด็กชายปัณณธร  จันทมา
 
1. นางสาวอภัสสรณ์  เรืองวงษ์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายอณัฐชา  พันธุ์เขียน
2. เด็กชายอนุชา  วิชาชัย
 
1. นางสาวทิพมาศ  กลทิพย์
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาพร  สาที
2. เด็กหญิงอังค์วรา  ต่วนเทศ
 
1. นางจงดี  คำแสน
2. นางสาวอภัสสรณ์  เรืองวงษ์
 
258 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายอนิวัตติ์  เพ็งอุ่น
2. เด็กชายเจตพล  ม่วงยิ้ม
 
1. นายชูศิลป  ศรีสุข
 
259 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  เตยหอม
2. นายอุ้มประเสริฐ  แก้วรักถา
 
1. นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์
2. นางสาวเบ็ญญาภา  ศรีเรืองพันธ์
 
260 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  สีดำ
2. นายธีรภัทร์  ณรงค์มี
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
2. นางสาวอารีย์  กาฬภักดี
 
261 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณิชกมล  พรมพุทธา
2. นายตฤนภพ  ประทีป
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายบรรหาญ  เดชมา
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  ชาญเวทประสาตร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  เงินบำรุง
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นายพิชญะ  โชคพล
 
263 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวราตรี  บำรุงศรี
2. นายวัชรศักดิ์  ชื่นชม
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
264 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  ไวกสิกรณ์
2. นายธิติภาส  คงไทย
 
1. นายชาลี  เรืองวงษ์
2. นายพิชญะ  โชคพล
 
265 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายชวกร  ดอนแก้ว
2. เด็กชายธีรเทพ  ศรีรดล
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ตั้งกมลศรี
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
2. นางสาวจันทนา  มณีรัตน์
 
266 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัณยา  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชื่นใจดี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาหม
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ  สุดสะอาด
 
267 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวพรวลัย  จันทร์ศรี
2. นายรติพงษ์  จุลมุสิก
3. เด็กหญิงรัชนีกร  บัวผา
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นายอำนวย  เกษกิจ
 
268 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นายกสิน  เกิดกรุง
2. นางสาวธมลวรรณ  สิงห์เถื่อน
3. นางสาวเบญญาภา  กลิ่นบุญ
 
1. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
269 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นางสาวพัขรี  พูลเขตรกรณ์
2. นางสาวสิริกานต์  วราหะไพฑูรย์
 
1. นางสาวประภัสสร  จุลบุตร์
2. นายไซมอน  อัครสกุลชัย
 
270 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายชัยณรงค์  เอี่ยมมา
2. นายปกรณ์เกียรติ  คำสงเคราะห์
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
271 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภณ  บุตรน้ำเพ็ชร
2. เด็กชายรัชภาค  วัตสุข
3. เด็กชายเตชพัฒน์  มาท้วม
 
1. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
2. นายธิติ  พรหมสูตร์
 
272 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายนิธิกร  ทองคำดี
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  บุญนิล
3. เด็กชายสุรพัศ  บุรณพันธ์
 
1. นายบรรหาญ  เดชมา
2. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
273 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  เก่งธัญการ
2. นางสาวพัชรา  ทองมี
3. นายเนติภูมิ  พันธ์สระคู
 
1. นางสาวอภัสสรณ์  เรืองวงษ์
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
274 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  วิทยกิจ
2. เด็กชายพิษณุพรรณ  ทัศน์จันทร์
3. เด็กชายวิริยะ  โพธิ์เนย
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
2. นายบรรหาญ  เดชมา
 
275 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขสุด
2. เด็กชายพันฤทธิ์   รัตนบุตร
3. เด็กชายวรวุฒิ  ชูใจ
 
1. นายวินัย  คันศร
2. นายอิทธิพล  บางหลวง
 
276 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายณัฐพล  วงค์ทอง
2. นายทินกฤต  อิ่มมาก
3. นายวุฒิชัย  แสนธิ
 
1. นายวินัย  คันศร
2. นางสาวชนิดาภา  ฉ่ำเลิศวัฒน์
 
277 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายพรอเนก  ไล้ทอง
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  สารีพัว
3. เด็กชายภาณุพัฒน์  บุญโญ
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
 
278 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  ผูกจีน
2. เด็กชายจิรพนธ์  กลธนเสพย์
3. เด็กชายเจษฎา  แจ้งจิตร์
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นายพิชญะ  โชคพล
 
279 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะยุเรศ
2. นางสาวพัชราพร  เบญจางคประดิษฐ์
3. นายศุภชัย  แสงทอง
 
1. นายทูรย์  โสภาบุตร
2. นายสดใส  แก้วประสงค์
 
280 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวญานิศา  สงวนวงค์
2. นางสาวพรหมผกา  พรหมสทธิ์
3. นางสาวโยถกา  จันทร์มาก
 
1. นายบรรฑูรณ์  สิงห์ดี
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  เกษรมาลา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อุสภะ
3. เด็กชายสุวินัย  จินกสิกิจ
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายประทีป  ไผ่เทศ
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิตา  สุกสุด
2. เด็กชายศุภกิตติ์  กมุทากรณ์
3. เด็กชายอนุชาติ  เทียมจันทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายธนกร  วิทยารัตน์
2. นายวรินทร  สืบสิงห์
3. นายเมธา  พุกนิล
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายณรงค์  คูรัมย์
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  ผึ่งด่านกลาง
2. นายพงษ์ศธร  สุวรรณโชติ
3. นายไพฑูรย์  คชอินทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธาดา  ปานเงิน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  พุทธรัก
3. เด็กชายไกรสร  ราชดำเนิน
 
1. สิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นางสาวนิรินท์ทิตตา  ธนณัฐเชาวกรกุล
2. นายวัชรพงศ์  วัฒนศิริ
3. นางสาวสิริภาส  ธรรมรักษา
 
1. นายภูมิพัฒน์  ธนณัฐเชาวกรกุล
2. นางอาภรณ์  สีแดง
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายจิรเมธ  น้อยนิ่ม
2. เด็กหญิงนภาพร  พลับพลา
3. เด็กหญิงฟาลิดา  ปิ่นมณี
4. เด็กหญิงวรรณภา  เนตตะพันธ์
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ปุณขันธ์
6. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พันธ์ศรี
 
1. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีนงค์นุช  ทองบุญ
3. นางภักดี  สุวรรณโคตร
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชนธิชา  ขูดสันเทียะ
2. เด็กหญิงบุญส่ง  สิทธิศาสตร์
3. เด็กชายพรชัย  วราสินธุ์
4. เด็กหญิงภาวิณี  รื่นรวย
5. เด็กชายวรเชษฐ์  จอมทอง
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  เทศแจ่ม
 
1. นายวุฒิวัฒน์  อิ่มเพ็ง
2. นางสาวนลทพร  คุ้มไพรี
3. นางบุญชู  งามขำ
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ชูศรีทอง
2. นางสาวปิยวรรณ  ขุนณรงค์
3. นางสาวศิริลักษณ์  สีหามาตย์
4. นางสาวหัสยาวรรณ  นาแข็ง
5. นางสาวอรจิรา  จุฬา
6. นางสาวอริสรา  อ่อนประดิษฐ์
 
1. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
2. นายสุระศักดิ์  หามทอง
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  เหลืองแดง
2. เด็กหญิงนัทชานันท์  เจ๊กสีหา
3. เด็กหญิงสิริมาภรณ์  กลายสุข
 
1. นางกนกนิจ  จูทา
2. นางปวีณา  ถุงทรัพย์
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงบุษกร  วิชากร
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  เพียรเพ็ญ
3. เด็กชายสุธีรชัย  แสนพรม
 
1. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
2. นางสง่า  นิลคน
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ใจดี
2. นางสาวมาริษา  มาตรสิงห์
3. นางสาวสุมินทรา  อาสนะคงอยู่
 
1. นางสาวสันธินี  บำรุงสุข
2. นางปวีณา  ถุงทรัพย์
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวชุติมา  เจริญงามโชติสกุล
2. นางสาวพัชรพร  เนตรใส
3. นายพีรพัฒน์  รัศสุวรรณ
 
1. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
2. นางสาวสายฝน  บาลนคร
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนววรรณ  ฉัตรตรีรัตน์
2. เด็กชายอำพล  เกตุพงษ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ดำงาม
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นายสุระ  งามขำ
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายกิตติภัทร  จินดาวงษ์
2. เด็กชายสมเกียรติ  สระทองหน
3. เด็กชายสิทธิพร  ลีลา
 
1. นางเรวดี  สุพรรณ
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกิตติวรรณ  บุญช่วย
2. นางสาวชาลินี  เขม้นเขตรการณ์
3. นางสาวพรรณทนาพร  บรรทับ
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นางกนกนิจ  จูทา
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกานต์พิชชา  พุฒศิริ
2. นายนฤดล  ท่าขุมดิน
3. นายรามิล  แสงแก้ว
 
1. นายมานพ  ดีเต่า
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กัณหา
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  พุ่มไสว
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  สมานมิตร
3. เด็กหญิงอลิสา  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
1. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวทิพย์วารินทร์  สีสมุทร
2. นางสาวมณีรัตน์  ศรีบุตรตา
3. นางสาวสุจิรา  จันทร
 
1. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิรดา  อินทศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แตงทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุพรมมา
 
1. นางสุกัญญา  คงเขียว
2. นายวุฒิชาติ  วชิระสูตร
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เย็นฉ่ำ
2. เด็กหญิงศุภธิดา  ทิวา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  สุระดม
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  แก้วการไร่
2. นายวราวุฒิ  เกิดกำแหง
3. นางสาววริษา  วงฤทธิ์
 
1. นางสาวพรณิชา  เปรมจิตร์
2. นางสาวสุพพัตรา  อ่อนสา
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นางสาวครองขวัญ  นาคสวัสดิ์
2. นางสาวทัศนีย์  พูลสาริกิจ
3. นางสาวสุภาพร  ม่วงกันกิจ
 
1. นางอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
2. นางลภัสรดา  ศิริเขตรกิจ
 
304 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายณฐนนท์  ม่วงพุ่ม
2. เด็กหญิงนงนภัส  วิเชียนสาร
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ประจุไทย
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดตามัย
2. นางสาวอรทัย  เหลาทอง
 
305 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกุล  เขม้นเขตร์การ
2. เด็กหญิงวรรณภา  บัวบาน
3. เด็กหญิงศิริเมษา  สมบุญมี
 
1. นางอมลมณี  อ่อนผาง
2. นายอนันท์  ศรีจันทร์
 
306 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขุนณรงค์
2. นางสาวธิดา  ตาลาน
3. นายสดายุ  คณฑา
 
1. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
307 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวจันทร์นภา  ใจเพชร
2. นางสาวทิพย์วิมล  หล่อทอง
3. นางสาวปวันรัตน์  นันทโกมล
 
1. นางสมหวัง  วรรณสูตร
2. นายธวัชชัย  เหล่าเขตรกรณ์
 
308 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมินตรา  มุมทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เงินอยู่
3. เด็กชายอภิวัชญ์  อัมรนันท์
 
1. นางวัชรี  พูลศรี
2. นางสีดา  สุนทรพงศ์
 
309 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  ป้อมคำ
2. เด็กหญิงสรัญญา  จันทร
3. เด็กหญิงแก้วเกศ  สีลา
 
1. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
2. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
310 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  เสร็จกิจ
2. นายจิรวัฒน์  อยู่สิงห์
3. นางสาวทรงพร  จบศรี
 
1. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
 
311 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประทุมแมน
2. นายชัยวัฒน์  เรืองพูล
3. นางสาวสุทธิดา  เรืองเดช
 
1. นายเอกภพ  สุดสะอาด
2. นางบุญชู  งามขำ
 
312 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นายสัญชัย  ช่างบัณฑิต
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
 
313 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายฐานิต  เข็มทอง
 
1. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
 
314 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  ชมพู่
 
1. นางสาวทรายทอง  อุดมสารี
 
315 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายวีรพันธ์  คล้ายหิรัญ
2. เด็กชายสาโรจน์  จินดาพาณิชย์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  โสตฐิพันธ์
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
2. นายสมภพ  สิทธิเขตกิจ
 
316 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงกำไรมาศ  ศรีแจ้
2. เด็กหญิงญาณภัทร์  ประวิสารัตน์
3. เด็กหญิงสมิตนัน  เหมือนทอง
 
1. นางสาวพยอม  แก้วหย่อง
2. นางสาวทรายทอง  อุดมสารี
 
317 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวธนัญญา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวปพิชญา  สุขนุ่น
3. นางสาวสุภาภรณ์  อนันตรักษ์
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
 
318 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปาจิตร
 
1. นางสาวทรายทอง  อุดมสารี
 
319 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุทธิกา  ฝักฝ่าย
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
320 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงใบเฟิร์น   ฝ่ายรสาร
 
1. นางสุวรรณา  พวงมณี
 
321 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  สิงห์สม
 
1. นางสาวชนธิชา  ปานแดง
 
322 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีพร  วงศ์สุริวรรณ์
 
1. นางสาวทรายทอง  อุดมสารี
 
323 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนภร  สมัครการไถ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
324 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มั่งมี
 
1. นางสาวรัตนา  จันทะศูณ
 
325 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  เขม้นกสิกิจ
 
1. นางสาวทรายทอง  อุดมสารี
 
326 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทับนาท
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
327 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนพรัตน์  ประสารสุข
 
1. นางสาววาสนา  นฤคนธ์
 
328 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นายวิศรุต  แกมชัยภูมิ
 
1. นายเพ็ชร  เล็กรัตน์
 
329 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  สะมะ
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
 
330 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายอานันท์  คณฑา
 
1. นายสันติ  ดีเทียน
2. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
 
331 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เข็มเงิน
2. เด็กชายอาณัติ  วัชรดิษฐ์
 
1. นางสาววรางคณา  กำไร
2. นางชลลดา  ยุยง
 
332 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีเบ็ญจะ
2. เด็กชายมนตรี  สีรักษา
 
1. นางสาวรัตนา  จันทะศูณ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกภพ  สุดสะอาด