หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
2 นายปริญญา ธนบดินทร์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปันง้าว กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
3 นายมนัส อ๊อดผูก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
4 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปางเขต 1 กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
5 นางนิภาพร กันทะอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหก กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
6 นางสาวปราณี แก้วคำฟู ครูโรงเรียนบ้านสัน กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
7 นางศศิธร เขื่อนคง ครูโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
8 นางวรรณดี กุลยวง ครูโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
9 นางวิลาวัลย์ หอมแก่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
10 นางจันทร์พิมพ์ หล้าปาวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
11 นางกาญจพรรณ ธิวงค์ ครูโรงเรียนวัดนาน้อย กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
12 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
13 นางณิชรัตน์ คำตุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
14 นางถนอมศรี ศรีกอนติ ครูโรงเรียนบ้านปันง้าว กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
15 นางวิภารัตน์ สรรเสริญ ครูโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
16 นางศิรารัตน์ เรือนนาค ครูโรงเรียนผาแดงวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
17 นางสุพรรณี สร้อยแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
18 นางกาญจพรรณ ธิวงค์ ครูโรงเรียนบ้านนาน้อย กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
19 นางวรรณดี กุลยวง ครูโรงเรียนวัดบ้านฮ่อง กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
20 นางกนกกร กอไธสง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
21 นางสาวปิยาภัทร อินผูก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
22 นางปรมาพร วงศ์วัง ครูโรงเรียนวัดหัวฝาย กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
23 นางยุวดี แปงสนิท ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
24 นางอริสราวัลย์ วงค์บุตร ครูโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
25 นางสาวสุภามาศ งามเริง ครูโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
26 นายกฤตภัฎ สันวงศ์ ครูโรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
27 นางสาวศุภราภรณ์ วงศ์ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
28 นางวนิดา สุทธหลวง ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
29 นางสาวปวีณา เนียมประยูร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
30 นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
31 นางนิภา เพชรหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
32 นางถนอมศรี ศรีกอนติ ครูโรงเรียนบ้านปันง้าว กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
33 นางวิภารัตน์ สรรเสริญ ครูโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
34 นางศศิธร เขื่อนคง ครูโรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
35 นางประวีณา ชมพูราช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
36 นายบุญเชียร ทิพย์ศรี ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
37 นางกัญญารัตน์ สุมนะ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
38 นางเสงี่ยม เหลืองไพโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านสบป้าด กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
39 นางนิภาพร กันทะอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหก กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
40 นางสาวธัญวรัตน์ กูลใจ ครูโรงเรียนบ้านสบเมาะ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  
41 นางศรีมาลา วันทาทราย ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
42 นายยงยุทธ อุดเป็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
43 นางสาวปราณี แก้วคำฟู ครูโรงเรียนบ้านสัน กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
44 นายอานัติยา เชียงทอง ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
45 นางสาวจิตอนงค์ ไทยกรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  
46 นางสาวแสงระวี สุตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์์ทางวิทยาศาสตร์  
47 นางสาวศมาพร กันทะมาศ ครูโรงเรียนแม่แป้นวิทยา กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์์ทางวิทยาศาสตร์  
48 นางสาวหยาดพิรุณ สุยะสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์์ทางวิทยาศาสตร์  
49 นางสาวบุญแถม ทองคำ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์์ทางวิทยาศาสตร์  
50 นางสุพรรณี สร้อยแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์์ทางวิทยาศาสตร์  
51 นางณิชรัตน์ คำตุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางทางวิทยาศาสตร์(Science Show)  
52 นางวิลาวัลย์ หอมแก่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางทางวิทยาศาสตร์(Science Show)  
53 นางศิรารัตน์ เรือนนาค ครูโรงเรียนบ้านห้วยอูน กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางทางวิทยาศาสตร์(Science Show)  
54 นางดวงจันทร์ จำภูวรรณ ครูโรงเรียนบ้านปงยางคก กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางทางวิทยาศาสตร์(Science Show)  
55 นางอุตส่าห์ บุญมา ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงทางทางวิทยาศาสตร์(Science Show)  
56 นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม  
57 นายประภากรณ์ สิงห์หล้า ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม  
58 นางสาวเปรียบดาว จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านแขม กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม  
59 นายสุริยวัฒน์ วันดี ครูโรงเรียนบ้านห้วยอูน กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม  
60 นายวิทยา คำแสนเดช ครูโรงเรียนวัดสบจาง กรรมการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม  
61 นางจันทร์พิมพ์ หล้าปาวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และสถานที่จัดแข่งขัน  
62 นายบุญเชียร ทิพย์ศรี ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และสถานที่จัดแข่งขัน  
63 นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และสถานที่จัดแข่งขัน  
64 นางสาวแสงระวี สุตา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และสถานที่จัดแข่งขัน  
65 นางณิชรัตน์ คำตุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง กรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และสถานที่จัดแข่งขัน  
66 นางศรีมาลา วันทาทราย ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และสถานที่จัดแข่งขัน  
67 นางนิภา เพชรหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และสถานที่จัดแข่งขัน  
68 นางสาวปิยาภัทร อินผูก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และสถานที่จัดแข่งขัน  
69 นางกาญจพรรณ ธิวงค์ ครูโรงเรียนวัดนาน้อย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์และสถานที่จัดแข่งขัน  
70 นายเดชวิทย์ หล้าปาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
71 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
72 นางสมคบ สุภากุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
73 นางมะลิวัลย์ โยธา ครู โรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
74 นายธานี มณีจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหลุก กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
75 นายชัยวัฒน์ สุยะชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
76 นายธานี มณีจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหลุก กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
77 นายชัยวัฒน์ สุยะชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการตัดสินการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
78 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
79 นายชัยวัฒน์ สุยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
80 นายประวิทย์ แสงงาม ครู โรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
81 นางเข็มทอง สุภากุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
82 นายธานี มณีจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหลุก กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
83 นายชัยวัฒน์ สุยะชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
84 นายสันติ อุปละกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
85 นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีชัยตัน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
86 นายธานี มณีจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหลุก กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
87 นายชัยวัฒน์ สุยะชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
88 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง ประธานกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
89 นางรมิดา ธนาธิปศิริสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
90 นายณัฐณิกานต์ ใหม่วรรณกา ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
91 นายธานี มณีจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหลุก กรรมการตัดสินการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
92 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง ประธานกรรมการตัดสินการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
93 นายวรพล ปาปลูก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการตัดสินการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
94 นายประพันธ์ กัลปสันติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการตัดสินการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
95 นายโกศล ผัดวัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการตัดสินการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
96 นายธานี มณีจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหลุก กรรมการตัดสินการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
97 นายชัยวัฒน์ สุยะชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการตัดสินการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
98 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
99 นายณัฐพงษ์ คำบุญทา ครู โรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
100 นางสุนันท์ เรืองจิตต์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
101 นายธานี มณีจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหลุก กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
102 นายชัยวัฒน์ สุยะชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการตัดสินการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
103 นายไพโรจน์ พงษ์บุผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบง ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
104 นางสาวพัชรนันท์ รักษ์สถาน ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
105 นายธานี มณีจันทรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหลุก กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
106 นายชัยวัฒน์ สุยะชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการตัดสินการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
107 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
108 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
109 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
110 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
111 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
112 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
113 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
114 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
115 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
116 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
117 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
118 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวซออู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
119 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
120 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
121 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
122 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่องระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
123 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
124 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
125 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
126 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
127 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
128 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
129 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
130 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
131 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
132 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
133 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
134 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
135 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
136 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
137 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชายระดับชั้นมัธยมสึกษาตอนต้น  
138 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชายระดับชั้นมัธยมสึกษาตอนต้น  
139 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชายระดับชั้นมัธยมสึกษาตอนต้น  
140 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
141 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
142 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงสากลหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
143 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
144 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
145 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
146 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
147 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
148 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
149 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
150 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
151 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
152 นายกัมปนาท มาเทพ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
153 นายวรวิทย์ วรฉัตร ครู โรงเรียนเทศบาล 3 กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
154 นายเกษม ด้วงสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย กรรมการตัดสินการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
155 นายสวิง ชัยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
156 นางนิลาวัณย์ สุวรรณจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
157 นางเยาวลักษณ์ เกสรเกศรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
158 นายสวิง ชัยมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันมายากลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
159 นางนิลาวัณย์ สุวรรณจักร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันมายากลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
160 นางเยาวลักษณ์ เกสรเกศรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) กรรมการตัดสินการแข่งขันมายากลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
161 นายชลิต ปัญญาเหล้ก นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
162 นางสาววทันยา อุดอิ่นแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
163 นางสาวภัสพิชา การระกัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
164 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
165 นางสาววลัยภรณ์ ขำหรุ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
166 นางสาววิริญญา ขัติยะราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
167 นางสาวจริญญา ปะทะยะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
168 นายณัฐพงศ์ ปงกา นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
169 นายรัฐชัย ภูกองชนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
170 นายสินธ์ุ พรหมจิตต์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
171 นายณัฐพล ทองมอญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอน โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
172 นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
173 นางนัยนา อู่ศิริสมบัติ ครูโรงเรียนประชาวิทย์ กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
174 Miss Xie Yuan อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
175 นางสาวปวีณา เนียมประยูร ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
176 Miss Jing Yuhan ครูโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
177 อาจารย์ ศิริรัตน์ วาวแวว อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
178 นายสุจินต์ อินต๊ะสงค์ ครูโรงเรียนมัธยมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
179 นายมนตรี เดชแพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
180 นางปารนีย์ บุญประคอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
181 นางผ่องพรรณ์ สายสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
182 นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
183 นางสาวส่องหล้า ภักดีวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
184 นายอนุพงษ์ หล้านามวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
185 นายกิตติ ผดุงภักดี โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
186 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
187 นายอนันต์ จำเริญวรทศ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
188 นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก ประธานกรรมการอำนวยการการแข่งขันกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
189 นางอัญชลี โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
190 นางประภาศรี ธรรมรัตน์พงษ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
191 นางจันทร์ฉาย ฉวีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
192 นางจรรยา ฉายศิริ ข้าราชการบำนาญ สพป.ลป. เขต 1 กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
193 นายกำธร สงวนพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
194 นางเบญจพร คนเที่ยง ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
195 นางจันทร์ฉาย ฉวีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
196 นายสมศักดิ์ มะโนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
197 นายปรัชญ์ชา ธณาธิปศิริสกุล ข้าราชการบำนาญ สพป.ลป. เขต 1 กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
198 นายกิตติ ผดุงภักดีกุล ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
199 นางอนงค์ สมหวัง ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
200 นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ครูโรงเรียนวอแก้ววิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
201 นางผ่องศรี เตจ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านโป่งขวาก กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
202 นางสาวจีราวรรณ มะลิ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
203 นางสาวเพชรลดา วังแวว ครูโรงเรียนบ้านทรายมูล กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
204 นางกุหลาบ สุริยะ ครูโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
205 นายปริญญา เรือนปิงวัง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
206 นางอรัญญา กุนณะด้วง ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
207 นางทองเพียร อิ่นแดง ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
208 นางสาวพยอม เครื่องทิพย์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
209 นางสาวกมลรัตน์ แก้วแกมเสือ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
210 นายสง่า วงศ์สว่าง ครูโรงเรียนบ้านสบป้าด กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
211 นางอมรรัตน์ คำภิระแปง ครูโรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
212 นางสาวพิพวรรณ ยิ่งนอก ครูโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
213 นายชวลิต ปัญโญป้อ ครูโรงเรียนอนุบาลงาว กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
214 นายวิทยา ชมเชย ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
215 นางสาวรำเพียร ต๊ะมะโน ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
216 นางธันยพร อินทมาส ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
217 นางสาวกาญจนา ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
218 นายสมคิด วงศ์แก้วเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
219 นางสาวชมพูนุช ทิพย์มณี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
220 นางบัวบาน ตาเต็มดวง ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
221 นางวัชรีภรณ์ ยมนัตท์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
222 นายสุรีย์ ราชไชยา ครูโรงเรียนบ้านหัวทุ่ง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
223 นางสาวอัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
224 นางธีรารัตน์ เทือกเถาสาร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
225 นางอัญชลี โตเดช ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
226 นางพรสิริน เกตุวงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
227 นางภารดี ฝั้นจักรสาย ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
228 นางอำไพ ใจบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
229 นางสาวณัฐธิดา ดุลย์ส่วยโอ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
230 นางอรัญญา ฟูเฟื่อง ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
231 นางดวงพร วงศ์ป้อ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
232 นางฌาณัญญา แสนชมภู ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
233 นางสุชดาพร จันทร์เกษร ครูโรงเรียนอรุโณทัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
234 นางชุติกาญจน์ นวลอนงค์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
235 นางศรีนวย สำอางค์ศรี ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
236 นายสมภพ คำบุญชู ครูโรงเรียนแม่สันวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
237 นายสุรเดช ตื้อยศ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
238 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ ใจดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
239 นายอำนวย มหามิตร ครูโรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
240 นางพิมพ์ฉวี ปิงแก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
241 นายไกรทอง ณ ลำปาง ครูโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
242 นายธีรพันธ์ ปิงแก้ว ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
243 นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ระดับประถมศึกษา  
244 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัชต์ เก่าศิริ ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
245 นายอุดม สีตลานุชิต ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
246 นายโอภาต โตสงวน ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
247 นางสบันนา มหาวรรณ์ ครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
248 นายเริง ขัดทะเสมา ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
249 นายนภดล เตปินสาย ครูโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
250 นางพรพรรณ ไชยเมือง ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี กรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
251 นายชุมพล สุภานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
252 นายพศิน ทาฟู ครูโรงเรียนบ้านสำเภา กรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
253 นางประภาศรี ธรรมรัตน์พงษ์ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)ระดับประถมศึกษา  
254 นางสาวณัฐธิดา ดุลย์ส่วยโอ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
255 นางสาวกุลจิรา เกิดผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
256 นายจิรัฏฐ์ วางมือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
257 นางสาวประภาพรรณ วงศ์ตามี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
258 นางสาวชาริณี ธูปเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
259 นางสาวเบญจวรรณ ศรีนวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
260 นางสาวพัชรีภรณ์ ใจเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
261 นายปรเมศร์ ประเทือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
262 นางสาวจิรชยา น้อยสปุ๋ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
263 นางสาวมนทิกา อินถา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
264 นายณัฐดนัย คนสูง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
265 นางสาววิไลพร ใจบุญมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
266 นางสาววนิดา บาริศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการรับรายงานตัวและบันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
267 นายฐานกร กิ่งจันทราสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
268 นายมานะ ใจบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงเหนือ(วิทิตตานุกุล) รองประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
269 นายศักดิ์ แสงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันทราย รองประธานกรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
270 นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการอำนวยการและดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะระดับประถมศึกษา  
271 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนนนนนนนนน อำนวยการ  
272 นางรัตนา ขันธพร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิชัยวิทยา อำนวยการ  
273 นายอิทธิ ทุ่งเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพิชัยวิทยา อำนวยการ  
274 วรเดช ศรีเดช ครู โรงเรียนอนุบาลลำปาง อำนวยการ  
275 นายประยูร เรียนปิงวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำนวยการ  
276 นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 1 อำนวยการ  
277 นางจินตนา หิรัณณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำนวยการ  
278 นางจารุวรรณ ทัฬหิกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำนวยการ  
279 นางรจนา ยอดดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปาง เขต 2 อำนวยการ  
280 นางมาลี สังข์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำนวยการ  
281 นางเพ็ญศรี เชื้อสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำนวยการ  
282 นางปราถนา ธรรมวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำนวยการ  
283 นางสาวชลันดา นิลสนธิ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำนวยการ  
284 นางศศิธร ราชตัน ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำนวยการ  
285 นางแคทรียา หลักมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำนวยการ  
286 นางสุมิตรา ชาตานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) อำนวยการ  
287 นางดาวเรือง คชพรม ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา อำนวยการ  
288 นายมนตรี เตชะตามี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา อำนวยการ  
289 นายภูชิชย์ ทาวงศ์มา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองยาววิทยา อำนวยการ  
290 นายสันติ ไลตระกูล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนผาแดงวิทยา อำนวยการ  
291 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา บุญละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ประธานกรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
292 นางนิรมล เกตุวงค์ ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา ลงทะเบียน  
293 นายธงชัย พรหมสาย ครู โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
294 นางรวงทอง รักษ์สกุล ครู โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมขน1) กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
295 นายสัญญา แก้วหล้า ครู โรงเรียนเมืองยาววิทยา กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
296 นายสิทธิกร ชะนะกร ครู โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
297 นางดวงดาว สุธีภัทรลาวัลย์ ครู โรงเรียนสบป้าดวิทยา กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
298 นายวรวุฒิ ต๊ะคำวรรณ์ ครู โรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
299 นายมนรักษ์ ศรีมหาวงค์ ครู โรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
300 นายอนุพงษ์ สิงห์ทองไชย ครู โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
301 นายวีรพงศ์ หล้าวงศา ครู โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
302 นายเกรียงไกร กอวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
303 นายธานินทร์ พรมวิชัย ครู โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการอำนวยการการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
304 นายบุญเชียร ทิพย์ศรี ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
305 นายยงยุทธ อุดเป็ง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
306 นายพงษ์ศักดิ์ ทรายเป็ง ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่  
307 นายเอกฐสิทธิ์ กอบกำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำปางเขต 1 กรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
308 นางศรีมาลา วันทาทราย ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
309 นางศมาพร กันทะมาศ ครูโรงเรียนแม่แป้นวิทยา กรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
310 นางจันทร์พิมพ์ หล้าปาวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
311 นางสาวปิยาภัทร อินผูก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
312 นางสาวกาญจนา ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร กรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
313 นางกาญจพรรณ ธิวงค์ ครูโรงเรียนวัดนาน้อย กรรมการฝ่ายสรุปและรายงานผลการแข่งขัน  
314 นายนพดล ถาวร ศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
315 นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศรา ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
316 นางรุ่งเรือง ขัดศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์  
317 นางประภา สัตย์ต่อชาติ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
318 นางสาวนิตยา ชัยวงษ์ ครู โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
319 นางสมจิตต์ ยมสาธาร ครูโรงเรียนสบเมาะวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
320 นางผ่องพรรณ์ สายสืบ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถม  
321 นางสาวอ้อยทิพย์ แย้มทองคำ ครูโรงเรียนบ้านปงสนุก กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถม  
322 นายสุพล ปูหนุก ครูโรงเรียนบ้านแม่เฟือง กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถม  
323 นาสุรภี บัวแก้ว ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถม  
324 นางบุญรัตน์ ทองสิริมณีรัตน์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกระดับประถม  
325 นางสาววิภาวี แต้มไว ครูโรงเรียนวัดเสด็จ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกระดับประถม  
326 นายขจรศักดิ์ แสนเมืองใจ ครูโรงเรียนบ้านอ้อน กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกระดับประถม  
327 นางอำไพ วงศ์นาม ครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกระดับประถม  
328 นางสาวส่องหล้า ภักดีวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
329 นายนพดล ยอดวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งหนองขามวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
330 นางดวงดาว รุ่งแจ้ง ครูโรงเรียนสบป๊าดวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
331 นายปริญญา มานะสุคนธ์ ครูโรงเรียนบ้านสบพลึง กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
332 นายนันทวัติ สิทธิมา ครูโรงเรียนธงชัยวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
333 นายอนุสิษยฐ์ สะเภาคำ ครูโรงเรียนบ้านปงยางคก กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
334 นายวีระพงค์ หล้าวงศา ครูโรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
335 นายไกรสร โชติศิวะโยธิน ครูโรงเรียนผาแดงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
336 นายกิตติ ต่อมหล้า ครูโรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
337 นายครองลาภ ใจธิ ครูโรงเรียนบ้านแม่ตีบ กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
338 นางสาวศรินทร์รัตน์ พุ่มไสว ครูโรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
339 นายสวิง ชัยมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกระดับมัธยมศึกษา  
340 นายอนุพงษ์ สิงห์ทองไชย ครูโรงเรียนกอรวกจางเหนือพิทยาสรรค์ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกระดับมัธยมศึกษา  
341 นายวิทยา ชมเชย ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกระดับมัธยมศึกษา  
342 นางสาวนิมล กาชัย ครูโรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกระดับมัธยมศึกษา  
343 นายสิทธิกร ชะนะกร ครูโรงเรียนแม่ก๋งวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกระดับมัธยมศึกษา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวเพ็ญศิรินภางค์ ใจตาบุตร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]