สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา 47 23 12 82 81 9 0 1 90
2 ขุนยวมวิทยา 36 21 13 70 67 4 3 2 74
3 ปายวิทยาคาร 15 14 7 36 40 9 3 2 52
4 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 11 19 10 40 35 11 4 3 50
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 8 10 10 28 32 8 2 3 42
6 ราชประชานุเคราะห์ 34 8 3 0 11 11 5 4 0 20
7 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 6 8 8 22 25 6 6 5 37
8 ราชประชานุเคราะห์ 22 0 5 5 10 12 6 4 1 22
รวม 131 103 65 299 303 58 26 17 387