สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้องสอนศึกษา 81 9 0 1 90
2 ขุนยวมวิทยา 68 4 3 2 75
3 ปายวิทยาคาร 40 9 3 2 52
4 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 35 11 4 3 50
5 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 32 8 2 3 42
6 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 25 6 6 5 37
7 ราชประชานุเคราะห์ 22 12 6 4 1 22
8 ราชประชานุเคราะห์ 34 11 5 4 0 20
รวม 304 58 26 17 405