รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงลลิตา  ดวงศรี
 
1. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปรีดาเกรียงไกร
 
1. นางมนัญชยา  แก้วบุญมา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเล็ก  จะหลิ่ง
 
1. นางสาวนงนุช  เสือโต
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว
 
1. นายวิชาญ  จิตต์ผ่องอำไพ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงลลิตา  ดวงศรี
 
1. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายศักดินันท์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวเบญจวรรณ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 83.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวปัทมิกา  พรมมา
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิติยา  ร่มพนาธรรม
 
1. นางสาวรสริน  รินคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวธิดา  วงค์แสง
 
1. นางสาวรสริน  รินคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวชัย  แซ่ม้า
 
1. นางสาวรสริน  รินคำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  สายชลศรีจินดา
 
1. นางผ่องศรี  อู่เงิน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ลุงทุน
 
1. นางศุภาพิชญ์  ตาคำมา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวลัดดาพร  จะฟะ
 
1. นางเยาวนิจ  ปั้นเทียน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวมลฑิลัฐ  การสอน
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อินทรชัย
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวรัตนากร  อินตาดา
 
1. นางนิชาภัทร  โกย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไชยสอน
 
1. นางมาลินี  ทองรอบพิทักษ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวลลิดา  ชัยสุระ
 
1. นางสาวรวินันท์  หนูสลุง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวณัฐพร  ป้องนนท์
 
1. นางสาวภิญญดา  พุ่มมา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   โชติรสอนุตรกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  วัฒนโชคกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
 
1. นายอัศวิน  นาจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายภูชานนท์  อินจุ้มสาย
 
1. นางสาวภาวิณี  เทียนวันวิสาข์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมเถา
 
1. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายนิติพงศ์  สงเย็น
 
1. นางสาวภาวิณี  เทียนวันวิสาข์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอริศรา  ข้าวก่ำ
 
1. นางสาวนงคราญ  เขื่อนวัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกุลณัฐ  บูญเหมือน
 
1. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ลุงสุ
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  อินทรชัย
 
1. นางธัญลักษณ์  ต้นหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาววิสุนีย์  วิรัตน์เกษม
 
1. นางธัญลักษณ์  ตันหนองดู่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายพิชิต  อำนาจปฏิการ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนเกตุ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวธัญญาเรศ  มีทุน
 
1. นางสาวภารดี  ปัญญานาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
 
1. นางอัญชนา  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฏฐ์   อัศวพัฒนากูล
2. เด็กชายอดิศร  โชคนิรมิตร
3. เด็กชายอนันต์  วิเทศสุขสม
 
1. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
2. นายจิรายุทธ  ต๊ะอุ่น
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงชรินดา  เครืออินตา
2. เด็กชายณรงค์พล  อินจันทร์
3. เด็กชายรังสรรค์  สิริสุทธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สกีแพทย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  วุ่นแม่สอด
2. เด็กชายภัสกร  กอเกียรติศิริ
3. เด็กหญิงลลิตา  ดวงศรี
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤษณพงษ์  ทิสุวรรณ
2. นายคณัสนันท์  เงินคำ
3. นายพงศ์เทพ  พรหมศิริ
 
1. นางชญาภา  ธนาพิสิษฐ์
2. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  แล่แพ่ง
2. นางสาวปราณี  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวเบญจวรรณ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางนภาพร  กำทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวศิริพร  ขำเพ็ง
2. นางสาวสุกัญญา  พินิจวงค์
3. นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว
 
1. นางสาวอณัญญา  คิดลึก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวณัฐธิดา  ก๋าหล้า
2. นายธีรัช  -
3. นางสาวสุตาภัทร  เยอเบาะ
 
1. นายบุญโฮม  จันทร์สมดี
2. นางนิภาพร  เกิดไทย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกานดา  เพ็งเขียว
2. นายกิตติโชค  วิชาธรรม
3. นายนิพนธ์  สุวรรณพิมพ์
 
1. นายดวงเดช  ผาดี
2. นางธนัตถ์กัญจน์  เนตรทิพย์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายคณาวุฒิ  นิลคง
2. เด็กชายรัชชานนท์  นามั่น
3. นายอัครเดช  อุ้ยเจริญ
 
1. นายสำเริง  เกตุแก้ว
2. นายธนรัตน์  เกรสสกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงรัตนา  เจริญชีพ
2. เด็กชายวีรภาพ  สงวนพรรค
 
1. นางเพ็ญศรี  สุปันนะเวช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กชายชุติพนธ์  เก่งสาริการ
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  แสนบุญศิริ
 
1. นางจันทรา  หรุ่มรื่น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อินไข
2. เด็กชายวิทยา  ร้อยจันทร์
 
1. นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจริยา  กันยะ
2. นายสุนทร  แซ่โซ้ง
 
1. นางรัชนีวรรณ  บุตรแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวญารินดา  สุสินธุ์
2. เด็กชายธาดาพงษ์  กะวียัง
 
1. นางสาวกาญจนา  กันทวงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวณัชญาภรณ์  อำไพ
2. นายศรีทอง  ปอดอแก้ว
 
1. นางปาริชาติ  แก้วคง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวพั๊ว  แซ่ซ้ง
2. นายวัฒนากรณ์  กันทะแก้ว
 
1. นายสมพร  สีนวลตา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวจิตสุภา  ทวีจินดาวงศ์
2. นายบดินทร์  วงษ์โต
 
1. นายสมาน  เครือแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายก้องภพ  ราศรีชัย
2. นางสาวพิมพ์นิภา  นาใจแก้ว
 
1. นางสุธิตา  ราชพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวาสิตา  ใจหวาน
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นาคเลี้ยง
 
1. นางสายสมร  ปัทมาภรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่ม้อ
2. เด็กชายศิวกร  แซ่ฟ้า
 
1. นางสาวภูษณิศา  งามเมืองแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็งพืช
2. เด็กชายศิวพร  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนกันต์  ลำเต็ม
2. นางสาวนก  บุญคง
 
1. นางศศิธร  ทองโชติ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายบุญมานะ  ยันสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เอนโด
 
1. นางสาวดาหวัน  เรืองศรีจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายบุญพิทักษ์  ธรรมพิทักษ์
2. นางสาวอนุรดี  อภิวันทนาการ
 
1. นางสาวพรนพิน  อินต๊ะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายวันชัย  บุญอ่อน
2. นางสาวศิริวรรณ  ใจซื่อ
 
1. นางสาวฐิติมา  จิตรจันทนากร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายคานธี  มีสา
2. นางสาวศุภมาศ  หัตถกอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์  ทองเจียว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวนลินทิพย์  สิงห์ลอ
2. นายเอนกพงษ์  สุภาผล
 
1. นางสาวนุสรา  โพธิ์นาค
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
2. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกนกพล  นาทัน
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  เขียวแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทรา  จุปะมัดตัง
2. เด็กชายีณรงค์พล  อินจันทร์
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
2. นายสุรชัย  หยกพณิชกิจ
 
1. นางสาวอุทุมพร  เมืองใจ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  แล่แพ่ง
2. นางสาวปราณี  แซ่เฮ้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา  กาทองทุ่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชาตรี  นันตรี
2. นางสาวพรพรรษา  สุวรรณมหาวงค์
 
1. นางมนฤดี  วิลัยวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชยานันท์  คำสัตย์
2. เด็กหญิงชลธิชา   หล้าหม่น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
4. นายธีรัช  -
5. นายนัทธพงศ์  นวลคำ
6. นางสาวบุญอุ้ม  ทองทา
7. นายพชร  วงศ์ษา
8. นางสาวมลิวัลย์  เสจาน
9. นายรัตพงษ์  คำนาง
10. นางสาวสิรามล  สารชัย
11. นางสาวสุทธิดา  เทพวงค์
12. นางสาวหมวยฟอง  ปัญญา
13. นางสาวอารีย์  เสจาน
14. นางสาวอาหมี่  อาจอ
15. นายเงาะ  -
 
1. นายผดุงเวศน์  กาวิโล
2. นางนิภาพร  เกิดไทย
3. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
4. นางณัฐธิดา  บัวหนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายจักรภัทร  สกุลกสิกร
2. นางสาวจินดาพร  นาระต๊ะ
3. นางสาวชนาภา  สวัสดิ์เมือง
4. เด็กชายชุติพล  เวียงยิ่ง
5. เด็กชายธนวัฒน์  เลี่ยมประเสริฐ
6. นายนพพล  เลิศหงิม
7. นายปรีชา  โทปุญญานนท์
8. เด็กชายมินธาดา  อินทร์เติม
9. เด็กหญิงลัดดา  ยะใจ
10. นางสาววรรณศรี  ฉิมไทย
11. เด็กชายวายุ  พงษ์วิเศษ
12. นายสรรชัย  แผนนาม
13. นางสาวเอลียาห์  แสนสุด
14. นายโยธิน  พิมพา
15. เด็กชายไกรศร  คงทับ
 
1. นางสาวศิริพร  หนานแก้ว
2. นางสาววรกัญญา  มาเต
3. นายณัฐวุฒิ  นันทะแพทย์
4. นางสาวณัฐกฤตา  ประสพสิน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หล้าหม่น
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ย่าง
3. นายธนชัย  กันทรจามรี
4. นางสาวประไพ  หมือโป
5. เด็กหญิงพรนภัส  สุตะวงค์
6. เด็กหญิงวนิดา  ปิแล
7. เด็กหญิงสายสุนีย์  สายชลศรีจินดา
8. เด็กหญิงสาริณี  ใจทิศ
 
1. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
2. นางสุทธินี  แสงแสน
3. นางสาวศุภัทติกร  ยศชูเกียรติ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายญาณวุฒิ  มะลิทอง
2. นายนิติพล  ต๊ะจักร
3. นายบรรหาร  แซ่ว่าง
4. เด็กชายปกิตตา  แสนทะไชย
5. นายมิตรภาพ  แซ่ว่าง
6. เด็กชายวรเดช  สมแสน
7. เด็กชายเฉลิมชัย  แซ่ว่าง
8. เด็กชายไก่  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวจันทร์สิมา  ตุ้ยยวง
2. นางสาวขวัญดาว  บัวบุญ
3. นางสาวมิณฑิกา  กิจทะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงชมัยพร  เปล่าเปรียว
2. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
3. เด็กชายภวัต  สูงปานเขา
4. นายวัชรพงษ์  จันทร์โน
5. เด็กชายวุฒิชัย  เมืองสอน
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ธะนะพิมพ์
7. นายอภิวัฒน์  จันจู
8. นายเพชรรัตน์  พรมจักร
 
1. นางสาวพิชชากร  กันศรีเวียง
2. นางจีราภา  เกษม
3. นางสาวอริสรา  ศศิภัทรกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงคำออน  ลุงหม่อง
2. นางสาวพรพรรษา  สุวรรณมหาวงค์
3. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
4. เด็กชายวริศ  -
5. นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก
6. นายสุรชัย  หยกพณิชกิจ
7. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาทิพย์
8. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นางสาวพิชญนันท์  กุลนุชิต
3. นางเรณู  ทรงคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กันธิยะ
2. เด็กหญิงธิดา  จะฟะ
3. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  รักสีขาว
4. เด็กหญิงภนัดดา  สาลี
5. เด็กหญิงรักษิณา  เสจาน
6. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงสุพนิต  คนหลวง
 
1. นายภูริพงศ์  แสนใจบาน
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
3. นางสาวจิตรเบญญา  สิทธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกนกวรรณ  ประจงพร
2. นางสาวกัลยา  เวียงคำฟ้า
3. นางสาวปฏิญญา  ละวงศ์เยอ
4. นางสาวพั๊ว  แซ่ซ้ง
5. นางสาวลัดดาพร  จะฟะ
6. นางสาววรรณพร  แสนคำลือ
7. นางสาวอริศรา  ข้าวก่ำ
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางนิภาพร  เกิดไทย
3. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  กวีวัฒน์
2. นางสาวพรนภา  ภูทองเพชร
3. นางสาวภันทิลา  กันทะเนตร
4. นางสาววริศรา  คำปัน
5. นางสาวสุธีธิดา  แซ่ซ้ง
6. นางสาวอมรรัตน์  ตะติยะ
7. นางสาวอังคณา  เยเปียงกู่
8. นางสาวอาหมี่  อาจอ
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
2. นางวันเพ็ญ  บุญเรือง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวกชพร  สินเมือง
2. เด็กหญิงกรองแก้ว  พิมพ์พา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  กุลมัย
4. นางสาวธัญญารัตน์  คงชูศรี
5. เด็กหญิงมีนา  วงค์พุฒ
6. นางสาววิรัชดา  ศรีคง
7. นางสาวสุชาวดี  แสงศิริ
8. นางสาวสุฑาทิพย์  แพทอง
 
1. นางสุธิดา  ชูมาลัยวงศ์
2. นายรัตนะ  นันเขียว
3. นางสาวดวงกมล  สานนอก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวกรวิภา  คชวงค์
2. นางสาวณัฐณิชา  ราชมนตรี
3. นางสาวพิชิรากร  เจิมเฉลิม
4. นางสาวพิมณดา  ทารักษ์
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เฌอหมื่อ
6. นางสาวศุภมาศ  หัตถกอง
7. นางสาวสาคร  เบเหมี่ยทู
8. นางสาวอรกิมล  เครือใจยา
 
1. นางพัทริกา  โพธิ
2. นางสาวพิชญา  เชี่ยวชาญ
3. นางสาวณัฐกฤตา  บั้งเงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชนากานต์  หล้าบุญมา
2. เด็กหญิงชมัยพร  เปล่าเปรียว
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนว่าง
4. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
5. นายธนวันต์  บุตรที
6. นายพันธชา  ปัญญาปรีชาดี
7. นางสาวพันออน  เขียวชอุ่ม
8. นางสาวภริดา  แก้วแดง
 
1. นางสาวมนฤทัย  โลกคำลือ
2. นางสาวสุกัญญา  สีเคน
3. นางนิตยา  นิยมธูร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤษณพงษ์  ทิสุวรรณ
2. เด็กหญิงคำออน  ลุงหม่อง
3. นายจะยี  จะแสง
4. นางสาวพรพรรษา  สุวรรณมหาวงค์
5. เด็กชายภูธิเบศ  ศรเดช
6. นางสาวศิริบุตร  มุสิกะโปดก
7. นายสุรชัย  หยกพณิชกิจ
8. นางสาวเยาวลักษณ์  รักษ์คีรีเขต
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
2. นางสาวพิชญนันท์    กุลนุชิต
3. นางสาวสุมาลี   เรือนตื้อ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  อาย้อ
2. เด็กชายพิชิต  อำนาจปฏิการ
3. เด็กชายอดิศร  โชคนิรมิตร
 
1. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤตนัย  เสือยิ้ม
2. นายณัฐวุฒิ  เถาวัลย์
3. นายวรพงศ์  ยอดแก้วเรือง
 
1. นายกรกฎ  ศรีบาล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกนกพล  นาทัน
2. นายกานต์  แล่แพ่ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญพรม
 
1. นายวันใหม่  ก่อมาลัยพันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายณรงค์ศักดิ์  จะอื่อ
2. นายวิชัย  เย่เปียง
3. นางสาวอภิชญา  ศรานันทวรวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ก้องพนาไพร
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันธ์ธชาติ  ขันหลวง
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงการะเกด  สมสะอาด
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายเงาะ  -
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายเสรีวัฒน์  แฟงอ๊อด
 
1. นางธีราภรณ์  ทรงประศาสน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายจุลจักร  คำลือ
 
1. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนพวินท์  บัวทุม
 
1. นางสุรีรัตน์  เบ้าทองคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงชลดา  หนูประเสธิฐ
 
1. นางสมฤทัย  จีทิพย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัมพร  จาจา
 
1. นางสาวฉวีวัลย์  สมบัตินันทน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายชัยณรงค์  ล้านคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายอนุพงศ์  รกไพร
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายวศิน  ลุงคำ
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวชัย  แซ่ม้า
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาววรรณภา  ประจิตร์
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  อนุศาสนนันทน์
 
1. นางสาวพชร  ชัยเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิสิฐพงษ์  แซ่ม้า
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  หนูวงศ์
 
1. นายประยงค์  ราชพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวจตุรพร  แสงแก้ว
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณรงค์เกียรติ  ปาด้วง
 
1. นายวิทวัส  อินทะรังษี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาววรรณภา  ประจิตร์
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายนิพล  ธนจุฬามณี
 
1. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายนภัทร  พัฒนศรีศักดา
 
1. นายอากรณ์  ศรีลารอด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายวศิน  ลุงคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  ศักดิ์เจริญกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายจิรายุ  เลายะ
 
1. นายส่งศักดิ์   ปัญญาจิระ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนาธิป  เดชโพธิโต
 
1. นายสยาม  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายณัฐนนท์  วงศ์ยา
 
1. นายวิทวัส  อินทะรังษี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสุวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายพงศกาญจน์  คำสีแก้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวกัญญารัตน์  เล็กไพจิตร
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายทักษ์ดนัย  รัตนพิทักษ์
 
1. นายจักรพันธ์  เม่นบางผึ้ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวสาวิตรี  พันธ์ชัยลือ
 
1. นางสาวฉวีวัลย์  สมบัตินันทน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวจิตสุภา  ทวีจินดาวงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทินมาศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสุนทร  แซ่โซ้ง
 
1. นายสิทธิชัย  คำแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรุชา  จำปาเทศ
 
1. นางสาวพนิจตา  บัวผัน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายฉันทวัฒน์  จิตใจเมตตา
 
1. นายอัฐพงค์  บุญเจ็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายยุทธการ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงวลัยภรณ์  สายชลศรีจินดา
 
1. นางนิภาพร  เกิดไทย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนพวินท์  บัวทุม
2. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายจิรายุทธ  ชัยนิตย์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ภูเขียว
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หล้าหม่น
2. นายธนชัย  กันทรจามรี
 
1. นางอารีรักษ์  เรือนคำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายนรินทร์โชติ  ยนปลัดยศ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  มอโป๊ะ
 
1. นางละเอียด  จันทร์สกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติภาพร  ทับทิมไพร
2. เด็กชายวรากร  หล้าหลิง
 
1. นางสาวสุทธิดา  ชัยชนะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายจิรวิทย์  อินทวัง
2. นางสาวปิ่นไพร  สุนเจิม
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาววรรณสา  แซ่ว่าง
2. นายสงกรานต์  เยอลี
 
1. นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยวงศ์ทอน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤษณพงษ์  ทิสุวรรณ
2. นางสาวพรพรรษา  สุวรรณมหาวงค์
 
1. นางฟองศรี  มอนไข่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสัภยา  ไชยศิลป์
2. นายส้าว  แซ่ย่าง
3. นายอนันพงษ์  ยาวิชัย
 
1. นางสาวพัชรี  สุเรนทร์
2. นายสราวุฒิ  อินทะนิล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายทศพล  ชื่นจิตต์
2. นายนัทธพงศ์  นวลคำ
3. นายปฏิภาณ  เครือเถาว์
 
1. นายประสงค์  ปริวัตรสกุลชัย
2. นายอภิชาติ  ปูเขียว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชยานันท์  คำสัตย์
2. นายทรงยศ  นาตะเปิ้น
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  พะแหละหน่อแฮะ
4. นายวีรยุทธ  ชัยชะนะ
5. เด็กชายวีรยุทธ  ปัญญา
6. เด็กหญิงสุธิดา  วุยยือกุ
7. นายโพธิ์พงศ์  อินจันทร์
8. นายไกรเพชร  นิพัทธ์สกุล
 
1. นางสาวจันทร์แรม  แก้วคำหน้อย
2. นางสาวนิภารินทร์  ปาละสอน
3. นายอดิศร  แดงเรือน
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนภัทร  พิศาลวชิโรภาส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวอาจู  คำแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภฤกษ์  สิงห์โต
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายพิชิต  อำนาจปฏิการ
 
1. นางสาววรรณผกา  ตาลกูล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวไพลิน  เวียงนาค
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายอภิสิทธิ์  เฉพาะธรรม
 
1. นายวัชชิระ  หาญกล้า
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นายวรากรณ์  รัตเสนศรี
 
1. นายธีรวรุตม์  ขาวหมื่นไวย์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายกฤตนัย  เสือยิ้ม
 
1. นางเพ็ญทิวา  จิตวรางคณา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นายกานต์  แล่แพ่ง
 
1. นางสาวไพลิน  เวียงนาค
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
 
1. นางภาวนา  จันทราภานนท์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายจตุพงษ์  จะฟู
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีวิชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติภาพร  ทับทิมไพร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริวงค์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายญาณวุฒิ  มะลิทอง
 
1. นายอริญชย์  กุลเจริญ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายคณิต  เกตุกร
 
1. นางสาววริศรา  แก้วทอง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายอภิเษก  แก้วเบี้ย
 
1. นายพงษ์พันธ์  จิรัตถิติกุล
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาววิรัชดา  ศรีคง
 
1. นางปนัดดา  จันทร์เกลี้ยง
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายมานพ  คำสิทธิ์
 
1. นายคณิศร  โชครุ่งวัฒธนา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายธนทัต  ภูมิภักดิ์
 
1. นายนัฐพงศ์  จำนงค์วัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สันวิจิตร
2. นางสาวธิดา  วงค์แสง
3. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชิยา
4. นางสาวอาจู  คำแก้ว
5. นางสาวอำพร  แซ่เฒ่า
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
2. นางนิชาภัทร  โกย
3. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกณิการ์  พรมไพร
2. นางสาวกรชนก  อุบลแย้ม
3. นางสาวพิมลพรรณ  ดีคำ
4. เด็กหญิงสุนิษา  ซือมือ
5. เด็กหญิงอำไพ  ดีดั้น
 
1. นางธนัญชนก  ใจสัก
2. นางสุมล  ศรีใจ
3. นางสาวพรทิพย์  สีหะวงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายจิรภัทร  แซ่ต้วน
2. นางสาวนิสรีน  อนุวงค์เจริญ
3. นางสาวพิมพ์ชนก  อนุไชย
4. นางสาววรรณรัตน์  ไชยนันท์
5. นางสาวสุกัญญา   แซ่ท้าว
 
1. นางดวงสมร  ศิริ
2. นางสาวบุญญาพร  สอนใย
3. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติญา  อินไชย
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เฌอหมื่อ
3. นางสาววัชรินทร์  เรืองไชย
4. เด็กหญิงวิภาพร  สกุลปรีชารักษ์
5. เด็กหญิงอีหรี  แสนเทา
 
1. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
2. นางสุพรรณิการ์  กองแก้ว
3. นางพัทริกา  โพธิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกีรติการ์  จิตต์อ่อน
2. นางสาวนก  บุญคง
3. นางสาวรัชนีวรรณ  พูลแสง
4. นางสาวศันสนีย์  แซ่ย่าง
5. นางสาวเกสร  ไชยรอดแก้ว
 
1. นางสุมล  ศรีใจ
2. นางธนัญชนก  ใจสัก
3. นางสาวรุ่งรัตน์  สีแสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวกรวิภา  คชวงค์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แซ่หม้อ
3. นางสาวศุภมาศ  หัตถกอง
4. นางสาวสาคร  เบียเหมี่ยทู
5. นางสาวอรภิมล  เครือใจยา
 
1. นางพัทริกา  โพธิ
2. นางนิภากร  โภคาสัมฤทธิ์
3. นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยวงศ์ทอน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายบุญเหลือ  อินมา
 
1. นายวัชชิระ  หาญกล้า
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวชรินทร์ทร  ชัยบุตร
 
1. นายสืบศักดิ์  จอมธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพัฒนพงศ์  อาวิโรจน์
 
1. นายอิทธิพล  ต๊ะศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายพงศธร  ธรรมสอน
 
1. นายกฤตภพ  นิลภูศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กชายวรเมธ  งานวิชา
 
1. นายวสิษฐ์พล  มหานิล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายชนวีร์  แซ่ย่าง
 
1. นายสืบศักดิ์  จอมธรรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายวันเฉลิม  วงศ์แพทย์
 
1. นางอทิตยา  ราชดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวผกามาศ  กุลหนาน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวภัทรพร  โคสอน
 
1. นางกรรณิการ์  สีนวลตา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายสิทธา  อะมูล
 
1. นางธัญทิพย์  จันทร์มะโน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชญานนท์  นาคมณี
 
1. นางสาวภิญญดา  พุ่มมา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนกร  ศรีหลิ่ง
 
1. นายธีรพงษ์  มาทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายภัทรพล  บุญล้อม
 
1. นายมงคล  กัยวิกัยโกศล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายสลัน  ถาจันทร์
 
1. นายไมตรี  ชมภูศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐนนท์  อธิพรหม
 
1. นางสาวอธิชา  ลือโฮง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายนันทภัทร  ชมศิลป์
 
1. นายนิติ  ญานะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายกฤษฎากร  นันทะเสน
 
1. นางสาวพรวจี  อภัยโรจน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  บุญหล้า
 
1. นายภานุ  ชุ่มใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายสุทัศน์  มาสวัสดิ์
 
1. นายมงคล  จิตรอาษา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายพัชรวัฒน์  จัยจินา
 
1. นายกรมิษฐ์  รัตนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นายอติรุจ  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เครือสาร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชยวัดเกาะ
2. นายธีรพันธ์  กิตติวรบุตร
3. นายประพันธ์ุ  เพชรสังข์
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนาธาน  เหล่าเพชร์
2. เด็กชายรัฐพันธ์  คิดไร่
3. เด็กชายวิทยา  ร้อยจันทร์
 
1. นายไพรัช  ผ่องแผ้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายพัทธพล  มูลธิ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  มาจันทร์
3. เด็กชายอภิรักษ์  ปัญโญใหญ่
 
1. นางสาวณัชชา  กรมแสง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายวัชรพล  พลนิทัศน์
2. นายวิเวช  กรองทอง
3. นายเอกสยาม  เขียววังทอง
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายซุทู่  คติธรรมมงคล
2. นายธีรภัทร  อินทะรส
3. นายพรชัย  นะราวงษ์
 
1. นายภูริพงศ์  แสนใจบาน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายนพดล  ธงชัย
2. เด็กหญิงพัชรา  มาลา
3. นางสาวอรพรรณ  จันทร์หยวก
 
1. นายนรา  ชาลีชาติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นายทินบัติ  อุไรรุ่งโรจน์
2. นายธวัชชัย  แก้วจันทร์
3. นายอนุวัฒน์  พงษ์โสภณ
 
1. นายสมศักดิ์  จันทร์บุตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายชยุตม์  เรืองวิริยะนันท์
2. นายถิรพิทย์  เลาย่าง
3. นายอานนท์  แซมือ
 
1. นายจรุง  รัตนบรรณสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายพีรยุทธ  นรการ
2. นายวุฒินันท์  บุญตา
3. นายอัครเดช  อุ้ยเจริญ
 
1. นางสุตธิตา  สายสูง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 85.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กชายธนกร  คำวรรณ
2. เด็กชายสิทธิกร  พิสัยเลิศ
3. นายเก่ง  ลุงคำ
 
1. นางสาวบัวเรียม  พรมจีน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายณัฐพงษ์  แซ่ว่าง
2. นายรณเรศ  ไชยแก้ว
3. นายวิชัย  เย่เปียง
 
1. นางสาวจิรัชญา  ลอยมี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 84.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายกาญจนเศรษฐ์  กุลสุพรรณรัตน์
2. นายพันธกานต์  ตรีฉันท์
3. นายวัฒนชัย  แสนมี
 
1. นายปิยเชษฐ์  โกย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณรงค์ชัย  โตชาวนา
2. เด็กชายบุญญาฤทธิ์  แพรแอม
3. เด็กชายศิวกร  ทิพย์อักษร
 
1. นายเฉลิมพล  อยู่บุญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายรัตนะชัย  เยี่ยมนิยม
2. เด็กชายสุระชัย  พลเอี่ยม
3. เด็กชายเสกสรรค์  ลิตสกุล
 
1. นายไพรัช  ผ่องแผ้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายชานนท์เจมส์  ฟินซี่ย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปาระมี
3. เด็กชายศิวกร  แซ่ฟุ้ง
 
1. นางสาวรำพัน  คำขา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐดนัย  นุชสุขใจ
2. นายบุญธรรม  มาเยอะ
3. นายประภาส  แซ่ท้อ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ยืนยงคีรีมาศ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศุภศิลป์
2. เด็กชายนฤเบศร์  ทาวี
3. เด็กหญิงศศิธร  ศรีโสด
 
1. นางสาววชิราภรณ์  เรืองแดง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
2. นายกฤติพงษ์  อรุณจิต
3. นายชัยวัฒน์  สุวรรณเสน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ถือแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกุลกร  บุตรกจี
2. นายสมพงษ์  มูลศรี
3. นายอภิวัฒน์  ใสโต
 
1. นายไพรัช  ผ่องแผ้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายนิธิพงษ์  ดวงจินา
2. นายน้องไอซ์  กิจธรรม
3. นายบัณฑิต  รุ่งจรรยากิจ
 
1. นางฐิติรัตน์  จันทร์วัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายธนพล  การวิลัย
2. นายวิศรุต  ชุนขวัญ
3. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์สุริยะ
 
1. นายสันติราษฎร์  สุยะพอ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายฉ่วย  -
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  นภาพิมลสุข
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตาดี
 
1. นางฐิตาภา  เรืองอร่าม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กหญิงจันทรา  จุปะมัดตัง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ปรีดาเกรียงไกร
3. เด็กชายปิยะพงษ์  สุวิลัย
 
1. นางฐานนันท์  ใจเย็น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นายนพดล  แผนฉลาด
2. นางสาวปนัดดา  สัตย์สม
3. นายอธิป  ใจเหิน
 
1. นางสุกัญญา  ฟังอารมณ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายผดุงศักดิ์  คุชนาค
2. เด็กหญิงมานี  แซ่โซ้ง
3. นางสาวรุ่งทิวา  อินจันทร์
 
1. นางนงนุช  จาแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. นางสาวปราณี  แซ่เฮ้อ
2. นางสาวอรพิน  เพ็งนุ่ม
3. นางสาวเบญจวรรณ  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวศิริลภรณ์  กำปนาด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นางสาวกันติยา   เรียงวะดี
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  พ่วงมี
3. เด็กหญิงหงษ์หยก  คำยอด
 
1. นายนิธิพัฒน์  เผือทะนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวรุ่งฤดี  วรรณประเขา
2. นางสาวอังคณา  เยเปียงกู่
3. นางสาวฮอน  ส่วยอ่อง
 
1. นางสาวสุดาพร  สิริพัฒนไพศาล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายนิพนธ์  สุวรรณพิมพ์
2. นายสุทธิพงศ์  จันหยวก
3. นายเนตร  เครือนาค
 
1. นายดวงเดช  ผาดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายสุรพล  หมื่อแล
2. นายอาหล่อง  เฌอหมื่อ
3. นายไกรสร  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวรำพัน  คำขา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายกิตติพงษ์  เลิศแตง
2. เด็กหญิงนุศรา  หอมสะอาด
3. นายสถาพร  คำปลื้ม
 
1. นายธีรศักดิ์  โคกคำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวนุชนาถ  แซ่ว่าง
2. นายบรรหาร  แซ่ว่าง
3. นายแก้ง  แซ่วื้อ
 
1. นางสาวกันต์ฤทัย  ไชยวุฒิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. นางสาวรดา  ไชยทาน
2. นายวิเวช  กรองทอง
3. นางสาวเนาวรัตน์  อาชาวัฒนกุล
 
1. นางสุภาณี  สุขภาเนตร์
2. นางผ่องศรี  อยู่ม่วง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นางสาวธนิตฐา  แช่มชื่น
2. นางสาวพรทิตย์  หวานชอบ
3. นายวุฒินันท์  บุญตา
 
1. นางสาวเจนจิรา  กล้ารบ
2. นางสาวสายชล  ดำแลลิบ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวธันยพร  สนิทผล
2. นางสาวพิมพ์ศิริ  คำนวณจิตร
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  แสนนา
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
2. นางสาวพรหมภัสสร์  ดีเจ้ยวาระ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายนภดล  นันทพานิชย์
2. นายวิศรุต  ชุนขวัญ
3. นายสยาม  แก้วนิล
 
1. นางสาวรัตนวดี  กุลมนต์
2. นางสาวเบญจรัตน์  นามโก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นางสาวปูเป้  กาติ๊บ
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  แก้วไพร์
3. เด็กหญิงวศินี  รุ่งวิตรี
 
1. นางชุรีกร  ปัญญาภู
2. นางรุ่งนภา  แสงงาม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายพันธชา  ปัญญาปรีชาดี
2. นางสาวพิมลพรรณ  ดีคำ
3. เด็กชายวุฒิชัย  เมืองสอน
 
1. นางสุภา  เหลาธรรม
2. นางสุภาพร  น้อยเอี่ยม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายคณวัต  ขาเหล็ก
2. นายปพนธีร์  รางเงิน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยวรรณา
 
1. นายวิทยาคม  ศรีโสภารัตน์
2. นางสุพรีย์  เจริญสินธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวก้อย  สุอะหล่ำ
2. นายทิพวรรณ  สีมะรักอ่อน
3. นายอภิสิทธิ์  ด้วงนา
 
1. นายวุฒิกร  ปงคำ
2. นางสาวลาวัลย์  วิชิต
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวฉวีวรรณ  เมฆทา
2. นางสาวฐิติยา  เบาะทอง
3. นางสาวพิมพ์ศิริ  คำนวณจิตร
 
1. นางสาวทวี  แสนนนท์
2. นายณัฏฐวี  พิมพาพันธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แสนหลวงตา
2. นางสาวสุภาพักตร์  เพ็งพูล
3. นายเกริกชัย  นะถา
 
1. นางสาวสุกัญญา  คงคล้าย
2. นางน้ำผึ้ง  ศรีแย้มวงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวชลธิชา  ฟองคำ
2. นางสาวบูแผ่  แลเชอร์
3. นางสาวสาวิตรี  พันธ์ชัยลือ
 
1. นางณัฐชนา  ลาวัณยกุล
2. นายอภิชน  สายทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวณัฐพร  ป้องนนท์
2. นายรุ่งโรจน์  คำจริงดี
3. นางสาวอรชุดา  พลอยงาม
 
1. นางชรัญญา  หาญคำ
2. นางสุธิตา  ราชพรม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายซามูเอล  กิตติิคุณพิทักษ์
2. นายนิติเทพ  เฌอหมื่อ
3. นายอาหล่อง  เฌอหมื่อ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เมืองมูล
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ปาสำลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายชัชวาล  กรธนสกุล
2. นายสุเทพ  แซ่ลี
3. นายแก้ง  แซ่วื้อ
 
1. นางอัมพร  ชุ่มวงศ์
2. นางสุพรรณิกา  วิชาเป็ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวทิพวรรณ  รักงาม
2. นายบรรหาร  หงษา
3. เด็กหญิงรัตนา  พรหมศรี
 
1. นางสมถวิล  หมื่นสีเขียว
2. นางอริศรา  สุริวงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายณัฐวัฒน์  โฉมแดง
2. เด็กหญิงถิรพร  เสนานุช
3. นายอิศรุจน์  อิศรางกูล ณ อยุทธยา
 
1. นางสาวสิรินภา  มั่นแดง
2. นางสาวสิรินทรา  พิมสาร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวณัชชา  หิรัญโรจน์
2. นางสาวภรณ์ทิตา  สุขประเสริฐ์
3. นางสาวเสาวรส  แสงจันทร์
 
1. นางสาวราตรี  สุทธหลวง
2. นางอัญญารัตน์  สายเพชร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวปิยฉัตร  สลีวงค์
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชิยา
3. นางสาวอุษณีย์  นิยมบรรพต
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
2. นางสาวณัฐณิชา  กองจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  สุกันทะ
2. เด็กหญิงอรพิน  รูปสม
3. เด็กชายอัษฎากรณ์  ชัยเสน
 
1. นางมาติกา  ศรีอ่อน
2. นางรุ่งนภา  แสงงาม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายจิรายุทธ์  หล้ารอด
2. เด็กหญิงนุชนาง  เป้าเสงียม
3. เด็กชายพิษณุพงศ์  ทองวัฒน์
 
1. นายวรวัชร  วงศ์ปัญญา
2. นางสาววีนัส  น้อยสมวงษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวคนัมพร  จะคือ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์ทอง
3. นายอดิสรณ์  ระตะวงค์
 
1. นางสาวพัชริน  นันไชย
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ปาสำลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายคุณากร  แซ่อึ้ง
2. นางสาวสุพรรษา  คงปา
3. นายสุรพล  หมื่อแล
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ชาวส้าน
2. นางสาวศศิวิมล  บุญเทพ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นางสาวจีราวรรณ  สิงห์ใจ
2. นายปฎิพัทธ์  กันทา
3. นางสาววรวรรณ  เศรษโฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  ทากลม
2. นางเฉลิมศรี  คำจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. นายวีระศักดิ์  แซ่ตั้ง
2. นายอภินันท์  จุระเตา
3. นายเนติพงษ์  พวงพั่ว
 
1. นางสาวสุพรรณี  อภิสุนทรกุล
2. นางสาวปิยธิดา  หล่ายน้ำไหล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายวรเมธ  กัลยาประสิทธิ์
2. นางสาวเจนจริา  อินจันทร์
 
1. นางชวนพิศ  เรืองน้อย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายชัยพล  มั่นคง
2. นายยศกร  มณีทิพย์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เลิศมโนกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวคนัมพร  จะคือ
2. นางสาวนารี  เบียงเลกู่
 
1. นางสาวรำพัน  คำขา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายกิตติพิชญ์   ศรีวิเชียร
2. นายนายนวมินทร์  เกิดทรัพย์
 
1. นายนพดล  ศรีแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายรังสิมันต์  มาตย์ผดุง
2. นายรุ่งโรจน์  คำจริงดี
 
1. นายณัฏฐวี  พิมพาพันธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นางสาวสุพรรษา  คงปา
2. นางสาวอรพรรณ  ณ ลำปาง
 
1. นางสาวพัชริน  นันไชย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นางสาวปิยฉัตร  สลีวงค์
2. เด็กหญิงวรรณภา  ปานชยา
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. นายอนุสรณ์  แสงประดับ
2. นายอิศรุจน์  อิศรางกูล ณ อยุทธยา
 
1. นายจะเด็จ  ชาติพจน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวฉวีวรรณ  เมฆทา
2. นางสาวธันยพร  สนิทผล
 
1. นายพศวีร์  ทองคำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายจีรวัฒน์  ฝั้นลาพิงค์
2. นายเอกภพ  วุฒิวงค์วอ
 
1. นายไพรเดช  บุลกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงวันวิสา  กลิ่นขจร
2. นายสุพร  สุทธิชัย
3. นางสาวเสาวภา  วัฒนกิจ
 
1. นางเสาวนีย์  ทาอุปรงค์
2. นางกรองทอง  อยู๋ใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. นายณัฐชัย  ยศปัญญา
2. นายทรงพล  อินทร์นาง
3. นายทักษ์ดนัย  รัตนพิทักษ์
 
1. นายวราวุธ  คำพันธ์
2. นายบดินทร์  พงศ์จันทร์เพ็ญ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. นายพชร  วงศ์ษา
2. นายวริศ  นิมิตรมงคล
3. นายสิทธิชัย  สีต้นวงค์
 
1. นายไพรเดช  บุลกุล
2. นายอดิศร  แดงเรือน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนาธิป  ศรีทอง
2. นายนวมินทร์  เกิดทรัพย์
3. นายวันชัย  จันทร์ฤิทธฺ์
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีแย้มวงศ์
2. นายเจษฏา  คำชาวนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. นายคุณากร  มากสุข
2. เด็กชายณัฐดนย์  นุชสุดใจ
3. นายนิกร  เชอหมื่อ
 
1. นางสาวฐิติชญา  ดวงติ๊บ
2. นางสาวจีราภา  โพธ์สาขา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 1. นางสาวชลดา  คล้ายบุรี
2. นางสาวณิชารีย์  พุกดวง
3. นายอติรุจ  ไชยรัตน์
 
1. นางเสาวนีย์  ทาอุปรงค์
2. นางสำเนียง  เขม้นกิจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. นายกาญจนเศรษฐ  กุลสุพรรณรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  สารุณา
3. เด็กชายอาเบต  บัวดอกตูม
 
1. นายอัศวศิลป์  แผ่นชัยภูมิ
2. นายรชต  กิจเฟื่องฟู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอนัญพร  อินต๊ะทอง
 
1. นางสาวภัทรภรณ์ ชมชื่น  สวัสดิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ
 
1. นางสาวพิชญนันท์   กุลนุชิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. นางสาวอัญธิฌา  สอนแวว
 
1. นายวิชาญ  จิตต์ผ่องอำไพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. นางสาวอัญชลี  เหมือนหมาย
 
1. นางสุชานาถ  ยอดอินทร์พรหม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายคุณากร  แซ่อึ้ง
 
1. นางสุพรรณิการ์  กองแก้ว
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายวชิราวัฒน์  ศรีเจริญ
 
1. นางอัจฉรา  ชินกระจ่างกิจ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล 1. นายสิรภพ  ผิวจันทร์
 
1. นางทิพย์ทิวา  วิชาญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. นายอักษร  เตชอังกูร
 
1. นางสาววันทนีย์  เรียงไรสวัสดิ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กชายปภังกร  เพียรรัตน์
2. เด็กชายวิฑูรย์  เสือมา
 
1. นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
2. นางสาวสุกันยา  ไทยเจริญ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายประภาส  มาเยอะ
2. เด็กชายเตชิน  บุปผาวิเศษ
 
1. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
2. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาวิละอนุกูล 1. เด็กชายชลธี  จันทร์เป็ง
2. เด็กชายวัชรเดชา  ทองยอดอินทร์
 
1. นางอทัยรัตน์  คำสุรีย์
2. นางสาวไพลิน  ปุกมะ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายบวรนันท์  สิทธิฤทธิ์กวิน
2. เด็กชายสิรภัทร  ปัญญาแดง
 
1. นางสาวบุณรดา  ชัยบุญเรือง
2. นางสาวธิดาวรรณ  เนียมพรมลี
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลำปาง 1. เด็กชายธนกร  แผงศร
2. เด็กหญิงอลิษา  ต๊ะอ้าย
 
1. นางสาวสุกัญญา  เมืองตั้ง
2. นางสาวชัชชญา  สมงอน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เรืองฉาย
2. เด็กชายวุฒิชาติ  ชมชื่น
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  กันทาทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายต่อตระกูล  เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงวรฤวรรณ  พนาไพรเลิศ
 
1. นางมธุฤดี  ชัยชนะ
2. นางสาววิชิตา  เกศะรักษ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดีสมไพบูลย์
2. เด็กหญิงวิไล  นายแปง
 
1. นางกนิษฐา  กวาวสิบสาม
2. นางสาวสุภานันท์  พรหมเสน
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กชายส่วยอ่อง  -
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เวียงคำฟ้า
 
1. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
2. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กชายบรรณเรศ  เสริฐวาสนา
2. เด็กชายศุภวิทย์  พุ่มประทุม
 
1. นางสาวรสสุมาลย์  สุบินตัน
2. นางสาวจิราภรณ์  เปี่ยมงาม
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายกรวิทย์  พิทพ์ดอน
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  มูลเทพ
 
1. นางสาวจีรวัฒน์  วงค์แสนสี
2. นางจารุณี  กิตติสมร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชไมพร  พรมขันตี
2. เด็กชายเสรี  แซ่ว่าง
 
1. นางพัชราภรณ์  หิรัญวงค์
2. นางสาวจารุวรรณ  สมแก้ว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปานทิพย์  แทลี
 
1. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก 1. เด็กหญิงนันท์ภัส  ผาสุก
 
1. นางสาวศิรินภา  ช้างทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ติยะธะ
 
1. นางสาวบุญรดา  ชัยบุญเรือง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ป้อมสมบูรณ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  สงยาง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงฉัตรปภัสสร  แสนจรัญคีรี
2. เด็กชายประพิศ  อาหยิ
3. เด็กชายประภาส  มาเยอะ
4. เด็กหญิงปานทิพย์  แทลี
5. เด็กหญิงอัจฉรา  เวียงคำฟ้า
6. เด็กชายเตชิน  บุปผาวิเศษ
7. เด็กหญิงเสาวรัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวอังคณา  ดาวเรือง
2. นางสาวสุดารัตน์  พนมพิบูล
3. นางอารีรักษ์  เรือนคำ