ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 32 0 0 32 31 1 0 0 32
2 สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 23 4 2 29 28 0 0 1 28
3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ 21 9 6 36 38 2 0 0 40
4 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 10 9 9 28 35 5 1 2 41
5 น่านปัญญานุกูล 9 7 10 26 27 11 1 1 39
6 แพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ 9 4 12 25 31 6 2 4 39
7 โสตศึกษาจังหวัดตาก 9 4 3 16 15 1 2 1 18
8 พิจิตรปัญญานุกูล 6 10 7 23 28 8 1 1 37
9 กาวิละอนุกูล 5 11 4 20 27 6 2 3 35
10 เชียงรายปัญญานุกูล 5 10 8 23 27 2 1 5 30
11 พิษณุโลกปัญญานุกูล 5 7 2 14 17 4 1 0 22
12 การศึกษาคนตาบอดลำปาง 4 6 6 16 11 5 0 0 16
13 สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ 3 12 2 17 13 3 1 0 17
14 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 3 2 2 7 11 2 0 3 13
รวม 144 95 73 312 339 56 12 21 407