รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงพิมฐิชา  มาเที่ยง
 
1. นางสาวพัชรียา  กันธุระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  หลิมเจริญ
 
1. นางปัทมา  พาเหมาะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไพร 1. นางสาวบานเย็น  ยะมา
 
1. นางสาวพัชรี  น้อยมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดิ่น 1. เด็กหญิงเทพอักษร  กล่อมใจเสือ
 
1. นางมยุรา  จูมปา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงปารียาพร  สอนสี
 
1. นางมุกดา  ทองแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ศรีสุข
 
1. นางพัชรมาศ  ทองหลวง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรมโกฏ
 
1. นางปัทมา  พาเหมาะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พรมสุวรรณ
 
1. นางจรูญรัตน์  โก๊ะกอย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงสิริมา  เขื่อนจะนะ
 
1. นางพรรณี  ชาเทพ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทาบ
 
1. นายวิศิษฐ์  เสียงโต
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาส  สิงษาลา
2. เด็กหญิงนรีกานต์  อินปาจร
3. เด็กหญิงอนันญา  พรมทอง
 
1. นางสาวพุทธรักษ์  จันทร์เจียม
2. นางสาวโสภา  กุลท้วม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงปารียา  ขาวพุก
2. เด็กหญิงพิมธิฌา  พงศ์ธาดาพร
3. เด็กหญิงเกตศิณี  อินชื่น
 
1. นางมุกดา  ทองแดง
2. นางสาวพัชรมัย  ทองแดง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  สีฟ้า
2. เด็กหญิงพิชญา  เขื่อนจะนะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ค้ำคูณ
 
1. นางพัชรมาศ  ทองหลวง
2. นางพรทิพย์  แปงการิยา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กหญิงศศินภา  ดาบบัง
2. เด็กหญิงสุรางคนา  พรหมจอม
 
1. นายปิลันธ์  ปาวิชัย
2. นางสาวเสาวลักษณ์  คำเงิน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงวิชิตา  แปลงการิยา
2. เด็กหญิงศศิภา  สุวรรณติใย
 
1. นางพัชรมาศ  ทองหลวง
2. นางพรทิพย์  แปงการิยา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงสุรัมภา  เทียนทอง
 
1. นางนภาพรรณ  มาระเสน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายสุทธินันท์  แซวใจดี
 
1. นางสาวอภิรดา  บุณโยประการ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มะโนแสง
 
1. นางสาวสุพรรษา  แก้วกองทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงชนิภา  พรมมา
2. เด็กหญิงฐิติยา  จันทร์พฤกษ์
3. เด็กหญิงรจนา   ศรีสกุล
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
2. นางสาวพิมพ์นภา  ไพบูลย์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปังคำ
2. เด็กหญิงอรุณิกา  มาดีคาน
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หิตมูล
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงฉัตรชวาณี  ปั่นปอ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำบุญมา
3. เด็กหญิงไปร์ยา  ลาดทะ
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
2. นางรัตนา  ซ้ายงาม
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สว่างทิตย์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  พิใจ
3. เด็กหญิงลักษิกา  ทานะขันธ์
 
1. นายวุฒิชาติ  สิงห์ตา
2. นางเยาวเรศ  คำปิน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงวิยะดา  อินยา
2. เด็กชายสุทธิภัทร  เกตุสิงห์สร้อย
 
1. นางอรทัย  สุดบับ
2. นางชนทิชา  แพงไข่
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงปรัชญาพร   สมปา
2. นางสาววิลาวัณย์   อินธิเสน
 
1. นางสาวรณิดา   บุญทาทิพย์
2. นางสาววารุณี  สังเวียนวงษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ทั่งตุ่น
 
1. นางกรรณิการ์  นาสม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงนันทพร  พันแพง
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. นางสาวศุภลักษณ์   ทองเขียว
 
1. นางสุอาภาพร   ฝั้นเต็ม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายชนะชัย  สุภาหิง
2. เด็กหญิงปานรวี  กล้าหาญ
3. เด็กชายพงศธร  พิกุล
 
1. นางสุนิรันดร์  ไหมสุข
2. นายราชันย์  มีอินถา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงปาลิตา  เป็งใจ
2. เด็กหญิงลินนิภา  ทะแพ่ง
3. เด็กหญิงวรภรณ์  ท้าวพันธ์
 
1. นางจงรัก  การะเกตุ
2. นายธวัช  การะเกตุ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  วิไลพร
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวกรวรีภา  ภูมิววิรอร
2. นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคำ
3. เด็กชายไตรภพ  คำเบ้า
 
1. นางสาวกรวรีภา  ภูมิววิรอร
2. นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยราช
2. เด็กหญิงพัชรกมล  โถชารี
3. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วมี
 
1. นายเชลล์นุชัย  เพชรสีโชติ
2. นางสาวจินตนา  เทพคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ศรีบุหงา
2. เด็กชายศิริพงศ์  ปัญญาทรง
3. เด็กหญิงอรจิรา  ชมภูน้อย
 
1. นางธัญญารัตน์  ตามูล
2. นายเรวัช  ตามูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชําบอน 1. เด็กหญิงกฤติยารัตน์  สุรินทร์
2. เด็กชายณัฐทราวุฒิ   จันทร์ดี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   ขันใจ
 
1. นายพสธร   วงค์ชารี
2. นายชิงชัย   สอนสัมฤทธิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  ปิ่นน้อย
2. นางสาวมยุรฉัตร  ด้วงทา
3. นางสาววีรดา  ถาคำ
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
2. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กชายกิตติพร  ทาโคก
2. เด็กหญิงธีราพร  หอมกลิ่น
 
1. นางสาวจินตนา  เทพคำ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงนลินนิภา  นวนหมวก
2. เด็กหญิงศรุตา  ศรีเทพ
 
1. นายอำนาจ  ชนะโลก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กหญิงจันศิรา  ภาพสละ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขเกษม
 
1. นางจันทร์ฉาย  แกล้วกล้า
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กชายกลวัชร  บุญอินเขียว
2. เด็กชายธันวา  ดีสอน
 
1. นาย อนุชา  แก้วประเสริฐ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กชายพีรพล  ปานสันเทียะ
2. เด็กชายอรรถชัย  เครือเฟื่อง
 
1. นายกานต์  แกล้วกล้า
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  อินแจ้
2. เด็กชายอรรถพล  ทัดสี
 
1. นางธัญเกศ  เอี่ยมพิพิธภักดี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณภัทร  ใจหลวง
2. เด็กชายธนวัต  ทอนเง่าหล้า
 
1. นายมนตรี  อินมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทรา  นวลมะ
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  เรียนรังษี
3. เด็กหญิงปวีร์ธิดา  เขื่อนแก้ว
4. เด็กหญิงพิชญ์นรี  เขื่อนจะนะ
5. เด็กหญิงภัทรวดี  วาชัยทอง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ปาชัย
2. นางสาววรรณภา  ปาชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันรุณ
2. เด็กหญิงชนากานต์  จำปาทอง
3. เด็กหญิงปรีญาดา  เนตรแสงสี
4. เด็กหญิงภัคพร  มัดม่วง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วมา
 
1. นางกชพร  หอมขจร
2. นางศุภลักษณ์  อยู่บาง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงดวงกมล  ยั่งยืน
2. เด็กชายธีราพันธ์  หลวงแสง
3. เด็กชายนัฒวัฒน์  ข้องแก้ว
4. เด็กชายสาธิต  ศรีบุญเรือง
5. เด็กชายไตรภพ  คำเบ้า
 
1. นางสาวกรพินธุ์  ศรีบุญเรือง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงธนธรณ์  มีอินถา
2. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เดชกำจร
3. เด็กหญิงนภพร  ต๊ะนา
4. เด็กหญิงอัญรินทร์  อภิยะ
5. เด็กหญิงเมศิตา  ก๋าจู
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมเสนา
2. นางสุทิม  ทิพย์ลุ้ย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงธนกมล  ด้วงประไพ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  คลังกรณ์
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปัญญาศักดิ์ชัย
5. เด็กหญิงศิรินภา  พ่วงพงษ์
 
1. นางนิตยา  วรสร้อย
2. นางอารินทร์  หอมคำวะ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  ขันเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  นวมน้อย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คำสน
4. เด็กหญิงสุกันยา  บุญชื่น
5. เด็กหญิงสุนิดา  ใจอักษร
 
1. นางอารินทร์  หอมคำวะ
2. นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  ตาวันดี
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุขเพียง
3. เด็กหญิงนฤมล  บุญมาตา
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ลุนบุดดา
5. เด็กชายโกเมศ  เกตุละ
 
1. นายธีรโชติ  หล่ายโท้
2. นางสาวสุภัชชา  ทองแบบ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงนภาพร  รัตนอาจ
2. เด็กชายพิทักษ์  ดูสันเทียะ
3. เด็กหญิงรัชดาพร  พรโคกสูง
4. เด็กหญิงศยามล  นิตตะ
5. เด็กชายเรืองณรงค์  โรจน์รุ่งระพี
 
1. นายมนตรี  อินมา
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  วานิช
 
1. นางสาวสุดใจ  กองปา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญแรง
 
1. นางอรพิน  ศรีวรวิทย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  อิสสระ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ปาชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายนฤเศรษฐ์  ดีบาง
2. เด็กหญิงพิมวาลักษณ์  กุนนาคาน
 
1. นางสาววิภาพรรณ  ประกอบการ
2. นางสาวอาภัสรา  เสนาธรรม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงปวีนา  พงษาวดี
2. เด็กชายศุภกร  เรืองศักดิ์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  โพธิ์วันดี
2. นางสาวประภัย  สานหล้า
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายอาทิตย์  ลักษณพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงโยษิตา  ปั้นดี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  โพธิ์วันดี
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงกุลนันท์  เปรมปรี
2. เด็กหญิงธนาภา  ดามา
3. เด็กหญิงพิมพิกา  เต็มบาง
4. เด็กหญิงมธุรา  อยู่เจริญ
5. เด็กหญิงรินรดา  อภิรพงษ์
6. เด็กหญิงวรัทยา  อินฟากท่า
7. เด็กหญิงวราพร  พนอมศาสตร์
8. เด็กหญิงศีราลักษณ์  ศิริโชติกุล
9. เด็กหญิงสายวลี  พลอยสัมฤทธิ์
10. เด็กหญิงสุมลทิพย์  จีทา
 
1. นางชฎาพร  วดีศิรศักดิ์
2. นางสาวเพ็ญศรี   สิงห์ตา
3. นางไพรมณี  ไชยมิ่ง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงชลธิดา  เพชรดี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สิงห์ดา
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ปัญญา
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  มงคลเสถียร
5. เด็กหญิงพายุวรรณ   ปัญญา
6. เด็กหญิงภัสสิรา  ปากุล
7. เด็กหญิงภาวินี  ธงไชย
8. เด็กหญิงภาวิไล  นันเขียว
9. เด็กหญิงสายธาร  ปัญญา
10. เด็กหญิงโยษิตา  ปั้นดี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  โพธิ์วันดี
2. นางวันทนา  มีเชาวน์
3. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซําบ้อ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงชุติมา  วรรณเอก
3. เด็กหญิงณัฐชาดาภรณ์  ประสบโชคลาภ
4. เด็กหญิงธนัชชา  นาคพิกุล
5. เด็กหญิงธนัชพร  นาคพิกุล
6. เด็กหญิงธนัญญา  อุตตะมะ
7. เด็กหญิงนันทิชา  จันทร์พรม
8. เด็กหญิงปารวี  สิงสุข
9. เด็กหญิงภัทรพร  วรรณเอก
10. เด็กหญิงมนัญชา  วรรณเอก
11. เด็กหญิงมลธกาลณ์  อ่อนศรี
12. เด็กหญิงวนิดา  มูลยา
13. เด็กหญิงสุทธิดา  นาญนอก
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินชูรินทร์
15. เด็กหญิงไอรดา  ปี่แก้ว
 
1. นายจรัญ  อู่รอด
2. นางสมใจ  เตชะสืบ
3. นายจักรกฤษณ์  หลวงมั่ง
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพจมาน  พุ่มไม้
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กชายทวีวัฒน์  พรมมา
2. เด็กชายธนัท  เงินสันเทียะ
 
1. นางรัตนา  เหล็กคำ
2. นายนิรุจน์  นาสม
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์   ชูรัตน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   อะทะเสน
 
1. นายอาทิตย์   กันนก
2. นายณัฐวุฒิ   จัดของ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ลาดบัวขาว
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กชายจิราภัทร  ชาน้อย
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงขวัญดาว  คำดี
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุมข้าม 1. เด็กหญิงศุภาทิพย์  เมาดา
 
1. นายสมพร  มีเพชร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหิน 1. เด็กหญิงเมธินี  จิตรพระยา
 
1. นางสาวประภาพันธุ์  มีหอม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายทักษิณ  เติมมี
 
1. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงภัทรพร  วิทรมะ
 
1. นางเพ็ญศรี  โศจิธาดาเจริญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงณศิกานต์  ปัญญาเลิศ
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  กัลญาฯรุจน์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชะนะ
 
1. นางนฤมล  กรรณิการ์
2. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติยา
2. เด็กหญิงพุทธาพร  พุทธิชัย
 
1. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
2. นางสาวธนิดา  บุญมี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกรรัตน์
2. เด็กชายธารินทร์  ขันทะเสน
 
1. นางนฤมล  กรรณิการ์
2. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงสุจารี  ชะนะมา
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญนานเที่ยง
2. เด็กชายธนบูรณ์  วงษ์ยอด
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ระภาเพศ
 
1. นางสาวศศิธร  เทียนยุธ
2. นางสาวจิราภรณ์  พิมสาร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงจีรภา  กัลยาณรุจน์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  มะธิตะใน
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  นันชม
 
1. นางฤทัยรัตน์  พิมใจ
2. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงชุติมา  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงอรอุมา  คงฤทธิ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อ้นชัยยา
 
1. นางสาวชยากร  ภักดี
2. นางกิติยา  เรือนอินทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  เทพโส
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายธนพนธ์  มาวัน
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายศุภณัฐ  เรืองวณิชย์
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงภิณฑิวลัย  ลีโป
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายปัณณธร  สอนดี
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกฤษติกา  นาคราช
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงสุธิดาพร  สุมทุม
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงมนสิชา  พุกกะวรรณะ
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  กลมพรั้ว
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกฤษฎา  ขันมูล
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมสุวรรณ
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกฤษติกา  นาคราช
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทพโส
3. เด็กหญิงกัลยกร  จุลสอน
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  โมฆรัตน์
5. เด็กหญิงณัฐณชา  หอมสุวรรณ
6. เด็กหญิงธณัฐชพร  อินทร์บัวทอง
7. เด็กหญิงปภาวี  สิงห์มณี
8. เด็กหญิงปัณฐกาญจน์  ฉ่ำเอี่ยม
9. เด็กชายปัณณธร  สอนดี
10. เด็กหญิงพิยดา  ผาแดง
11. เด็กหญิงภิญทิวัลย์  ลีโป
12. เด็กหญิงมนสิชา  พุกกะวรรณะ
13. เด็กหญิงศตายุ  เรียนรู้ธรรม
14. เด็กชายศุภณัฐ  เรืองวนิชย์
15. เด็กหญิงสุธิดาพร  สุมทุม
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สงค์กา
2. เด็กชายจิตรษฎา  คำลุม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมภูมิ
4. เด็กชายชญานนท์  แก้วสว่าง
5. เด็กหญิงชมพูนุช  สุวรรณขัน
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มีชัย
7. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีบุญเรือง
8. เด็กชายณัฐพงษ์  คำพันธ์
9. เด็กหญิงณัฐมน  ศรีบุญเรือง
10. เด็กหญิงณิชา  ศรีบุญเรือง
11. เด็กหญิงดวงรัตน์  ศรีบุญเรือง
12. เด็กหญิงภัทราภา  พุุ่มพวง
13. เด็กชายภูบดินทร์  ศรีจำปา
14. เด็กหญิงรัญชิดา  พาณิชย์นุกุล
15. เด็กหญิงรัตน์ดา  บุญนาค
16. เด็กหญิงลลิตา  อัตถะบูรณ์
17. เด็กหญิงวรรณิดา  ครุธโต
18. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำปา
19. เด็กชายสิรวิชญ์  พุ่มพวง
20. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายคณิต   ทิพย์โอสถ
2. นางดาวดึงส์  มาลาทอง
3. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
4. นางนพรัตน์  คำเพ็ง
5. นางสาววราภรณ์  จันทวงศ์
6. นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายกิตติธนศักดิ์  เชียงทองคำ
2. เด็กหญิงญาณภัทร  ศรีแก้ว
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ข้องแก้ว
4. เด็กหญิงดวงกมล  ยั่งยืน
5. เด็กชายธีราพันธุ์  หลวงแสง
6. เด็กชายนบนที  วัฒนา
7. เด็กชายนพณัฐ  คำมีศรี
8. เด็กหญิงนิตยา  เพชรดี
9. เด็กหญิงปนัดดา  บุญตาสี
10. เด็กหญิงพินัทศิกานต์  มาบวบ
11. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำ
12. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก่อเกียรตินุกุล
13. เด็กหญิงวนิชชา  คำเบ้า
14. เด็กชายวราเชษฐ์  ศรีบุญเรือง
15. เด็กหญิงศิราพร  ศรีบุญเรือง
16. เด็กชายสาธิต  ศรีบุญเรือง
17. เด็กชายอดิลักษณ์  ข้องแก้ว
18. เด็กหญิงอภิรดี  ดวงมะโน
19. เด็กหญิงอริสา  แก้วสว่าง
20. เด็กหญิงเพชรดา  คำเบ้า
 
1. นางดาวดึงส์  มาลาทอง
2. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
3. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
4. นางนพรัตน์  คำเพ็ง
5. นางสาววราภรณ์  จันทวงศ์
6. นางสาวกรพินธุ์  ศรีบุญเรือง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุภา  สุทธิกร
2. นายธิติวุฒิ  เป็งใจ
3. เด็กหญิงวาสนา  ภูขลัง
4. เด็กชายวุฒฺิไกร  ตะมาแก้ว
5. เด็กชายอชิตพล  มูลเป็ง
 
1. นายธงชัย  ลังกาแก้ว
2. นายลือชา  โรจน์พัฒนจันทร์
3. นางสาวชนัฎฎา  มะโนวัน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายนาวิน  อินใจ
 
1. นายทองสุข  คู่ควร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. นายราชันย์  กรสวัสดิ์
 
1. นางอรภิณธุ์   พรหมอินทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 1. เด็กหญิงอมรธีรา  ลายยูงค์
 
1. นางนิตยา  พวงทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงสุจิรา  วงษ์พิมพ์
 
1. นางเด่นนภา  คลังทองสกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กชายณัฐกมล  กล้ากสิการ
 
1. นางพิศมัย   มีเหมือน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายณัฐพล  หาคูณ
 
1. นางเด่นนภา  คลังทองสกุล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงเกตุสิรี  แก้วมี
 
1. นางกัญญณัช  คนดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  ปิ่นน้อย
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินดา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เปิ้นปัญญา
 
1. นางปาริฉัตร  แก้วบุญมา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายจตุพงศ์  มีรินทร์
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐิดา  บุตรวงค์
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงวรดา  โสดาชู
 
1. นางผุสดี  มูลคำ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กชายณธกร  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางอารีย์  ต๊ะถิน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมสวัสดิ์
 
1. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงธัญญากร  ยืนยิ่ง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขลักษณ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  ปิ่นน้อย
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินดา
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เหมือนอามร
2. เด็กชายกิตติภพ  มีสอน
3. เด็กหญิงณัฐธริชา  นาคเกษม
4. เด็กหญิงธิติมา  แผลงฤทธิ์
5. เด็กชายธีรนัย  ทองอนงค์
6. เด็กชายบุญชัย  ขันลื้อ
7. เด็กหญิงศิรประภา  มาบัว
8. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองดี
9. เด็กหญิงศุภัชญา  วันเกลี้ยง
10. เด็กชายอภิลาภ  เนตรแสงศรี
 
1. นางจรรยา  อักษร
2. นางสาวปัญจรัศ  ใจนวน
3. นางภิญญา  ขันลา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงณิชา  วงศ์เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  บุญรัก
3. เด็กหญิงพิมพ์พร  สิงห์ออน
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สิงห์ออน
5. เด็กหญิงวรินทร  สุ่มคำ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  สุพรรณ
 
1. นางสงวน  จันโส
2. นางสาวยิหวา  ศรศิลป์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงขวัญดาว  คำดี
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ทาป้อง
3. เด็กหญิงณิชา  พรมขัน
4. เด็กหญิงนภสกร  ชะนะมา
5. เด็กหญิงพราวพิมล  มีเรือง
6. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  แก้วบุตร
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชูรัตน์
8. เด็กหญิงสุจารี  ชะนะมา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  อะทะเสน
10. เด็กหญิงอธิชา  กำทอง
11. เด็กหญิงอภิชญา  ทองพราว
12. เด็กหญิงอมลดา  ดีบาง
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
2. นางสาวชนัญธิดา  อินทะยศ
3. นางสาวกฤตญกร  กลำพบุตร
4. นายวีระพงษ์  ทิแพง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงขวัญดาว  คำดี
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ทาป้อง
3. เด็กหญิงณิชา  พรมขัน
4. เด็กหญิงนภัสกร  ชะนะมา
5. เด็กหญิงพราวพิมล  มีเรือง
6. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  แก้วบุตร
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชูรัตน์
8. เด็กหญิงสุจารี  ชะนะมา
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  อะทะเสน
10. เด็กหญิงอธิชา  กำทอง
11. เด็กหญิงอภิชญา  ทองพราว
12. เด็กหญิงอมลดา  ดีบาง
 
1. นายวีระพงษ์  ทิแพง
2. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
3. นางสาวกฤตญกร  กลำพบุตร
4. นางสาวชนัญธิดา  อินทะยศ
5. นายอาทิตย์  กันนก
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลพร้อม
2. เด็กชายกิตติธัช  พาทอง
3. เด็กชายฐปกรณ์  สิทธิกรม
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  กุลธง
5. เด็กชายนรากร  ย่อมไธสง
 
1. นางฐิติรัตน์  ย่อมไธสง
2. นางสุมัชญา  ยะขาว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  พันธุ์ป้อง
 
1. นางสาวสุภาวดี  ติคำ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. นางสาวปณิตา  กุฎีศรีพลาย
 
1. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บุตรพระยา
2. เด็กชายธนกร  นะฝั้น
3. เด็กชายธนวิชญ์  ธรรมาศรี
4. เด็กชายวรวิทย์   แดงด้วง
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ขุนภา
6. เด็กชายเบนจามิน  เอ็ดวาโด้เกเรโร่
 
1. นายทองเพชร   นาสอน
2. นางสมจิต  นาสอน
3. นางรวงทอง  บางจั่น
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยมงคล
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ริศคำ
3. เด็กชายชาญยุทธ  จักวา
4. เด็กชายธีรพล  คำกว้าง
5. เด็กชายพรรณ์ลพ  อินสกุล
6. เด็กชายพลาธิป  แป้นทับทิม
 
1. นายทองอยู่  ดีโท่น
2. นางตุลาภรณ์  ดีโท่น
3. นายเฉลิม  โพเนตร์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   จันทร์โสดา
2. เด็กหญิงพรไพลิน   โนวิน
3. เด็กหญิงสกุณา   เกศลา
4. เด็กหญิงสกุลทิพย์  เฮียงกอ
5. เด็กหญิงสมิดา  โนวิน
6. เด็กหญิงสุทัตตา  แก้วจันทร์
7. เด็กหญิงอภิชญา  คำมาละ
8. เด็กหญิงอำไพร   ตี้พุต
 
1. นางสาววรนุช  ปานคุ้ม
2. นางสาววิพาภรณ์   แสนปวง
3. นางสาวกมลชนก   อินทะนะ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วสอน
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ขวาสม
3. เด็กชายเอกอนันต์  พุทธรังษี
 
1. นางสาวปัทมา  จันทร์แก้ว
2. นางศิวาพร  อินมา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงชลิตา  โคกสีนอก
2. เด็กหญิงสุภานันท์  ต๊ะนา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สายสี
 
1. นางสาวสุขสง่า  นวลมะ
2. นางสาวดวงพร  บุญอิน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันกัน
2. เด็กหญิงสุดใจ  ม่านเขียว
 
1. นางสาวกรรณิกา   จันกัน
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวนิชชา  คำเบ้า
2. เด็กหญิงศิราพร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญตาสี
2. เด็กหญิงอภิรดี  ดวงมะโน
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพจันที
2. เด็กชายอภิรักษ์  สิงห์ลี
 
1. นายเทวฤทธิ์  ฝั้นฉิม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทรัพย์ชัยชาญ
2. เด็กหญิงอริสา  ปัญญาคำ
 
1. นายวรชัย  วริทธิวุฒิกุล
2. นางสาวชนัฎฎา  มะโนวัน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงฉันชนก  ขันปล้อง
2. เด็กหญิงนภาพร  คงดี
 
1. นางสาวชนิดา  บุญพิมพ์
2. นางสาวศิวพร  มากทรัพย์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงรจนา  ไพรวงษ์
2. เด็กชายไนยชน  วงษ์ลา
 
1. นางสาวชนิดา  บุญพิมพ์
2. นายถริม  ขวาขันธ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงรสนันท์  คำสี
2. เด็กหญิงลัลนา  กล่ำฟอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
2. นายมนตรี  อินมา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงฌาณิกา  วงษ์ชัยบุตร
2. เด็กหญิงวนัชพร  วงษ์ชัยบุตร
 
1. นายจักกริต  กองมา
2. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายดุสิต  สาคูณ
2. เด็กชายพงศกร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายเจริญ  แสนย่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์  ลายยูง
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายณภัทร  จินดาประทุม
2. เด็กชายดลภัทร  ตั้งสูงเนิน
3. เด็กชายธนวัฒน์  สง่าอินทร์
 
1. นายวุฒิชัย  แก้วบุญมา
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  แก้วโพธิ์กลาง
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  ธนะปัทม์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เล็กกระจ่าง
 
1. นายปิลันธ์  ปาวิชัย
2. นายขวัญณรงค์  ฝายนันทะ
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายกีรติ  จันทร์ศรีวงค์
2. เด็กชายณัฐดนัย  พุทธอินทรา
3. เด็กชายทิชานนท์  สารี
 
1. นายปิลันธ์  ปาวิชัย
2. นายขวัญณรงค์  ฝายนันทะ
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ศรี
3. เด็กชายปัณณวัฒน์  คงมั่น
 
1. นายเรวัช  ตามูล
2. นางธัญญารัตน์  ตามูล
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายพิรุณ  จันหมี
2. เด็กชายวีรศักดิ์  จันทร์ต๊ะมูล
3. เด็กชายเมธี  คำเขื่อน
 
1. นายสำเนียง  ขัตติ
2. นางญวิภา  ขัตติ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายณัฐพล  ใจหล้า
2. เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ปุย
3. เด็กชายภัทรพล  ขันทะศิลา
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นายวิชิต  พิใจ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เป็งมา
2. เด็กชายนธภัทร  ดวงดีประเสิรฐ
3. เด็กหญิงอวภาส์  เพียงตา
 
1. นายมานพ  มีหอม
2. นางกิติยากร  มหานิล
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กชายธนโชติ  เรืองเดช
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พิศาลพัฒนโสภณ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  มงคลเสถียร
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางสาววัชรินทร์  โพธิ์ศรี
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อินยา
2. เด็กหญิงปัทมาพร  เที่ยงดี
3. เด็กหญิงพรรนิภา  พากันหา
4. เด็กหญิงพัชราภา  ลีปัสสา
5. เด็กหญิงลักษิกา  ขวางนกขุ้ม
6. เด็กหญิงสุพิชชา  เพชรสีโชติ
 
1. นางวาสนา  วงค์ชารี
2. นางสาวพิชชาพร  ด้วงนาค
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขันทอง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขิงหอม
3. เด็กหญิงธัญทิพ  บุสดี
4. เด็กหญิงปนัดดา  บุญพันธ์
5. เด็กหญิงลดาวรรณ  นาคเครือมี
6. เด็กหญิงสุดา  มีต่อม
 
1. นางวาสนา  วงค์ชารี
2. นางสาวจิราภรณ์  คำหอม
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1. เด็กหญิงปนัดดา   กันยายวน
2. เด็กหญิงปิยธิดา   มาคูณ
3. เด็กหญิงศศิพรรณ  นาสา
 
1. นางสาวปริณัฐ  สามงามไฝ
2. นางสาวธนพร   เกษแก้ว
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกัลยา  นันต๊ะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภาพเพียร
3. เด็กหญิงมนัญญา  พรมมา
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชําบอน 1. เด็กหญิงธิดานุช  จันน้อย
2. เด็กชายนัฐพล   หมายจันทึก
3. เด็กหญิงยศวรรณ  บุญยอด
 
1. นายสัญชัย  ย่อมไธสง
2. นายพสธร   วงค์ชารี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววังอ้อ
2. เด็กชายยุทธนา  นินเป้า
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผากิม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พิมสาร
2. นางชลฤดี  เมืองบัวผัน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแสง
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  โมอินทร์
3. เด็กหญิงอริญา  ชาเทพ
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงชนิตา  แท่นเทพ
2. เด็กหญิงธิดาพร  ผิวเหลือง
3. เด็กชายพงศกร  พุทธมล
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นางกนกวรรณ  เจริญเรือง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วบ้านฝาย
2. เด็กชายศุภกิจ  คำภีร์
3. เด็กหญิงศุภสุตา  คำบ้านฝาย
 
1. นางพจนีย์  คำดี
2. นางสาวศิริพร  จันลิ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สีวิใจ
2. นางสาวสาวิตรี  กองกาสี
3. เด็กชายอลงกรณ์  หวังนุ้ย
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
2. นางชลัยภรณ์  บุตรฟองคำ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแมง 1. เด็กชายวิศรุต  หนูจันทร์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายนวล
3. เด็กหญิงสุกัญญา  หม่องชา
 
1. นางนิตยา  ผาเจริญ
2. นางภัทรสม  ฝั้นถา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วันมา
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ชะนะมา
3. เด็กชายไชยพัฒน์  พูลคูณ
 
1. นางสาวธัญญา  สุดสังข์
2. นางสาวสุภาวดี  ติคำ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  ผุยดา
2. เด็กหญิงนฤมล  สีสว่าง
3. เด็กหญิงเรณุกานต์  แสงบุตร
 
1. นางสาวสิริพนา  เพียงตา
2. นางนันทวัน  ฉวีศักดิ์
 
152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงนาวะรี  ทานัน
2. เด็กหญิงรินดา  มูลดิษฐ์
3. เด็กชายวรเชษฐ์  อินปาจร
 
1. นางสาวชนัฎฎา  มะโนวัน
2. นางธมลวรรณ  ตะคุณนะ
 
153 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายธนวิชญ์  โมอินทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  ชมภูง่าว
3. เด็กหญิงสุวรา  ทะโย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ชัยทอง
2. นายอรรถพล  แถมครบุรี
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  แสนคำอ้วน
 
1. นางสาวธัญญา  สุดสังข์
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงอริสา  บุตรสาลี
 
1. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายสัจจา  แสนยาวิใจ
 
1. นางสาวชนิกานต์  แสงดี
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  เลี้ยงเชื้อ
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  พุทธรังษี
 
1. นางนิตยา  วรสร้อย
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมธ์ลิตชาฎ์  มั่นระวัง
 
1. นายทองอยู่  ดีโท่น
 
160 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เรียนรังษี
2. เด็กชายธเนศ  เขื่อนจะนะ
 
1. นางพวงเพชร  กล่ำใย
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทิศศรี
 
161 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ธิมาจร
2. เด็กชายศิวกร  ดวงสุวรรณ
 
1. นางสาวฤดี  ชะนิดไทย
2. นางสาวชนัฎฎา  มะโนวัน
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มาบวบ
 
1. นางผุสดี  มูลคำ
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อินป๊อก
 
1. นางเกศราภรณ์  แก้วทองมา
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายพงศ์พนิช  ทูขุนทด
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วบ้านฝาย
 
1. นางกุลธิรา  ปาประลิต
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายธนวัตร  มีสุข
 
1. นางสาวชนัญธิดา  อินทะยศ
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงสุภร  เวทมะโน
 
1. นางสาวพนิดา  อินยา
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงนันทนา  หนุนอุด
 
1. นางกิติยากร  มหานิล
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   โขขุนทด
 
1. นางลัดดา  ทะนันไชย
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงกันตยา  กันทะกะ
 
1. นางพจนีย์  สุขวานิชย์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อินแจ้
 
1. นางบุหงา  ม่วงไทย
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายทัตธน  สมบัติหล้า
 
1. นางสาวสุภาวดี  ติคำ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงอัญมณี  นวนคำ
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจิตระดา  สร้อยคำ
2. เด็กหญิงณัฐพร  มีทา
3. เด็กหญิงนาตาลี  ติคำ
4. เด็กหญิงรจนา  ดวงบุปผา
5. เด็กหญิงศุภานัน  ประทุมชาติ
 
1. นางสุภาณี  มาซิว
2. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
3. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงตุลาพร  อิสสระ
2. เด็กหญิงสุภาพ  จักขัด
3. เด็กหญิงออลิสา  เรือนปัน
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ทิศศรี
2. นางญวิภา  ขัตติ
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายธนพัฒน์  มินทะนา
2. เด็กชายประดิพัทธ์  ป้องเจริญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  เขื่อนวิชัย
 
1. นางสมคิด  ทิพปภาดิลก
2. นางสาวณัฐฑิชา  บุญมาพิลา
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงนริศรา  ชัยยะ
2. เด็กหญิงพรธิดา  ทองเคลื่อน
3. เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนแอด
 
1. นางสาวพนิดา  อินยา
2. นางสาวภาณิกา  พุฒลา
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ทิเขียว
2. เด็กชายภานุวัฒน์  อินชูรันต์
3. เด็กชายวนศักดิ์  ทิพย์รัตน์
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  วงษ์แก้ว
2. นางสาวสุพรรษา  แก้วกองทรัพย์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายทินภัทร  นพเก้า
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  พวงเพชร
3. เด็กหญิงวิรดา  โพธิ์เสือ
 
1. นางสมคิด  ทิพปภาดิลก
2. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายจิรภัทร  ศิริน้อย
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สมจ๋อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
2. นายมนตรี  อินมา
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายพัทธดนย์  แก้วพามา
2. เด็กชายภูริภัทร  แสนฟูเฟื่อง
 
1. นางวัชรินทร์  นาสา
2. นางสาวสุดากาญจน์  พามา
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายวีรศักดิ์  กองสิงห์
2. เด็กชายอรรณพ  ธรรมมาศรี
 
1. นางจิตติมา  คำปา
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงณัฐธนิดา  พละเสน
2. เด็กหญิงธนัชพร  คำแก้ว
3. เด็กชายธนากร  ผิวผัน
 
1. นางสาววันวิสาข์  วงษ์ยอด
2. นางสุธินา  เข็มครุฑ
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างวิทย์ 1. เด็กชายกันต์กมน  รังษีสาคร
2. เด็กชายกัมพล  อ๊อตกัน
3. เด็กชายนันทวัฒน์  บุตดา
 
1. นางนิตยา  ปริมาณ
2. นางสาวแสงเทียน  รินสาร