สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 33 9 5 2 47
2 ป่ากั้งวิทยา 28 6 3 4 37
3 บ้านห้วยคอม 22 5 1 1 28
4 บ้านบ่อเบี้ย 20 8 1 2 29
5 สหคริสเตียน 20 6 3 1 29
6 น้ำพร้าสามัคคี 19 7 6 2 32
7 บ้านสีเสียดบํารุง 18 2 2 1 22
8 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 17 6 2 0 25
9 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 16 9 1 2 26
10 บ้านเด่นเหล็ก 15 7 5 2 27
11 บ้านห้วยยาง 15 2 2 0 19
12 บ้านห้วยมุ่น 14 9 2 3 25
13 บ้านนาไพร 14 4 3 1 21
14 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 12 3 3 2 18
15 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 12 3 0 0 15
16 บ้านม่วงชุม 10 2 1 0 13
17 บ้านปากปาด 10 0 2 2 12
18 บ้านห้วยผึ้ง 9 6 1 1 16
19 วัดจอมแจ้ง 9 3 3 0 15
20 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 9 2 0 0 11
21 บ้านน้ำหมัน 9 0 3 0 12
22 ชุมชนวัดมหาธาตุ 8 3 0 1 11
23 บ้านนาบัว 8 1 3 0 12
24 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 8 0 1 1 9
25 สิงห์คอมพิทยา 8 0 1 0 9
26 ชุมชนบ้านนากล่ำ 7 6 1 0 14
27 อนุบาลบ้านโคก 7 5 0 0 12
28 บ้านนาหน่ำ 7 1 3 2 11
29 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 6 8 1 1 15
30 ราชประชานุเคราะห์ 13 6 3 1 1 10
31 วัดวังกอง 6 3 0 0 9
32 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 6 2 0 0 8
33 บ้านน้ำแพ 6 1 2 1 9
34 บ้านห้วยลึก 6 0 3 2 9
35 สว่างวิทย์ 6 0 0 0 6
36 บ้านหนองแห้ว 5 3 1 0 9
37 วัดวังสัมพันธ์ 5 3 0 2 8
38 บ้านปางเกลือ 5 3 0 1 8
39 บ้านห้วยต้าวิทยา 5 1 1 0 7
40 บ้านห้วยเดื่อ 4 3 0 1 7
41 บ้านห้วยสูน 4 2 1 3 7
42 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 4 2 1 0 7
43 บ้านงอมมด 4 2 1 0 7
44 บ้านสุมข้าม 4 1 0 1 5
45 จริมอนุสรณ์1 4 0 1 0 5
46 บ้านทรายขาว 4 0 1 0 5
47 บ้านห้วยครั่ง 4 0 0 1 4
48 บ้านม่วง 4 0 0 0 4
49 วัดนาขุม 3 4 1 3 8
50 บ้านไร่ตีนตก 3 3 0 0 6
51 บ้านนาผักฮาด 3 1 1 0 5
52 บ้านชําบอน 3 1 0 0 4
53 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 3 1 0 0 4
54 บ้านห้วยแมง 3 1 0 0 4
55 บ้านใหม่ 3 0 0 0 3
56 บ้านซําบ้อ 3 0 0 0 3
57 วัดหนองหิน 2 4 0 0 6
58 วัดโพธิ์ชัย 2 3 2 3 7
59 บ้านห้วยโป่ง 2 1 0 0 3
60 บ้านโป่งพาน 2 1 0 0 3
61 บ้านน้ำลัดสามัคคี 2 0 0 0 2
62 บ้านน้ำต๊ะ 2 0 0 0 2
63 ไผ่งามวิทยา 2 0 0 0 2
64 บ้านนาแซง 1 1 1 0 3
65 บ้านเดิ่น 1 1 0 2 2
66 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 1 1 0 1 2
67 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 0 2
68 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 1 1 0 0 2
69 บ้านปางคอม 1 0 1 1 2
70 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 1 0 0 0 1
71 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1 0 0 0 1
72 บ้านนาไร่เดียว 1 0 0 0 1
73 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 0 0 0 1
74 บ้านห้วยไคร้ 0 3 0 2 3
75 บ้านน้ำลี 0 2 1 1 3
76 บ้านต้นม่วง 0 1 1 0 2
77 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 0 1 0 1 1
78 วัดปากไพร 0 1 0 0 1
79 จริมอนุสรณ์ 2 0 1 0 0 1
80 บ้านกิ่วเคียน 0 1 0 0 1
81 บ้านน้ำไคร้ 0 0 1 1 1
82 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 0 1 0 1
83 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0 0 0
รวม 530 187 82 59 858