หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 2 3 3
2 002 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 2 2 2
3 003 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 8 16 10
4 005 โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 1 5 2
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 17 26 22
6 008 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 36 82 55
7 009 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 17 33 26
8 006 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 12 24 18
9 012 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 31 59 40
10 013 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 12 25 19
11 014 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 2 2 2
12 015 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 3 6 4
13 016 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 8 21 14
14 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 19 28 23
15 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1 6 3
16 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 14 27 19
17 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 4 7 5
18 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 23 33 30
19 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 1 3 1
20 017 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 37 72 59
21 018 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 7 12 9
22 025 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 2 2 2
23 026 โรงเรียนบ้านงอมมด 7 13 7
24 027 โรงเรียนบ้านชําบอน 4 14 7
25 028 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 3 19 8
26 032 โรงเรียนบ้านต้นม่วง 2 3 3
27 033 โรงเรียนบ้านทรายขาว 5 7 5
28 035 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 0 0 0
29 034 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 0 0 0
30 037 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 0 0 0
31 038 โรงเรียนบ้านนาบัว 16 32 17
32 039 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 5 34 13
33 042 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 17 26 20
34 036 โรงเรียนบ้านนาแซง 4 7 5
35 040 โรงเรียนบ้านนาไพร 25 48 32
36 041 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 4 6 4
37 044 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 2 8 3
38 046 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 2 2 2
39 047 โรงเรียนบ้านน้ำลี 6 12 9
40 048 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 14 27 17
41 045 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 10 17 14
42 043 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 2 3 3
43 049 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 40 92 63
44 050 โรงเรียนบ้านปากปาด 19 55 32
45 053 โรงเรียนบ้านปางคอม 5 10 5
46 052 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 9 13 11
47 056 โรงเรียนบ้านม่วง 4 9 6
48 057 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 13 18 13
49 058 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 0 0 0
50 060 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 0 0 0
51 061 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 27 54 39
52 062 โรงเรียนบ้านสุมข้าม 6 7 6
53 063 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 11 19 15
54 064 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 0 0 0
55 065 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 7 14 9
56 067 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 34 68 50
57 066 โรงเรียนบ้านห้วยคอม สาขาบ้านเพีย 0 0 0
58 070 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 7 12 8
59 073 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 19 38 30
60 074 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 28 49 41
61 076 โรงเรียนบ้านห้วยยศ 0 0 0
62 077 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 22 84 42
63 078 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 22 49 35
64 079 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 11 25 16
65 069 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 9 19 16
66 071 โรงเรียนบ้านห้วยเนียม 0 0 0
67 075 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 4 9 7
68 072 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 3 3 3
69 068 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 7 12 7
70 031 โรงเรียนบ้านเดิ่น 4 5 5
71 029 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 0 0 0
72 030 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 34 61 41
73 054 โรงเรียนบ้านโป่งปุ้น 0 0 0
74 055 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 3 9 3
75 080 โรงเรียนบ้านใหม่ 4 15 8
76 059 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 8 19 8
77 081 โรงเรียนประชานิคมวิทยา 0 0 0
78 082 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 50 105 71
79 083 โรงเรียนผาเต่าพัฒนา 0 0 0
80 085 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 13 36 20
81 086 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 15 36 25
82 087 โรงเรียนวัดนาขุม 11 17 11
83 088 โรงเรียนวัดปากไพร 1 1 1
84 090 โรงเรียนวัดวังกอง 11 18 14
85 091 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 10 20 15
86 092 โรงเรียนวัดหนองหิน 7 10 10
87 089 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 11 19 12
88 093 โรงเรียนสว่างวิทย์ 7 21 14
89 095 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 10 24 15
90 096 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 65 127 92
91 097 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 14 32 19
92 098 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 17 31 18
93 004 โรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ 5 6 6
94 084 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 2 4 2
95 094 โรงเรียนสหคริสเตียน 32 67 40
96 010 โรงเรียนตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 4 8 4
97 011 โรงเรียนตชด.ยอดโพธิ์ทอง 0 0 0
รวม 1032 2122 1445
3567

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]