หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-utt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวแสงเดือน มีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางจินตเนติ์ อินชัยครู โรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
3. นางสุดใจ กองปาครู โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายณัฐภัทร นิ่มเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร เทียนยุธครู โรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
3. นางสาวดวงพร บุญอินครูโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุทิน สุภาพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนไฝ่งานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปรานอม พุฒลาครูโรงเรียนวัดนาขุมกรรมการ
3. นายสายันต์ สุนาพรมครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายประจวบ อองกุลนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวอานงค์ ใจรังกาครู โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
3. นางสาวพัชรี น้อยมาครู โรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายประชุม ทองน่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นชาติประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา เลี้ยงเชื้อครูโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
3. นางศิรินันท์ สิงห์หะครูโรงเรียนบ้านห้วยโป่งกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย พันแพงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววิพาภรณ์ แสนปวงครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13กรรมการ
3. นางภาสุรีย์ คำปล้องครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายเสมอ นาสอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปาดประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์เดือน ปะนะครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ฯ 3กรรมการ
3. นางมุกดา ทองแดงครู โรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร แก้วนรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวิสุทธิยา มุทขอนแก่นครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
3. นางชลัยภรณ์ บุตรฟองคำครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายสมหมาย พุฒลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรัญญา นาระต๊ะครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ประทุมขันธ์ครูโรงเรียนบ้านปางเกลือกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายภูษิต ช่างคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางจีรณา เนียมคล้ายครู โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางกฤษณา พุทธอินทราครูโรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอนนต์ สุขจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นายธีรโชติ หล่ายโท้ครูโรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางดวงดาว สนิทอินทร์ครูโรงเรียนบ้านวังหัวดอยกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายสง่า มีอินถาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางเชษฐ์สุดา เพ็งยาครู โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิภาพรรณ ประกอบการครู โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสุรเจตน์ ปาประลิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ คำอุดครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นางสาวประกายเดือน ปี่กองครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายเหล็ง ขันลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ชาเทพครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4กรรมการ
3. นางจิตตรา ทองประเสริฐครูโรงเรียนบ้านห้วยเนียมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายธวัฒน์ เพียงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายสันติสุข มาทำนาครู โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางกฤษณา พุทธอินทราครูโรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายภูษิต ช่างคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำไคร้ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ผิวรัตน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นายศิริวัฒน์ แสงปัญญาครูโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ คำสะใบครู โรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
3. นางญวิภา ขัตติครู โรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย คำเทพผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ยะจรครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางอรทัย สุดทับครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ บุญมีผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสิงห์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาววัลย์ลดา ภวภูตานนท์ครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางสาวอาภัสรา เสนาธรรมครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสังวาร เอ็บมูลผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ขาวค้างพลูครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นางสาวสายพันธ์ สิงห์อ่อนครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา เรือนอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา กัลยาครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ ท้าวทะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสังวาร เอ็บมูลผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ขาวค้างพลูครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นางสาวสายพันธ์ สิงห์อ่อนครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายบุญมา เรือนอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา กัลยาครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ ท้าวทะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอุดมวิทย์ ยะจรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ คำปินครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางโสภิตา กองทุมครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางชนทิชา แพงไข่ครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นางสาวกุหลาบ ท้าวทะครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายปัญญา ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง บางจั่นครู โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางสุอาภาพร ฝั้นเต็มครู โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสนิทชลญ์ รักสัจจาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน แปลงใหม่ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางสาวนิจสีรี พงห์พิทักษ์ชนครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ทุมประเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นางอันธิกา ทองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นางลัดดาพร ฟูแสงครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพินิจ ตัวขยันผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุมประธานกรรมการ
2. นางสาวภาณิกา พุฒลาครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ ตามูลครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมังกร เรือนอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นายทรงยศ ข้องแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นายสมยศ ผาริโนครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมชาติ บุญมัติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลีประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัย สานหล้าครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นางสาวธัญญา สุดสังข์ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงเดือน แสนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาผักฮาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา เทพคำครูโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวกนกเรขา นาสอนครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางกิตติยากร ปิ่นเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกองประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณสา เร็วไวครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนต์สะกันฑ์ เท็นผมครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงเดือน แสนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาผักฮาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา เทพคำครูโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวกนกเรขา นาสอนครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธนา กองทุมครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางหนูพียร สิมมาครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัช ขาวพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นางอรภิณธุ์ พรหมอินทร์ครูโรงเรียนบ้านนาหมันกรรมการ
3. นางวาสนา วงค์ชารีครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายถวิล พิชญวิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทริน หิตมูลครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
3. ส.ต.อ.เกียรติชัย สิริวัฒนาเดชาครูโรงเรียน ตชด.บุญธรรมบุญพริ้งกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน จูมปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางนฤนาท ยาเขียวครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
3. นางสาวกรวรีภา ภูมิวิรอรครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายคำรณ จวนอาจศน.สพป.อต.1ประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤช แก้วสุขศน.สพป.อต.1กรรมการ
3. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
4. นายวรรณะ เพ็ชรจักร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาววิชุดา แดนเมืองศน.สพป.อต.2ประธานกรรมการ
2. นางวราพรรณ แก้วมณีครูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายจักกริต กองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
4. นายยุทธนา ปาดีครูโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
5. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)กรรมการ
6. นายมนตรี อินมาครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
7. นายชุติเดช อยู่สุขครูโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5กรรมการ
8. นายบันฑิต นันต๊ะโรงเรียนน้ำสิงห์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมนตรี อินมาครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)ประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิทย์ เตชะสืบครูโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
3. นายชุติเดช อยู่สุขครูโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5กรรมการ
4. นางธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดีครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุนิสา จันทรโฉมโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกฤชรัตน์ เพ็งพาครูโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)กรรมการ
3. นายสุริยันต์ พิมใจครูโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์5กรรมการ
4. นายเจริญ แสนย่างครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกฤชรัตน์ เพ็งพาครูโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)กรรมการ
3. นายเจริญ แสนย่างครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา จันทร์โฉมธุรการโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู2503)กรรมการ
5. นายสุริยันต์ พิมใจครูโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายบูลย์ธน มาซิวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทิพย์คำครูโรงเรียนผาเต่าพัฒนากรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก นาทันครูโรงเรียนบ้านน้ำแพกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบูลย์ธน มาซิวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ทิพย์คำครูโรงเรียนผ่าเต่าพัฒนากรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก นาทันครูโรงเรียนบ้านแพกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบูลย์ธน มาซิวผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอมประธานกรรมการ
2. นางจีรณา เนียมคล้ายครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี ผลมะเฟืองครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมอง ชัยทองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต มาทำมาครูโรงเรียนบ้านน้ำไคร้กรรมการ
3. นางพิศมัย มีเหมือนครูโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมอง ชัยทองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 2ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต มาทำมาครูโรงเรียนบ้านน้ำไคร้กรรมการ
3. นางพิศมัย มีเหมือนครูโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา จันโสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นายทองหมุน เจริญเรืองครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางกุหลาบ อยู่อ่ำครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สีนาคผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา แดนเมืองศน.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
3. นายวุฒิชัย แก้วบุญมาครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย สีนาคผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา แดนเมืองศน.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2กรรมการ
3. นายวุฒิชัย แก้วบุญมาครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุริยา มาณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางลำพิงค์ หลวงมั่งครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
3. นางสุรางคนา นวลมะครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุริยา มาณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นางลำพิงค์ หลวงมั่งครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
3. นางสุรางคนา นวลมะครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ย่อมไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบอนประธานกรรมการ
2. นางภิญญา ขันลาครูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ พิมใจครูโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดาวดึงส์ มาลาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นางสมพร อินทกุศลครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางจันทร์สิตา รัตนสุวรรณครูโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธเนศ พุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฟากท่าฯ(วัดวังขวัญวันครู2503)ประธานกรรมการ
2. นางมานิต มีชินครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นางสังเวียน สุขจ่างครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกิตติยาพร ปิ่นเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกองประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ เกตุแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยครั่งกรรมการ
3. นางปราณี ทุมประเสนครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสมหมาย พุฒลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากไพรประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ศรีวรวิทย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการ
3. นางญาน์เสิญ ศรีคำครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย พุฒลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากไพรประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ศรีวรวิทย์ครูโรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคีกรรมการ
3. นางญาน์เสิญ ศรีคำครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอธิคุณ อาณาเขตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางสมสุวิดา รักสัจจาครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูชาติ โก๊ะกอยครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นายสนอง ขัตติครู โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
3. นายปรีชา พุทธอินทราครู โรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอิชชกันต์ ศรีวรวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุมข้ามประธานกรรมการ
2. นายพณัฐพง บำรุงกิจครู โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นายชิงชัย สอนสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายณัฐวุฒิ บุญมีผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสิงห์ฯประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ศรีคำครูโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกกรรมการ
3. นายนุพงษ์ เม่นคำครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเหล็ง ขันลาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยประธานกรรมการ
2. นายถริม ขวาขันธ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร หวังศิริเจริญครูโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐภัทร นิ่มเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางคอมประธานกรรมการ
2. นายเผชิญ แพงผมครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
3. นายพงศกร จันทร์ปุยครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิจิตร แก้วนรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมาน สิทธิเจริญครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
3. นายไพบูลย์ จุลญาติครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวินัย พวงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ เรียงสาครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2กรรมการ
3. นายสรวิชญ์ ชมสาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประชุม ทองน่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นชาติประธานกรรมการ
2. นางสุขสม ฤทธิ์แสนตอครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางกิติยากร มหานิลครูโรงเรียนวัดวังกองกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย ขิงหอมครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมจิตร นาสอนครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ วิริยานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย ขิงหอมครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมจิตร นาสอนครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นางศิริวัลย์ เพียงตาครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่าฯกรรมการ
3. นายอนุพันธ์ จันมาครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมยศ เด็ดขาดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหินประธานกรรมการ
2. นายพสธร วงค์ชารีครูโรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ยศเสือครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มาณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นายสมพิศ แจ้งเพิ่มครูโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร โยกเกณฑ์ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธวัฒน์ เพียงตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางพินิจ ไทยวัฒน์ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นางสาวประภัสสร วงษ์ยอดครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชัยวัช ขาวพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งประธานกรรมการ
2. นายอิทธิเดช ทาต่อยครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
3. นางนาฎสุดา จุลเกตุครูโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ทุมประเสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวประธานกรรมการ
2. นายไสว สอนคำครูโรงเรียนบ้านปากปาดกรรมการ
3. นายชลยุทธ เพ็งถาครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยา มาณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ประธานกรรมการ
2. นายสมพิศ แจ้งเพิ่มครูโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 4กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาพร โยกเกณฑ์ครูโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1 ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1กรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แปงการิยาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์1ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ อินดาครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นายไตรรงค์ อินทะจันทร์ครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอรุณ ทองจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุมัชญา ยะขาวครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายกฤช บุญอุดมครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย พวงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นางสุจิน แสงชนินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
3. นางนิตยา มณีศรีครูโรงเรียนสว่างวิทย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอรุณ ทองจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุมัชญา ยะขาวครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นายกฤช บุญอุดมครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย พวงทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหน่ำประธานกรรมการ
2. นางสุจิน แสงชนินทร์ครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
3. นางนิตยา มณีศรีครูโรงเรียนสว่างวิทย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ปิ่นเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี มาซิวครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางนิลวรรณ สอดแก้วครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญฯ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ มาซิวครูโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการ
3. นางนิตยา พวงทองครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย ปิ่นเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี มาซิวครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางนิลวรรณ สอดแก้วครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญฯ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พวงทองครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
3. นายนิพนธ์ มาซิวครูโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนนต์ สุขจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ คำเพ็งครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. จ.ส.อ.นพมาศ อินทัศสิงห์ครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประทวน กลิ่นพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางสาวไอริน สิงห์ดาครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นายสมดุล โพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอนนต์ สุขจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางเกลือประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ คำเพ็งครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. จ.ส.อ.นพมาศ อินทัศสิงห์ครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประทวน กลิ่นพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางสาวไอริน สิงห์ดาครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นายสมดุล โพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญทัน จูมปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางพรธิดา ศิริอางค์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ ปาชัยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ มาซิวครูโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการ
3. นางนิตยา พวงทองครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญทัน จูมปาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดิ่นประธานกรรมการ
2. นางพรธิดา ศิริอางค์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ ปาชัยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเกียรติขจร ไทยวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสูนประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ มาซิวครูโรงเรียนบ้านนาผักฮาดกรรมการ
3. นางนิตยา พวงทองครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา จันโสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ศรีวิคำครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจิรภาส์ เหมืองหม้อครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์1กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา จันโสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ศรีวิคำครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจิรภาส์ เหมืองหม้อครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์1กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา จันโสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ศรีวิคำครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจิรภาส์ เหมืองหม้อครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์1กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา จันโสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ศรีวิคำครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
3. นางจิรภาส์ เหมืองหม้อครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์1กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสมดุลย์ ขวานาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระยุทธ์ ทะยะครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์1กรรมการ
3. นายชนะ พุฒลาครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายประทวน กลิ่นพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางสาวษิญาภา พรมโสภาโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา ชัยสุขศรีส่องฟ้าโรงเรียนบ้านโป่งพานกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายประทวน กลิ่นพินิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วประธานกรรมการ
2. นางสาวษิญาภา พรมโสภาโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอัญธิกา ชัยสุขศรีส่องฟ้าโรงเรียนบ้านโป่งพานกรรมการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสิทธิโชค ทานะขันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงอมมดประธานกรรมการ
2. นายอเนก เทศคลังผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ สพป.อต 2กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ พันธ์พิชัยผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ สพป.อต 2กรรมการ
4. นายพิเศษ กาญจนเตมีย์ผู้ช่วยตรวจการฯกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ ใจคำสืบผู้ช่วยตรวจการฯกรรมการ
6. นางเกสร เทศคลังครูโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
7. นายมนัส อยู่จันทร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ หอมขิงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ มากคล้ายวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นายบุญชัย จุลวาทินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายกนกนัท กล้าครบผู้ช่วยตรวจการฯกรรมการ
5. นายปิยะ สิงหนาทครู โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาดกรรมการ
6. นายฉกรรจ์ ราชยะโรงเรียนวัดท้ายตลาดกรรมการ
7. นางรัชนี สิงหนาทโรงเรียนบ้านวังเบนกรรมการ
8. นายนัฐพล มังคะละโรงเรียนบ้านวังเบนกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ กองมาผู้อำนวยการโรงเรียนป่ากั้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ แก้วบุญมาครู โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
3. นายเสาร์รี อินทะชัยครู โรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
4. นายสุทธิชัย เดโชชัยครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13กรรมการ
5. นายทองเพชร นาสอนครู โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายปิลันธ์ ปาวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางประจวบ สันโดษครู โรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
3. นางอาภรณ์ หอมขจรครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอิชช์กันต์ ศรีวรวิทย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุมข้ามประธานกรรมการ
2. นางจรูญรัตน์ โก๊ะกอยครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลากรรมการ
3. นางชลฤดี เมืองบัวผันครูโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนวพล ศรีพิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแมงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล สุวรรณชื่นครูโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 กรรมการ
3. นายจักราวุธ แตงแก้วครูโรงเรียนบ้านเดิ่นกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุดธนู ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ปาดีครูโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
3. นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวีครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวิรัญญาพัชร ดีมีรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกฤษกาญชลี บู่แย้มครูโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
3. นางธัญญารัตน์ สอนสาครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุดธนู ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ปาดีครูโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
3. นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวีครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุดธนู ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ปาดีครูโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
3. นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวีครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอำนวย สีนาคผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แสนย่างครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ แพงผมครูโรงเรียนบ้านนาไร่เดียวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววิชุดา แดนเมืองศน.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย แก้วบุญมาครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
3. นางสมใจ เตชะสืบครูโรงเรียนบ้านซำบ้อกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางวัชรินทร์ นาสาครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นายจักกริต กองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางธัญเกศ เอี่ยมพิพิธภักดีครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
2. นางสาวชนิดา บุญพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงชุมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา บุญพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช แก้วสุขศน.สพป.อต.1ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ จวนอาจศน.สพป.อต.1กรรมการ
3. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช แก้วสุขศน.สพป.อต.1ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ จวนอาจศน.สพป.อต.1กรรมการ
3. นายเรวัช ตามูลครูโรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายคำรณ จวนอาจศน.สพป.อต.1ประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ เพ็ชรจักร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายคำรณ จวนอาจศน.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายขวัญณรงค์ ฝายนันทะครูอัตราจ้างโรงเรียนสว่างวิทย์กรรมการ
3. นายวรรณะ เพ็ชรจักร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายคณิต ทิพย์โอสถครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
5. นายกานต์ แกล้วกล้าธุรการโรงเรียนสิงห์คอมพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสัญชัย ย่อมไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำบอนประธานกรรมการ
2. นายวลี มาทำมาครูโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ แปงการิยาครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ประธานกรรมการ
2. นายเดชธนู พรหมอินทร์ครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
3. นายมานพ มีหอมครูโรงเรียนวัดวังกองกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกประเสริฐ สอนสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยประธานกรรมการ
2. นางสมพร พุทธาครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางเอี่ยมจิต ขีดขินครูโรงเรียนบ้านห้วยยศกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ทองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2ประธานกรรมการ
2. นายเดชธนู พรหมอินทร์ครูโรงเรียนบ้านน้ำหมันกรรมการ
3. นายมานพ มีหอมครูโรงเรียนวัดวังกองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายมั่ง บัวคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัวประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ตั้งสูงเนินครูโรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุงกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ จันโสดาครูโรงเรียนบ้านม่วงชุมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางแสงเดือน มีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางชบา แก้วฟองครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัตนา เหล็กคำครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายจีระพล สิทธิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ นาคมูลครูโรงเรียนบ้านกิ่วเคียนกรรมการ
3. นางภาวดี พุฒลาครูโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจีระพล สิทธิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ตีนตกประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา วงษ์ยอดครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางนพรัตน์ สิทธิฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายดำเนิน ฝั้นถาผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ขันมาสมย์ครูโรงเรียนอนุบาลฟากท่ากรรมการ
3. นางกุหลาบ อยู่อ่ำครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปิลันธ์ ปาวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพสธร วงค์ชารีครูโรงเรียนบ้านชำบอนกรรมการ
3. นายสากล โพธิ์ศรีครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเอกชัน แต้มใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งปุ้นประธานกรรมการ
2. นางสงวน จันโสครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
3. นางอารินทร์ หอมคำวะครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวแสงเดือน มีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางชบา แก้วฟองครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
3. นางรัตนา เหล็กคำครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายเอกชัน แต้มใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งปุ้นประธานกรรมการ
2. นางสงวน จันโสครูโรงเรียนอนุบาลบ้านโคกกรรมการ
3. นางอารินทร์ หอมคำวะครูโรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ เด็ดขาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางบุษบา บุญพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาวพุทธลักษณ์ จันทร์เจียมครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายเสวี่ยง พาทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
3. นางจินดา ทิมศรครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสมยศ เด็ดขาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางบุษบา บุญพิมพ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางสาวพุทธลักษณ์ จันท์เจียมครูโรงเรียนน้ำพร้าสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเสวี่ยง พาทองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ปัญญาสงค์ครูโรงเรียนวัดจอมแจ้งกรรมการ
3. นางจินดา ทิมศรครูโรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายเสถียร พุฒิเมธางกูรผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำประธานกรรมการ
2. นางกิติยา เรือนอินทร์ครู โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ตรีวิมลครู โรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสันติภาพ ภูสมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นางพิมสุรางค์ ท้าวภักดีครูโรงเรียนบ้านห้วยคอมกรรมการ
3. นางจันทราภรณ์ หวลหงส์ครูโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุดมวิทย์ ยะจรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดมวิทย์ ยะจรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุดมวิทย์ ยะจรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุดมวิทย์ ยะจรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดมวิทย์ ยะจรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอุดมวิทย์ ยะจรผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 4ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร กล่ำใยครูโรงเรียนป่ากั้งวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทิยา มูลเที่ยงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางเถาวัลย์ ขวานาครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญญา ทองพิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางเถาวัลย์ ขวานาครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. นางกุลธิรา ปาประลิตโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางสาวสว่างจิตต์ จันทร์กลับโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. นางกุลธิรา ปาประลิตครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางสาวสว่างจิตต์ จันทร์กลับครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรเจตน์ ปาประลิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมพร มีเพชรครูโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการ
3. นางภาวนา ทับทิมานนท์ครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. นางกุลธิรา ปาประลิตครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางสาวสว่างจิตต์ จันทร์กลับครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรเจตน์ ปาประลิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมพร มีเพชรครูโรงเรียนบ้านสุมข้ามกรรมการ
3. นางภาวนา ทับทิมานนท์ครูโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ หอมขจรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไพรประธานกรรมการ
2. นางกุลธิรา ปาประลิตครูโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางสาวสว่างจิตต์ จันทร์กลับครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายประจวบ อองกุลนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นาสมครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประจวบ อองกุลนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นาสมครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประจวบ อองกุลนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นาสมครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ อองกุลนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นาสมครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ อองกุลนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นาสมครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประจวบ อองกุลนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นาสมครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประจวบ อองกุลนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ปิตุภูมิสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านนาไพรกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ นาสมครูโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภัทิรา วารีครูโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางศันสนีย์ มีสิงห์ครูโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการ
3. นางสุรีย์มาศ พุฒลาครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภัทิรา วารีครูโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ มีสิงห์ครูโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการ
3. นางสุรีย์มาศ พุฒลาครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสันติภาพ ภูสมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สิงห์ตาครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสันติภาพ ภูสมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำหมันประธานกรรมการ
2. นายภูชิชย์ ใจภักดีศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี สิงห์ตาครูโรงเรียนบ้านห้วยสูนกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภัทิรา วารีครูโรงเรียนนิคมฯสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางทัศสนีย์ มีสิงห์ครูโรงเรียนบ้านต้นม่วงกรรมการ
3. นางสุรีย์มาศ พุฒลาครูโรงเรียนบ้านนาหน่ำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เตชาครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เตชาครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ นาสมผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ์ เพ็งวันศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ เตชาครูโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสง่า มีอินถาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร ไชยสาครูโรงเรียนบ้านน้ำลีกรรมการ
3. นายนฤพนธ์ มั่นถึงศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]