หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2559   6 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/2 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ห้องจริยธรรม 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/2 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ห้องเด็กพิเศษ 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ป.6/2 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุน 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุน 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ป.6/1 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ป.5/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม2,ห้องวิทยาศาสตร์ 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุน 6 พ.ย. 2559 13.00-16.00 น.
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุน 6 พ.ย. 2559 13.00-16.00 น.
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม1 6 พ.ย. 2559 09.00-10.30 น.
5 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุน 6 พ.ย. 2559 13.00-16.00 น.
6 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ศูนย์กีฬา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00
7 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 ศูนย์กีฬา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00
8 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 ศูนย์กีฬา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00
9 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ศูนย์กีฬา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00
10 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ศูนย์กีฬา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 6 พ.ย. 2559 09.00-10.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.3 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคารดีประจำตำบล ห้อง กลุ่มสาระสังคม 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.4 6 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
6 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.4 6 พ.ย. 2559 11.00 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 อาคารกลั่นวารี ห้อง ห้องสุขศึกษา 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/2 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
2 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/1 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/1 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
4 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/2 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง เด็กพิเศษ 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
6 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง จริยธรรม 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
7 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/2 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ป. 5/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ป. 5/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ป. 5/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 6 พ.ย. 2559 10.00-13.00
5 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 6 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 6 พ.ย. 2559 09.00-09.30
7 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 6 พ.ย. 2559 09.30-10.30
8 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 6 พ.ย. 2559 13.00-14.00
9 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 6 พ.ย. 2559 14.00-16.00
10 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 6 พ.ย. 2559 10.30-11.00
11 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 6 พ.ย. 2559 11.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 อาคารอนุบาล ห้อง อ.3/2 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 ศูนย์กีฬา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00
2 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 ศูนย์กีฬา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 ศูนย์กีฬา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00
4 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ศูนย์กีฬา โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 6 พ.ย. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
3 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
5 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุนอาคาร 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
6 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
7 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
8 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.3/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.3/1 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/2 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/2 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.3/2 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/2 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.3/2 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
7 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
8 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
9 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
10 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
11 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
12 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 6 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงอาหารอนุบาล ห้อง โรงอาหารอนุบาล 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงอาหารอนุบาล ห้อง โรงอาหารอนุบาล 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
3 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
4 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงอาหารอนุบาล ห้อง โรงอาหารอนุบาล 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
6 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องคอม 6 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องคอม 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
8 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องคอม 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
9 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงอาหารอนุบาล ห้อง โรงอาหารอนุบาล 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
10 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงอาหารอนุบาล ห้อง โรงอาหารอนุบาล 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]