หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ณ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2559   6 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 อาคารดีประจำตำบล ห้อง ป.3 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 อาคารดีประจำตำบล ห้อง ป.4 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/1 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/1 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 อาคารดีประจำตำบล ห้อง ห้องสาระสังคม 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง ห้องจริยธรรม 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 อาคารดีประจำตำบล ห้อง ป.5/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
10 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 อาคารน้ำปาด ห้อง ห้องเด็กพิเศษ 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 อาคาร ICT ห้อง ป.6/1 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคาร ICT ห้อง ป.6/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุน 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุน 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
5 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 อาคาร ICT ห้อง ป.6/1 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
6 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 อาคาร ICT ห้อง ป.5/1 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 อาคาร ICT ห้อง ป.5/1 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม2,ห้องวิทยาศาสตร์ 5 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุน 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุน 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม1 5 พ.ย. 2559 10.00-12.00
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 อาคาร ICT ห้อง ใต้ถุน 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 10.00 - 11.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 11.00 - 13.00
3 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
5 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.อต.เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 5 พ.ย. 2559 09.00-10.00
6 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.อต.เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 5 พ.ย. 2559 09.00-10.00
7 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.4 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
8 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.4 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 อาคารดีประจำตำบล ห้อง กลุ่มสาระสังคม 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 อาคารดีประจำตำบล ห้อง ป.5/2 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 09.00-10.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 อาคารกลั่นวารี ห้อง ห้องสุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/2 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.1/1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
4 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.3/1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
5 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
6 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
7 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 อาคารน้ำปาด ห้อง ป.2/2 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
8 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.2/2 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
4 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
6 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
9 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
10 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
11 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.1/2 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
12 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 5 พ.ย. 2559 09.00 - 11.00
13 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 5 พ.ย. 2559 11.00 - 13.00
14 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 5 พ.ย. 2559 10.00-13.00
15 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ห้อง ห้องประชุม 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
16 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30
17 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไกรลาสวิทยาคม ห้อง ศูนย์กีฬา 5 พ.ย. 2559 14.30 - 16.00
18 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
19 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ห้อง หอประชุม 1 (อาคารสีส้ม) 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 อาคารไกรลาส ห้อง ห้องประชุม 1 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ป.3 5 พ.ย. 2559 13.00 - 14.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 อาคารอนุบาล ห้อง อ.3/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 น.
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงอาหาร อนุบาล 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 น.
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อาคารกลิ่นวารี ห้อง ห้องสุขศึกษา 5 พ.ย. 2559 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 อาคารภักดิ์กมล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 อาคารภักดิ์กมล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 5 พ.ย. 2559 09.00-16.00
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคารภักดิ์กมล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 อาคารภักดิ์กมล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคารภักดิ์กมล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 5 พ.ย. 2559 09.00-16.00
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 อาคารภักดิ์กมล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 อาคารภักดิ์กมล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 อาคารภักดิ์กมล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
9 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 อาคารภักดิ์กมล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00
10 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 อาคารภักดิ์กมล โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 5 พ.ย. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 อาคารโรงเรียนดีประจำตำบล ห้อง ใต้ถุนอาคาร 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
7 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00 น.

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 1/1 และ ห้องอนุบาล 3/1 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย อาคารอนุบาล ห้อง อนุบาล 2/1 และ ห้องอนุบาล 2/2 5 พ.ย. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 0931356098 E-mail : anchalee.wattana@gmail.com href="http://www.sillapa.net" target="_blank">Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]