รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   ปินตา
 
1. นางฤดีพร   มีเพ็ชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงชลิตา  วันดี
 
1. นายธนากร  ปัญจะสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา   คำดำริห์
 
1. นางศรีเรือน   ยิ้มศรีเจริญกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอย 1. เด็กหญิงอริสา  สีหะอำไพ
 
1. นางสุวิชา  วัฒกวิกรานต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงโชติกา  นนทวาสี
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  สายทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เจริญศักดิ์นิมิต
 
1. นางเรณู  เขียวอ่อน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญทวี
 
1. นายศราวุธ  จันทร์สุวรรณ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. นางสาวปรียาภรณ์  แสงพารา
 
1. นางเสาวภา  คิดดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   ฉิมบรรเทิง
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1. เด็กชายศิรวิทย์   อยู่เจริญ
 
1. นางรัตนา  จรัสกิตติตระกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงวันดี  นานคำ
 
1. นางเรณู  เขียวอ่อน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง
2. เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน
3. เด็กหญิงรัตนนุภาส  บุญเกิด
 
1. นางสาวสโรชา  สังข์ทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ
2. เด็กหญิงณัชชา  จารีต
3. เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม
 
1. นางอารีรัตน์  บุตรราช
2. นางนฤมล  เรือนคำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงนุชนารถ  ศรีพิทักษ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ยิ้มยันยงค์
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มั่นแย้ม
 
1. นางจีรวรรณ  ดงปารี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กชายชยพัทธ์  เดื่อคำ
2. เด็กชายเสกสรร  ปัญญาสัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราพรรณ  กันธุระ
2. นางพวงพยอม  อินแตง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชา  คำสวน
 
1. นางเกศรา  เพ็งด้วง
2. นางสาวจุฑามาศ  รุ่งเมือง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล
 
1. นางพฤษภา  ปาลาศ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
 
1. นางสุดใจ  รอดพึ่งครุฑ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฏฐากรณ์  ปั้นปา
 
1. นางนงเยาว์  ใจกล้า
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายปฐมพงษ์  โพธิ์จุ้ย
2. เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมปู่
3. เด็กหญิงศศิธา  น่วมคงมั่น
 
1. นางมยุรี  โกญจนาท
2. นางสาวสายน้ำค้าง  อยู่พระจันทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. เด็กชายนันธวัช  คงเทศน์
2. เด็กหญิงมลิวัลย์  อินทร์ทรัพย์
3. เด็กหญิงสิรินรัตน์  จะรวมรัมย์
 
1. นางสาวศศิวิมล  เหล็กสิงห์
2. นางสาวศศิวิมล  อินปา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายญาณพัฒน์  สร้อยจิตร
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คงสุข
3. เด็กหญิงวริศรา  กล้าจิตร
 
1. นางวิษา  ศรีมะรักอ่อน
2. นางสาวอารีรัตน์  เฟื่อยผลภักดิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กชายกฤษณะ  เทพทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  จงสมชัย
3. เด็กชายบุญหลง  สนแย้ม
 
1. นางแสงจันทร์  สุวรรณเพ็ชร์
2. นายชัยรัตน์  สุวรรณเพ็ชร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคงกระพัน  ดอนท้วม
2. เด็กชายพงศภัค  ทองมา
 
1. นางสุดาพร  ภวภูตานนท์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวรรณพัตต์  เกิดก่อวงษ์
2. เด็กชายเปนไท  เพ็งวัน
 
1. นางสาวสุฐิพร  สอนอ่อน
2. นางนงเยาว์  ใจกล้า
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายกันต์กวี  นิลกำแหง
 
1. นางอัมรินทร์  เหม็นต้นสาย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายทัตต์ดนัย  บุญเอม
 
1. นางสาวชมนาด  กันภัย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. นางสาวสุพารัก   แจ้งสวะ
 
1. นายศุภชัย  สิงห์โต
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณิชา  บุญแสง
2. เด็กหญิงบุญสิตา  ขอบใจ
3. เด็กหญิงพัชชานันท์  อ่อนชมจันทร์
 
1. นายอนุศักดิ์  เครือม่วง
2. นางสาววิมนมาศ  วงศ์วิเศษ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงญาดา  จีนอนันต์
2. นายวิทยา  โพจันทร์
3. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ขันธ์คุปต์
 
1. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
2. นางวิไล  แสงเทียน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1. เด็กหญิงธัญญทิภา  มณีแก้ว
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เต็มลักษมี
3. เด็กชายศักย์ศรณ์  คงตาล
 
1. นายสมเดช  ทองแดง
2. นางจริยา  มีกลิ่นหอม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   คงถาวร
2. เด็กหญิงพิชชาพร   คำอยู่
3. เด็กหญิงเก็จมณี   ทำทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   โปธาตุ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกานตรัตน์  แก่งอินทร์
2. เด็กหญิงกิตตินภา  แย้งจันทร์
3. เด็กหญิงเพรียบพร้อม  เพ็งเปิ้น
 
1. นางอำภา  มีเครือรอด
2. นางมะลิ  สังข์มูล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   สังข์จันทร์
2. เด็กหญิงสมฤทัย    วิเวกจวง
3. เด็กหญิงสุธิดา    เจริญรัตน์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  อุศรี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรหมแก้วต่อ
2. เด็กหญิงธัญธร  พะวัน
3. เด็กชายบัณฑิตา  เพชรายุทธ
 
1. นางปุญญิสา  สัมพันธ์
2. นางสาวภาณุมาศ  จันทร
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 1. เด็กชายนรภัทร์  พรมน้อย
2. เด็กชายอนาคิน  ยุทธนะ
 
1. นางฐารินี  นวลแหยม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กชายคงเกียรติ  กันธิมา
2. เด็กชายเมธี  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาววิมลา  ดีแท้
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 1. เด็กชายนันทพงศ์   ศรีป่าคาย
2. เด็กชายมณฑล  ทองจันทร์
 
1. นายภานุวัฒน์  มั่นสวาทะไพบูลย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมตัน
2. เด็กชายวรวิทย์  บุญมาต
 
1. นายจักรเพชร  เส็งชา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายสหภาพ  คำคาสม
2. นายสหรัฐ  เนตรจ๋อย
 
1. นางสุวรรณา  สิงห์อรุณ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. นายนาคิน  บัวดี
2. นายนิรุจ  ฟองสีกง
 
1. นางสุวรรณา  สิงห์อรุณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัลย์ธีรา  มะทะการ
2. เด็กหญิงธนัชพร  อิ่มลาภ
3. เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ
4. เด็กหญิงนพวรรณ  การุณประชา
5. เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง
 
1. นางสาวอุษาวดี  อ่อนมี
2. นางสาวโศภิษฐกุล  ลาลี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กหญิงปฐมพร  สวัสดี
2. เด็กหญิงภัทราพร  ภวันตุ
3. เด็กหญิงสุชาดา  เทศสิน
4. เด็กหญิงสุภัคษา  แสงอิน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  นุชวัน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มีโส
2. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนฝาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัญญาทา
2. เด็กหญิงดารินทร์  ขัดป้อ
3. เด็กหญิงพาฝัน  วงษ์แก้ว
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ประเสน
5. เด็กหญิงวรรณพร  หมื่นเจอ
 
1. นางสาวผกามาศ  เขียนนา
2. นายกิตติ  เขื่อนแก้ว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แม่นรัตน์
2. เด็กชายฐณวัฒน์  จันทร์อิ่ม
3. เด็กชายนรงค์ฤทธิ์  มณีพันธ์
4. เด็กชายพลรบ  ศรีสุข
5. เด็กหญิงศิรมณี  อยู่ยงค์
 
1. นายวัฒนา  เชื้อน่วม
2. นางพัชรา  ศิวานนท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลชนก  คำหลวง
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สีนวนแตง
3. เด็กหญิงธนัญญา  สมคุ้ม
4. เด็กหญิงธารทิพย์  เกตุตะมะ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  คำเต่ย
 
1. นางนิทรา  รอดชำนาญ
2. นางละเอียด  แผ้วเกษม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เขียวแสนสี
2. เด็กหญิงธิติยา  มาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิริพร  โครตพรม
4. เด็กหญิงสุกัญญา  นวลประดิษฐ์
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สีชำนาญ
 
1. นางพัชรี  ชูช่วย
2. นายสาธิต  วาริสสอน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายปฐมพงศ์  โพธิ์โม้
2. เด็กชายรัชกฤษฎิ์  ลำใย
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  นะมารับ
4. เด็กหญิงสุเทียน  สายเหล็ก
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปานสุวรรณ์
 
1. นางชิดาพร  อินใจ
2. นายสุภาพ  เชียงรอด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงธนัชพร  ผลีรัตน์
2. เด็กหญิงธันยนิษฐ์  โต๊ะคำมณี
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อุสาห์
4. เด็กหญิงอารีญา   ฟักถาวร
5. เด็กหญิงเกวลิน  ทิอ่อน
 
1. นางเชาวนี  อานุภาพ
2. นางสมคิด  ติ่งหมาย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ม่วงอ่วม
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   เลี้ยงประเสริฐ
3. เด็กชายกีรติ  กรวงษ์
4. เด็กหญิงชลธิชา   มาวัน
5. เด็กหญิงชุติมนต์   พิมพา
6. เด็กชายดลชัย   หลักแหลม
7. เด็กหญิงธนภรณ์   ฉัตรธง
8. เด็กชายนนทนันท์   กองแก้ว
9. เด็กชายนฤนันท์   กองแก้ว
10. เด็กหญิงบุญญานุช   จันทร
11. เด็กหญิงปาลิตา   ทับทอง
12. เด็กหญิงพิมสุดา   อินทรีย์วงศ์
13. เด็กชายภานุพันธ์   แจ่มกลิ่น
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  เมืองลาด
15. เด็กหญิงวิลาวัลย์   ขวัญมุข
16. เด็กชายวุฒิชัย   พระกำเนิด
17. เด็กชายศักดา   อยู่เพ็ชร
18. เด็กชายสรศักดิ์   อู่รอด
19. เด็กชายเมธา   แย้มบัว
20. เด็กหญิงโชติกา   วงศ์ลี
 
1. นางสุนทร  ทั่งมั่งมี
2. นางลีนา  เตชา
3. นางลัฐิกา  ผาบไชย
4. นางศิวิลัย  อ่วมอ่ำ
5. นางอัมพร  สุริยะมณี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 1. เด็กชายกนกกิต  จำปาขาว
2. เด็กชายคมเพ็ชร  ขอนทอง
3. เด็กชายจิราธิป  รุนนวน
4. เด็กชายนพรัตน์  ไวเปีย
5. เด็กหญิงนรมน  อิ่มประยูร
6. เด็กหญิงน้ำฝน  เจริญลาภ
7. เด็กชายพงศธร  รบช้าง
8. เด็กชายพลวัฒน์  บัวขาว
9. เด็กชายภีมพล  หอมคำวะ
10. เด็กชายยุทธศาสตร์  เรืองประยูร
11. เด็กชายรังสิยานนท์  บุตรเจริญ
12. เด็กชายวัชรากร  ชูทรัพย์
13. เด็กชายวีรภาพ  บุญเป้า
14. เด็กชายศุภวัฒน์  พลบุญ
15. เด็กชายศุภวิชญ์  กล่อมกำเนิด
16. เด็กชายอดุลวัส  ตนเอง
17. เด็กชายอภิชาต  หลงครุฑ
18. เด็กหญิงอาภัสรา  เก่าด่านจาก
19. เด็กชายเทพพนม  พรมจันทร์
20. เด็กหญิงไพลิน  อ่ำเมือง
 
1. นายสมบูรณ์  เผือกไชย
2. นายมานพ  โหมดพันธ์
3. นายณัฐพล  โหมดพันธุ์
4. นางสุภารัตน์  กัดมั่น
5. นางประจวบ  อยู่นิ่ม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมนกแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เขียวดี
 
1. นางสาวแสงระวี  แสงเดช
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงธารพลอย  สละใจ
 
1. นางสาวนารี  ขวัญอ่อน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงสุนิสา  แต่งเลี่ยน
 
1. นางสมใจ  ยาป่าคาย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  คำมงคล
2. เด็กหญิงพิยะดา  อาวรณ์
 
1. นางบุญเศก  ปาลาศ
2. นางวิภาวรรณ  อ้อชัยภูมิ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กชายพงศกร  บุญนัน
2. เด็กหญิงพรพนิต  วรรณเครือ
 
1. นายบุญชุม  มีรัตน์
2. นางมยุรี  คงนุ่น
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1. เด็กหญิงพิชราพร  เดี่ยวบัวขาว
2. เด็กชายวิษณุพงศ์  แสงชมภู
 
1. นายบุญชุม  มีรัตน์
2. นางมยุรี  คงนุ่น
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญนจ์  โพธิกุล
2. เด็กหญิงชมัยภรณ์  โอปรี
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  เต่าทอง
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กาญจนสมบัติ
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มาดี
6. เด็กหญิงสุภาพร  ลักษณะ
7. เด็กหญิงอรทัย  พุทธนนท์
8. เด็กหญิงเกวรินทร์  แก้วสอาด
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มั่นเหม
10. เด็กหญิงเลอนันดา  สุขนวล
 
1. นางสาวรัชนี  ก้อนกลีบ
2. นางสุนิสา  ทองสุขแก้ว
3. นายวชิระ  นาคะหะ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกฤษฎากร  ทองอินต๊ะ
2. เด็กหญิงจิฑาทิพย์  วิลาสุวรรณ
3. เด็กชายจุลภัทร  น้อยนามบุญ
4. เด็กหญิงพรวารี  ขำรัตน์
5. เด็กชายพัทรดนย์  เหรียญเจริญ
6. เด็กหญิงศิริภรณ์  สินรวม
7. เด็กชายสิริภพ  ฤทธิชัย
8. เด็กหญิงอรวี  เอี่ยมจินดา
9. เด็กหญิงเปรมสินี  สิงห์เปรม
10. เด็กชาย้สุรพัศสิริ  อินทรัยพ์
 
1. นางอรัญญา  ขำวีระ
2. นางยุพิน  กันยะมี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรัสศิลป์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  เลิศสระน้อย
2. เด็กหญิงจิตตนาถ  โพธิ์มาตร์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  หิมวัลย์
4. เด็กหญิงชณัฐดา  สุโพธิ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  มันอินทร์
6. เด็กหญิงชาลิสา  เกิดเชื้อ
7. เด็กหญิงณัฐธิญา  มีรอด
8. เด็กหญิงทิพารัตน์  เพ็ชรโกมล
9. เด็กหญิงธนัญญา  พลิกสี
10. เด็กหญิงนภาภรณ์  พลอาสา
11. เด็กหญิงวิชาญา  คำสอน
12. เด็กหญิงศิวพร  ตราชื่นต้อง
13. เด็กหญิงสุชานาถ  พิมพ์อุบล
14. เด็กหญิงเบญญาภา  มาไชยะ
15. เด็กหญิงโยธิณี  นาคทอง
 
1. นางสาวนิ่มนวล  อินสุวรรณ์
2. นางสาวอรวรรณ  มีพ่วง
3. นางชนม์นิภา  ภูวดลวรนาถ
4. นางสาวนงลักษณ์  สุขเกษม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 1. เด็กชายวันเฉลิม   ขันศรี
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์   บุญทะเล
 
1. นางพัชรีย์   ทานะขันธ์
2. นายเจษฎา   เม่นวังแดง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. นางสาวสลิลทิพย์  เตชะนันท์
2. นางสาวสุภาพร  นันทไชย
 
1. นายเอนก  รุ่งเรืองแสง
2. นางจุรีรัตน์  รุ่งเรืองแสง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กชายมานะ  บำเพ็ญพันธ์
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กชายสิทธิพล  โชคชื่น
 
1. นายสาวิตร  เกิดเจริญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำสอง 1. เด็กหญิงไพรินทร์  อันพิมพ์
 
1. นางวิภา  พลขุนทด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางสาวนนท์ธิญา  อริวันนา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กหญิงชาลิสา  เงินคำ
 
1. นายสมบูรณ์  อินใจ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงดวงกมล  ธิมาจร
 
1. นางสาววิชุดา  พิมพ์น้อย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กหญิงปรารถนา  ยางนอก
 
1. นายอิทธิพล  ศรีจันทร์ทับ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตั้งเศรษฐสกุล
 
1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงเจสสิกา  มาปิง
2. เด็กหญิงแซนด้า  มาปิง
 
1. นายนิรันดร์  ผ่องใส
2. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชาวผาตั้ง
2. เด็กหญิงวิภาดา  บุญจันเจือ
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นางสาววิณิกา  อินศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงชุติภา  ติคำ
2. เด็กหญิงศศิภา  ติคำ
 
1. นางน้ำฝน  ดีณรงค์
2. นางพิไลลักษณ์  จู่คำสี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายสหัสชัย  สหัสจรรย์
 
1. นายศุภากร  เม่นวังแดง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คำอ่อง
2. เด็กหญิงปัญญพร   สนโต
3. เด็กชายแทนชัย   พิมพา
 
1. นางสายทิพย์   มั่นดี
2. นางสาวชุลีกร   นาคเทศ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กชายณัฐดนัย   ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายนิภัทร์   พันธ์อินทร์
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  โม้ทอง
 
1. นางจุรีรัตน์    โตรัตน์
2. นางสาวเบญจพร   อนุเคราะห์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กชายวรรณพงษ์  มากคล้าย
2. เด็กชายสัชฌกร  ปิ่นมณี
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ฟ้าคุ้ม
 
1. นายดนุวัศ  นันตา
2. นางพัฑฒิดา  นันตา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงนิฐานันท์  ดำนงค์
 
1. นางสาวทวีพร  กล่ำเทพ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายศุภลักษณ์  เพ็ชรสว่างเกิด
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายชยาทิต  สมบุญ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สุวรรณอัฒนะ
 
1. นางสาวภัทรรัตน์  เสนาขันธ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงปลายฝน  กรตุ้ม
 
1. นางสาวพิมพ์วิมล  ทองสวย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กหญิงปภาดา  แสงศร
 
1. นางศศิธร  มากคล้าย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหาด 1. เด็กชายธนวัต   โค้ศรี
 
1. นายสาคร  สุนะ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ภุมราดี
 
1. นางสาวพิมพ์วิมล  ทองสวย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอวน 1. เด็กหญิงปุณยพร  แว่นแก้ว
 
1. นายธงชัย  แว่นแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศกร  รอดพวง
 
1. นายอักฤทธิ์  ถนอมคุณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 1. เด็กชายพงศธร    อนันตวิเชียร
 
1. นางสมจิตร   มากมี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ   วงษ์แก้ว
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สุขหล้า
 
1. นายธีรวัฒน์  เวชกามา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกาวิน  นาคน้อย
2. เด็กชายจิรภัทร  วัชฤทธิ์
3. เด็กชายชยาทิต  สมบุญ
4. เด็กชายชลชาติ  เขียวจันทร์แสง
5. เด็กชายพงศกร  ยาสา
6. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
7. เด็กชายพงศธร  แสงอินทร์
8. เด็กชายวงษ์เมือง  โกฎแสง
9. เด็กชายวิทว้ส  บวบสด
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  คงอินทร์
11. เด็กชายอัศนีย์  อ่อนละมัย
 
1. นางบุญยืน  เจริญลาภ
2. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
3. นายธนกฤต  อาทิตย์
4. นายสำเร็จ  ถิ่นประชา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองโค 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   ดีเพ็ง
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์   กุณาละสิริ
3. เด็กหญิงกัญลยาณี  ตั้งมั่น
4. เด็กชายจรัญ   แก้วเขียว
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองพืช
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองโชติ
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  กอบแก้ว
8. เด็กหญิงนงลักษณ์  คำพืช
9. เด็กหญิงนันทัชพร  ดีกองสิน
10. เด็กหญิงปิยะมาศ  แสนวิเศษ
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิมให้ผล
12. เด็กชายภัทรดนัย  ทากะถา
13. เด็กชายมานุชาติ  จันทร
14. เด็กชายวันเฉลิม   กรอบทอง
15. เด็กหญิงศศินิภา  พัฒโท
16. เด็กหญิงศิริวรรณ   ทำไถ
17. เด็กหญิงสกลวรรณ  โคเกิด
18. เด็กชายสิทธิพล  ใหม่เอี่ยม
19. เด็กหญิงสิริลักษณ์  บางเลี่ยม
20. เด็กชายไพบูลย์  บุญสุวรรณ
 
1. นายบรรเทิง  เครือบคนโท
2. นายอะธิเดช   คำพืช
3. นางสาวบุญเกลียว  รอดคง
4. นางสาวอรชร  กวนไวยบุตร
5. นางเสาวนีย์  ปานเกิด
6. นายณัฐวุฒิ  เกิดเชื้อ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ก้อนบัว
2. เด็กหญิงกาหลง  เกลี้ยงจันทร์
3. เด็กหญิงจารุพร   ไกรพรม
4. เด็กหญิงจิราพัชร  กิจพิชัย
5. เด็กชายฉัตรมงคล  แก้วพวง
6. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทราภักดิ์
7. เด็กชายทรงศักดิ์  ลัมวุฒิ
8. เด็กชายธนวัฒน์  หาดทะมา
9. เด็กหญิงธนัชญา  รอดบวบ
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์   เสริฐสาย
11. เด็กชายบุญพิทักษ์   บุญหล่อ
12. เด็กชายพรเทพ  พรมมาดี
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ก้อนบัว
14. เด็กชายวิชิตชัย  ศูนย์กลาง
15. เด็กชายวีรชาติ  เทพสอน
16. เด็กหญิงสุพรรษา   ป้อมฟัก
17. เด็กหญิงสุพารัต  แจ้งสวะ
18. เด็กหญิงอรวรรณ   ประฐม
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มากเกย
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   คงลอย
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นางบุญญารัตน์  พุ่มเชย
3. นางจุฑารัตน์   บวรสิน
4. นายเชิดศักดิ์  สุขสาด
5. นายประสิทธิ์   ล้านเชียง
6. นางรุางอรุณ  รัศมีจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ก้อนทับทิม
2. เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ขำ
3. เด็กชายบุญสร้าง  โภคารัตน์
4. เด็กชายรัชนาท  เกื้อเกตุ
5. เด็กชายอดิศักดิ์  นาควิจิตร
6. นางสาวอาทิตยา  มิลิวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
2. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  รุนสูงเนิน
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไกลคำ
3. เด็กชายกฤษณพงศ์  อยู่บาง
4. เด็กหญิงกุลธิดา  ต้นผัด
5. เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็ชรพินิจ
6. เด็กหญิงจารุวรรณ  อ่อนคำ
7. นางสาวชื้นกมล  อบอุ่น
8. เด็กหญิงฐิติพร  สิงห์ตา
9. เด็กชายทินกร  แก้วเปี้ย
10. เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สิงห์ลอ
11. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  กล่ำมา
12. เด็กชายธรรมสรณ์  มั่นแย้ม
13. เด็กชายธวัชชัย  นวลพุ่ม
14. เด็กชายธัชชัย  เข็มแอ็ด
15. เด็กหญิงธัญจิรา  จันทร์สุข
16. เด็กหญิงนิลนา  จันทร์ทอง
17. เด็กชายปัญญา  แสนกุณา
18. เด็กหญิงพจณิชา  จันดา
19. เด็กหญิงพรทิพย์  ไตรอุโฆษ
20. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นครไทย
21. เด็กชายพีระพัฒน์  พรมรัตน์
22. เด็กหญิงฟ้าพราว  เพชรต่าย
23. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปีนตาเครือ
24. เด็กชายภูริพัฒน์  เหล่าจำปา
25. นายมณฑล  จ๋อยคล้าย
26. นางสาวรัชฎาพร  เลี้ยงประเสริฐ
27. เด็กหญิงรัฐสภา  เป้าเพชร
28. เด็กชายวชิรพันธ์  พรวนประมูล
29. เด็กหญิงวราภรณ์  อุ่นมาก
30. นางสาววาสนา  เที่ยงผดุง
31. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีรักษ์
32. เด็กชายสุทัศน์  เชียงเติม
33. นางสาวสุนิษา  ครุฑทอง
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  เนียมจุ้ย
35. เด็กหญิงอันดา  เป้าอิ่ม
36. เด็กชายเฉลิมวงศ์  ตุ่นเงิน
37. เด็กหญิงเรณู  ทองเงิน
38. เด็กชายเรืองศักดิ์  แก้วนาคแนว
39. เด็กชายไนยชน  กล่ำเสือ
 
1. นางปิยะมาศ  รุ่งจรูญ
2. นายปิยะ  สิงหนาท
3. นายพิศาล  ฉวีศักดิ์
4. นางราตรี  พรมทัศน์
5. นางสาวรภิษา  จงณรงค์ชัย
6. นายปริญญา  เสนีย์
7. นางสาวปราณี  วงษ์ปัน
8. นายฉกรรจ์  ราชยะ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กชายวาทศิลป์  แสงอรุณธวัช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณทูล  เกตุทิม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. นายสิทธิพงษื  บุญคุ้ม
 
1. นายบัณทูล  เกตุทิม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  เปรมชัย
 
1. นางอรรณุ  ศรีสมบูรณ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดอกพุฒิ
 
1. นางสาววิณิกา  อินศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายบารมี  ยิ้มกลิ่น
 
1. นางวาสนา  ฟักสีม่วง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายขันติพงษ์  เคลือบศิลป์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงวิศีนี  ศรีถาวร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 1. เด็กหญิงพัชริดา  นาดี
 
1. นางลำแพน  ดีนิล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กชายธีรภัทร  เพ็ชรแย้ม
 
1. นางสาวเต็มศิริ  เอี่ยมสกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังดิน 1. เด็กชายพงศธร  ไกรสถิตย์
 
1. นายสุเทพ  ทำนุพันธ์ุ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
 
1. นางสาวสมพร  กะรัตน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เกตุอู๊ต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์พัฒน์  เกตุทิม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐกมล  อินสอน
 
1. นางสาวปุยฝ้าย  ขุนสุข
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายขันติพงษ์  เคลือบศิลป์
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดาน 1. เด็กหญิงกมลชนก  มาปัด
 
1. นางสาวจริยา  อยู่แก้ว
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. นางสาวจินตนา  ปานทอง
 
1. นายการชัย  ประสิทธิ์ไทย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วเกาะ
2. เด็กหญิงกฤตยา  นิสากรเสน
3. เด็กหญิงกฤษณา  วงษ์บุญศรี
4. เด็กหญิงกัญจนพร  บุญเรืองพะเนา
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจดี
6. เด็กหญิงกันตา  ทรัพย์มาก
7. เด็กหญิงกุลสตรี  มีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงขวัญใจ  บุญจันทร์
9. เด็กหญิงณัฎฐมล  ถาวร
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  จุ้มเปรม
11. เด็กหญิงณัฐมล  หงษาวงศ์
12. เด็กหญิงธัญชนก  ดนตรี
13. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พ่วงขำ
14. เด็กหญิงนวพร  ห่วงไทย
15. เด็กหญิงนัฐติยา  เนียมทอง
16. เด็กหญิงนัสชนก  ชิตาภรณ์พันธุ์
17. เด็กหญิงปริญญา  ดีอุดม
18. เด็กหญิงภัทราพร  เมืองเปีย
19. เด็กหญิงมนัสนันท์  สีขำมี
20. เด็กหญิงมยุรฉัตร  สังข์ศิลป์
21. เด็กหญิงวรัญญา  ทองเนินกุ่ม
22. เด็กหญิงวราภรณ์  คาถา
23. เด็กหญิงวราภรณ์  เมย์ยาร์โบว์
24. เด็กหญิงสุกัลญาพร  ผาลา
25. เด็กหญิงสุชัญญา  คนหมั่น
26. เด็กหญิงสุชาดา  เครือเมือง
27. เด็กหญิงเจนจิรา  อยู่มีคง
28. เด็กหญิงเดือนกานดา  เหลืองสราญกุล
29. เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวรุ่ง
30. เด็กหญิงเยาวพา  พันธ์สอาด
 
1. นายณัฐพล  สวนแก้ว
2. นางสาวชลียา  วงศ์เนาวรัตน์
3. นางสาวปุยฝ้าย  ขุนสุข
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโรงม้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปัญญาสัย
2. เด็กชายณัชพล  แก้วคง
3. เด็กชายดัสกร  แขมภูเขียว
4. เด็กชายธนภัทร  ศรีสำโรง
5. เด็กหญิงพัชราภา  พลอยเจริญ
6. เด็กหญิงภัทราพร  ภวันตุ
7. เด็กหญิงวรรณพร  ปามี
8. เด็กหญิงสุชาดา  เทศสิน
9. เด็กชายอดิเทพ  เพชรเกิด
10. เด็กชายเจษฎา  อ่อนพัว
 
1. นางสาวกัลยา  ลิ้มวงศ์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  มีโส
3. นางรัฐมา  จาดศรี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกนกกานต์  สรรค์เชื้อไพบูลย์
2. เด็กหญิงกฤษณา  สีตาล
3. เด็กชายคชาชาติ  ศรีน่วม
4. เด็กชายธนภู  พันแพง
5. เด็กหญิงธนัชญา  หรั่งเมือง
6. นายนรบดี  เรืองรัมย์
7. เด็กหญิงศรัญญา  คงดีฟู
8. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขังพงษ์
9. เด็กหญิงสุวรรณี  สมศักดิ์
10. เด็กชายโสภณ  พรบัญชานนท์
 
1. นายกฤษฎา  อุดทา
2. นางพรรณราย  รอดเกลี้ยง
3. นางสาวอำพร  ศิริกันทา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกิตติญาพร  หมื่นชุ่ม
2. เด็กหญิงธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์
3. เด็กหญิงนวิยา  พงศ์วิทยเวคิน
4. เด็กหญิงพราวนภางค์  กันภัย
5. เด็กหญิงรพินท์นิภา  ชูรี
6. เด็กหญิงสุดานัน  คำพันธ์
7. เด็กหญิงอริสา  แย้มอ้น
8. เด็กหญิงอักษราภัค  หอทับทิม
 
1. นางเตือนใจ  ชารีวัลย์
2. นางสาวอภิชญา  เทียนไชย
3. นายกฤษฎา  อุดทา
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงฐานนันท์  สิงห์เปรม
2. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ทาคำ
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มะโนวัง
4. เด็กหญิงรวิสรา  เนตรใจ
5. เด็กหญิงรัชฎา  รักวานิช
6. เด็กหญิงสุภาพร  พรมจันทร์
7. เด็กหญิงสุราณี  มากบ้านบึง
8. เด็กหญิงเกศสุดา  จ่ารุ่ง
 
1. นางปรััชวนา  เพ็งสิน
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกนกพร  เรียนแพง
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  ตันสา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หล้ารอด
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ขำทับทิม
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลิศวิลัย
 
1. นางกาญจนา  พิมพ์ตะคุ
2. นางสาวจารุนิภา  เต็มบาง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอยแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพร  จิตรแจ้ง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตรแจ้ง
3. เด็กชายกฤษดากร  ม่วงโมด
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  พุทธรักขิต
5. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ถาเงิน
6. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วทา
7. เด็กหญิงฐิติมา  ไผ่ตาแก้ว
8. เด็กชายณภัสกร  มีพร
9. เด็กหญิงณาฤมล  ผงคำ
10. เด็กชายธนกร  ทัพหน้า
11. เด็กชายธนายุทธ  ละออศรี
12. เด็กหญิงพิมพิกา  มณีขัติย์
13. เด็กหญิงภัททิยา  ถาคำ
14. เด็กหญิงวรพัชชา  ม่วงโมด
15. เด็กชายวิริยะกิจ  ทองศรี
16. เด็กหญิงเกวลิน  คำทอง
 
1. นางพีรนุช  เสน่หา
2. นางไพรินทร์  เที่ยงฟัก
3. นางสาวสุวิมล  สุโน
4. นายศุภวิชญ์  ทาต่อย
5. นายวชิรวิทย์  คัมภีรทัศน์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สิงห์อินทร์
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ไชยโคตร
3. เด็กชายปรีชา  ศรีทองใส
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ขันทะชา
5. เด็กชายวีรภัทร์  ยาอาจ
 
1. นายอธิป  ฤทธิชัย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายนัฐวุฒิ   ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงภัณฑิรา   ม่วงอ่วม
 
1. นายสิทธา   เนยสูงเนิน
2. นายจิตริน   ด้วงแห้ว
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายฐิติพันธ์   ใจรังกา
 
1. Mr.Chang  Chen
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. เด็กชายประกาย   ทองอิน
 
1. นางสาวสรรยา   เหี่ยวนา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนิสรา  จันจีด
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหวัวเฉียว 1. เด็กชายกรชวัล  กำปนาท
2. เด็กชายณัฐพล  บุญขาว
3. เด็กชายณัฐพัชร  บุญหนุน
4. เด็กชายธีรเทพ  สีจันมาก
5. เด็กชายนัฐชัย  แสงปลอด
6. เด็กชายสามารถ  อ่อนนิ่ม
 
1. นายพิชาติ  โพทัพ
2. นางสาวเนตรชรจน์  พรมลัภ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัชพงษ์  เผือกทิม
2. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ระย้า
3. เด็กชายนิธิกร  อุ่นเจริญ
4. เด็กชายพชร   ฉิมเลี้ยง
5. เด็กชายพิรศุษม์  จินะปัน
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุนเพชร
 
1. นายแสน  รุ่งเรือง
2. นายทศพล  นามวงศ์
3. นายธีรานันท์กรณ์  ทรัพย์เมือง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 1. เด็กชายชาญวิทย์  ยาใจ
2. เด็กชายณัชพล  แก้วพลายชุมพล
3. เด็กชายปริญญา  คงตั้ง
4. เด็กชายภานุชาติ  ชินวงษ์
5. เด็กชายภานุวัฒน์  เชื้อจันทร์
6. เด็กชายสันติชัย  มั่นเหม
7. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์เติมต่อ
8. เด็กชายสุทธวีร์  จิตรกลาง
 
1. นายธีรภัทร  บุญพิมพ์
2. นางณัฎฐณิชา  ลิ้มอุตสาหะ
3. นางสาวอรสา  ดอนเทศ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสัก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สนแย้ม
2. เด็กหญิงชลธิชา  มีท้วม
3. เด็กหญิงนฤมล  มีท้วม
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  บัวบุตร
5. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประเสริฐ
6. เด็กหญิงมุขมณี  อยู่อ้น
7. เด็กหญิงลักษิกา  พันทวี
8. เด็กหญิงเกศกนก  บัวลา
9. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ประกอบกิจ
10. เด็กหญิงแพรพลอย  จันทรา
 
1. นางจิตรา  อาจศรี
2. นางปัทมา  จักรน้ำอ่าง
3. นายฐิติรัตน์  เขียวหวาน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 1. นายณัฐพล   รอดภัย
2. นางสาวนัยเนตร  บุตรเพชร
3. นางสาวน่านฟ้า   ยศพิระ
4. เด็กหญิงปวีณา  ทองอินทร์
5. เด็กหญิงปิยะรัตน์  อองดา
6. นางสาวพรนัชชา   จิ้วกาย
7. นางสาวศรัญญา   ศรีสวัสดิ์มงคล
8. เด็กหญิงสุพารักษ์  คำเทียน
9. เด็กหญิงอภิญญา   สิงหนาท
10. นางสาวไปรยา   คำหล้า
 
1. นางสาวสรรยา   เหี่ยวนา
2. นายสุชีพ   เจริญวนวิจิตร
3. นายอนุชา   ตาแก้ว
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชายเขาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วใจ
2. เด็กหญิงนราทิพย์  แก้วรักถา
3. เด็กหญิงสุกัลยา  แก้วรักถา
 
1. นางวราภรณ์  มีศิริพันธ์
2. นางกาญจนา  พรมเอี่ยม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงกิตติกานต์  คำชมภู
3. เด็กหญิงมัลลิกา  เพชรเอี่ยม
 
1. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
2. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพญาปันแดน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์ยิ้มใย
2. เด็กชายสัณหณัฐ  คุ้มทัศ
3. เด็กหญิงอติพร  เหล็กเกตุ
 
1. นายบุญช่วย  ป้องกัน
2. นางณัฎฐา  อุ่นแก้ว
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดคำ
 
1. นางสาวเยาวน์ยศ  ถีปรี
2. นางสาวนาตยา  พุ่มคำ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางวุ้น 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   คุ้มคง
2. เด็กหญิงภิญญดา   พันละภะ
 
1. นางสาวนิฤมล   ดาสี
2. นางรัตนา   ทนุชน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์   กายท้วม
2. เด็กชายภูมิพัฒน์   ปราจักร
 
1. นายเอกพันธ์   อิ่มเอิบ
2. นางสาวเจณิสตา   ธงเก้า
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอม 1. เด็กชายกฤษดากร  ธรรมอาภา
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญเสือ
 
1. นายสัญชัย  บุญเสือ
2. นางสาวสุมนา  เนื้อนุ้ย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุขสวัสดิ์  เหล็กเมฆ
2. เด็กหญิงสุวิษา  แก้วนำ
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเมือง 1. เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์ทองคำ
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  มากมี
 
1. นางสาวนิตยา  อินชาญ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แดงกองโค
2. เด็กหญิงธีรนุช  โกสินทร์
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทิพย์พรหม
2. เด็กหญิงนิจวรีย์  แก้วกรี
 
1. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
2. นางสาวนาริน  แก้วสน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  กลมวงศ์
2. เด็กชายสุรสิงห์  มวลทอง
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธนภัทร  ชูถึง
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  เชื้อน่วม
 
1. นางกัลยรัตน์   คัมภีรทัศน์
2. นางสาวอภิชญา   เทียนไชย
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพล  ภูนวล
2. เด็กชายสร้างสรรค์  จำปา
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  นวลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  เพลียสำบ้อ
3. เด็กหญิงเพียรวี  ดีเพียร
 
1. นายธนศุภกิจ  เชื้อน่วม
2. นางสาวชมชื่น  ชมภู่
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกิดสา
2. เด็กหญิงพัชรพิสุทธิ์  อินมา
3. เด็กชายศุภวิช  รัฐธรรม
 
1. นางหนึ่งฤทัย  โตมิ
2. นางสาวอภิชญา  เทียนไชย
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชาย สันติภาพ  ศิริวัฒน์
2. เด็กชายกษาปณ์  ทับแฟง
3. เด็กชายธนวัชร์  มีเกษร
 
1. นายเอกพันธ์   อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ   ศุกเจริญลาภ
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  อ่วมแก้ว
2. เด็กชายภูริภัค  ทองมา
3. เด็กหญิงรัตนประกาย  จุ้ยศิริ
 
1. นางภัทร์ชลิกา  น้อยศิริ
2. นางพิมพ์สุทธ์   สุทธหลวง
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 1. เด็กชายบรรณกร  ทะวงษา
2. เด็กชายอนุวัฒน์  คำวังจันทร์
3. เด็กชายเอกภาพ  นารี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อินงาม
2. นายปัญญา  เกิดยิ้ม
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายธนบดี   จันทร์กลาง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ใจนวล
3. เด็กชายเสกสรร  จันดาหาญ
 
1. นางสาวมนัสชนก   มณีจำนงค์
2. นางสาวธัญญพร   อ่องดา
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กชายณัฐพล  มียา
2. นายสมชาย   แนยิ
3. เด็กชายอภิวรรชน์  ทองมีศรี
 
1. นายพีรวัส   ทองตีฆา
2. นางนุชนารถ  เกิดยิ้ม
 
151 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญผล
2. เด็กชายภัควัต  แจ่มมณี
3. เด็กชายรัฐภูมิ  บู่ทอง
 
1. นายเอกพันธ์   อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ   ศุกเจริญลาภ
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปองพล  ตะสุข
2. เด็กชายปิยะพงษ์  คล้ายชม
3. เด็กชายวายุ  วอนเจียม
 
1. นายเอกพันธ์   อิ่มเอิบ
2. นายสมรัฐ   ศุกเจริญลาภ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำตก 1. เด็กชายกฤษดา  แตงช้าง
2. เด็กชายกิตติพงษ์  น้อยบัว
3. เด็กชายอนุรักษ์  อิ่มบ้านเบิก
 
1. นายวิโรจน์  เทียนสีม่วง
2. นายสุเทพ  บุญกรับพวง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดง 1. นายธีรดนย์  ส่งบุญธรรม
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ระย้า
3. นายประกิจ  อาวรณ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จงอยู่สุข
2. นางเกศรา  เพ็งด้วง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 1. เด็กชายรัชชานนท์  ชมโลก
2. เด็กชายวุฒิชัย  ชมโลก
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  แหยมกระโทก
 
1. นางจินตนา   บุญเกตุ
2. นางสาวสุดารัตน์  โตอิ่ม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 1. เด็กหญิงกาญจนา   แบบกัน
2. เด็กหญิงณัฎฐพร    ทรายหมอ
3. เด็กหญิงวิภา   อิสสระ
 
1. นางศิริรัตน์   ถมยา
2. นางสาวอรทัย   ใจเยือกเย็น
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กหญิงกัณฐิมา   วันโนมัย
2. เด็กหญิงชุติกานต์   เพ็งแสงทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    นาคมี
4. เด็กหญิงนริศรา    เชื้อต่าย
5. เด็กหญิงศศิภา   รักธรรม
6. เด็กหญิงอารียา   โจ้นน้ำอ่าง
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
2. นางสาวรจนา  เนตรช่วงโชติ
3. นางสาวพนิดา  ศักดิ์ศรี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงนฤมล   ชัยบุรม
2. เด็กหญิงพรรณิภา    แก่นพฤกษา
3. เด็กหญิงมาริสา   ผ่องใส
4. เด็กหญิงสุภัทรา   สาหนู
5. เด็กหญิงเนตรนภา   น้อยน้ำคำ
6. เด็กหญิงเมฐณี   สกุลทอง
 
1. นางสุคนธ์   แก่งศิริ
2. นางเบญจรัตน์  ครุฑผาสุข
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร  โปธาตุ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1. เด็กชายวรพล  อยู่ช้าง
2. เด็กหญิงสุธิดา  อ่ำฉาย
3. เด็กหญิงอรกัญญา  สายสิม
 
1. นางวารีย์  แกมนิล
2. นางสุวรรณ  หรรษา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ทัศนา
2. เด็กหญิงชนิดาพร   เกตุสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุชาดา   มะลา
 
1. นางสาวนเรศ   กอนวงศ์
2. นายสมนึก   พลฤทธิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   ยากองโค
2. เด็กหญิงรจนา   สุโทษา
3. เด็กหญิงรัตนา   รัตนเสถียร
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นายวสุพล  ม่วงเล็ก
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายจิรวัฒน์   มีลาภ
2. เด็กชายภาสกร   ยากองโค
3. เด็กหญิงสุนันทรา  ศูนย์กลาง
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นางอุษา  มณีกลัด
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 1. เด็กหญิงจินตนา  สินกระสัง
2. เด็กชายธนาคิมต์  ปั้นวิเศษ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  นากัน
 
1. นายวุฒิไกร  มั่นเหมาะ
2. นางมณฑี  เต๊ะวงษ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงกาญจนา    ตะสุก
2. เด็กหญิงฐิยดา   ยาอาจ
3. เด็กชายนรินทร์   สีป่าคาย
 
1. นางสาวพิมพิดา   มาปุ้ง
2. นายสิทธิศักดิ์  จันทร์ดุ้ง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปัณฑิกา  แก้วแสนปิว
2. เด็กหญิงปารีณา  คำคลัง
3. เด็กหญิงอมลมณี  วงษ์อินทะ
 
1. นายธิรพันธ์  อินจันทร์
2. นางวาสนา  ปั้นจาด
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกกก 1. เด็กหญิงฐาปนีย์   ใชยเสน
2. เด็กหญิงนิชกานต์    ศรีวงษ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์   โพธินาม
 
1. นางอนุชิดา   ฉั่วประเสริฐ
2. นางพรวิไล   หอมสุนทร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มาพลับ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สายแสง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ยิ้มเจริญ
 
1. นางสุชิดา  สมุทรหล้า
2. นางอัญชลี  เมืองก้อน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวันจักรี  เชาวนปรีชา
2. เด็กชายศุทธวีร์  คำแหง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  นาควัชระ
 
1. นายศุภกร  ทองสุขแก้ว
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงศ์ปัน
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  การินดำ
3. เด็กชายพงศธร  อยู่ยืน
 
1. นางทองคำ  เนียมจันทร์
2. นายจตุพร  เที่ยงบูทวี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กชายชัยพร   อับนาค
2. เด็กหญิงพาฝัน   สอนหว่าง
3. เด็กหญิงศิญาพร   ทองคำดี
 
1. นายสมชาย   สาขา
2. นายทนงศักดิ์   คำยา
 
171 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองละวาน 1. เด็กชายธนิก  เชียงภูกอ
2. เด็กหญิงนุชปวีร์ภร  คำผิว
3. เด็กหญิงอริสา  แจ้งเทียม
 
1. นางทวีนันท์  แย้มอ้นสุข
2. นางลัดดาวัลย์  แก้วสิงห์
 
172 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เกตุทอง
2. เด็กหญิงศศิประภา  มาพั้ว
3. เด็กหญิงศิรประภา  มาพั้ว
 
1. นางสุขพร  เถลิงศก
2. นางอัจฉรา  ทำมา
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ถุงจินดา
 
1. นางสาววารุณี  อยู่ยืน
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายอริญชัย  ปิ่นทอง
 
1. นายโสภณ  พงศ์วุฒิศักดิ์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 1. เด็กชายณัฐนนท์  เมืองฉิม
 
1. นางลัฐิกา  ผาบไชย
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงปณิสรา  แดงสด
2. เด็กหญิงพรพิมล  การะพิน
3. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วนรินทร์
 
1. นางธนารัตน์  แก้วเกตุ
2. นางอัญชลี  เมืองก้อน
 
177 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล   ไพศาลวัฒนกิจ
2. เด็กหญิงเมษารัตน์  ถนอมเกียรติ
 
1. นางดาวิน  ชอบธรรม
2. นางสาวรจนา  เนตรช่วงโชติ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายพิพัฒน์   เดชสำลี
 
1. นางสาวปัทมา   ศึกสงคราม
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1. เด็กชายศิริพงศ์  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวแก้วสุดารัตน์  บุญตัด
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กหญิงเบญญาภา    เสือแสง
 
1. นางสุธีรา   ดวงเสา
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายสุรัตน์    บุญเงิน
 
1. นางอุษณียาภรณ์  ภักดีไทย
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายนำโชค  พุ่มไม้
 
1. นางสาวอรอุมา  สงพอ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงรัตน์ดา   หลุมสิน
 
1. นางสาวชุลีกร   นาคเทศ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงวนิดา  สังคะโน
 
1. นางเกษรเพชร  ผาปาน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำโม 1. เด็กหญิงสุรภา   ทองศรีจันทร์
 
1. นายฉลาด  มั่นดี
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงอภิชญา   โพธิโชติ
 
1. นางสาวจิรพรรณ   ตุ้ยแก้ว
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 1. เด็กหญิงพิมมาดา   แขกพงษ์
 
1. นางสาวพรทิพา    คงเสือ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 1. เด็กชายเดชา  เสนานุข
 
1. นางสาวพจนา  สิงห์ทอง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 1. เด็กชายศิวัช  สุดสาคร
 
1. นายศังกร  มาทองแดง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงกนกพร    ต่วนชะเอม
 
1. นางจุรีย์  ชัยวงค์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 1. เด็กชายชรัช  เฉวียงวาศ
 
1. นางจริยา  มีกลิ่นหอม
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ระวังภัย
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรสลับแก้ว
4. เด็กหญิงชนากานต์  แดงจีน
5. เด็กหญิงปิยธิดา  แดงสี
6. เด็กหญิงสตรีวิทย์  หยุ่นแก้ว
 
1. นางน้ำค้าง  คลังกรณ์
2. นางน้ำทิพย์  มะโหรา
3. นางสาวอัจฉราพร  กันทะหมื่น
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแม่เฉย 1. เด็กหญิงลักษิกา  มูลจันทร์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินจันต๊ะ
3. เด็กชายอานนท์  จันคง
 
1. นางสิริกุล  รักสัจจา
2. นางสาวศิริรัตน์  ปันต๊ะ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 1. เด็กชายกิตติธัช   มีนาค
2. เด็กชายณัฐพงษ์   เพ็ชรรัตน์
3. เด็กชายปกรณ์   เชื้อน่วม
 
1. นางวัลภา  พลอยบำรุง
2. นางสาวรจนา  เนตรช่วงโชติ
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงวรัญญา  แป้งเงิน
2. เด็กชายสิทธิชัย  จงนอก
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  ทองเงิน
 
1. นายขวัญชัย  หุ่นลำภู
2. นายนิรันต์  ผ่องใส
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องลึก 1. เด็กชายชินวัตร   กะรัมย์
2. เด็กชายธนทรัพย์   แสงจันทร์
3. เด็กชายพัฒนา   แซ่โง้ย
 
1. นางสุธีรา   ดวงเสา
2. นางสาวมนัสชนก    มณีจำนงค์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กชายชัยชนะ   มั่นอิ่ม
2. เด็กชายชินณวัติ   จุฬาลม
 
1. นางสาวเบญจมาศ   เจี้ยมกลิ่น
2. นางสุดารัตน์  อินทร์ขำ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 1. เด็กชายกตัญญู   บัวนิล
2. เด็กชายกิตติกร   อินปา
 
1. นางวันดี    เสาร์แดน
2. นายเจษฎาธรณ์  พรมโสภา
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งวารี 1. เด็กหญิงณัฑริกรรณ์  เขียนงาม
2. เด็กชายอัครเดช  สิงห์หนู
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  จินดากุล
2. นางศรีวิไล  เจียงวรีวงศ์
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยสูง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ด้วงบ้านยาง
2. เด็กชายนิรัตน์  สุขใส
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขำฉา
2. นายมัณฑนภัทร  ขุนจ้อน
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กชายกรภัทร์   บุญเรือง
2. เด็กชายคฑาวุธ   ศูนย์กลาง
3. เด็กชายอานนท์   ปานยิ้ม
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นางสาวปัทมา   ศึกสงคราม
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 1. เด็กหญิงกมลชนก   จันทร์เกิด
2. เด็กชายนพวิชญ์   รอดบวบ
3. เด็กหญิงอภิสรา  เอี่ยมโอน
 
1. นายชัชวาลย์   ศรีจันทร์ตรา
2. นายจิตริน   ด้วงแห้ว