หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
ระหว่าง วันที่ 24 - 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีระยุทธ ทาปุก รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อำนวยการแข่งขัน  
2 ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
3 นายอุทัย พรมโสภา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
4 นางวนิดา อุปธารปรีชา ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
5 นางสมพิศ รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
6 นางสุนันทา รักพงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
7 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
8 นางทับทิม ปานคะเชนทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
9 นางณัฐพัชร์ โรจน์ธนปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
10 นางปานทอง ปัญญาเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
11 นายปรีชา สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นายคำรณ จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นายสุนทร อองกุลนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นางวณกร มะโน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นางผกามาศ อิ่มประยูร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นายจำเนียร จันทะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นายจักรกฤช แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายภานุวัฒน์ มั่นสวาทะไพบูลย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นางสาวจันทร์เพ็ญ คำเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นายอรรถพงศ์ ทิพย์เครือ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นายชัยรัตน์ เชื้อเดช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายอนาวิล จันทร์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายสุรศักดิ์ แป้นสวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายชาญชัย ขำฉา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นางสาวพจนีย์ เณรแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นางสาวจิตรานันท์ ดาราบถ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นางสาวสาวิตรี ขำฉา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นางสาวสุวรรณา สุขสา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นางสาววิชญาภรณ์ มุขไกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นางสาวศิริพร ร่องอังจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นางสาวศุภรักษ์ ท้วมจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นางฐิติมา พรมโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นางสาวสุมิตรา พ่วงคุ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]