รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  ปิ่นจันทร์
 
1. นางสายทิ้ง  ตุ้มสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวรรณภา  อยู่เปรม
 
1. นางสาวศรีนวล   สัตยพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรณี   ประดิษฐ์ขวัญ
 
1. นางศิริกุล   เรืองรุ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงไปรยา  เพ็งอุ่น
 
1. นางประนอม  จันทร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แข็งธัญกิจ
 
1. นางนันทพร   ปิยะภาค
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  สุขวัฒน์
 
1. นางสาวกมลชนก   โคกทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกฤษณา   ประสิทธิการ
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงมนปรียา  ทับทิม
 
1. นางสาวญาณี  มิ่งใย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  แก้ววรสูตร
 
1. นางณิชกมล   เงินบำรุง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงศิรินี  เกษศิลป์
 
1. นางวันเพ็ญ  เสรีพงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงภาวินี  โม้อุ้ย
 
1. นางสาวกาญจนณัฐ  พันธุ์ไกร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก  โชติธนะ
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ดิษเจริญ
3. เด็กหญิงศศิลดา  รัดรอดกิจ
 
1. นางวาสนา  สะสาร
2. นางปัญทิพย์  เพียราชโยธา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสลา
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  จรรยหาญ
3. เด็กชายวัชรชัย  ประภัสสร
 
1. นางวิไลพร  แจ้งถิ่นป่า
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงธนพร  เตียนขุนทศ
2. เด็กหญิงมิกิ  กีตา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วิถี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ธีระการกุล
2. นายอนุวัฒน์  คงเฉลิม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษา
2. เด็กหญิงวีรดา  แสงสุทธิเศรษฐ์
 
1. นายทศพร  ทองสอน
2. นางประนอม  จันทร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 1. เด็กชายประสิทธิ์    นพคุณ
2. เด็กชายวุฒิชัย   ชาญตะบะ
 
1. นางสาวจาสุรัต   จินตกสิกรรม
2. นางรุ่งนภา  เดชมา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงทัชชกร   มาเปียง
 
1. นางสาวสุมาลี   ขันสุกรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะกอก 1. เด็กชายภาคิน   พูพิลึก
 
1. นางสุมนต์   วงษ์สกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงธรรชนก  กลิ่นพยงค์
2. เด็กหญิงปรานปรียา   ชัยพนัส
3. เด็กหญิงสุธิดา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวสมคิด   สุทธินันท์
2. นายกริชณรงค์   ศิริโยธา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  สมุทรัตน์
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ประสิทธิการ
3. เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอาจหาญ
 
1. นายสำราญ  วิชนี
2. นางสาวศุภวรรณ  ชังชั่ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกรณ์วศิ  กนิตศรีบำเพ็ญ
2. เด็กชายกิตตินันท์  พฤทธิ์ลักษมี
 
1. นางสาวบุญรักษา  ราสี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชุติมา  นกขุนทอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  จิ๋วเครือ
 
1. นางสุมิตรา  บุญเงิน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายพีรัลวิชญ์  เสาวมาลย์
 
1. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายอชิตะ   คู่สุวรรณ
 
1. นางสาวกิตติวรรญ   พรเจริญ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงบุษราคัม   เลี้ยงล้ำ
 
1. นางสาวกิตติวรรญ   พรเจริญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  โพธิ์พฤกษ์
2. เด็กชายอัศม์เดช  อัยรา
3. เด็กหญิงแพรวา  พัฒนวรเวคิน
 
1. นางอารีย์  พันธุ์อ้น
2. นางสุภาพร  แก้ววิเชียร
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงนัชชา   บุญรังสี
2. เด็กหญิงศิริลักษ์   จันมี
3. เด็กชายศิลา   ดอกดิน
 
1. นายวิโรจน์   มั่นต่อพงษ์
2. นางสาวจิรนันท์   จิตจง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงชวิศา  สีหาวัฒน์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  สีระชาติ
3. เด็กหญิงพนิดา  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกย์กรรม์
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โสภา
2. เด็กชายธนากร  เสืออินทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  เผ่าโหมด
 
1. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
2. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายราชันย์   หล้ามณี
2. เด็กหญิงอาภาภัทร   เศรษฐกสิแตง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   พูลเพิ่ม
 
1. นางจิราภร  คำอินทร์
2. นางสาวโชษิตา   เสตานุตร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงนฤมล  อัคนิตย์
2. เด็กชายนวพล  ไทยศรี
3. เด็กหญิงวิลัยรัตน์  สีดา
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จ่งหม่อง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำคูณเมือง
2. เด็กหญิงนงนภัส  สมศรี
3. เด็กชายอนุสรณ์  อุทัยเก่า
 
1. นายรฐนนท์  พรหมรำไพวงศ์
2. นายนรินทร์  มนัสตรง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงนันทนา  สุราคันธ์
2. เด็กหญิงปัณณ์ธารี  จีระดิษฐ์
3. เด็กหญิงสรสุดา  สถิตย์พงษ์
 
1. นางจันทร์ธิรา  จูเปีย
2. นางปานฤทัย  โกสุม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายกิตติภพ  เกษมสุข
2. เด็กชายพัชรพล  เชื้อรื่น
 
1. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กชายจีรกิตติ์  ตันฟุ่น
2. เด็กชายมนัส  พงษ์สรรพัง
 
1. นางพจนารถ  สิทธิชัย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกรวิชญ์  ดีเทียน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงดวงดำ
 
1. นายปริญญา  กรุงกวี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายพีรภัทร  มณีนิล
2. เด็กชายยศภัทร  จันพยับ
 
1. นายจิราวุฒิ  ภู่สำอางค์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายชุติพนธ์  ธรรมโสม
2. เด็กชายนันทพงศ์  ดวงแก้ว
 
1. นายธนู  อินปนาม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กชายชัยชนะ  ปิ่นสกล
2. เด็กชายธีระพงษ์  อุปริ
 
1. นายมนตรี  รงค์ทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 1. เด็กชายพงศกร   สุวรรณคาม
2. เด็กชายสิรภัทร   สกุลพันธ์
 
1. นายสนาม  ศรีสุวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  วิทยารัตน์
2. เด็กหญิงสรัญญา  จันทร์ประจำ
3. เด็กหญิงสุณิสา  จันทร์เดช
4. เด็กหญิงเปมิกา  มหาเทพ
5. เด็กหญิงแพรวา  พรมทอง
 
1. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
2. นางสาววรรณา  เดชอำพร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงจิณณ์สุภา  สีดำ
2. เด็กหญิงชาลิสา  กลิ่นเกิด
3. เด็กหญิงพิสอร  เศษไธสง
4. เด็กหญิงศศฺธร  สอนจีน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สุธาธรรม
 
1. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
2. นางสาววรรณา  เดชอำพร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เอี่ยมทับทิม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีอนันต์
3. เด็กหญิงวิลาลักษณ์  บุญธรรม
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุวรรณเจริญ
5. เด็กหญิงอรวรรณ  สุพัตรา
 
1. นางสาวเปรมมิกา  อ่อนธานี
2. นายสถิตพงศ์  แยบเขตร์การณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายธำมรงค์  รงค์ทอง
2. เด็กชายธีรภัทร  นาคตรง
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เศษสูงเนิน
4. เด็กชายวัชรชัย  ขาวจันทร์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  พงษ์นาวี
 
1. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
2. นางสาววรรณา  เดชอำพร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  คำมี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แก้วนพเคราะห์
3. เด็กชายธนวัฒน์  อยุ่ลอง
4. เด็กหญิงภวริศา  มงคลทอง
5. เด็กหญิงวรรณฉัตร  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวจันทนา  สังข์เงิน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงตุลญา  แซ่เซี๊ยะ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ฟักแย้ม
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  รักดี
4. เด็กหญิงวรนุช  จีนอ่อน
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บูระพาด
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นางสาวกรรณิกา  คำเวิน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาผาแรต 1. เด็กหญิงจารุมน  สุวรรณไพรัตน์
2. เด็กหญิงจีระนันท์  สุขแสวง
3. เด็กชายชัยณรงค์  สุขกลัด
4. เด็กหญิงนิสาลักษณ์  เมืองแสน
5. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญชื่น
 
1. นายพิบูลย์  เชิงหลำ
2. นายวินัย  สาหร่าย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา   อินทรจักร
2. เด็กหญิงสุธาสินี   แสงนนท์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ฉิมณี
4. เด็กหญิงสุภาพร   ใจดี
5. เด็กหญิงอุรัสยา   นาคกำเนิด
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
2. นางสาววารุณี   ศรีใจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายกิตติภณ   บุญศรี
2. เด็กชายขจรศักดิ์   พางาม
3. เด็กชายชานนท์   รักซ้อน
4. เด็กชายณัฐนนท์   วิชเดช
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   สีสมัย
6. เด็กชายทรรศนัย   บุญสนอง
7. เด็กชายธนดล   ศาลา
8. เด็กชายธนวัฒน์   กันสาด
9. เด็กชายธนัท   ปั้นมูล
10. เด็กชายธีรพันธ์   จันทร์แก้ว
11. เด็กชายพชร   ชื่นในโชค
12. เด็กชายวรายุทธ  เกิดกรุง
13. เด็กชายสหรัถ  สวัสดี
14. เด็กหญิงสุภามาส   เอี่ยมละออ
15. เด็กชายองอาจ   ดอกบานเย็น
16. เด็กหญิงเกตุศิณี  บุตรทอง
17. เด็กชายเก่งกล้า   แก่นสี
18. เด็กหญิงเพ็ญศิริ   ตรีนนท์
19. เด็กชายเมธา  มาบัว
20. เด็กชายไพรวัลย์   ไผ่พงษ์
 
1. นายจิตกร   สมาคม
2. นางภัคจิรา   สมาคม
3. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
4. นายกิตติศักดิ์  จันทร
5. นางปภาณิน  อินทรไพศาล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กหญิงพัชรพร  วงศ์คลัง
 
1. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   เปรมจิต
 
1. นางสาววาสนา  รักไทย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิษา   ไชยนา
 
1. นายกล้าณรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกิติญาพร  จันที
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กิจแก้ว
 
1. นางสาววรรณา  เดชอำพร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1. เด็กชายก้องภพ  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ปรากิม
 
1. นางสาวยาใจ  คำสอน
2. นางสุชิน  ทรายทอง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กชายจิรภัทร   จงเกษกรณ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล   ชมพูระย้า
 
1. นางเอมอร  กองแก้ว
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงกัญชพร   โต้งดัง
2. เด็กหญิงกัญญา    ลิขิตบัณฑูร
3. เด็กหญิงจิรนันท์    ดาวตุ่น
4. เด็กหญิงญาณิศา   แก้วเก่า
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรโท
6. เด็กหญิงปัทมาพร   อ่ำทุ่งพงษ์
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  จีนตะกัน
8. เด็กหญิงวรินทิรา   พรมใจ
9. เด็กหญิงศิรสา    รงค์ทอง
10. เด็กหญิงสุกฤตา   อินเล็ก
 
1. นางนันทพร   ปิยะภาค
2. นางสาวสุธีพร   วงษ์วิกย์กิจ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกาหลง  แจ้งอุบล
2. เด็กหญิงชุรีพร  วรขม
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดีเทียน
4. เด็กหญิงบวรรัตน์  อัตถะบูรณ์
5. เด็กหญิงพัชราภา   พงษ์ทอง
6. เด็กหญิงพัชรี  ทวีกสิกิจ
7. เด็กหญิงรจรันทร์  พันนาดี
8. เด็กหญิงวรรณภา  สายบัว
9. เด็กหญิงวรัญญา  การสมพิศ
10. เด็กหญิงวันรี  แสงจันทร์
11. เด็กหญิงวิภาดา  ทิพรัตน์
12. เด็กหญิงศรัญญา   สุขาวันดี
13. เด็กหญิงศศิธร  สมการ
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  จำนงค์สังข์
15. เด็กหญิงอรวรรณ  ระดมเล็ก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิดา  เปี้ยวงค์
2. นายนิรันด์  รอดสำเภา
3. นางสาวสิริวรรณ์  แย้มหนองเต่า
4. นายธนบูรณ์  กอบสาริกรณ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องตาที 1. เด็กชายกิตติพงษ์   เพ็งสวัสดิ์
2. เด็กชายจักรพงษ์   งามเขียว
3. เด็กชายชุติพนธ์   พรมณี
4. เด็กชายณัฐพงษ์   ลีแก้ว
5. เด็กชายธนโชติ   กุละคำแสง
6. เด็กชายบัณฑิต  ประดาพล
7. เด็กชายพงศกร   หนูวงษ์
8. เด็กชายภาณุวัฒน์   แสนนอก
9. เด็กชายภาณุวัตน์  โม้แกว
10. เด็กชายมงคลศักดิ์   เกษสิมลี
11. เด็กชายศุภวิชญ์   ธิลา
12. เด็กชายอนุชา   อ่อนตาแสง
13. เด็กชายอนุชิต  พงษ์ษา
14. เด็กชายอมรินทร์  สอนนอก
15. เด็กชายเชิดชัย   บุญช่วย
 
1. นายสุทธิรักษ์   โฮนอก
2. นางสาวสมควร   กลทิพย์
3. นางสาวรัตนา   กลทิพย์
4. นางสาวภัณพิรา  ไกรษร
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงนภัส  เชิดโฉม
2. เด็กชายนิธิพล  คล้ายศรีโพธิ์
 
1. นายสามารถ  บัวบาน
2. นางอัญชนา  เกตุเกล้า
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  อ่องนก
2. เด็กหญิงวิชชุดา  กาฬภักดี
 
1. นางสาววิภาพร  คุปติเกษม
2. นายกิตติธร  จ่าแดง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงชลนิชา  มาโต
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคสินธิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายฉัตรมงคล   ชังวัฒกี
 
1. นางพัชรี   แย้มพุ่ม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงพัณญ์ชิตา  ชาญชาติ
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายพชรพล   สุกใส
 
1. นางจินตนา   โชติธนะ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายสิทธิกร   ดาทุมมา
 
1. นางพัชรี   แย้มพุ่ม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาหวัน   ศรีวะเสาร์
 
1. นางสาวศิรินันท์   สุขสุวานนท์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. นางสาววาศิตา   นามวงษ์ลือ
 
1. นางสาวศิรินันท์   สุขสุวานนท์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  หอมหวน
2. เด็กหญิงสลีวัลย์  สุวรรณไพลัด
 
1. นางณัฐญาดา  สุขุประการ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จำปา
2. เด็กหญิงสิริวิมล  อ่อนศรี
 
1. นางสุภิญญา  พิมพ์ศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงพรรพษา   ขลุ่ยทอง
2. เด็กหญิงอภิญญา   แม้นพยัคฆ์
 
1. นางดลพร   ตันติพงษ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายกิตติพงษ์    รอสุขพูล
 
1. นางพัชรี   แย้มพุ่ม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงบุณยาพร  หิรัญสวรรค์
2. เด็กชายพนมรุ้ง   สุดาทิพย์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ปินะกะเส
 
1. นางสาววรวรรณพร   จันทงามพูลผล
2. นายสุนัย   ลิลา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสนพรม
2. เด็กชายสามารถ  บุญเงิน
3. เด็กชายอธิเทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางเกศราภรณ์  เสาร์ทอง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายคิมหันต์   เจนเขตรการ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   แตงสุทธิ์
3. เด็กชายสุทิวัส  ปิยาโยค
 
1. นางนารีรัตน์   มั่นศักดิ์
2. นางสาววรรณิษา   อุปการ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายอัฐชานนท์  แสนชู
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แกล้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายชยภร  ภมรคล
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธวัชชัย  พุ่มกล่อม
 
1. นายณรงค์  สีทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายจิรายุ  สีสา
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขจรคำ
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธงไชย  ไกรลำ
 
1. นางสาวอำภา  จำปีทอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กชายภิวัฒนพันธ์ุ  กันยา
 
1. นายธัญนภัทร์  มังกรหิรัญสิรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงสาวิณี   พะนาน
 
1. นายวิเชียร    เหล่าเที่ยง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงนพการณ์   แกว่นกสิกรรม
 
1. นายวิเชียร   เหล่าเที่ยง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายธนธรณ์   สุพรรณวิรัตน์
 
1. นายสรวิศ   จันทรานุสรณ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร   พางาม
 
1. นายธีรพัฒน์   เพชรศรีจันทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงภัสสร  สมันทสาริกรณ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายอานนท์  ไตรยงค์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิศักดิ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงอภิสรา   พรหมา
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรนันท์  ทองคำดี
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงณัฐชยา   คงกันกง
2. เด็กชายทรัพย์ทวี    โรโต
3. เด็กหญิงนพการณ์   แกว่นกสิกรรม
4. เด็กหญิงภัทราพร   สวนสรา
5. เด็กชายวัชรพล   ไตรพิษ
6. เด็กหญิงสาวิณี   พะนาน
7. เด็กชายสุธิพงษ์   สุวรรณศรี
8. เด็กชายอธิชาติ   สุขจิตร์
 
1. นายวิเชียร   เหล่าเที่ยง
2. นางธัญณัฐ   เหล่าเที่ยง
3. นางธนาเนตร   อยู่เย็น
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงกชามาศ   เดชบุญ
2. เด็กชายกฤษณ์ธรรพ์   เรืองกสิกร
3. เด็กหญิงณัฐชยา   คงกันกง
4. เด็กชายทรัพย์ทวี   โรโต
5. เด็กชายธนวัตร์   อ่อนศรี
6. เด็กหญิงนพการณ์   แกว่นกสิกรรม
7. เด็กชายพงษ์ศิริ   ดีโอด
8. เด็กหญิงภัทราพร   สวนสรา
9. เด็กชายวัชรพล   ไตรพิษ
10. เด็กชายศรายุทธ   พลศรี
11. เด็กหญิงศรีแก้ว   แก้วการไร่
12. เด็กชายศิรวิทย์   ไม้สนธิ์
13. เด็กชายสุธิพงษ์   สุวรรณศรี
14. เด็กหญิงสุภาพร   ประสิทธิ์
15. เด็กชายอธิชาติ   สุขจิตร์
 
1. นายวิเชียร   เหล่าเที่ยง
2. นางธนาเนตร   อยู่เย็น
3. นายสมศักดิ์   ศิริโยธา
4. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายกรีฑา   ลบลม
2. เด็กชายกิตติ์ระวี   จิรารักษ์วัฒนากุล
3. เด็กหญิงณัฐพร   พางาม
4. เด็กชายณัฐพล   นาคสังข์
5. เด็กชายธนพัฒน์   ศรีษะ
6. เด็กหญิงนิสาลักษณ์   จีนเมือง
7. เด็กหญิงพรชิตา   ใจแสน
8. เด็กชายวัชระ   คงศิริ
9. เด็กชายวิทยา   เถื่อนบำรุง
10. เด็กชายวีรกร   คงศิริ
 
1. นายธีรพัฒน์   เพชรศรีจันทร์
2. นายภูษิต  วิเชียรรัตน์
3. นายโชค  หมั่นเขตรกิจ
4. นางสาวจุไรรัตน์  เอมสรรค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรนันท์  ทองคำดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคอำนวย
3. เด็กชายฐานันดร  บุญวรนุช
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างจิตร์
5. เด็กชายธงทอง  สุรมาตย์
6. เด็กชายธนพัฒน์  เบญจประเสริฐ
7. เด็กชายนันทวัฒน์  วันทาดี
8. เด็กชายภีรพัฒน์  ลองทอง
9. เด็กชายสุุทธิพงษ์  จันทร์น้อย
10. เด็กชายอนุรักษ์  แข็งเขตการณ์
11. เด็กชายเกริกชัย  วงฉยา
12. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
2. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
3. นางสาวทัศนีย์  วิรุณบุตร
4. นายบุรินทร์  ดำสนิท
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายกิติภูมิ  จันที
2. เด็กชายจตุพล  เจียงกุล
3. เด็กหญิงจันทรัสม์  เทียมคำ
4. เด็กชายชานน  พันธ์วิเศษ
5. เด็กชายญานิศา  ชูแก้ว
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เจนจบ
7. เด็กชายทักษ์ดนัย  กุลที
8. เด็กชายธนภรณ์  โสภณศักดิ์
9. เด็กหญิงนงนภัส  อำรุง
10. เด็กหญิงนิสรา  สิทธิเขตร
11. เด็กหญิงพิริยนรร  สุบรรณครุธ
12. เด็กชายภานุวัฒน์  จำปา
13. เด็กหญิงมัสยา  แดงทุ่ง
14. เด็กหญิงวดี  โนรินทร์
15. เด็กหญิงวรรณวิมล  มั่นจิตร
16. เด็กชายวีรภพ  ลำเภา
17. เด็กชายสรวิชญ์  ตั้งสถิตพร
18. เด็กหญิงสุธิดา  ขุนทาระ
19. เด็กชายอิสระ  ภานุรักษ์
20. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ปรากริม
 
1. นายสมชาย  เสมากูล
2. นางรัชวงค์  เสมากูล
3. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
4. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
5. นางสาววรรณา  เดชอำพร
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. นายธนธรณ์  ลิบมี
2. เด็กชายธนากร  กาฬภักดี
3. เด็กชายธีธัช  แสงอาทิตย์
4. เด็กชายวัชรกิติ  กีตา
5. เด็กหญิงศุภัชชา  จันทร
6. เด็กหญิงสุนิศา  ภูฆัง
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงกนกพร  จีนวัง
2. เด็กชายกฤษฏา  เอี่ยมมี
3. เด็กหญิงจรรยพร  มะกรูดอินทร์
4. เด็กหญิงจิตสุภา  ภิญโย
5. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  บุญปก
6. เด็กหญิงชลธิชา  รอดรัตน์
7. เด็กหญิงณัฐชา  ตุ้มทอง
8. เด็กชายธนวัฒน์  ทองดอนใหม่
9. เด็กชายธนากร  ปู่เดช
10. เด็กหญิงธัญพิชชา  อินเงิน
11. เด็กหญิงนงเยาว์  บำรุงทอง
12. เด็กหญิงนภาพร  สมรอด
13. เด็กหญิงนาขวัญ  คล้ายน้อย
14. เด็กหญิงปฐมพร  หร่ายเนียม
15. เด็กหญิงพรชิตา  อนุศรี
16. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุขเจริญผล
17. เด็กชายภัทรพล  บุตรดา
18. เด็กหญิงภิรมณ  บัวบอย
19. เด็กชายมโนชา  ปุกคนโท
20. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วคล้าย
21. เด็กหญิงวริศรา  ปุกคนโท
22. เด็กหญิงวาสนา  เข็มทอง
23. เด็กหญิงศิริพร  หลอมทอง
24. เด็กหญิงสุชาดา  พรหมทอง
25. เด็กหญิงสุนัทศา  หลอมทอง
26. เด็กหญิงสุพรรษา  จีนวัง
27. เด็กหญิงอาทิตยา  อนันตวงษ์
28. เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้อยนิ่ม
29. เด็กชายเพทาย  บัวลอย
30. เด็กชายไกรวิทย์  หมวกเหล็ก
 
1. นายณรงค์  โพธิ์พงษ์
2. นายนาวิน  องค์ศิริมงคล
3. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
4. นางสาวสมใจ  มุมาน
5. นางสาวสุพัตรา  จันทวัฒน์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายจิรภัทร   สังข์ทิพย์
 
1. นางสาวกิติยา   เสิบกลิ่น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 1. นายพีรพัฒน์  ขำขม
 
1. นางณัตจีรา  ธุมา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บวงสรวง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงวีระญา  สาระสุวรรณ์
 
1. นายพุฒศักย์  มุสิราช
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายภูวดล  ดวงแข
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กหญิงชนกนัน  เขียวนิล
 
1. นายธงชัย  สุทธิประภา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณัฏฐา  บุญมาน
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายจิรภัทร   สังข์ทิพย์
 
1. นายกิตฑิ์ธเนศ   พัทฒิพงศ์ชูกิจ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายสินชัย   บุญชื่น
 
1. นางสาวญดาวรรณ   ประสพ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวรินยุพา  วาชิซาวา
 
1. นางสาวกมลเนตร  เก่งเขตรกรณ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงศุภัชชา  จันทร
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  สิทธทูลิ
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ไทยขำ
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จาสุทัศน์
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงนันธิดา  สุวรรณโอสถ
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. นายคงกะพัน   สุหงสา
2. นายณัฐวุฒิ  โทนทอง
3. เด็กชายนวคุณ  เทียนลำ
4. เด็กหญิงปภาวี   พันธ์ศรี
5. เด็กหญิงปิยะรัตน์  สืบสนิท
6. เด็กหญิงพิมพิศา   แก้วเขียว
7. เด็กหญิงมนต์ชิตา  ชมบุรี
8. เด็กหญิงสิตานัน   ปัญญา
9. เด็กชายสิทธินนท์   สุภวาลย์
10. เด็กหญิงอสิพร  ทวีสกิจ
 
1. นายวรัญญู   ปภาตา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมัครการไถ
2. เด็กชายคณิศร  จำปา
3. เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์นาค
4. เด็กหญิงญาดา  หงษ์สมฤทธิ์
5. เด็กชายณัฐชนน  นาวิก
6. เด็กชายณัฐชานันท์  สิทธิทูล
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  บูรณพันธ์
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  ณัฐกิตติ์กุล
9. เด็กหญิงณัฐวดี  หรรษา
10. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ทองสุข
11. เด็กชายธนพงษ์  เกงเกต
12. เด็กหญิงนรกมล  รักกสิกรณ์
13. เด็กหญิงนันทชพร  เอี่ยมละออ
14. เด็กหญิงปิญชาน์ธัญเวศน์  ยุวาวุธ
15. เด็กชายพบธรรม  อักษรสารสิทธิ์
16. เด็กหญิงพรนภัส  จันทร์หนู
17. เด็กชายพรมพร  วงศ์เฉลียว
18. เด็กชายพลเทพ  นฤคนธิ์
19. เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  วิรัชวงษ์
20. เด็กหญิงรติกร  เจริญสุข
21. เด็กชายรัชชานนท์  เจตน์กสิกรณ์
22. เด็กหญิงวรรณพร  จีนเขตกรณ์
23. เด็กหญิงวริศรา  อินทสิทธิ์
24. เด็กหญิงวิภาวดี  ฟักเครือ
25. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
26. เด็กชายศิวัฒน์  สอนซิว
27. เด็กชายศุภกร  โฉมศรี
28. เด็กชายสรยุทธ  สร้อยระย้า
29. เด็กหญิงสุจิตรา  จาสุทัศน์
30. เด็กชายอิทธิพงศ์  โพธิ์กลิ่น
31. เด็กชายไท้  บุญยะคงรัตน์
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
2. นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมโอษฐ
3. นางสาวกมลเนตร  เก่งเขตรกรณ์
4. นางศรัญญา  เนื่องภักดี
5. นายสามารถ  อยู่เย็น
6. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงชาลิสา  นฤคนธ์
2. เด็กหญิงณิพิชณม์พร   ณัฐปัณณปภพ
3. เด็กหญิงดลชนก  จุ้ยดอนกลอย
4. เด็กชายธนากร  มาเกิด
5. เด็กชายภูศิลา  เกิดโภคา
6. เด็กหญิงสุภัสสร   ศีลแดนจันทร์
7. เด็กหญิงสุภาสินี  พรรณรายณ์
8. เด็กชายอภิชาติ  ปานพุ่ม
9. เด็กชายอาทิตย์  แสนหาญ
10. เด็กชายเกษมศักดิ์  ตาสาโรจน์
 
1. นายอำนาจ   พันธุ์เขียน
2. นางสาวขวัญไพร  เพ็งกระจ่าง
3. นางสาวถาวรีย์    ขลิบปั้น
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายคงกะพัน   สุหงสา
2. เด็กชายชินวัตร   ชมบุรี
3. เด็กชายนวคุณ  เทียนลำ
4. เด็กชายพงศธร   จบศรี
5. เด็กหญิงศิรภัสสร   วิชยา
6. เด็กหญิงศิริมา   สมวันดี
7. เด็กหญิงอริสา   ไวเกษตร์กรณ์
8. เด็กหญิงอักษิพร   ทวีสกิจ
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์   อาจปักษา
2. นางสาวจิราพร  แก้วเทวี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   พิกุลทอง
2. เด็กหญิงนวพร   ไชยรถ
3. เด็กหญิงนิมมิตา   พงษ์กสิการณ์
4. เด็กหญิงปริณดา   สมประสงค์
5. เด็กหญิงพรไพลิน   บุญชื่น
6. เด็กหญิงพฤกษา   ประทีป
7. เด็กหญิงวฤณดา   ธัญญาภัทรากุล
8. เด็กหญิงศิริวรรณ   ศรีอนันต์
9. เด็กหญิงศุภักษ์การญจน์   ฉัตรพงศ์สกุล
10. เด็กหญิงสุชานันท์   วันดี
11. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์เทศ
12. เด็กหญิงเจนจิรา   โพธิ์พรม
 
1. นางสุภัทรา   ทวีสิทธิโชคชัย
2. นางสาวสมคิด   สุทธินันท์
3. นางพิชญ์ภัสสร   เอี่ยมอรุณ
4. นายอำนาท   เหลือน้อย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงจันทนา   แสงจันทร์
2. เด็กหญิงนิณัฐชา  รินทองมา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์   โกลุมสวรรค์
4. เด็กหญิงวรฤทัย   ใจอิ่ม
5. เด็กหญิงสุทธิดา   กีตา
6. เด็กหญิงอันดา   เส้นคร้าม
 
1. นางสาวมนัสชนก  ละออศรี
2. นางสาวอำไพ   ส้มกลีบ
3. นายสายชล  เรืองอินทร์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงชลญานันท์  ศีลแดนจันทร์
2. เด็กหญิงดลวรรณ   พุทธซ้อน
3. เด็กหญิงธฤษวรรณ  บรรเทิงจิตต์
4. เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  ไทยวงศา
5. เด็กหญิงภัฑราภรณ์  สุขจันทร์
6. เด็กหญิงวริศรา   พันธุ์สมบูรณ์
7. เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ
8. เด็กหญิงสุภาวดี   สายทอง
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
2. นางสาวพัชรพรรณ  ปรากริม
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกิตติพร  ลำพา
2. เด็กหญิงกิติยา  รัติโชติ
3. เด็กหญิงกุลณัด  รัติโชติ
4. เด็กชายชลธาร  มิ่งแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐมน  ฤาชัย
6. เด็กชายธีรพงศ์  ผ่อนตาม
7. เด็กหญิงนันทิดา  เสริมศรีพงษ์
8. เด็กชายลัทธพนธ์  พระพราย
 
1. นายศุทธวีร์  สงวนสัตย์
2. นางสาวบุญญาภา  โชควุฒิขจร
3. นางอุไรวรรณ  เมฆฉาย
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกนิษฐา   สิงหา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   ศิริวัฒนาณิชชกุล
3. เด็กหญิงณัชชาภรณ์   รวมเงิน
4. เด็กหญิงณัฐวิภา   พิกุลทอง
5. เด็กชายธนธรน์   สุพรรณวิรัตน์
6. เด็กหญิงนวพร   ไชยรถ
7. เด็กชายพงษ์ดนัย   ด้วงปลี
8. เด็กหญิงพรไพลิน   บุญชื่น
9. เด็กชายภูริภัทร  ภมร
10. เด็กชายราชันย์   หล้ามณี
11. เด็กหญิงวิภาวรรณ   อินทร์มณี
12. เด็กหญิงศิริวรรณ   ศรีอนันต์
13. เด็กหญิงศุภักษ์การญจน์   ฉัตรพงศ์สกุล
14. เด็กหญิงสุชาวดี   ดีสุ่ย
15. เด็กหญิงสุพิชญา   จันทร์เทศ
16. เด็กหญิงเจนจิรา   โพธิ์พรม
 
1. นายอำนาท   เหลือน้อย
2. นางสุภัทรา   ทวีสิทธิโชคชัย
3. นางจิราภร   คำอินทร์
4. นางสาวดาหวัน   ไพเราะ
5. นางสาววราภรณ์   สุขพันธ์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงธัญพร   ป้องไทสง
2. เด็กชายธิญาดา   บัวละภา
3. เด็กชายนริธวร์เดชน์   รัชเจริญบวร
4. เด็กหญิงปานตะวัน   มีล้อม
5. เด็กหญิงปาริชาติ   วิเทศน์
6. เด็กหญิงปาริชาติ   มะโหฬาร
7. เด็กหญิงพัทรธ์ธิรา   โพธิ์ไชย
8. เด็กหญิงวิมลศิริ   ศรีแพงมนต์
9. เด็กหญิงศศิกานต์   นารอด
10. เด็กชายอิทธิพร  ทองจุน
 
1. นายนายชนัทนันต์   จินดาเลิศ
2. นางสาวสุภาฝัน   สุพรรณ
3. นางสาวกมลชนก   โคกทอง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายนฤดล   แซ่โคว้
2. เด็กชายนันทพัฒน์   หมื่นเทพ
3. เด็กหญิงศริณย์พร   อู่สิน
4. เด็กหญิงสุพรรษา   แตงร่ม
5. เด็กหญิงโยษิตา   กิตติศุภประภัสร์
 
1. นายจิตกร   สมาคม
2. นางนางภัคจิรา    สมาคม
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายตามฟ้า  นพมาก
2. เด็กชายอัครพนธ์  คณฑา
 
1. นายอำนาจ  จันทร
2. นางสาวยุพดี  ป้อมคำ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. MissHuang  Minjie
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  แห้วเพ็ชร
 
1. นางจารุวรรณ  วงษ์เกษกรณ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงชลธิชา   ทาเจือ
 
1. นายพีรพงศ์   ประจันทร์นวล
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายคมชาญ   ศักดิ์ทอง
2. เด็กชายธเนตร  ขันท์ทอง
3. เด็กชายบรรพต  เสนาะเสียง
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดีเทียน
5. เด็กชายเฉลิมชัย  ดอกกุหลาบ
6. เด็กชายไกรศร  กลิ่นคุ้ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สังวระ
2. นายญาณภัทร  พิบูลย์
3. นางนวลทิพย์  สาโรจน์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 1. เด็กชายคิสติโน่  เข็มวงษ์
2. เด็กหญิงธนิตา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงนฤดี  กาฬภักดี
4. เด็กชายนัทธพงศ์  มะโนธรรม
5. เด็กชายวรเมต  คำสาย
6. เด็กชายอัศวิน  เพียงเสมอ
 
1. นายโชติ  เสาร์ทอง
2. นายศรสกล  กัลยา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกงพัฒน์  คำทำ
2. เด็กชายขวัญชัย  กระแหน่
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  บูโกก
4. เด็กชายธีรภัทร  ทับเงิน
5. เด็กชายมินทร์ถดา  เทพวงษ์
6. เด็กชายวสันต์  ม่วงจันทร์
7. เด็กชายศุภกร  บูโกก
8. เด็กชายอนิรุทธ์  วายทุกข์
 
1. นายโชค  สุจริตจันทร์
2. นายอนุวัฒน์  คงเฉลิม
3. นายเทวัลย์  ร่วมศรี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายจิรายุ   สีสา
2. เด็กชายชยธร   ภมรคล
3. เด็กหญิงชาลิสา   กลิ่นเกิด
4. เด็กชายธนภรณ์  โสภณศักดิ์
5. เด็กหญิงพิชชาอร  เศษไธสง
6. เด็กหญิงอนันตยา  เหล่าเขตรกิจ
7. เด็กชายอิสระ  ภานุรักษ์
8. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ปรากริม
 
1. นายธีรธร   เหลืองสุวรรณ
2. นางรัชวงค์   เสมากูล
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงกมลรส  ต่อพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพร  สารี
3. เด็กชายชนะภัย  มหาพาน
4. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์เงิน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลบลม
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดตะพงษ์
7. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เที่ยง
8. เด็กหญิงมยุรี  แสงด้วง
9. เด็กหญิงวาสนา  ข้ามเขา
10. เด็กหญิงสุรัชนี  เพี้ยงพุต
 
1. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
2. นางวิชา  แสนหาญ
3. นางสาวนรัฐวัลล์  เกลี้ยงล่ำ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ขันนอก
2. เด็กหญิงณัชชา  ศิริโก
3. เด็กหญิงพิตตินันท์  อนุสรประชา
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
2. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ทาเวียง
2. เด็กหญิงสุพรรษา   ระลอก
3. เด็กหญิงอารยา   ช้างโต
 
1. นางรวีวรรณ   สิงห์เสวก
2. นางสาวทิฆัมพร   จันทร์ฉาย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพศิกา   กันทะ
2. เด็กชายภีมวิชญ์   พุ่มน้อย
3. เด็กชายภูริพัฒน์   สังข์วงศ์
 
1. นางแสงแข   คงแขม
2. นางสาวปิ่นเลขา   คงแขม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เพชรโรจน์
2. เด็กหญิงณัฐพร  อินทร์โพธิ์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดำรงค์ศิริ
 
1. นางกาญจนา  โสภณศักดิ์
2. นายสมโภชน์  โสภณศักดิ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พักวงศ์ทอง
2. เด็กหญิงศิริปรียา  ศรีโพธิ์งาม
 
1. นางสาวพิมณภาภรณ์  คำดี
2. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงพรสุพพัต  รัตนสุต
2. เด็กชายวรพล  เลขยัน
 
1. นางสาวชมพูนุท  พลนอก
2. นางสาวสุดารัตน์  โกคูณ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ชื่นชม
2. เด็กหญิงอนิตยา   ป้องพุทธา
 
1. นางสาวกัญญมน   ไหวกลับ
2. นางพวงเพ็ญ   อินทร์เอี่ยม
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  ช่างกลึงเหมาะ
2. เด็กชายจิระเดช  ดอนไพรย้อน
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวพิมณภาภรณ์  คำดี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. นายธนธรณ์  ลิบมี
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ใหมเกิด
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางดวงรัตน์  อินทรีย์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ว่องวิการณ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   เหมะ
 
1. นางสาวหัทยา   วงษ์วิทยา
2. นางน้ำเพชร  พรมมาศ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงพิชานันท์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสายสุวรรณ  งามละมัย
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัฐรวี   ช่วยวัง
2. เด็กหญิงศุภากร  บุญจำเนียร
 
1. นางน้ำเพชร  พรมมาศ
2. นางสาวหัทยา   วงษ์วิทยา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  นักมวย
2. เด็กหญิงพณิษา  นิคมทัศน์
 
1. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
2. นายศักดิ์ดา  ทิพวรรณ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กชายเจตพล   พันธ์พฤกษา
2. เด็กชายเริงชัย   บุตรม้วย
 
1. นายสมโภชน์  โสภณศักดิ์
2. นางสาวกาญจนา  นิ่มพยา
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงณัฐพร  อินทร์โพธิ์
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ดำรงค์สิริ
3. เด็กหญิงสุวิชาดา    เดชครุธ
 
1. นายสมโภชน์  โสภณศักดิ์
2. นางกาญจนา  โสภณศักดิ์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ยามา
2. เด็กชายสุริยะ  พุ่มพงษ์
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทิมา
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธนวันต์  แสนวิชา
2. เด็กชายอติชาติ  มามี
3. เด็กชายอนันตศักดิ์  รักธัญญการณ์
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายจิราวัฒน์  น่วมศรี
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ศรีใสสงค์
3. เด็กชายอภิรักษ์  วรอินทร์
 
1. นางวรณัน  จ่งหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายนันทกานต์  จันทร์จอม
2. เด็กชายภูริช  โตสงคราม
3. เด็กชายรพีภัทร  เข็มทอง
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  แจ้งถิ่นป่า
2. เด็กชายอนวัฒ  รินทองมา
 
1. นายไพรัตน์  สุพลจิตร
2. นายมานะ  วังหงษา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายวรเมธ  โพธิ์ทรง
2. เด็กชายอติคุณ  มามี
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พันธะ
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
157 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายธนวัฒน์  หวานใจ
2. เด็กชายพีรณัฐ  นุชแสง
3. เด็กหญิงสุพัชฌา  ป้อมคำ
 
1. นายจรัญ  เลิศฤทธิ์
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายธนดล  สุขแสง
2. เด็กชายนันทภพ  คัทรจันทร์
3. เด็กชายอริญชัย  ใจแสน
 
1. นางสาวณัฐชยา  ลิลา
2. นางสาวสำอางค์  เผือกยอด
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายณฐพงศ์  พิมเสน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทพิมพ์
3. เด็กชายธเนศ  นาคแจ้ง
 
1. นางกฤษณา  สุทธิพงษ์
2. นางจรรยา  รุททองจันทร่์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อทับใต้ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงษ์เวช
2. เด็กชายมงคล   โพนเงิน
3. เด็กหญิงสิริรัตน์   วิเชียรรัตน์
 
1. นางศิรินันท์  ภุมมา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กชายกฤษฏา  เอี่ยมมี
2. เด็กหญิงนลินี  อาทิตย์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเฮ้า
 
1. นายนาวิน  องค์ศิริมงคล
2. นายปรมะ  สิงห์สม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงชลิตา  ชัยหงษา
2. เด็กหญิงดวงฤดี  เอี่ยมสุนทรวงษ์
3. เด็กหญิงนงนุช  เสือบัว
4. เด็กหญิงนัทชา  ทัดทอง
5. เด็กหญิงปฑิตตา  อยู่กรุง
6. เด็กหญิงศศิวิมล  ทากสุวรรณ์
 
1. นางเต็มดวง  เพชรสัมฤทธิ์
2. นายเสมอ  เพชรสัมฤทธิ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปานศิลา
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  พุ่มกล่อม
3. เด็กหญิงปรียานุช  สุวรรณกาโล
4. เด็กหญิงพรไพริน  แสงทับทิม
5. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พุทธมี
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมสูตร
 
1. นางกษิรา  สุขสุวรรณ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  นิลสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  พรหมสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุพิชา  ทองพา
 
1. นางสุวพร  สุทธิ
2. นางพรทิพย์  โกสุมสวรรค์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงกฤศินี   แย้มเจิม
2. เด็กหญิงทิพเกสร   โฉมศรี
3. เด็กหญิงอาทิตยา   เอี่ยมชัย
 
1. นางสาววาสนา  กิ่มเทิ้ง
2. นางน้ำผึ้ง   กิกลิ้ง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงพริสา  ทับทิม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ระโหฐาน
3. เด็กหญิงเอวิตรา  เจเถื่อน
 
1. นางสาวสิริปอรินทร์  สิงห์โตทอง
2. นางสาวสุภาวดี  อยู่สำลี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 1. เด็กชายนฤพงษ์   มีกุล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   นวนแจ้ง
3. เด็กหญิงสุนิตา   หอมยา
 
1. นางอมร   จิตต์ชาตรี
2. นางสุมนัส   มณฑาทอง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 1. เด็กชายขุนเขา  เลขยัน
2. เด็กหญิงรัชฎากร  จำปีขาว
3. เด็กหญิงโชติกา  ช่อลำไย
 
1. นางชลิดา  ทับวงษ์
2. นางสาวเบญจมาศ  วงษ์อามาตร์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงประวีณา  จันทวงษ์
2. เด็กหญิงวรณัน  เข็มสอน
3. เด็กหญิงศิริพร  จันทะมา
 
1. นางบุญช่วย  วิมลพันธุ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  คุ้มทองอินทร์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ธูปเพ็ง
2. เด็กชายชนะศักดิ์  อินสุภา
3. เด็กหญิงณัฐพร  นพคุณ
 
1. นายนายมานะ  แจ่มฟ้า
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กหญิงกิ่ง  ขุนทอง
2. เด็กหญิงบุษบา  รักแจ้ง
3. เด็กหญิงเกวลิน  มะเจียกจร
 
1. นางสาวภรณ์พรรณ  ขานคุปต์
2. นางสาวน้ำทิพย์  นาคสูตร
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงชลธิชา  คล้ายพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐฑนิชา  หิ่มเก่า
3. เด็กหญิงวาระดี  สมศรี
 
1. นางสาววันทนา  ทิมเขียว
2. นางบังเอิญ   ปานแม้น
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทนันชัย
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  นามมนตรี
3. เด็กหญิงปรียา  สังข์ทอง
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
2. นางภัทรา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กหญิงปฑิตตา  สุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงปภาพินท์  ป้อมคำ
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  สีลา
 
1. นางสันทนา  คณฑา
2. นางวิลัย  ชาญตะบะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงดรุณี  งามยิ่ง
2. เด็กหญิงดาวเรือง  กรึงไกร
3. เด็กหญิงนฤมล  บุญเกิด
 
1. นางสุภิญญา  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวกมลนัทร์  ศรีจ้อย
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกานดา   บูรณะ
2. เด็กชายตุรารัช   สวัสดี
3. เด็กหญิงนริศา   กุลโคตร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พันธากุล
2. นางรัตนา  ศรีรังสรรค์
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงขัตติยา   เพ็งพิทักษ์
2. เด็กหญิงทัชชา   ศรีมงคุณ
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์   พลบุตร
 
1. นางสาวดาหวัน   ไพเราะ
2. นางสาววราภรณ์   สุขพันธ์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายอดิศักดิ์   ดอกบานเย็น
 
1. นายจิตกร   สมาคม
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กหญิงนันทวัน   คงแคล้ว
 
1. นางสาวนพนัฎ   ทนะแสง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายภูภัฎ   รัตนเสวก
 
1. นางสาวสมคิด   สุทธินันท์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สมัครเขตการ
2. เด็กหญิงกิติยา  โต้งดัง
3. เด็กชายพชรพล  หนูแก้ว
 
1. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
2. นางภัทรา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  สืบเผ่า
2. เด็กหญิงนพวรรณ  รวยพงษ์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มะการุน
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีเสน่ห์
2. นางสาวญาณิศา  เกิดลอย
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายศรายุทธ  ชัยมัง
2. เด็กหญิงอาจารี   คงปลา
 
1. นางวิศัลยา   ชินประเสริฐ
2. นางทัศนา  อ่วมพรหม
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายจีรวัฒน์   อ่วมรอด
 
1. นางพิศสมัย   วงษา
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายศาสตราวุธ  ขำกล่ำ
 
1. นายปฐพี  อินทรีย์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายชยพล   โพเนย
 
1. นางพิศสมัย   วงษา
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงนริศรา  ยามา
 
1. นางกชพร  เปียมาลย์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กชายตรัยรัตน์  ดวงมีกิติกานต์
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายวิชญ์พล  ทับทิมพันธ์
 
1. นางกชพร  เปียมาลย์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายระพีพันธ์ุ  บัวลอย
 
1. นางดวงรัตน์  อินทรีย์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายปฏิภาณ   รงค์ทอง
 
1. นางพิมลพรรณ    ประสิทธิ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายภัทราวุธ  วิเทศน์
 
1. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจธรรม
 
1. นางสาวพัทธนันท์  อินทรพิมพ์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายสุรธัช  อำพิน
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุดโสม
2. เด็กชายกฤษณะ  พรมใจรัก
3. เด็กชายถิรวัฒน์  เสือวงษ์
4. เด็กหญิงวรรษชล  มั่นคง
5. เด็กชายศิริโสภา   ปัญโญ
6. เด็กชายสุรชัย   กายภาพ
7. เด็กชายอาณัณญา    กุดแยง
 
1. นางวรรณทนีย์  ลือเปี่ยม
2. นางสาวมัณฑนา  สมัครเขตการณ์
3. นางสาวปัทมนันท์  อิสริยภานันท์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กากาศ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  นิลทัพ
3. เด็กชายอนุชา  ฝ่ายไธสงค์
 
1. นางสายหยุด  เวรุ
2. นางกานดา  ไวกสิการณ์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายคมกริบ  ชาวป่า
2. เด็กชายรุ่งภพ  บุตวงษ์
3. เด็กชายศุภกร  พงษ์เดช
 
1. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
2. นางสาวมยุรี  พรมดา
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายจารุพัจน์  น้อยแสง
2. เด็กชายธัชกฤต   พูลทาทอง
3. เด็กชายสมญาวงศ์  คุมรอบ
 
1. นางรัชวงค์  เสมากูล
2. นางสาวนิสากร  สมจิตร์
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 1. เด็กชายณัฐพล  คงเมือง
2. เด็กชายประมวลศักดิ์  จูมตรีนอก
3. เด็กชายวรท  เลียดไทยสง
 
1. นายบุญส่ง  ซุ้นเจริญ
2. นางสาวกมลทิพย์  เกษรพรหม
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กชายกฤษณพันธ์  จันทร์ศิริ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ภู่เรือน
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ขวัญสูงเนิน
 
1. นางสายหยุด  เวรุ
2. นางกานดา  ไวกสิการณ์
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  แก้ววิภา
2. เด็กชายรพีพัช  นาคบุตร
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร
2. นางสาววศินา  พันธ์ทรัพย์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กชายชัชวาล  พานทอง
2. เด็กชายเอเมธราเทพ  วาลอน
 
1. นางสาววรรณา  เดชอำพร
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายปิยะทัศน์  โทนทอง
2. เด็กชายอะณิศร  โสภณศักดิ์
 
1. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
2. นางพิมลพรรณ  ประสิทธิ์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงจันทกานติ์  มั่นคง
2. เด็กชายศิวัช  บำรุงอินทร์
3. เด็กชายเมธี  ศรีเลิศ
 
1. นายธวัช  หนักแน่น
2. นางสาวปัทมพร  นพรัตน์
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 1. เด็กหญิงจิตต์กาญจนา  กัณฑาจันทร์
2. เด็กชายธีรดล   นฤหายะ
3. เด็กชายธีระชัย    ขุนทอง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์   โพธิ์พงษ์
2. นางสุรีภรณ์  มัณฑการ