สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 43 6 2 0 51
2 วัดทัพหมัน 40 16 4 4 60
3 บ้านโกรกลึก 39 7 4 1 50
4 บ้านห้วยเปล้า 33 7 3 2 43
5 รัตนโกสินทร์ ๒ 24 9 6 2 39
6 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 24 5 6 0 35
7 อนุบาลลานสัก 23 6 3 1 32
8 ทองประสาทเวทย์ 20 8 1 1 29
9 บ้านหูช้าง 18 9 8 6 35
10 บ้านเขาวง 18 8 1 0 27
11 บ้านท่าชะอม 18 7 6 4 31
12 อนุบาลบ้านไร่ 17 11 6 2 34
13 บ้านหนองฝาง 17 6 1 1 24
14 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 14 10 8 2 32
15 บ้านทุ่งสามแท่ง 14 8 4 2 26
16 วัดเขาพระยาสังฆาราม 14 2 1 0 17
17 วัดหนองบัว 14 2 0 0 16
18 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 13 12 0 1 25
19 บ้านอีมาดอีทราย 13 10 4 1 27
20 บ้านประดาหัก 13 2 0 1 15
21 บ้านหนองกระทุ่ม 12 11 3 1 26
22 บ้านน้ำพุ 12 6 1 0 19
23 บ้านกลาง 12 5 1 0 18
24 วัดทัพหลวง 11 4 1 3 16
25 วัดทุ่งหลวง 11 4 1 0 16
26 อนุบาลรัศมี 9 4 4 5 17
27 ชุมชนบ้านทุ่งนา 8 10 5 4 23
28 อนุบาลห้วยคต 8 4 3 2 15
29 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 8 2 0 0 10
30 บ้านจัน 7 9 3 1 19
31 วัดห้วยแห้ง 7 6 2 2 15
32 บ้านตลิ่งสูง 7 6 2 1 15
33 วัดหนองมะกอก 7 2 4 0 13
34 บ้านเจ้าวัด 7 1 2 0 10
35 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 6 5 5 3 16
36 บ้านป่าอ้อ 6 5 3 0 14
37 วัดทองหลาง 6 3 4 3 13
38 บ้านป่าเลา 6 3 2 0 11
39 บ้านหนองจอก 6 1 0 1 7
40 บ้านน้ำรอบ 6 1 0 0 7
41 บ้านวังหิน 6 0 1 0 7
42 บ้านโป่งสามสิบ 5 3 1 3 9
43 บ้านทุ่งนาสวน 5 2 1 0 8
44 บ้านลานคา 5 2 0 0 7
45 บ้านเขาน้ำโจน 5 1 1 0 7
46 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 5 0 0 0 5
47 บ้านสมอทอง 4 8 6 2 18
48 บ้านเขาลูกโล่ 4 4 8 0 16
49 บ้านคลองแห้งวิทยา 4 4 2 0 10
50 บ้านคลองหวาย 4 4 1 1 9
51 บ้านหนองมะสัง 4 4 0 0 8
52 บ้านศาลาคลอง 4 2 1 0 7
53 วัดผาทั่ง 4 2 0 0 6
54 บ้านห้วยป่าปก 4 1 0 0 5
55 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 4 1 0 0 5
56 บ้านเขาน้อย 4 1 0 0 5
57 บ้านใหม่หนองแก 4 1 0 0 5
58 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 4 0 0 0 4
59 วัดหนองยาง 4 0 0 0 4
60 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 4 0 0 0 4
61 บ้านเนินมะค่า 3 5 3 0 11
62 บ้านห้วยทราย 3 4 0 0 7
63 วัดเขาฆ้องชัย 3 2 2 1 7
64 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 3 2 1 3 6
65 บ้านห้วยโศก 3 2 0 0 5
66 บ้านปางไม้ไผ่ 3 1 0 0 4
67 บ้านหนองไม้แก่น 3 0 1 0 4
68 บ้านนาไร่เดียว 3 0 0 0 3
69 บ้านหนองผักแพว 3 0 0 0 3
70 บ้านหนองบ่มกล้วย 2 5 0 2 7
71 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 2 4 2 1 8
72 บ้านหนองผักกาด 2 2 3 0 7
73 บ้านห้วยพลู 2 2 1 1 5
74 บ้านหินโหง่น 2 1 2 0 5
75 วัดเขาผาแรต 2 1 0 0 3
76 บ้านใหม่คลองเคียน 2 1 0 0 3
77 วัดสะนำ 2 1 0 0 3
78 บ้านล่อมเสือโฮก 2 1 0 0 3
79 วัดห้วยพระจันทร์ 2 0 1 1 3
80 บ้านเขากวางทอง 2 0 1 0 3
81 บ้านเนินสาธารณ์ 2 0 0 1 2
82 บ้านร่องตาที 2 0 0 0 2
83 บ้านห้วยไผ่ขุย 2 0 0 0 2
84 บ้านบ่อทับใต้ 2 0 0 0 2
85 บ้านหนองจิกยาว 2 0 0 0 2
86 บ้านดง 2 0 0 0 2
87 บ้านเนินพยอม 2 0 0 0 2
88 สง่ารวมราษฎร์ 2 0 0 0 2
89 บ้านโป่งข่อย 1 2 1 1 4
90 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 1 0 0 2
91 บ้านดงประดาพระ 1 0 1 1 2
92 บ้านทุ่งน้อย 1 0 1 0 2
93 บ้านวังผาลาด 1 0 1 0 2
94 บ้านคลองโป่ง 1 0 0 0 1
95 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
96 บ้านคลองตะขาบ 1 0 0 0 1
97 บ้านวังพง 1 0 0 0 1
98 วัดเทพนิมิต 1 0 0 0 1
99 บ้านหินตุ้ม 1 0 0 0 1
100 บ้านพุต่อ 0 2 0 1 2
101 วัดทัพคล้าย 0 2 0 0 2
102 บ้านบุ่ง 0 1 2 1 3
103 บ้านน้ำวิ่ง 0 1 1 0 2
104 บ้านคลองชะนี 0 1 0 1 1
105 วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี 0 1 0 0 1
106 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 1 0 0 1
107 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 0 1
108 วัดหัวเมือง 0 0 1 0 1
109 บ้านทัพยายปอน 0 0 1 0 1
110 บ้านหนองอาสา 0 0 1 0 1
111 บ้านหินงามสามัคคี 0 0 1 0 1
112 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 0 1 0
113 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0
114 วัดห้วยขานาง 0 0 0 0 0
รวม 754 329 165 79 1,248