สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 21 14 6 41 43 6 2 0 51
2 บ้านโกรกลึก 21 8 4 33 39 7 4 1 50
3 วัดทัพหมัน 15 9 10 34 40 16 4 4 60
4 อนุบาลลานสัก 14 1 1 16 23 6 3 1 32
5 บ้านห้วยเปล้า 10 11 12 33 33 7 3 2 43
6 บ้านเขาวง 10 2 2 14 18 8 1 0 27
7 บ้านหูช้าง 7 5 4 16 18 9 8 6 35
8 วัดหนองบัว 7 2 2 11 14 2 0 0 16
9 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 6 4 5 15 24 5 6 0 35
10 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 6 1 3 10 13 12 0 1 25
11 วัดเขาพระยาสังฆาราม 5 3 2 10 14 2 1 0 17
12 ทองประสาทเวทย์ 4 6 6 16 20 8 1 1 29
13 บ้านท่าชะอม 4 4 3 11 18 7 6 4 31
14 บ้านทุ่งนาสวน 4 0 2 6 5 2 1 0 8
15 อนุบาลบ้านไร่ 3 8 3 14 17 11 6 2 34
16 รัตนโกสินทร์ ๒ 3 6 5 14 24 9 6 2 39
17 วัดทุ่งหลวง 3 3 1 7 11 4 1 0 16
18 บ้านทุ่งสามแท่ง 3 2 5 10 14 8 4 2 26
19 บ้านหนองกระทุ่ม 3 2 2 7 12 11 3 1 26
20 บ้านน้ำพุ 3 0 4 7 12 6 1 0 19
21 บ้านนาไร่เดียว 3 0 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 2 6 6 14 14 10 8 2 32
23 วัดทัพหลวง 2 4 2 8 11 4 1 3 16
24 บ้านหนองฝาง 2 3 5 10 17 6 1 1 24
25 บ้านหนองจอก 2 2 2 6 6 1 0 1 7
26 อนุบาลห้วยคต 2 2 0 4 8 4 3 2 15
27 บ้านคลองหวาย 2 1 1 4 4 4 1 1 9
28 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
29 วัดหนองยาง 2 1 1 4 4 0 0 0 4
30 บ้านโป่งสามสิบ 2 1 0 3 5 3 1 3 9
31 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 2 0 2 4 6 5 5 3 16
32 บ้านเขาน้ำโจน 2 0 2 4 5 1 1 0 7
33 บ้านหนองมะสัง 2 0 2 4 4 4 0 0 8
34 บ้านกลาง 1 3 5 9 12 5 1 0 18
35 บ้านอีมาดอีทราย 1 3 3 7 13 10 4 1 27
36 บ้านประดาหัก 1 3 3 7 13 2 0 1 15
37 บ้านจัน 1 2 3 6 7 9 3 1 19
38 บ้านเจ้าวัด 1 2 2 5 7 1 2 0 10
39 บ้านห้วยป่าปก 1 2 1 4 4 1 0 0 5
40 บ้านน้ำรอบ 1 2 0 3 6 1 0 0 7
41 บ้านป่าอ้อ 1 1 2 4 6 5 3 0 14
42 อนุบาลรัศมี 1 1 1 3 9 4 4 5 17
43 วัดเขาผาแรต 1 1 0 2 2 1 0 0 3
44 บ้านร่องตาที 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านห้วยไผ่ขุย 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านหนองผักกาด 1 0 2 3 2 2 3 0 7
47 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
48 วัดเขาฆ้องชัย 1 0 1 2 3 2 2 1 7
49 บ้านใหม่คลองเคียน 1 0 1 2 2 1 0 0 3
50 บ้านเนินสาธารณ์ 1 0 1 2 2 0 0 1 2
51 วัดหนองมะกอก 1 0 0 1 7 2 4 0 13
52 บ้านสมอทอง 1 0 0 1 4 8 6 2 18
53 วัดผาทั่ง 1 0 0 1 4 2 0 0 6
54 บ้านห้วยทราย 1 0 0 1 3 4 0 0 7
55 บ้านหนองไม้แก่น 1 0 0 1 3 0 1 0 4
56 บ้านบ่อทับใต้ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
57 บ้านหนองจิกยาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
58 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 บ้านทุ่งน้อย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
60 วัดห้วยแห้ง 0 3 0 3 7 6 2 2 15
61 บ้านป่าเลา 0 3 0 3 6 3 2 0 11
62 บ้านลานคา 0 3 0 3 5 2 0 0 7
63 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 3 0 3 2 5 0 2 7
64 ชุมชนบ้านทุ่งนา 0 2 3 5 8 10 5 4 23
65 บ้านตลิ่งสูง 0 2 1 3 7 6 2 1 15
66 บ้านเขาลูกโล่ 0 2 0 2 4 4 8 0 16
67 บ้านวังหิน 0 1 2 3 6 0 1 0 7
68 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 1 2 3 4 4 2 0 10
69 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 8 2 0 0 10
70 วัดทองหลาง 0 1 1 2 6 3 4 3 13
71 บ้านเนินมะค่า 0 1 1 2 3 5 3 0 11
72 วัดสะนำ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
73 บ้านล่อมเสือโฮก 0 1 1 2 2 1 0 0 3
74 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 1 0 1 4 0 0 0 4
75 บ้านเขากวางทอง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
76 บ้านดง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
77 บ้านดงประดาพระ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
78 บ้านคลองโป่ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านหนองม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี 0 1 0 1 0 1 0 0 1
81 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 0 3 3 5 0 0 0 5
82 บ้านเขาน้อย 0 0 1 1 4 1 0 0 5
83 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 0 0 1 1 3 2 1 3 6
84 บ้านห้วยโศก 0 0 1 1 3 2 0 0 5
85 บ้านปางไม้ไผ่ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
86 บ้านหนองผักแพว 0 0 1 1 3 0 0 0 3
87 บ้านห้วยพลู 0 0 1 1 2 2 1 1 5
88 บ้านคลองตะขาบ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
89 บ้านวังพง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 บ้านคลองชะนี 0 0 1 1 0 1 0 1 1
91 บ้านศาลาคลอง 0 0 0 0 4 2 1 0 7
92 บ้านใหม่หนองแก 0 0 0 0 4 1 0 0 5
93 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 0 0 2 4 2 1 8
94 บ้านหินโหง่น 0 0 0 0 2 1 2 0 5
95 วัดห้วยพระจันทร์ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
96 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
97 สง่ารวมราษฎร์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 บ้านโป่งข่อย 0 0 0 0 1 2 1 1 4
99 บ้านวังผาลาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
100 วัดเทพนิมิต 0 0 0 0 1 0 0 0 1
101 บ้านหินตุ้ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
102 บ้านพุต่อ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
103 วัดทัพคล้าย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
104 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 1 2 1 3
105 บ้านน้ำวิ่ง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
106 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านงิ้วงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
108 วัดหัวเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
109 บ้านทัพยายปอน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
110 บ้านหนองอาสา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
111 บ้านหินงามสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
112 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 วัดห้วยขานาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 205 166 157 528 754 329 165 79 1,248