สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 43 6 2 0 51
2 วัดทัพหมัน 35 16 4 4 55
3 บ้านโกรกลึก 35 7 4 1 46
4 บ้านห้วยเปล้า 33 6 2 2 41
5 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 24 5 6 0 35
6 อนุบาลลานสัก 21 6 3 1 30
7 ทองประสาทเวทย์ 20 8 1 1 29
8 รัตนโกสินทร์ ๒ 20 7 6 2 33
9 บ้านท่าชะอม 17 6 6 4 29
10 บ้านหูช้าง 16 7 8 6 31
11 บ้านเขาวง 15 7 0 0 22
12 บ้านหนองฝาง 15 6 1 1 22
13 อนุบาลบ้านไร่ 14 9 6 2 29
14 วัดเขาพระยาสังฆาราม 14 2 1 0 17
15 วัดหนองบัว 14 2 0 0 16
16 บ้านทุ่งสามแท่ง 13 8 4 2 25
17 บ้านอีมาดอีทราย 12 10 3 1 25
18 บ้านน้ำพุ 12 6 1 0 19
19 บ้านประดาหัก 11 2 0 1 13
20 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 10 10 0 1 20
21 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 10 8 7 2 25
22 บ้านหนองกระทุ่ม 9 11 3 1 23
23 อนุบาลรัศมี 9 4 4 5 17
24 วัดทุ่งหลวง 9 4 1 0 14
25 ชุมชนบ้านทุ่งนา 8 10 5 4 23
26 บ้านกลาง 8 5 0 0 13
27 วัดทัพหลวง 8 4 1 2 13
28 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 8 2 0 0 10
29 บ้านจัน 7 8 3 1 18
30 อนุบาลห้วยคต 7 3 3 2 13
31 วัดหนองมะกอก 7 1 4 0 12
32 วัดห้วยแห้ง 6 6 2 2 14
33 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 6 5 5 3 16
34 บ้านป่าอ้อ 6 5 3 0 14
35 บ้านป่าเลา 6 3 2 0 11
36 บ้านเจ้าวัด 6 1 2 0 9
37 บ้านหนองจอก 6 1 0 1 7
38 บ้านน้ำรอบ 6 1 0 0 7
39 บ้านตลิ่งสูง 5 6 1 1 12
40 บ้านโป่งสามสิบ 5 3 1 3 9
41 บ้านลานคา 5 2 0 0 7
42 บ้านเขาน้ำโจน 5 1 1 0 7
43 บ้านวังหิน 5 0 1 0 6
44 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 5 0 0 0 5
45 บ้านคลองหวาย 4 4 1 1 9
46 บ้านหนองมะสัง 4 4 0 0 8
47 วัดทองหลาง 4 2 3 3 9
48 บ้านศาลาคลอง 4 2 1 0 7
49 วัดผาทั่ง 4 2 0 0 6
50 บ้านทุ่งนาสวน 4 1 1 0 6
51 บ้านห้วยป่าปก 4 1 0 0 5
52 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 4 1 0 0 5
53 บ้านเขาน้อย 4 1 0 0 5
54 บ้านใหม่หนองแก 4 1 0 0 5
55 วัดหนองยาง 4 0 0 0 4
56 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 4 0 0 0 4
57 บ้านสมอทอง 3 8 6 2 17
58 บ้านเนินมะค่า 3 5 3 0 11
59 บ้านเขาลูกโล่ 3 4 8 0 15
60 บ้านคลองแห้งวิทยา 3 4 2 0 9
61 บ้านห้วยทราย 3 4 0 0 7
62 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 3 2 1 3 6
63 บ้านห้วยโศก 3 2 0 0 5
64 บ้านปางไม้ไผ่ 3 1 0 0 4
65 บ้านหนองไม้แก่น 3 0 1 0 4
66 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 2 3 2 1 7
67 บ้านหนองผักกาด 2 2 3 0 7
68 วัดเขาฆ้องชัย 2 2 2 1 6
69 บ้านห้วยพลู 2 2 1 1 5
70 บ้านหินโหง่น 2 1 2 0 5
71 วัดเขาผาแรต 2 1 0 0 3
72 บ้านใหม่คลองเคียน 2 1 0 0 3
73 วัดสะนำ 2 1 0 0 3
74 บ้านล่อมเสือโฮก 2 1 0 0 3
75 วัดห้วยพระจันทร์ 2 0 1 1 3
76 บ้านเขากวางทอง 2 0 1 0 3
77 บ้านเนินสาธารณ์ 2 0 0 1 2
78 บ้านบ่อทับใต้ 2 0 0 0 2
79 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 0 0 0 2
80 บ้านดง 2 0 0 0 2
81 บ้านหนองผักแพว 2 0 0 0 2
82 บ้านเนินพยอม 2 0 0 0 2
83 สง่ารวมราษฎร์ 2 0 0 0 2
84 บ้านโป่งข่อย 1 2 1 1 4
85 บ้านทุ่งน้อย 1 0 1 0 2
86 บ้านวังผาลาด 1 0 1 0 2
87 บ้านดงประดาพระ 1 0 0 1 1
88 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 0 0 1
89 บ้านร่องตาที 1 0 0 0 1
90 บ้านคลองโป่ง 1 0 0 0 1
91 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
92 บ้านห้วยไผ่ขุย 1 0 0 0 1
93 บ้านคลองตะขาบ 1 0 0 0 1
94 บ้านวังพง 1 0 0 0 1
95 วัดเทพนิมิต 1 0 0 0 1
96 บ้านหนองจิกยาว 1 0 0 0 1
97 บ้านหินตุ้ม 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 4 0 2 4
99 บ้านพุต่อ 0 2 0 1 2
100 วัดทัพคล้าย 0 2 0 0 2
101 บ้านบุ่ง 0 1 2 1 3
102 บ้านน้ำวิ่ง 0 1 1 0 2
103 บ้านคลองชะนี 0 1 0 1 1
104 วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี 0 1 0 0 1
105 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 1 0 0 1
106 บ้านงิ้วงาม 0 0 1 0 1
107 วัดหัวเมือง 0 0 1 0 1
108 บ้านทัพยายปอน 0 0 1 0 1
109 บ้านหนองอาสา 0 0 1 0 1
110 บ้านหินงามสามัคคี 0 0 1 0 1
111 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 0 1 0
112 บ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0
รวม 681 308 157 78 1,224