รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เจตกสิกร
 
1. นางมณเทียร  สกุลสอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์มูล
 
1. นางสาวนิรมล  มัทธวรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงสุจิรา  ขำเลิศ
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวา
 
1. นางวนิดา  ใหม่จันทร์ดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กชายบารมี  ทวีชาติ
 
1. นางสำราญ  ซังบิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงชาลินี  วังพลับ
 
1. นางอรุณศรี  ยาคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงณัฐภัทรา  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสกุลณี  จันทร์จินดา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงอริญญา  บุญขัน
 
1. นางสดศรี  เดชากุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  อำพราม
 
1. นางประกาย  ว่องวิการณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงดวงพร  ยอดสำเภา
 
1. นางอุไร  วงษ์นาค
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงรัตนา  กุมภากูล
 
1. นางพิกุล  อักษร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ชื่น
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มโนศิลปกร
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงยุทธ
 
1. นางลัดดา  สุขคง
2. นายวีระยุทธ  ขอบเมืองฮาม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงณภัทร  สมัครการนา
2. เด็กหญิงณัฐนพิน  หมั่นการนา
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุมเพชร
 
1. นางวัชรี  จำเรียง
2. นางสาวณัฐพร  คาวิน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิลป์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรานุสรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รงค์ทอง
 
1. นางสาวจิราพร  เดียวตระกูล
2. นางสาวพรชนก  สมตัว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงปรีชญาน์  สอนมาก
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  จามจุรี
 
1. นางสาวนิรมล  มัทธวรัตน์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายณัฐพล  สมหลง
2. เด็กชายมนตรี  ประสิทธิเขตรกิจ
 
1. นางพิกุล  อักษร
2. นางสาวอรสา  อักษร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงพชรวรรณ  ศรีโสภา
 
1. นางรัตนา  อินทสิทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์
 
1. นางรัตนา  อินทสิทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขชื่น
 
1. นายอัครเดช  ดีวัน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงศรัญยา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายสันติสุข  เมณฑ์กูล
3. เด็กหญิงอริสา  มาพร้อม
 
1. นางปาริชาติ  ชุมโกมนต์
2. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เปี่ยมดนตรี
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหล่าวรรณทอง
3. เด็กหญิงพรหมพร  มาเจริญ
 
1. นางสาววารุณี  บูรณสมภพ
2. นางสาวรัชนี  ขันโคกกรวด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  คงเฉลิม
2. เด็กชายเจษฎา  ขุนแสน
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายศุภกร  โนนทอง
2. เด็กชายเพชรเกษม  ก้านจักร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกิตติภัค  สอนซิว
 
1. นายปัญญา  อินทสิทธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนารี  กล้ากสิกิจ
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  สามารถ
 
1. นางปาริชาติ  ชุมโกมนต์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เชิญทอง
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  พันธุ์ธรรม
3. เด็กหญิงมนสิชา  เกษศิลป์
 
1. นางนิดาวรรณ  บุญอินทร์
2. นางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เก่งธัญกิจ
2. เด็กชายภานรินทร์  โอสถ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ชัยสวัสดิ์
 
1. นายอำนาจ  เปาจีน
2. นางอมรรัตน์  สืบวงษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงนันทิชา  ปากหาญ
2. เด็กหญิงพิมชนก  เอกนันทา
3. เด็กหญิงอังครา  ยอดยืน
 
1. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวนมีสุข
2. เด็กชายอนพัทย์  เชี่ยวเขตรวิทย์
3. เด็กชายอัษฎา  เชี่ยวเขตรวิทย์
 
1. นางระเบียบ  แก้ววรสูตร
2. นางสาวจุฬารัตน์  สีธูป
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงวรัมพร  สวัสดี
2. เด็กชายสรศักดิ์  นารี
3. เด็กชายสุธน  เชื้อกสิกรรม
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงณัฐศิอัญ  ศรลัมย์
2. เด็กชายธนกร  นิลใจพงษ์
3. เด็กหญิงแก้วตา  กัลพันธ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
2. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงภารวี  บุญเอนก
2. เด็กหญิงสิริมล  ว่องวิกาล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นารี
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง 1. เด็กชายปริญญา  อมราสิงห์
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ตนสกุล
 
1. นางสาวสุพีรกานต์  เกษกรณ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายพงศ์พล  เตียทวิสุทธิ์
2. เด็กชายอนุชิต  บัวบาน
 
1. นายยุทธนา  สาจุ้ย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายรังสิมันต์  สมวงศ์
2. เด็กชายรังสิมา  สมวงศ์
 
1. นายสุเทพ  ประสิทธิเขตรกิจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  รอดทำ
2. เด็กชายศุภชัย  เกตุกุล
 
1. นายอดิศักดิ์  พันธุ์พฤกษา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายวรดร  สำเภา
2. เด็กชายวรเมธ  ธานี
 
1. นายบรรจง  เขตรกรณ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายทัศนะ  บัวเหมือน
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เส็งหะพันธ์
 
1. นายอำนาจ  ดิษฐเจริญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แจ่มฟอง
2. เด็กชายวิทวัส  เคลือเฟือง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงธนิสรา  อ้นหมี
2. เด็กหญิงปณิตา  กำหลาบ
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โพธิ์เกตุ
4. เด็กหญิงพิชญาวดี  หงษ์โต
5. เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงรัตน์
 
1. นางอุโลม  แรงเขตการ
2. นางวัชรี  วินัยพานิช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย 1. เด็กหญิงชาลิสา  ประสาทเขตร์การ
2. เด็กหญิงธันยพร  เชื้อกสิกรรม
3. เด็กหญิงนันทนา  เหล่าเขตรกิจ
4. เด็กหญิงปฑิตตา  หมอแจ่ม
5. เด็กหญิงอัญชรี  สินทรัพย์
 
1. นางณัฎฐ์นรีรชา  เกตุสมบูรณ์
2. นางสาวรชตปวีญาณัฏฐ์  รัตนะวัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายณัฐพล  นิลภมร
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อุบาลี
3. เด็กชายยศธร   อินทร์เลี้ยง
4. เด็กหญิงอมลรดา  จันทร์งาม
5. เด็กหญิงเนาวรัตน์  แสงผ่อง
 
1. นางไฉน  คงสมบูรณ์
2. นางสายฝน  การักษ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วอนเมือง
2. เด็กหญิงปาลิดา    เหล่าปิ่นกาญจน์
3. เด็กชายพงศภัค  สุทธิศักดิ์
4. เด็กชายรวิสุต   สุราเลิศ
5. เด็กหญิงสุพิชฌา    เหล่าเขตกิจ
 
1. นางสาวปริศนา   สุขาลักษณ์
2. นายนเรศ   สมัครเกษตรการ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงชนิดา  กัณหา
2. เด็กหญิงนงรัตน์  ลอดรัด
3. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  ห่วงลาว
4. เด็กชายบุรินทร์  ตุ่นเงิน
5. เด็กหญิงอรนภา  สุตตวิบูลย์
 
1. นางวรัทยา  ดุลย์มา
2. นางอัจจิมา  มีทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงนาฏนารี   สมพงษ์
2. เด็กหญิงลักษิกา  คำหลาบ
3. เด็กหญิงวราพร   ไชยธงรัตน์
4. เด็กหญิงวริศรา   หันชัยชนะ
5. เด็กชายเสฏฐพงศ์    เกตุสอน
 
1. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
2. นางศิริพร   พันธ์รอด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงบุญญิศา  จันทร์ฉาย
2. เด็กหญิงปานธิดา  เขียนประเสริฐ
3. เด็กหญิงวาสนา  เมืองจันทร์
4. เด็กชายศุภชัย  แก้วเทศ
5. เด็กชายเด่นดนัย  เรืองพูล
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุภาษร
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทับประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ปิยะวงค์ลาวัลย์
4. เด็กหญิงธิตาพร  เอื้องเถื่อน
5. เด็กชายนิรุตต์   พูลกสิวิทย์
6. เด็กหญิงปรียาพร  ทาทำนุก
7. เด็กหญิงปวรรัตน์  เกษมุติ
8. เด็กหญิงปัณณพร   เกษมุติ
9. เด็กชายพสิษฐ์  ศรีจุดานุ
10. เด็กชายภูษิต  มุจรินทร์
11. เด็กหญิงลักษณพร  ปักโคทานัง
12. เด็กหญิงศศิวิมล  สีกรุษ
13. เด็กหญิงศิรินันท์  จำนงสังข์
14. เด็กชายสุทธวีร์  ทาจวง
15. เด็กหญิงสุนันทา  สิทธิเลาะ
16. เด็กหญิงสุนันทา  ขวัญยืน
17. เด็กหญิงอริสรา  นาคบุตร
18. เด็กหญิงอริสา  นาคบุตร
19. เด็กชายเจตนิพัท  พูลพันธ์
20. เด็กชายเจษฎา  นัสยุวรส
 
1. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
2. นางอุโลม  แรงเขตการ
3. นางสาวสุมารินทร์  เพ็งอุ่น
4. นางสาวสาวินี  องอาจ
5. นางสาวปวีณา  ชูเรือง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ใหญ่ไล้บาง
 
1. นางสาวลภัสรดา  ฆ้องกังวาน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงนพมาศ  หล่อเหลี่ยม
 
1. นางวัลลภา  เปรมกิจพรพัฒนา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำฝอย
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายกณวรรธน์  กาศธัญกรณ์
2. เด็กหญิงนิศรา  บางเลา
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงชญาณี  เพชรสีทอง
2. เด็กชายฐตานนท์   พิมพา
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุตรเสมียน
2. เด็กชายอภินันท์  มะลิปล้อง
 
1. นางปราณี  ตันวานิช
2. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงธนพร  ทานี
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  ชำนิการขาย
3. เด็กหญิงพรนภา    เทพบุตร
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  กัลยา
5. เด็กหญิงวณิชชา  เหมือนต้นศรี
6. เด็กหญิงศรัญญา  เก่งสาริการ
7. เด็กหญิงสุภาวดี  พิสวรรค์
8. เด็กหญิงหรรษา   เปลี่ยนบำรุง
9. เด็กหญิงเกวลิน  คันศร
10. เด็กหญิงเพียงอัมพร  หน้ากระจาย
 
1. นางนพรัตน์  ศิริปาน
2. นางสาวลักษณพร  วันยะนาพร
3. นางอาภาสินี  รักษาแสง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกุสุมา  เขียนประเสริฐ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  อินทรหนองฉาง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทรหนองฉาง
4. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ศรีทอง
5. เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  เชียวเกตวิทย์
6. เด็กหญิงณัฐฌา  เพิ่มธัญกรณ์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์พฤกษ์
8. เด็กหญิงดาราภรณ์  วิมุติ
9. เด็กหญิงธัญพิชชา  กรชฎาธาร
10. เด็กหญิงธันยพร  มูลชีพ
11. เด็กหญิงธิรารัตน์  ศรีทอง
12. เด็กหญิงบุญสิตา  บุกบุญ
13. เด็กหญิงปราณี  ไตรยงค์
14. เด็กหญิงสิริวิมล  พิลึก
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาญธัญกรณ์
 
1. นายโสภณ  โฉมศรี
2. นายสุเทพ  จรูญพันธ์เกษม
3. นางนันทนา  จรูญพันธ์เกษม
4. นางสาวจิตรา  เชียวเกตวิทย์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  จิตร์โกศล
2. เด็กหญิงจิรัชยา  สุวาส
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอสุขพูล
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชินพีระเสถียร
5. เด็กหญิงปรวิศา  จันทร์พุ่ม
6. เด็กหญิงปริตา  ธรรมเจริญศีล
7. เด็กหญิงปิยะนุช  พันธุ์ยี่
8. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ทวีฑา
9. เด็กชายภูริภัทร์  เอี่ยมละออ
10. เด็กหญิงวรรณนิภา  สุราฤทธิ์
11. เด็กหญิงวรัญรัตน์  เปรมจิตต์
12. เด็กหญิงศรัณยา  ราชอินทอง
13. เด็กชายศุภโชค  จันทร์ดี
14. เด็กหญิงสุธีรดา  แพบัว
15. เด็กหญิงโสภิตนภา  พุ่มพุทรา
 
1. นายวรันพัทธ  จำรอง
2. นายอนุชา  ประกอบกสิกรรม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกัณตภณ  ขุนพิลึก
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช้างป่าดี
 
1. นางชลธร  แกล้วกสิกรรม
2. นายไพรวัลย์  เขตจำนันท์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายดำรงค์  ยัน
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทารณ
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
2. นางปราณี  ตันวานิช
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงสุพิชญา  พูลพันธ์
 
1. นายวีระพงษ์  โพธิ์พรต
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงธนัชชา  โชติพิเชฐ
 
1. นางสาวพีรพิมล  นะวะมวัฒน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นางแย้ม
 
1. นายอนุกูล  สุขนันท์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงซุติกาญจน์  นาเหลากลาง
 
1. นางสาวจุฑาพร  สิทธิพรหม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  บุญวรนุช
 
1. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงธัญพร  ระจิตร
 
1. นายอนุกูล  สุขนันท์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ภู่ทอง
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ทองแบน
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงณิชา   สายเพ็ชร์
2. เด็กหญิงวรุณยุพา   ชาญตะบะ
 
1. นายนเรศ   สมัครเกษตรการ
2. นางโสพิศ   พุ่มบุตสุทน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายพีระยุทธ   สุชรื่น
2. เด็กหญิงรินรดา    มีชู
 
1. นายนเรศ   สมัครเกษตรการ
2. นางสาวปริศนา   สุขาลักษณ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงเยาวภา  กงแตง
 
1. นางวาสนา  จันทวงษ์
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงสุนทรี  นิ่มเป็นสุข
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายณัฐกิจ  กอบธัญกิจ
2. เด็กชายธนกิจ  โกมล
3. เด็กชายธนพัทร  สบัญกสิวิทย์
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
2. นายบรรพจน์  โพธิ์พรต
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  พงษ์หา
2. เด็กชายธนกร  กล่ำเจริญ
3. เด็กชายอนุกูล  โคตรมงคล
 
1. นางสาวชนารัตน์  สิงห์ไพลาศ
2. นายศิริเดช  ศรีสร้อย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายพิพัฒน์  ปาลวัฒน์
2. เด็กชายวัน  เชียงคำ
3. เด็กชายอรรถพล  สิงธิมาตร
 
1. นายภมรศักดิ์  สืบสาย
2. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายศิกวิส  นาคสูตร
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายพีรพล  แสงเพชร
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กหญิงเกวลิน  จบศรี
 
1. นางกฤษณา  ทัศนางกูร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงตติญา  พูนสิน
 
1. นางสาวสุรางรัตน์  ขันบรรจง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทา
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายไมตรี  ศรีบุญผล
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ปาจิตต์
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงเกวลิน  งามสมชาติ
 
1. นางสาวสุรางรัตน์  ขันบรรจง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายภานุพงศ์  จุ้ยดอนกลอย
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นเอี่ยม
 
1. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  หาญสาริกิจ
2. เด็กชายชุติพงษ์  จันทร์พยัคฆ์
3. เด็กหญิงทวีติยา  แดงบุตร
4. เด็กหญิงนาตยา  ธุมา
5. เด็กหญิงรัตนา  พันธ์มี
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วราหะ
7. เด็กชายศิกวิส  นาคสูตร
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ปาจิตต์
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
2. นางอชิรญา  อนันตรักษ์
3. นางศิริวรรณ  อ่อนเงิน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายชยางกูร  สัจจะ
2. เด็กชายณฐกร  จุดมี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เก่งเขตวิทย์
5. เด็กชายนันท์นภา  จุดมี
6. เด็กชายบี  พัดสาริการณ์
7. เด็กชายภานุพงศ์  จุ้ยดอนกลอย
8. เด็กชายวรทัต  จีนเส็ง
9. เด็กชายวรพจน์  บัวกลับ
10. เด็กชายวัชรพงษ์  บัวกลับ
11. เด็กหญิงสาลิกา  พงศ์ทองเมือง
12. เด็กชายเจริญ  นิสัยตรง
13. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพ็ชรกล่อง
14. เด็กชายโชคชัย  เศรษฐีธัญญาหาร
15. เด็กชายไมตรี  ศรีบุญผล
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
2. นายยืนยง  สีธูป
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤตภาส  กำลังเเพทย์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  อนันตผล
3. เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีฉ่ำ
4. เด็กหญิงพิชญา  ฤทธิชัย
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิชัย
6. เด็กชายพีรพล  แสงเพชร
7. เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
8. เด็กชายสรวิชญ์  โพธิ์รักษา
9. เด็กหญิงสู่ฝัน  วัฒนวิกย์กรรม
10. เด็กชายเสฏฐพงศ์  แสงไกร
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นายวิทชัย  ป้อมคำ
3. นางสมาพร  ลีัภัยรัตน์
4. นายชัยวัฒน์  ขำศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายชาตรี  เกลาโพธฺ์
2. เด็กชายทองพูน  กะชัยภูมิ
3. เด็กชายธนวัฒน์  เริงเขตรกรณ์
4. เด็กชายนนทวัฒน์  พันตุลา
5. เด็กชายวิโรจน์  แกว่นกสิกรรม
6. เด็กชายศักดา  กะชัยภูมิ
7. เด็กชายศักรินทร์  ผ่องแผ้ว
8. เด็กชายสุรชัย  ขำกระแสร์
9. เด็กชายอัสนี  สระทองแก้ว
10. เด็กหญิงอาริยา  แสนสมบัติ
11. เด็กชายเรวัติ  มงคลยิ่ง
 
1. นางรัชนี  คล้ายอ้น
2. นายพิศทิตชัย  ก้อนมณี
3. นางบาดาล   สุขด้วงเขน
4. นายพินิจ  คล้ายอ้น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงกนกพร  จันทรา
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  แม่นศร
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลอยล่อง
4. เด็กหญิงกัลยากร  โคตรสุมาตย์
5. เด็กหญิงจรรยพร  เทียนแก้ว
6. เด็กหญิงจรวยพร  แสงเงิน
7. เด็กชายทวีสิน  เถื่อนผึ้ง
8. เด็กหญิงทิฆัมพร  มั่นคง
9. เด็กหญิงธนนันท์  ปานหลุมเข้า
10. เด็กหญิงธสิณา  จูสิงห์
11. เด็กชายธีระพงษ์  อร่ำคำ
12. เด็กหญิงนภสร  ปั้นงาม
13. เด็กหญิงนิรุชา  บุญโพด
14. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อรรถพันธุ์
15. เด็กชายพีรพัฒน์  กลายสุข
16. เด็กหญิงวรรณวิษา  หลำฤทธิ์
17. เด็กหญิงสุกานดา  กะระวะสุ
18. เด็กหญิงสุวรรณา  อินทสิทธิ์
19. เด็กหญิงเจนจิรา  สังข์ทอง
20. เด็กหญิงเจนจิรา  นาสมพงษ์
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
2. นายวิเชียร  ประกายสกุล
3. นายเทิดศักดิ์  เกิดเพ็ชร์
4. นายบัณฑิต   เครือยิหวา
5. นางสาวรจนา  ดีเทียน
6. นางอุไร  วงษ์นาค
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กชายกมลชัย  ยี่สุ่นแสง
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  โตทิม
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นรทิศ
5. เด็กหญิงฉวีวรรณ  พรมบุตร
6. เด็กชายณฤพล  อยู่เพชร
7. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีดา
8. เด็กหญิงนัทธมน  ทัพกระเสพ
9. เด็กชายพงศกรณ์  ประสาทกิจ
10. เด็กหญิงพรวิมล  เลี่ยมมาตร
11. เด็กชายภูมิพัฒน์  แซ่เอ็ง
12. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ประจะเนย์
13. เด็กหญิงรมินตา  แก้วสุขา
14. เด็กชายรวิโรจน์  ทาทำนุก
15. เด็กหญิงวันทนีย์  ดีพิจารณ์
16. เด็กชายวันศิริ  ประสาทกิจ
17. เด็กชายวีระศักดิ์  การะวงษ์
18. เด็กชายศริฆรินทร์  พิลึก
19. เด็กชายอัตพล  เข็มทอง
20. เด็กชายเอกพงษ์  ประชุมชัย
 
1. นายบริสุทธิ์  นะวะมวัฒน์
2. นางยุพาพร  สมัครเขตรการ
3. นางสาวนิสา  ยอดละออง
4. นางคนึง  หงษ์ยิ้ม
5. นางสิริกาญจน์  ชาติบุตร
6. นายพนมทวน  ทองสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายกฤษณะ  บูรณพันธุ์
2. เด็กชายธนภัทร  แก้วทา
3. เด็กชายนราวิธ  พันธุ์นาค
4. เด็กหญิงนันทิชา  มัทธวรัตน์
5. เด็กชายอดิเทพ  ภูวะสุวรรณ์
6. เด็กชายอัฐพงษ์  มนัสตรง
 
1. นายมนู  พรหมอินทร์
2. นายสงคราม  พยัคเกรง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายกมล  ศรีเมฆ
2. เด็กชายกมลกานต์  ศรีแจ่ม
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  พจน์สะอาด
4. เด็กชายกฤษณะ  บูรณพันธุ์
5. เด็กชายกฤษณะ  มุกดา
6. เด็กชายกันตพัฒน์  แยบการไถ
7. เด็กชายกันต์ธร  จำเรียง
8. เด็กชายขวัญชัย  สกลรัตน์
9. เด็กชายคุณาธิป  เงินอยู่
10. เด็กหญิงจริยาภรณ์  บุญเรืองรัตน์
11. เด็กชายจิณณวัตร  ยงการนา
12. เด็กหญิงจิดาพา  จำนงสังฆ์
13. เด็กชายจิรภัทร  อินทพิจิตร์
14. เด็กหญิงชนัญญา  นวกุล
15. เด็กหญิงชนิตา  จันทร์ฉนวน
16. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วเทศ
17. เด็กหญิงดวงกมล  พงษ์สุวรรณ
18. เด็กหญิงตติญา  พูนสิน
19. เด็กชายธนกร  ประทุมไพสันติ
20. เด็กชายธนกฤต  ภูมิเขต
21. เด็กชายธนภัทร  แก้วทา
22. เด็กชายธนวิทย์  กาบเครือ
23. เด็กชายนราวิธ  พันธุ์นาค
24. เด็กหญิงนฤมล  บัวบาน
25. เด็กหญิงนันทิชา  มัทธวรัตน์
26. เด็กหญิงนิศานาถ  กาวงศ์
27. เด็กหญิงปณิตา  ล้อมมหาดไทย
28. เด็กหญิงปรียานันท์  วัตตะพันธุ์
29. เด็กหญิงพงศ์ภัค  บรรเทือง
30. เด็กหญิงพรณภัส  คูตระกูล
31. เด็กหญิงยมลพร  ฉิมดี
32. เด็กหญิงรุธิรา  รักษาธิการ
33. เด็กชายวรรณธัช  ทองเถื่อน
34. เด็กหญิงวรินยุพักษ์  เขม้นกิจ
35. เด็กหญิงศศิธร  เคลือนุตยางกูร
36. เด็กหญิงสกุนต์กาญจน์  สูติอุทัย
37. เด็กหญิงสุทธิดา  พุกนิล
38. เด็กชายอดิเทพ  ภูวะสุวรรณ์
39. เด็กหญิงอริสา  แก้วสลับ
40. เด็กชายอัฐพงษ์  มนัสตรง
 
1. นางณิชชา  พวงสมบัติ
2. นายมนู  พรหมอินทร์
3. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
4. นายสงคราม  พยัคเกรง
5. นางสุรีย์  ริดจันทร์
6. นางสาวเนตรชนก  ทองวิทยา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศิริทัน
 
1. นางสาวเสาวภาศรี   เกิดด้วง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีคำพา
 
1. นางสาวอรสา  อักษร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ผัดแสน
 
1. นางวราพร  กอบกัยกิจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงปรียานันท์  วัตตะพันธ์
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ภูมิรัตน์
 
1. นางสาวลภัสรดา  ฆ้องกังวาน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กชายพงศ์เทพ  เอี่ยมชม
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงอริสา  อร่ามคำ
 
1. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงพงค์ภัค  บรรเทือง
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายฑีฆวัฒน์  แย้มสุข
 
1. นางสาวศุทธินี  ป้อมคำ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ตงกระโทก
 
1. นางชนัญทิพย์  เพ็ญสุข
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงมานิตา  บุญเพ็ชร์
 
1. นางสาวสังวาลย์  คล้ายแสง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  รำมะณา
 
1. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายธนกฤต  ชำนาญไพร
 
1. นางสุรีย์  ริดจันทร์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กชายอัมฤทธิ์  เพ็งผล
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงพรสินี  หุ่นหล่อ
 
1. นางวราพร  กอบกัยกิจ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงมินทร์สุดา  ปรีชา
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงชุติมา  ชังชั่ว
2. เด็กชายณัฐดนัย  สารทช่วง
3. เด็กชายธรพล   สุไทย
4. เด็กชายปรัชญา  ทองแท้
5. เด็กชายระพีพันธ์  บุญธรรม
6. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีเมือง
7. เด็กชายราเมศ  กะสุมัง
8. เด็กชายวรกร  เหมือนทอง
9. เด็กชายวิชชากร  เพียรธัญกรณ์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  คมบัวทอง
 
1. นายอิสระ  กีตา
2. นางศศิภา  ศรลัมพ์
3. นางวิไลรัตน์  นาราช
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  ตรีโพช
2. เด็กหญิงวรณัน  เขตต์กรณ์
3. เด็กหญิงวัชรินทร์  ทิพย์วรรณ
4. เด็กหญิงสุจารี  ศรีสุข
5. เด็กหญิงสุรารักษ์  ดอกจันทร์
6. เด็กหญิงอชิรญา  วัฒตะ
 
1. นางสาวประภารัตน์  เพ็ชรัตน์
2. นางสาวจรรยา  วงษ์ธัญกรณ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงจินนภัส  เหี้ยมหาญ
2. เด็กชายธนดล  ชำนิการค้า
3. เด็กชายธีรวัช  แซ่เรือง
4. เด็กหญิงสุรัชนี  อ่อนศรี
5. เด็กชายเมธินทร์  ทองเกียว
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นายณพล  พูลพันธ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิสาระเขต
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสนสุข
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นายณพล  พูลพันธ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลเพียร
 
1. นางสาวรจนา  ดีเทียน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเรือง
2. เด็กชายนริศ  สิทธิเดช
3. เด็กชายนัฐวัฒน์  เทียนสุน
4. เด็กชายราชันย์  ใจดี
5. เด็กหญิงศศิธร  คำวงษ์
6. เด็กชายไวภพ  สกุลเดช
 
1. นางประยงค์  ทองสถิตย์
2. นางสง่า  เดี่ยวตระกูล
3. นายบุญรักษ์  บุญเงิน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายนพรุจ  ไทยขำ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  พูลจันทร์
3. เด็กชายพรสรวง  พิลึก
4. เด็กหญิงพีรพร  ลันดา
5. เด็กหญิงสาวิทตรี  กะละวิชัย
6. เด็กชายเดชณรงค์  ดีพิจารย์
 
1. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
2. นายนัฐพล  สุขันธ์
3. นางสุนันท์  วาดพันธ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายชินวัตร  ทุมสิว
2. เด็กชายณัฐพนธ์  คำสุ่ม
3. เด็กชายดุสิต  กลิ่นจันทร์
4. เด็กชายบุรินศ์  วงษ์ลักษณ์
5. เด็กชายสายธาร  คำสุ่ม
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  แซ่เติ๋น
7. เด็กชายอภิรักษ์  สีเวียง
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกษศิลป์
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
3. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นางสาวทิพวรรณ  อินทร์เชื้อ
2. เด็กชายธนโชติ  สำราญสุข
3. นางสาวนนลนีย์  โฉมศรี
4. นางสาวนปัทสวรรณ  ประยูรพงษ์
5. นางสาวปลายฟ้า  คำแก้ว
6. นางสาวภัทรดา  คร้อยเชียงของ
7. นางสาวมานิษา  ปุยฝ้าย
8. เด็กหญิงวาสนา  มิ่งขวัญ
9. เด็กชายสุภาพ  โคยะทา
10. เด็กหญิงแพรวนภา  อาจรู้
 
1. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
2. นางสาวสมสมัย  ทุมจีน
3. นางสาวศรัณรัตน์  ขุนพลนาควาส
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สูงยาง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ไทยสุริโย
3. เด็กหญิงรติพร  บัวผัน
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางสาวประภา  คำแสง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขเสถียร
2. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เคลือบขุนทด
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  ศรทอง
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางสาวประภา  คำแสง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงณัฐพร  เวชกรณ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ทุ่ง
 
1. นายบรรจง  จูรัตน์
2. นางสาวธนภร  พูนวุฒิพร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เอกนันทา
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  โพธิ์นอก
3. นางสาวสร้อยทอง  คันชุ่ม
 
1. นายบรรจง  จูรัตน์
2. นางสาวธนภร  พูนวุฒิพร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันทิตา  คล้ายกมล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปาลวัฒน์
 
1. นางวาสนา  จันทวงษ์
2. นางสาวพิกุล  แข็งธัญกิจ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงฐิติพร  กัสปะ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เบ้าคำ
 
1. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
2. นายอนุกูล  สุขนันท์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้ออิ่ม
2. เด็กชายปวริศ  มุกดาลอย
 
1. นางสาวมาริสา  คำเวิน
2. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ยาวิชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  สีมาก
 
1. นางอัญญารัตน์  ชวดนุช
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายขจรศักดิ์  สุขสมัย
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ราหุล
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายมานพ  บุญเพ็ง
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สาโรจน์
2. เด็กหญิงประกายมาศ  ภูฆัง
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางอัจจิมา  มีทอง
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายนวพล  ผาลาภ
2. เด็กชายวิรัตน์  เหมือนการ
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสมนภา  จับเทียน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนสุข
2. เด็กหญิงศรา  แข็งสาริกรณ์
 
1. นางอัญญารัตน์  ชวดนุช
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายศิริมงคล  เขม้นกสิกรรม
2. เด็กชายอนุพงศ์  จันทร์แสง
 
1. นายชัชวาลย์  ฝ่ายกระโทก
2. นางสิริลักษณ์  กล้ากสิกิจ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงวินิตา  สอนจีน
2. เด็กหญิงศิริภัทร  ฉลูทอง
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นางสดศรี  เดชากุล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายกิตตินันท์   สายบัว
2. เด็กชายบูรพา  ลออลักษณ์
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นายอาทร  จันทร
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกิตติยา  ฉิมมาทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองไซ
3. เด็กหญิงวันดี  โพธ์ประเสริฐ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
2. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายนิรวัชร์  คลุ่ยทอง
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาวนาตยา  นาใจคง
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายฐานันดร  ศรีบรรเทา
2. เด็กชายอติชาต  สระทอง
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาวนาตยา  นาใจคง
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายธนพล  ศรีระแสน
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายสุธี  จุ้ยดอนกลอย
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายปรเมศ  ธิตะปัน
2. เด็กชายวิระพล  สุขเกษม
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายสุธี  จุ้ยดอนกลอย
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายนนธวัช  คลุ่ยทอง
2. เด็กชายศรราม  เขตจำนันท์
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางยุวดี  โสภาศรี
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายชัชพงศ์  แก้วเกษการ
2. เด็กชายวิทวัส  ไชยแสง
3. เด็กชายศุภกร  เกษแก้ว
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางยุวดี  โสภาศรี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายกฤษฎา  ขุนอยู่
2. เด็กชายพิพัฒน์  คล้ายสอน
3. เด็กชายวิทวัส  รู้อยู่
 
1. นางสาวลำพู  ศูนย์ปาน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน  ตาติวงศ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  นิลเนตร
2. นายสราวุธ  พิรา
3. เด็กชายอดิศร  บุญธัญญการณ์
 
1. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
2. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายณรงค์  สุขเอี่ยม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุณยานันต์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ก้อนจ้าย
 
1. นางกัญญารัตน์  เอกขระ
2. นายบวร  เอกขระ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หมั่นเขตรกิจ
2. เด็กหญิงศุภกานต์  พงษ์ดี
3. เด็กหญิงอรุชา  มัจฉาวัง
 
1. นางสมบุญ  วงษ์โก
2. นายวิชัย  วงษ์โก
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อภิชาติ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  โฮนกระโทก
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทาจิ๋ว
5. เด็กหญิงศิริมา  สาระสุวรรณ์
6. เด็กชายอนุชา  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
2. นางรุ่งจิตร์  ธัญญกรรม
3. นายเฉลียว  จุลมุสิก
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ชัยทำมา
2. เด็กหญิงลลิตา  ทะยอม
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ประทีป
4. เด็กหญิงอภิชญา  สระกบแก้ว
5. เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์กิตติสิน
6. เด็กหญิงเกศินี  แววมะบุตร
 
1. นางสาวลำพู  ศูนย์ปาน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน  ตาติวงศ์
3. นางวรัชยา  กาจชัยการ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงปาณิสรา   อุษาสุรศรี
2. เด็กหญิงปิยมาส   พันธ์จบสิงห์
3. เด็กหญิงวราลักษณ์   อยู่สว่าง
 
1. นางสาวปริศนา   สุขาลักษณ์
2. นางโสพิศ   พุ่มบุตสุทน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. นายชาศร  สาริโพธิ์
2. นายรังสรรค์  มาถึง
3. นางสาวเสาวนี  กล้าการขาย
 
1. นายพินิจ  คล้ายอ้น
2. นางสาวนารีรัตน์  แกล้วเขตรการ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงกนกนิภา   เรืองวงษ์ดี
2. เด็กชายสรวิชญ์   รักธัญการ
3. เด็กหญิงสสิมา   ชังวัดดี
 
1. นางอันธิกา   พันธุ์เขียน
2. นายฉลอง   เสมากูล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงจรัสศรี  เปี่ยมาลย์
2. เด็กหญิงวารินทร์  คำสุ่ม
3. เด็กชายสุวิทย์  เกษนิกรรม
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
2. นายดำรง  วงศ์ดี
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงสุนีรัตน์  ราหุล
2. เด็กหญิงเกวลิน  กล้าเขตการ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุ่มประดิษฐ์
 
1. นางสาวบุญยวีร์  พิลึก
2. ดร.สิริรัฏฐ์   กาญจนโพธิ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แรงเขตรการ
2. เด็กหญิงภาวินี  พรมศักดิ์
3. เด็กหญิงเกตุประภา  สายทองทวี
 
1. นายสุเทพ  วาดพันธ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงชนิดา  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงพมลพร  สละ
3. เด็กหญิงสิริญญา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวสุภัทรา  คงอุบล
2. นางสาวกมลชนก  คณฑา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงจรรยพร  แกว่นธัญญะกิจ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองศรี
3. เด็กชายสุรเดช  จันประภา
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กชายกิตติ   วาสิวัฒน์
2. เด็กหญิงจรีพร   โคยะทา
3. เด็กหญิงมธุรส   หนูเทศ
 
1. นางสุภาพร   มาเกิด
2. นางสาวเสาวภาศรี   เกิดด้วง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แบนดอนไพร
2. เด็กหญิงพินิตพร  พุ่มกลิ่น
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรม้วย
 
1. นางสุจิตรา  จิตรชนะ
2. นางศิริพร  ราตรี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงปิยมาศ  เพียรไม่คลาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งฟ้า
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีกิจ
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์   กาญจนโพธิ์
2. นางสาวบุญยวีร์  พิลึก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงชนิตา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุขันธ์
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุขตา
 
1. นายสุเทพ  วาดพันธ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนริสรา  จินดาสุทธิ์
2. เด็กชายศุภกร  ถาบุญเรือง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  คำปู๊ด
 
1. นางบุปผา  ชำนิเชิงค้า
2. นางพูนสุข  นิลเพ็ชร์
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกชพร  ขวัญไกรศิริ
2. เด็กหญิงณัฐชา  ประภัสสร
3. เด็กหญิงปภาวดี  อินทสิทธิ์
 
1. นางปาริฉัตร  ฤทธิ์นรา
2. นางสาวญาณนี  ขยันการนาวี
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  มุขพรหม
 
1. นางสาวเก็จชณัฐ  บุญเจริญ
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายปพนสรรค์  แป้นสุวรรณ
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายศุภกร  เกื้อกูล
 
1. นางนวลน้อย  จันดาแก้ว
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กชายวิทวัส  วงษ์เวทเทวัน
 
1. นางสาวรัฐภรณ์  อาตม์สกุล
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจิราภา  หิริโอ
2. เด็กหญิงนันทพร  สิงห์ปาน
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สุราภา
 
1. นางระพิพรรณ  ปานสีทา
2. นางสาวรักษิณา  นิลเกษม
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ผายวัฒน์
2. เด็กชายปถมพร  ศรีเดช
3. เด็กชายวีรภัทร  เจนเกตุ
 
1. นางสาวขวัญ  พันธุเมฆ
2. นางสาวรวิวรรณ  สาระสุวรรณ์
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลเกษม
2. เด็กชายณรงค์  จุลมุสิก
 
1. นางวรรณสิริ  พยัคฆเพศ
2. นางสาวรักษิณา  นิลเกษม
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงศุภการนต์  พูลศรี
 
1. นางสาวขวัญ  พันธุเมฆ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. นายศุภกร  ทวีเกตกรณ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายรชต  ทองประศรี
 
1. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธนัช  ปิจดี
 
1. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กชายเชาวลิต  ตั้งพูลศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พุ่มประพาฬ
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  จันทร์หงวน
 
1. นางวิภา  เชื้อแพ่ง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กหญิงอภิชญา  ดาวังปา
 
1. นางสาวสุพิชญา  จันทพันธ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงจริยาพร  บุญมางำ
2. เด็กชายจิรสิน  จบศรี
3. เด็กชายชัยวัฒน์  ฉายแสง
4. เด็กชายดิศรณ์  หิมานนท์
5. เด็กหญิงอาริสา  สิทธิสาริกิจ
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
2. นางชนกกร  สุขะ
3. นางสาวพุทธธิดา  ชูศรสาย
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายชลธี  ดิเลิศรัมย์
2. เด็กชายอติรุจ  นัยเนตร
3. เด็กชายอนุกูล  รูปกลม
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
2. นางชนกกร  สุขะ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงณัชชาพร   ไวกสิกรณ์
2. เด็กชายณัฐภัทร   ทองสุข
3. เด็กชายสรศักดิ์   ถนอมรัก
 
1. นางสาวเสาวภาศรี   เกิดด้วง
2. นางสาวชฏาภรณ์   เหลือช่าง
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กหญิงณัชชา  พรมเอี้ยง
2. เด็กชายพงศกร  อัมระนันท์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เชิดวงษ์สูง
 
1. นายสิทธิชัย  วันเพียร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกล้ววิกิจ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายพงศกร  อัมระนันท์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  จงสูงเนิน
3. เด็กหญิงวายุภา  เชียวเกตวิทย์
 
1. นายสิทธิชัย  วันเพียร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกล้ววิกิจ
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธนโชติ  บุญธรรม
2. เด็กชายนพดล  ฉายแสง
3. เด็กชายอิทธิชัย  โพริตร์
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
2. นายศราวุธ  รัตนจันทร์
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กชายกิตตินัท   ประทุมแมน
2. เด็กชายนรากรณ์    แก้วทอง
 
1. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
2. นางศิริพร   พันธ์รอด
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  พฤษโสภี
2. เด็กหญิงสุนันทา  อินทโฉม
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
2. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายสุดชิน  เชิดชูพันธ์
2. เด็กชายเดชาพล  ผงชานัน
 
1. นายสมชาย  เหล่าลูกอินทร์
2. นางวิภา  เชื้อแพ่ง
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญลือ
2. เด็กชายยศนนท์  ดุสดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ม่วงเพ็ชร์
 
1. นางสาวนิฏฐา  กีตา
2. นางสาวขวัญ  พันธุเมฆ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กชายชัยชนะ   เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงณัฐชา   อินทสุวรรณ
3. เด็กชายสดายุ   ม้าแก้ว
 
1. นางอันธิกา   พันธุ์เขียน
2. นางนันทนา   เหล่าฤชุพงศ์