สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77.25 เงิน 11 1. เด็กชายบัณฑิตย์  สาริกรรม
2. เด็กหญิงปาริตา  ชังชั่ว
 
1. นางสาวอรอนงค์  เทพณรงค์
2. นางสาวไพลิน  วะหาโร
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงดวงพร  มัจฉากล่ำ
2. เด็กหญิงสรัลชณา  สีนิลพันธ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ม่วงยา
 
1. นางศิวาพร  ฉิมพลี
2. นางสาวจันทนา  กมลมาลย์