สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   ดอกบัว
 
1. นางวลัยภรณ์  อินทโฉม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศุภสุตา  ตระกูลอินทร์
 
1. นางสำเริง  จันทร์สงเคราะห์