สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี   แสงเพ็ชร์
 
1. นางสาวปริศนา   สุขาลักษณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิรายุ   ศรีเจริญ
 
1. นางศรีรัตน์   พันธุ์เขตรกิจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์   วอนเมือง
2. เด็กหญิงปาลิดา    เหล่าปิ่นกาญจน์
3. เด็กชายพงศภัค  สุทธิศักดิ์
4. เด็กชายรวิสุต   สุราเลิศ
5. เด็กหญิงสุพิชฌา    เหล่าเขตกิจ
 
1. นางสาวปริศนา   สุขาลักษณ์
2. นายนเรศ   สมัครเกษตรการ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาฏนารี   สมพงษ์
2. เด็กหญิงลักษิกา  คำหลาบ
3. เด็กหญิงวราพร   ไชยธงรัตน์
4. เด็กหญิงวริศรา   หันชัยชนะ
5. เด็กชายเสฏฐพงศ์    เกตุสอน
 
1. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
2. นางศิริพร   พันธ์รอด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.25 ทอง 10 1. เด็กชายจิรายุส   กีตา
2. เด็กหญิงนริศรา   คล้อยชาวนา
 
1. นายนเรศ  สมัครเกษตรการ
2. นางสาวกาญจนา   รุ่งเรือง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   เพิ่มเขตรกิจ
2. เด็กหญิงอภิชญา   นุ่มโต
 
1. นางสาวปริศนา   สุขาลักษณ์
2. นายนเรศ   สมัครเกษตรการ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชา   สายเพ็ชร์
2. เด็กหญิงวรุณยุพา   ชาญตะบะ
 
1. นายนเรศ   สมัครเกษตรการ
2. นางโสพิศ   พุ่มบุตสุทน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระยุทธ   สุชรื่น
2. เด็กหญิงรินรดา    มีชู
 
1. นายนเรศ   สมัครเกษตรการ
2. นางสาวปริศนา   สุขาลักษณ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   มุจรินทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์   วอนเมือง
 
1. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
2. นางศิริพร  พันธ์รอด
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา   เผ่าม่วง
2. เด็กหญิงหทัยกานต์   เขียวชู
 
1. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
2. นางศิริพร  พันธ์รอด
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยานันต์   กองแก้ว
2. เด็กหญิงวิชุดา   แตงโม
 
1. นางศิริพร  พันธ์รอด
2. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาณิสรา   อุษาสุรศรี
2. เด็กหญิงปิยมาส   พันธ์จบสิงห์
3. เด็กหญิงวราลักษณ์   อยู่สว่าง
 
1. นางสาวปริศนา   สุขาลักษณ์
2. นางโสพิศ   พุ่มบุตสุทน
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงวนิดา  อนันตะปุระ
2. เด็กหญิงวิชญาดา   รัตนมณี
3. เด็กหญิงอัจจิมา   สมัครเกษตรกิจ
 
1. นางสุวิมล   เสิบกลิ่น
2. นางชูศรี   จันทมา
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตตินัท   ประทุมแมน
2. เด็กชายนรากรณ์    แก้วทอง
 
1. นางวรรนญา   ขันธกสิกรรม
2. นางศิริพร   พันธ์รอด