สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชา  สมมิตร
2. เด็กชายศตวรรษ  ศิริโชติ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ฤกษ์ดี
 
1. นายบวร  เอกขระ
2. นางกัญญารัตน์  เอกขระ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิตตินันท์  สิงห์ทองอินทร์
2. เด็กชายศุภกร  จุฬานนท์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เข็มสุวรรณ
 
1. นายจันศรี  ประชุมชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีนราธิป  สุขสุวานนท์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์  สุขเอี่ยม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  บุณยานันต์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ก้อนจ้าย
 
1. นางกัญญารัตน์  เอกขระ
2. นายบวร  เอกขระ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  แชกระโทก
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  สุวรรณคาม
3. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญโพธิ
 
1. นายบวร  เอกขระ
2. ว่าที่ร้อยตรีนราธิป  สุขสุวานนท์