สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองแฟบ สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิติมา  แสงตระคร้อ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ดิษฐ์เนตร
 
1. นางราษี  วงค์ชัย
2. นายธรรมรัฐ  ใจการุณ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสรรค์
2. เด็กชายชนสรณ์  สาโรจน์
3. เด็กหญิงมณธิรา  พุกนิล
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  บูรณสมภพ
2. นางราษี  วงศ์ชัย