สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองตางู สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   เครือมี
 
1. นางจารี   เลิศกมลรัตนกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธริดา   กล่ำเจริญ
 
1. นางอารีย์  วณิชชากรวิวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71.9 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัชชา  สังขะสุทโท
 
1. นางธวภร  อินจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธัชพล   เพียรการนา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   เอี่ยมพลับ
3. เด็กชายวีรภัทร   กุลนะ
 
1. นางวัฒนา   มาเกิด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธาสินี   ฉ่ำหลวง
 
1. นางอารีย์  วณิชชากรวิวัฒน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภูริณัฐ   กสิการ
 
1. นางวัฒนา   มาเกิด
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสิทธิพร   เพิ่มพูลผล
 
1. นางธวภร   อินจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สายเพ็ชร
2. เด็กชายขวัญชัย   พงษ์เกษตรการ
 
1. นางธวภร   อินจันทร์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญานุช    โพธิ์เนย
2. เด็กหญิงธัญญานัช   บุญเกตุ
3. เด็กหญิงภารุจีย์    ยาชัย
4. เด็กหญิงวริศรา   แก้วเฮียง
5. เด็กหญิงสุภนิดา   ไทยขำ
 
1. นายอนุสรณ์   กางกรณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84.4 ทอง 4 1. เด็กชายพีรวิชญ์   จันทร์พุฒ
 
1. นายวิเชียร   จรุงธนะกิจ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายรณชัย   ฉิมภู่
 
1. นายวิเชียร   จรุงธนะกิจ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหยกนิล   ควรพฤกษ์
 
1. นายอนุสรณ์   กางกรณ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา   วงษ์จินดา
2. เด็กหญิงณิชานันท์   สีแตง
3. เด็กหญิงเจวรินทร์   เพียรภักดี
 
1. นางวัฒนา   มาเกิด
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัมปนาท   ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงอำไพพร   ปากเกร็ด
 
1. นางจารี   เลิศกมลรัตนกุล
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวิศ   บวบทอง
 
1. นางวัฒนา   มาเกิด
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ดิษฐเถร
2. เด็กชายภาณุวิชญ์   รักสัตย์
3. เด็กชายสุธินนต์   แก้วสาลิกา
 
1. นางธวภร   อินจันทร์