สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองแก สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนิภา   เรืองวงษ์ดี
2. เด็กชายสรวิชญ์   รักธัญการ
3. เด็กหญิงสสิมา   ชังวัดดี
 
1. นางอันธิกา   พันธุ์เขียน
2. นายฉลอง   เสมากูล
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยชนะ   เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงณัฐชา   อินทสุวรรณ
3. เด็กชายสดายุ   ม้าแก้ว
 
1. นางอันธิกา   พันธุ์เขียน
2. นางนันทนา   เหล่าฤชุพงศ์