สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโนนเหล็ก สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรเทพ   ชาติสุทธิ
 
1. นางพรรศณชนก   กล้าหาญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ชาญธัญการ
2. เด็กหญิงดารินทร์    ชาญธัญการ
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    โมคมูล
 
1. นางสมควร  เหลี่ยมพิทักษ์
2. นางพรรศณชนก   กล้าหาญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธาวิกา   สุวรรณไพรัตน์
2. เด็กหญิงภิญญดา   สีมะไมล์
3. เด็กหญิงเจนจิรา   รัศมี
 
1. นางสาวสุดารัตน์   ประสานศักดิ์
2. นางสาวพิมพ์ใจ   อัมรนันท์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71 เงิน 4 1. เด็กชายกัญชพร   ฉลาดธัญญกิจ
2. เด็กชายณัฐพร   เหล่าอินทร์
3. เด็กชายภาคิณ   เลื่อนลอย
4. เด็กชายภานุมาศ   การัก
5. เด็กชายสุวภัทร   ศรีสมยา
6. เด็กชายเทพทัต   คุ้มมั่น
 
1. นายชวลิต   อินทร