สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งนาไทย สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงธีรดา  คำสด
 
1. นางบัวไข  ชาญธัญญกรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ประสาทเขตร์การ
2. เด็กหญิงธันยพร  เชื้อกสิกรรม
3. เด็กหญิงนันทนา  เหล่าเขตรกิจ
4. เด็กหญิงปฑิตตา  หมอแจ่ม
5. เด็กหญิงอัญชรี  สินทรัพย์
 
1. นางณัฎฐ์นรีรชา  เกตุสมบูรณ์
2. นางสาวรชตปวีญาณัฏฐ์  รัตนะวัน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง 6 1. เด็กชายสงกรานต์  พงษ์ดี
 
1. นางสาวรชตปวีญาณัฏฐ์  รัตนะวัน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงวาสนา  จูมโสดา
 
1. นางสาวรชตปวีญาณัฏฐ์  รัตนะวัน