สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาหินเทิน สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศุภกฤต  ชาญชัยกรรม
 
1. นางศิริพร  ราตรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แยบกสิกิจ
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กวางทอง
 
1. นายลิขิต  ดิษเจริญ
2. นางสุจิตรา  จิตรชนะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนนท์  เกลี้ยงใหม่
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุภัชชา  เจริญสาริกรรณ์
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพิษณุ  พูลเขตรกิจ
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายลักศมี  เกตุกิจ
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เก่งธัญกิจ
2. เด็กชายภานรินทร์  โอสถ
3. เด็กหญิงอรอุมา  ชัยสวัสดิ์
 
1. นายอำนาจ  เปาจีน
2. นางอมรรัตน์  สืบวงษ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แย้มแสง
2. เด็กชายไกรวิชญ์  พงษ์สาริกิจ
 
1. นายอำนาจ  เปาจีน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 6.39 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายมนัส  ชาญชัยกรรม
2. เด็กชายเจนณรงค์  สาหร่ายสุวรรณ์
 
1. นายอำนาจ  เปาจีน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงกันตา  บัวบาน
2. เด็กหญิงจันทิมา  โพธิวิจิต
3. เด็กหญิงวาริตา  คำสุ่ม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  บุตรม้วย
5. เด็กหญิงสุจิตรา  วงษ์เวช
 
1. นางอมรรัตน์  สืบวงษ์
2. นางสุจิตรา  จิตรชนะ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขสิทธิ์
2. เด็กชายธีระพันธ์  หวังยอดกลาง
 
1. นางนิลรัตน์  สืบวงษ์เหรียญ
2. นางเอื้องทิพย์  สีเหนี่ยง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ประดิษฐเถระ
2. เด็กชายธีรภัทร  กาสา
 
1. นางสาวอรอินทุ์  แพทอง
2. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  บ้านมอญ
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณีดาว  ยงเขตรการ
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรกนก  สดิษศร
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายเด่นดนัย  โพธิ์ใจ
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภัทชา  สุขเอม
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐิติมา  พูลเขตรการ
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กันเขตรวิทย์
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ผ่องอุดม
2. เด็กชายวรัชญ์  เกตุกิจ
 
1. นายอิศรา  ฟักขาว
2. นายประสิทธิ์  อรุณศรีสุขสันต์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เปรมจิต
2. เด็กหญิงปาลิตา  แย้มปะกาแดง
3. เด็กชายศิรชัย  โอสถ
 
1. นางนิลรัตน์  สืบวงษ์เหรียญ
2. นางเอื้องทิพย์  สีเหนี่ยง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์เวช
3. เด็กหญิงอรรัญญา  สิทธิการ
 
1. นายดำรง  วงศ์ดี
2. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจรัสศรี  เปี่ยมาลย์
2. เด็กหญิงวารินทร์  คำสุ่ม
3. เด็กชายสุวิทย์  เกษนิกรรม
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
2. นายดำรง  วงศ์ดี
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แบนดอนไพร
2. เด็กหญิงพินิตพร  พุ่มกลิ่น
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรม้วย
 
1. นางสุจิตรา  จิตรชนะ
2. นางศิริพร  ราตรี
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ประสิทธิเขตรกิจ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ว่องวิการณ์
3. เด็กชายอธิคม  ลาขุมเหล็ก
 
1. นางชุดาวรรณ  วัชรดิษฐ
2. นางสาววาสนา  หาญฟ้าเลื่อน
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิรประภา  สุขสิทธิ์
2. เด็กชายเจษฎา  ช้างนาม
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  น้อยทัน
 
1. นางสาววาสนา  หาญฟ้าเลื่อน
2. นางชุดาวรรณ  วัชรดิษฐ