สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขาหินเทิน สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุภัชชา  เจริญสาริกรรณ์
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพิษณุ  พูลเขตรกิจ
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายลักศมี  เกตุกิจ
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 6.39 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายมนัส  ชาญชัยกรรม
2. เด็กชายเจนณรงค์  สาหร่ายสุวรรณ์
 
1. นายอำนาจ  เปาจีน