สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ฉาย
 
1. นางสดศรี  เดชากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปานหลุมเข้า
 
1. นางสดศรี  เดชากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธานินทร์  หิรัญสิทธิ์
 
1. นางสดศรี  เดชากุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงวันวิสา  คุ่ยจาด
 
1. นางสดศรี  เดชากุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายภาคภูมิ  ทีนคร
2. เด็กหญิงอาจรีย์  เม้าเขียว
 
1. นางสมาพร  คงห้วยรอบ
2. นางอารีย์  พัฒโนทัย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิติยา  เสริมสุขต่อ
2. เด็กหญิงรัตนวลี  คลายน้อย
3. เด็กหญิงอินทิรา  สังวาลย์
 
1. นางสดศรี  เดชากุล
2. นางสมนภา  จับเทียน