สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรวิณี   สมัครเขตรการ
2. เด็กหญิงชลพรรษ  มงคลสุข
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชัยคราม
 
1. นางสาวนงนุช   คงคา
2. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  ย้วนประสิทธิ์
2. เด็กชายนิติพล  พึ่งจันทร์
 
1. นายเอกชัย  ล่องกาศ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลเนตร  พงษ์เพ็ชร
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงเนตรนภา  คล้ายเจียม
 
1. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ