สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเมน สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กชายปิยะพงค์  ชูสรสาย
2. เด็กหญิงอาภาสิริ  เข็มทอง
 
1. นายยืนยง  สีธูป
2. นางสาวนุชศรา  ศิริดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทา
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายไมตรี  ศรีบุญผล
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุพงศ์  จุ้ยดอนกลอย
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยางกูร  สัจจะ
2. เด็กชายณฐกร  จุดมี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมทา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เก่งเขตวิทย์
5. เด็กชายนันท์นภา  จุดมี
6. เด็กชายบี  พัดสาริการณ์
7. เด็กชายภานุพงศ์  จุ้ยดอนกลอย
8. เด็กชายวรทัต  จีนเส็ง
9. เด็กชายวรพจน์  บัวกลับ
10. เด็กชายวัชรพงษ์  บัวกลับ
11. เด็กหญิงสาลิกา  พงศ์ทองเมือง
12. เด็กชายเจริญ  นิสัยตรง
13. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เพ็ชรกล่อง
14. เด็กชายโชคชัย  เศรษฐีธัญญาหาร
15. เด็กชายไมตรี  ศรีบุญผล
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
2. นายยืนยง  สีธูป