สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายนวภูวดล  ตันกรรมสิทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วงษ์ธัญญกรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายรินทร์  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทศแจ่ม
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์ธัญญกรณ์
2. เด็กชายดนัย  คุมรอบ
 
1. นางเบญจาลักษณ์  นรินนอก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  เครืออ่อน
2. เด็กชายพงศกร  รอดนิล
 
1. นางเบญจาลักษณ์  นรินนอก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 11.71 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรพล  อาวรจิตร
2. เด็กชายบุญรอด  หุนกระโทก
 
1. นางศรีใจ  อนันตนิรัติศัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุพัตรา  วงเงิน
 
1. นางมรินทร์  ขำศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงยศวดี  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายสุทธิพร  ศิละแสน
 
1. นางรุ่งจิตร์  ธัญญกรรม
2. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายยุทธภูมิ  สาระสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวาสินี  สุขอ่วม
 
1. นางรุ่งจิตร์  ธัญญกรรม
2. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าอินทร์
2. เด็กชายสิทธิพล  ไข่มุข
 
1. นายเฉลียว  จุลมุสิก
2. นางรุ่งจิตร์  ธัญญกรรม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  มะโนชัย
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  โม้อุ้ย
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.25 ทอง 5 1. เด็กชายวิชัย  วงค์ละคร
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนา  พูลธัญกิจ
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชค  ธัญญกรรม
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอัมฤทธิ์  เพ็งผล
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  เครือเป็ง
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อภิชาติ
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  โฮนกระโทก
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทาจิ๋ว
5. เด็กหญิงศิริมา  สาระสุวรรณ์
6. เด็กชายอนุชา  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
2. นางรุ่งจิตร์  ธัญญกรรม
3. นายเฉลียว  จุลมุสิก