สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วงษ์ธัญญกรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายรินทร์  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เทศแจ่ม
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วงษ์ธัญญกรณ์
2. เด็กชายดนัย  คุมรอบ
 
1. นางเบญจาลักษณ์  นรินนอก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 79.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงยศวดี  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายสุทธิพร  ศิละแสน
 
1. นางรุ่งจิตร์  ธัญญกรรม
2. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เหล่าอินทร์
2. เด็กชายสิทธิพล  ไข่มุข
 
1. นายเฉลียว  จุลมุสิก
2. นางรุ่งจิตร์  ธัญญกรรม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชค  ธัญญกรรม
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก