สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงอัมราพร  ว่องเกษกิจ
 
1. นางบุษราภรณ์  สุทธิพิทยศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชราภา  ครุธพันธ์
 
1. นางบุษราภรณ์  สุทธิพิทยศักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอานันตยา  ศุภวงค์ดีเลิศ
 
1. นางบุษราภรณ์  สุทธิพิทยศักดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ปองไป
 
1. นางบุษราภรณ์  สุทธิพิทยศักดิ์