สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  แก้วเกิด
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณัฐพล  แสงฉวี
2. เด็กชายอรรถชัย  ห่อทอง
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 7.99 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพัลลภ  จันทร์กิตติสิน
2. เด็กชายอำนาจ  กันหาโนน
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพุฒิชัย  เรือศรีจันทร์
2. เด็กหญิงสัจจาพร  รามคงเมือง
 
1. นายธิติ  บุญประสพ
2. นายชนะชัย  โลหะการก