สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุจิรา  ขำเลิศ
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญาดา  วงชาลี
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  พุทธรักษา
 
1. นางสาววิสา  วจีสัจจะ
2. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพล  ปิตตานะคะ
 
1. นางสาวปาริชาติ  หวังดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศิริยาน
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  ปานปา
 
1. นางสาวปาริชาติ  หวังดี
2. นางสาวจิราวรรณ  สมัครเขตรการ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน  ตั้งพิทักษ
2. เด็กชายอภิชาติ  ปายัน
 
1. นางสาวปาริชาติ  หวังดี
2. นางสาวจิราวรรณ  สมัครเขตรการ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสมพร  โบราณศรี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แพทย์กลาง
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนสัตย์
2. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาลินี  พุทธรักษา
2. เด็กชายอนันตชัย  ห่อทอง
3. เด็กหญิงอรัญญา  ผึ้งวงษ์
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนสัตย์
2. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธูปบูชา
 
1. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  คงคา
 
1. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพร  แสงฉวี
 
1. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นเอี่ยม
 
1. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมานะ  เสนาะจิตร์
 
1. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเลิศ
 
1. นายพลวัฒน์  อ่อนสำลี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สูงยาง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ไทยสุริโย
3. เด็กหญิงรติพร  บัวผัน
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางสาวประภา  คำแสง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขเสถียร
2. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เคลือบขุนทด
3. เด็กหญิงเยาวมาลย์  ศรทอง
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางสาวประภา  คำแสง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กชายภัทราวุธ  อ่อนจันทร์
2. เด็กชายอานนท์  ทิพวรรณ
 
1. นางสาวธนัญญา   พุทธรักษา
2. นางศศิญา  วรรณศรี