สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 75.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงปราณี  วัฒนปรีชาเลิศ
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์  อุ้ยวงค์
3. เด็กหญิงศุภกานต์  สายปั้น
 
1. นางอวยพร  ปาลวัฒน์
2. นางสาวกุลวรางค์  บุญส่ง