สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนขวัญ สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธาพร  ศรีหาวงศ์
 
1. นางพรรณี  กิจการ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาลินี  วังพลับ
 
1. นางอรุณศรี  ยาคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงเมขลา  วิมลมุข
 
1. นายพนัส  จันทรังษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อิ่มโอษฐ์
2. เด็กชายโกศล  เกษศิลป์
 
1. นายพนัส  จันทรังษ์
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุภัทรา  พุ่มทอง
 
1. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 8.09 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พันธุเมฆ
2. เด็กชายเทพประทาน  เนตรมาน
 
1. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  โสติ
2. เด็กหญิงณัฐนิช  เมฆอรุณ
3. เด็กหญิงพาณิชา  กล้ากสิกิจ
4. เด็กหญิงศศิธร  บัวบาน
5. เด็กหญิงสรินญา  ศรคำ
 
1. นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
2. นางพรรณี  กิจการ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำฝอย
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศศิวิมล  รักเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เวฬุวณารักษ์
 
1. สิบเอกคูณมา   จันทร์ผาย
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซุติกาญจน์  นาเหลากลาง
 
1. นางสาวจุฑาพร  สิทธิพรหม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายกันตพงศ์  บุญยงค์
2. เด็กชายสุทัศน์  มูซอ
 
1. นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
2. นางพรรณี  กิจการ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงมุตจิกา  เหมะ
2. เด็กหญิงศศิประภา  สิงหานุวัฒน์
 
1. นางสาวจุฑาพร  สิทธิพรหม
2. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.25 เงิน 10 1. เด็กชายภัทรพล  อินทจร
 
1. นายณพล  พูลพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นุชนาถ
 
1. นายณพล  พูลพันธ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมาก
 
1. นายณพล  พูลพันธ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นายณพล  พูลพันธ์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินนภัส  เหี้ยมหาญ
2. เด็กชายธนดล  ชำนิการค้า
3. เด็กชายธีรวัช  แซ่เรือง
4. เด็กหญิงสุรัชนี  อ่อนศรี
5. เด็กชายเมธินทร์  ทองเกียว
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นายณพล  พูลพันธ์
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิสาระเขต
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสนสุข
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นายณพล  พูลพันธ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชาลิสา  ม่วงปัญญา
2. เด็กชายธนพัฒน์  คำสุ่ม
3. เด็กหญิงประติภา  พึ่งงาม
4. เด็กชายภานุภัทร์  ยงกสิกรรม
5. เด็กชายภูวนัตถ์  ฉิมพุก
6. เด็กหญิงสุริวิภา  สีกาแก้ว
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางพรรณี  กิจการ
3. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายขวัญมงคล  กระสังข์
2. เด็กชายณเดช  หมวย
3. เด็กชายวีรยุทธ  เศรษฐะ
4. เด็กหญิงสุชัญญา  เชิดชูพันธ์
5. เด็กชายอนันตชัย  ศรีพรรณลำ
6. เด็กชายเทพพิทักษ์  ซันกุล
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
3. นายณพล  พูลพันธ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร  ทุมสิว
2. เด็กชายณัฐพนธ์  คำสุ่ม
3. เด็กชายดุสิต  กลิ่นจันทร์
4. เด็กชายบุรินศ์  วงษ์ลักษณ์
5. เด็กชายสายธาร  คำสุ่ม
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  แซ่เติ๋น
7. เด็กชายอภิรักษ์  สีเวียง
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกษศิลป์
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
3. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำฝอย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สนพระเดิม
3. เด็กชายอนุวัช  สุระดม
 
1. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
2. นางสาวศิริกัญญา  เรียงครุฑ
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สูญน่วม
2. เด็กชายวรเมธ  คำสุ่ม
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
2. นางอรุณศรี  ยาคำ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงวนิดา  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แสงทิพย์
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
2. นางสาวจุฑาพร  สิทธิพรหม
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิมรั้ง  เงือน
2. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  อินจันทร์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ถ้วนถี่
 
1. นางสาวนิฏฐา  กีตา
2. นางธนวรรณ  จำเนียรศิลป์
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ผายวัฒน์
2. เด็กชายปถมพร  ศรีเดช
3. เด็กชายวีรภัทร  เจนเกตุ
 
1. นางสาวขวัญ  พันธุเมฆ
2. นางสาวรวิวรรณ  สาระสุวรรณ์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภการนต์  พูลศรี
 
1. นางสาวขวัญ  พันธุเมฆ
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  บุญลือ
2. เด็กชายยศนนท์  ดุสดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ม่วงเพ็ชร์
 
1. นางสาวนิฏฐา  กีตา
2. นางสาวขวัญ  พันธุเมฆ