สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัณยรัตน์  รื่นสันต์
 
1. นางสำนวน  พิลึก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบรรลือศักดิ์  จำปาพร้อม
2. เด็กชายพงศกร  โนวา
 
1. นางสุรัสวดี  พลอยนิล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรอุมา   ทองแบน
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงช่อผกา  ภู่ทอง
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาดา  ทองแบน
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนทรี  นิ่มเป็นสุข
 
1. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ตงกระโทก
 
1. นางชนัญทิพย์  เพ็ญสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิภา  แคล้วตาเภา
 
1. นางชนัญทิพย์  เพ็ญสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชาลิสา  เตยหอม
 
1. นางวราภรณ์   จินา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้ออิ่ม
2. เด็กชายปวริศ  มุกดาลอย
 
1. นางสาวมาริสา  คำเวิน
2. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงบุษบา  ทานะราช
2. เด็กหญิงสุธินันท์  ชมเพ็ง
 
1. นางสาวมาริสา  คำเวิน
2. นางสาวณัฐธิดา   ลิ้มสุวรรณ