สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉันทิกา  โพธิ์พูล
 
1. นางพิกุล  อักษร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนา  กุมภากูล
 
1. นางพิกุล  อักษร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนีรชา  ศรีคำพา
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทัศนา
 
1. นางพิกุล  อักษร
2. นางสาวอรสา  อักษร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  สมหลง
2. เด็กชายมนตรี  ประสิทธิเขตรกิจ
 
1. นางพิกุล  อักษร
2. นางสาวอรสา  อักษร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ประภา  กาจธัญกร
2. เด็กหญิงจิรนันท์  อิ่มโอษฐ์
3. เด็กหญิงนัฐธิกร  ปัดมา
 
1. นายมานพ  เหมะสถล
2. นางสาวบุปผา  ต๊ะวัน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงปานระพี  ภูมิเรศ
 
1. นางสาวบุปผา  ต๊ะวัน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกณวรรธน์  กาศธัญกรณ์
2. เด็กหญิงนิศรา  บางเลา
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาณี  เพชรสีทอง
2. เด็กชายฐตานนท์   พิมพา
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  เวชกามา
2. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีคำพา
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีคำพา
 
1. นายวิชัย  วงษ์โก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงปณิตา  สังควิสุทธิ์
 
1. นางสาวพิศมัย  ม่วงสุข
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีคำพา
 
1. นางสาวอรสา  อักษร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนีรภา  ศรีคำพา
 
1. นางสาวอรสา  อักษร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัลวิภา  แป้นพยอม
 
1. นางสาวอรสา  อักษร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชญา  กอรักกัน
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พันธ์จันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  พูลสาริกิจ
 
1. นางสมบุญ  วงษ์โก
2. นายวิชัย  วงษ์โก
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หมั่นเขตรกิจ
2. เด็กหญิงศุภกานต์  พงษ์ดี
3. เด็กหญิงอรุชา  มัจฉาวัง
 
1. นางสมบุญ  วงษ์โก
2. นายวิชัย  วงษ์โก
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชานน   แก้วเกิด
2. เด็กหญิงพลอยไพรรินทร์  สุริยาส่องไพร
3. เด็กชายรัชชานนท์  ชาญตะบะ
 
1. นางสาวชลดา   หมั่นเขตรกิจ
2. นายสุรจักษ์  ธูปนาค