สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังเตย สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงศิรดา  วงศ์สกูล
 
1. นางบาดาล   สุขด้วงเขน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เขื้อวงษ์
2. เด็กหญิงรุจิรดา  แม้นสิงห์
 
1. นางสาวกานต์ชนิต  หมายดี
2. นางสาวนารีรัตน์  แกล้วเขตรการ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สีลา
2. เด็กชายนที  ศิริโยธา
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เกิดกอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 63.66 ทองแดง 7 1. เด็กชายอำนาจ  คำเพชร
 
1. นายไพศาล  เทพพันธ์