สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังเกษตร สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิลึก
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญญาพร  สิงห์สถิตย์
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมน  เรืองพูล
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติมนฑน์  เริงเกษกรรม
2. เด็กชายภาคภูมิ  คงป่า
 
1. นายปรีชา  สัมฤทธิ์
2. นางอุษณีย์  บุญศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาทิตย์  คงป่า
2. เด็กหญิงเวธินี  วรรณสัมผัส
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายมานพ  บุญเพ็ง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กล้ากสิกิจ
2. เด็กชายธนากร  เขียนประเสริฐ
3. เด็กชายนายม  ทองชัด
 
1. นายหาญ  สุขะ
2. นางอุษณีย์  บุญศรี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณฤมล  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงวีรดา  แหลมหลี่
3. เด็กหญิงอนัญญา  รักษาริกรรม
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์   กาญจนโพธิ์
2. นางสาวบุญยวีร์  พิลึก
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานดา  กล้าเขตการณ์
2. เด็กหญิงภาวดี  ชูศรี
3. เด็กหญิงวิชิดา  สุขรินทร์
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นางสาวบุญยวีร์  พิลึก