สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งมน สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิลป์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรานุสรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รงค์ทอง
 
1. นางสาวจิราพร  เดียวตระกูล
2. นางสาวพรชนก  สมตัว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  คงเฉลิม
2. เด็กชายเจษฎา  ขุนแสน
 
1. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกร  โนนทอง
2. เด็กชายเพชรเกษม  ก้านจักร
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ปากหาญ
2. เด็กหญิงพิมชนก  เอกนันทา
3. เด็กหญิงอังครา  ยอดยืน
 
1. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐศิอัญ  ศรลัมย์
2. เด็กชายธนกร  นิลใจพงษ์
3. เด็กหญิงแก้วตา  กัลพันธ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
2. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  สุทธิ
2. เด็กชายธนพล  บุญเรืองศักดิ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  คันชุ่ม
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
2. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  บุญเกิด
 
1. นางสุมาลี  จูรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกต  สังข์ศิริ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ทบพวก
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
2. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  มามี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัฒน์  สุทธิ
2. เด็กชายณัฐดนัย  นิตสายทอง
3. เด็กชายวาคิม  เสลารัตน์
4. เด็กชายศุภณัฐ  โนนทอง
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ฟักแก้ว
 
1. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
2. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพรุจ  ไทยขำ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  พูลจันทร์
3. เด็กชายพรสรวง  พิลึก
4. เด็กหญิงพีรพร  ลันดา
5. เด็กหญิงสาวิทตรี  กะละวิชัย
6. เด็กชายเดชณรงค์  ดีพิจารย์
 
1. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
2. นายนัฐพล  สุขันธ์
3. นางสุนันท์  วาดพันธ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพวรรณ  อินทร์เชื้อ
2. เด็กชายธนโชติ  สำราญสุข
3. นางสาวนนลนีย์  โฉมศรี
4. นางสาวนปัทสวรรณ  ประยูรพงษ์
5. นางสาวปลายฟ้า  คำแก้ว
6. นางสาวภัทรดา  คร้อยเชียงของ
7. นางสาวมานิษา  ปุยฝ้าย
8. เด็กหญิงวาสนา  มิ่งขวัญ
9. เด็กชายสุภาพ  โคยะทา
10. เด็กหญิงแพรวนภา  อาจรู้
 
1. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
2. นางสาวสมสมัย  ทุมจีน
3. นางสาวศรัณรัตน์  ขุนพลนาควาส
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงณัฐพร  เวชกรณ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ทุ่ง
 
1. นายบรรจง  จูรัตน์
2. นางสาวธนภร  พูนวุฒิพร
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เอกนันทา
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  โพธิ์นอก
3. นางสาวสร้อยทอง  คันชุ่ม
 
1. นายบรรจง  จูรัตน์
2. นางสาวธนภร  พูนวุฒิพร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นายทวีศักดิ์  สายแวว
2. นายทัศนะ  ขำหยี่
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร
2. นางสาวพรชนก  สมตัว
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ประยูรพงษ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แรงสาริกิจ
 
1. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
2. นายนัฐพล  สุขันธ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีระรัตน์  รักกะพันธ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  เทียนทอง
 
1. นางสาวพรชนก  สมตัว
2. นางฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชื่นเจริญ
2. เด็กหญิงวรัทยา  เขตบุญสัย
 
1. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
2. นายสุทธิชัย  หมั่นเขตรกิจ
 
19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ฉิมมาทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองไซ
3. เด็กหญิงวันดี  โพธ์ประเสริฐ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
2. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  นิลเนตร
2. นายสราวุธ  พิรา
3. เด็กชายอดิศร  บุญธัญญการณ์
 
1. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
2. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  บุญเกิด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยิ้มพระ
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  เรื่อศรีจันทร์
 
1. นางสาวพรชนก  สมตัว
2. นางสาวฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นำพา
2. เด็กชายพรพินิต  ถ้วนถี่
3. นายโยธิน  ทัสสี
 
1. นายสุทธิชัย  หมั่นเขตรกิจ
2. นางสาวฐิติมา  ธรรมนิทัศนา
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หมั่นเขตกิจ
2. เด็กหญิงปัณณพร  แสงหัวช้าง
3. เด็กชายสิงหนาท  พยัคเพศ
 
1. นางสุนันท์  วาดพันธ์
2. นางสาวกิตติยา  กันหา